BIP » POLITYKA EKOLOGICZNA » Gospodarka Odpadami » Nieczystości ciekłe
Nieczystości ciekłe

Zbiorniki bezodpływowe na ternie gminy Głuszyca

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym celem aktualizacji ewidencji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Głuszyca o wypełnienie formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego.

Składający : formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Głuszyca.

*przez właściciela nieruchomości rozumie się także , współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

Formularze zgłoszeniowe są dostępne u sołtysów odpowiednich sołectw, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, na stronie http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka polityka ekologiczna – gospodarka odpadami - nieczystości płynne oraz na stronie internetowej http: //www.gluszyca.pl/

Wypełnione formularze można składać: w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Głuszycy; pocztą na adres Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,  pocztą elektroniczną na adres: bok@gluszyca.pl, u sołtysów swoich sołectw.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 31 grudnia 2017 roku.

Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Informacji w sprawie udziela Pani Gabriela Stępień pod nr. Tel. 74 8459479.

Wprowadził Administrator 18.01.2019 09:37:10
Opublikował Administrator 18.01.2019 09:37:10
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.01.2019 09:37:10
Zaktualizował Administrator 18.01.2019 09:42:08

Rejestry dotyczące opróżniania i transportu nieczystości ciekłych

Zestawienia ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na ternie gminy Głuszyca: 

1. 2013 rok

2. 2014 rok

3. 2015 rok

4. 2016 rok

5. 2017 rok

6. 2018 rok

 

Rejestry zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyh i transportu nieczystości ciekłych:

1. Rejestr na dzień 17.05.2017 r.

2. Rejestr na dzień 19.03.2018 r.

3. Rejestr na dzień 17.07.2018 r.

4. Rejestr na dzień 27.11.2018 r.

Wprowadził Administrator 18.01.2019 09:14:11
Opublikował Administrator 18.01.2019 09:14:11
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.01.2019 09:14:11
Zaktualizował Administrator 05.02.2019 11:47:48
Wprowadził Administrator 18.01.2019 08:50:53
Opublikował Administrator 18.01.2019 08:50:53
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.01.2019 08:50:53
Zaktualizował Administrator 18.01.2019 09:32:54
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl