BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty
BURMISTRZ GŁUSZYCY - ogłoszenia, informacje, komunikaty

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Legnica, 30 stycznia 2024 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego dla Pana Piotra Jakubiaka.

- pełna treść informacji

 

Wprowadził Sylwia Kaminska 07.02.2024 11:14:52
Opublikował Sylwia Kaminska 07.02.2024 11:14:52
Odpowiedzialny za treść Sylwia Kaminska 07.02.2024 11:14:52
Zaktualizował Sylwia Kaminska 07.02.2024 12:18:19

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Legnica, 18 sierpnia 2023 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Jolanty Nowak, działającej w imieniu spółki Jeronimo Martins Polska S.A.

- pełna treść informacji

Wprowadził Marta Czepil 28.08.2023 11:12:19
Opublikował Marta Czepil 28.08.2023 11:12:19
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.08.2023 11:12:19
Zaktualizował Marta Czepil 28.08.2023 11:12:31

II NABÓR DO RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Burmistrz Głuszycy ogłasza II nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i opieki nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22.

Do pobrania:
pełna treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 01.08.2023 13:57:31
Opublikował Marta Czepil 01.08.2023 13:57:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.08.2023 13:57:31

ZAPYTANIE O CENĘ

Głuszyca, 28 czerwca 2023 r.

ZAPYTANIE O CENĘ
nr NIBITZKiZP.271.2.10.2023

dotyczące realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu doradztwa zawodowego

Wprowadził Marta Czepil 28.06.2023 11:35:33
Opublikował Marta Czepil 28.06.2023 11:35:33
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.06.2023 11:35:33

Ogłoszenie o wyborze na ławników

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że Sąd Okręgowy w Świdnicy ustalił dla Gminy Głuszyca na kadencję w latach 2024 – 2027 dwóch ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, którego Rada Miejska powinna wybrać w terminie do 31 października 2023 r.

W związku z powyższym do 30 czerwca 2023 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., poz. 693).

Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gluszyca.pl

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

Wzory dokumentów
Załacznik nr 1 - karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika
Załącznik nr 2 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Załącznik nr 3 - oświadczenie - przestępstwo z oskarżenia publicznego
Załącznik nr 4 - oświadczenie - władza rodzicielska
Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 6 - lista poparcia
Załącznik nr 7 - oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna przesłanka z art. 159
Załącznik nr 8 - wyjaśnienia

Wprowadził Marta Czepil 29.05.2023 09:00:58
Opublikował Marta Czepil 29.05.2023 09:00:58
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 29.05.2023 09:00:58

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Legnica, 5 maja 2023 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Stefana Wrabec.

- pełna treść

Wprowadził Marta Czepil 17.05.2023 13:57:31
Opublikował Marta Czepil 17.05.2023 13:57:31
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 17.05.2023 13:57:31

PODZIAŁ GMINY GŁUSZYCA NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

POSTANOWIENIE Nr 24/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

- pełna treść postanowienia

Wprowadził Marta Czepil 11.05.2023 07:51:08
Opublikował Marta Czepil 11.05.2023 07:51:08
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 11.05.2023 07:51:08

DOSTOSOWANIE OPISU GRANIC OKRĘGÓW WYBORCZYCH GMINY GŁUSZYCA DO STANU FAKTYCZNEGO

POSTANOWIENIE Nr 18/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Głuszyca do stanu faktycznego

- pełna treść

Wprowadził Marta Czepil 11.05.2023 07:44:38
Opublikował Marta Czepil 11.05.2023 07:44:38
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 11.05.2023 07:44:38

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE GŁUSZYCA W 2023 ROKU

Burmistrz Głuszycy informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji ww. zadania.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Głuszyca, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2023 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i  wyrobów zawierających azbest sporządzonej dla Gminy Głuszyca”.

Wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 lutego 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 w Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: bok@gluszyca.pl

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów budowlanych oraz kosztów ich wbudowania, związanych z wykonaniem nowej konstrukcji i pokrycia dachu. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Głuszyca dofinansowania oraz zakwalifikowania do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji – 74 660 46 75

Do pobrania:
- wniosek dla mieszkańców

Wprowadził Marta Czepil 16.01.2023 14:13:02
Opublikował Marta Czepil 16.01.2023 14:13:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 16.01.2023 14:13:02
Zaktualizował Marta Czepil 16.01.2023 14:24:17

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Wałbrzych, 24.10.2022 r.

ZAB.6740.330.2022

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z póżń. zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2022, poz. 2000),

zawiadamiam

że Starosta Wałbrzyski decyzją nr 407/2022 z dnia 24.10.2022 r. udzielił Burmistrzowi Głuszycy, ul. Parkowa 9 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "budowa łącznika na działce nr 242/1 obr nr 0001 Głuszyca 1 z ul. Piastowskiej na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę ZRID, o długości km 0+112".

Do pobrania:
- obwieszczenie

Wprowadził Administrator 03.11.2022 09:03:50
Opublikował Administrator 03.11.2022 09:03:50
Odpowiedzialny za treść Administrator 03.11.2022 09:03:50

DYSTRYBUCJA WĘGLA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczętym procesem legislacyjnym ustawy, umożliwiającej samorządom dystrybucję węgla, Gmina Głuszyca rozpoczęła proces przygotowywania różnych wariantów rozwiązań, mających na celu zapewnienie zainteresowanym mieszkańcom niezbędnych dostaw węgla, w przypadku dostępności tego surowca na rynku.

Do zakupu preferencyjnego uprawnione będą gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. 

Chodzi o osoby, którym wypłacono lub przyznano dodatek węglowy, lub które mają wpisane albo zgłoszone źródło węglowe jako główne źródło ogrzewania domu w Centralnej Ewidencji Emisyjności Ciepła.

Osoby, które spełniają warunki zakupu węgla po preferencyjnej cenie proszone są o zgłaszanie w jakim terminie oraz jakiego rodzaju węgla potrzebują:

 • Groszek
 • Orzech
 • Miał

Informacje prosimy zgłaszać telefonicznie:

 • w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 74 660 45 69
 1. Andrzej Włodarczyk 74 660 46 39
 2. Iwona Reczek-Cizio 74 660 46 75
 • Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych pod nr telefonu 74 845 62 33
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy 74 845 63 43

Zgromadzone w ten sposób informacje pomogą nam wstępnie oszacować skalę potrzeb uprawnionych osób zainteresowanych zakupem węgla w ramach tzw. Zakupu preferencyjnego. Przekazanie w/w informacji nie jest równoznaczne ze złożeniem ostatecznego zapotrzebowania. Ilość węgla dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego będzie określać stosowne rozporządzenie oraz wzór wniosku.

W chwili rozpoczęcia przez Gminę Głuszyca sprzedaż i dystrybucję węgla koniecznym będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. O dalszych szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

 

Wprowadził Agata Majewska 21.10.2022 10:17:36
Opublikował Agata Majewska 21.10.2022 10:17:36
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 21.10.2022 10:17:36

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO

Wałbrzych, 20 września 2022 r.

ZAB.6740.330.2022

Na podstawie art. 11a, ust. 1, art. 11d, ust.5 i ust. 6 ustawy z dnia 10  kwietnias 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 176), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Mariusza Piksy, działającego z upoważnienia Burmistrza Głusszycy, ul. Parkowa 9, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- pełna treść obwieszczenia

Wprowadził Marta Czepil 28.09.2022 08:57:10
Opublikował Marta Czepil 28.09.2022 08:57:10
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.09.2022 08:57:10

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Burmistrz Głuszycy działając na podstawie art. 17 ust. 2 pk 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 6 października 2015 r. o rewitalizacji zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027.

Do pobrania:
pełna treść ogłoszenia
projekt programu
formularz konsultacyjny
- raport z konsultacji

Wprowadził Marta Czepil 26.05.2022 08:27:09
Opublikował Marta Czepil 26.05.2022 08:27:09
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.05.2022 08:27:09
Zaktualizował Marta Czepil 23.06.2022 20:00:51

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY Z DNIA 19 MAJA 2022 R.

Burmistrz Gminy Głuszyca działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027

Treść obwieszczenia (.pdf, 72 KB)

Wprowadził Agata Majewska 19.05.2022 14:12:36
Opublikował Agata Majewska 19.05.2022 14:12:36
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 19.05.2022 14:12:36

USUWANIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W GMINIE GŁUSZYCA W 2022 ROKU

Burmistrz Głuszycy informuje, iż zamierza wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca.

Po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW gmina przystąpi do realizacji ww. zadania.

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Głuszyca, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości w 2022 roku, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, zobowiązani są do złożenia wniosku o udział w programie dofinansowania.

Warunkiem zakwalifikowania wniosku do realizacji ww. zadania jest fakt ujęcia nieruchomości, dla której składana jest deklaracja w „Inwentaryzacji azbestu i  wyrobów zawierających azbest” sporządzonej dla Gminy Głuszyca”.

Wniosek należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 8 kwietnia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Parkowej 9 w Biurze Obsługi Klienta lub na adres e-mail: bok@gluszyca.pl

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wnioskodawca ponosi koszty związane z zakupem nowych materiałów budowlanych oraz kosztów ich wbudowania, związanych z wykonaniem nowej konstrukcji i pokrycia dachu. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania stosownej ostatecznej decyzji w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.)

Realizacja zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Głuszyca dofinansowania oraz zakwalifikowania do realizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Więcej informacji – 74 660 46 75

Do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (.doc, 48 KB)

 

 

Wprowadził Agata Majewska 29.03.2022 14:15:28
Opublikował Agata Majewska 29.03.2022 14:15:28
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 29.03.2022 14:15:28

OD 1 STYCZNIA 2022R. ULEGA ZMIANIE ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENACH WIEJSKICH

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Głuszycy Roman Głód informuje,

że zmianie ulega odbiór odpadów komunalnych na terenach wiejskich. Na terenach wiejskich gminy Głuszyca od dnia 01.01.2022r. odpady będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości (nastąpi więc likwidacja gniazd selektywnych). Pojemniki/worki na wszystkie frakcje będą podstawiane w styczniu, sukcesywnie. Gniazda zostaną zlikwidowane dopiero w chwili, gdy wszystkie nieruchomości zostaną wyposażone w worki/pojemniki. Prosimy o wyrozumiałość. Zasady odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Głuszyca pozostają bez zmian.

Zmiany wprowadzono z uwagi na wykluczenie patologicznego podrzucania śmieci do gniazd selektywnych na terenach wiejskich oraz z uwagi na mniejszą koncentrację zabudowań, która utrudnia przede wszystkim osobom starszym i chorym korzystanie z gniazd selektywnych.

Ponadto informuje, że zakończyła się procedura ogłoszonego zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych w 2022r. Jeszcze w grudniu zostanie podpisana umowa na usługę z firmą Alba Sp.z.o.o., która to jako jedyna złożyła ofertę w przetargu. Pomimo wprowadzenia zmian    w gminnym systemie gospodarki odpadami, oferta nie generuje zwiększenia kosztów usługi co oznacza, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, nie wzrośnie w 2022r.


 

Wprowadził Agata Majewska 22.12.2021 09:48:19
Opublikował Agata Majewska 22.12.2021 09:48:19
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 22.12.2021 09:48:19
Zaktualizował Agata Majewska 22.12.2021 10:20:45

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Legnica, 30.11.2021 r.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, na wykonanie urządzeń wodnych.

- pełna treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 08.12.2021 09:23:59
Opublikował Marta Czepil 08.12.2021 09:23:59
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 08.12.2021 09:23:59

Ogłoszenie o konsultacjach

Burmistrz Gminy Głuszyca działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Głuszyca obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Do pobrania:
- treść ogłoszenia
- projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji
- zał. nr 1 do projektu uchwały
- zał. nr 2 do projektu uchwały
- formularz

Wprowadził Marta Czepil 01.06.2021 19:24:43
Opublikował Marta Czepil 01.06.2021 19:24:43
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 01.06.2021 19:24:43

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 26 maja 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Głuszycy
z dnia 26 maja 2021 r.

Burmistrz Gminy Głuszyca działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485) zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Głuszyca obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Wprowadził Marta Czepil 26.05.2021 15:14:29
Opublikował Marta Czepil 26.05.2021 15:14:29
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 26.05.2021 15:14:29
Zaktualizował Marta Czepil 27.05.2021 08:41:09

Świadczenie 500+ - nowy okres zasiłkowy

Trwający obecnie  - od 1lipca 2019 okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego został wydłużony do 31 maja 2021 r. Od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od   1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022 ruszy kolejny nabór  wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.

- treść ogłoszenia

Wprowadził Marta Czepil 05.02.2021 12:49:17
Opublikował Marta Czepil 05.02.2021 12:49:17
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 05.02.2021 12:49:17

Ogłoszenie o wyborze na ławników

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy informuje,
że Sąd Okręgowy w Świdnicy
ustalił dla Gminy Głuszyca na kadencję w latach 2020 – 2023
jednego ławnika do Wydziału Pracy,
którego Rada Miejska powinna wybrać w terminie do dnia
31 marca 2021 r.

W związku z powyższym do dnia 30 listopada 2020 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, zgodnie
z art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., poz. 693).

Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na stronie internetowej www.gluszyca.pl

 

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Głuszycy
(-) Grzegorz Szymański

 

Wzory dokumentów
Załacznik nr 1 - karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika
Załącznik nr 2 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Załącznik nr 3 - oświadczenie - przestępstwo z oskarżenia publicznego
Załącznik nr 4 - oświadczenie - władza rodzicielska
Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie
Załącznik nr 6 - lista poparcia
Załącznik nr 7 - oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna przesłanka z art. 159
Załącznik nr 8 - wyjaśnienia

Wprowadził Marta Czepil 13.11.2020 08:22:45
Opublikował Marta Czepil 13.11.2020 08:22:45
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 13.11.2020 08:22:45

PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU GMINY GŁUSZYCA NA LATA 2021-2027

Szanowni Mieszkańcy!

Pragniemy poinformować, że w październiku 2020 r. na terenie Gminy Głuszyca odbędzie się seria spotkań z Mieszkańcami. Konsultacje dotyczyć będą projektu Strategii rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027. Projekt udostępniony jest na stronie www.gluszyca.pl

Terminy konsultacji społecznych:

8.10. godz. 15.00 – miejsce konsultacji: Centrum Kultury-MBP ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca. Uczestnicy konsultacji: Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

8.10. godz. 17.00 - miejsce konsultacji: Świetlica wiejska, ul. Kłodzka 61, Głuszyca Górna. Uczestnicy konsultacji: Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

15.10. godz. 16.00 - miejsce konsultacji: Kościół Rzymskokatolicki pw. Chrystusa Króla. Uczestnicy konsultacji: Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.

Swoje uwagi mogą Państwo zgłaszać do dnia 19.10.2020, wysyłając również wypełniony formularz opinii e-mailem na adres: sekretariat@gluszyca.pl lub Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Serdecznie zapraszamy do zabrania głosu w dyskusji nad przyszłością Głuszycy.

Do pobrania:

- Projekt Strategii rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027 do konsultacji społecznych

- Formularz konsultacji społecznych

Wprowadził Administrator 05.10.2020 12:54:43
Opublikował Administrator 05.10.2020 12:54:43
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.10.2020 12:54:43
Zaktualizował Administrator 05.10.2020 13:09:01

Wyniki z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Głuszyca do roku 2035

W związku z przystąpieniem Gminy Głuszyca do opracowania dokumentu strategicznego pod nazwą Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Głuszyca do roku 2035, finansowanego w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu.

- pełna treść komunikatu

Wprowadził Marta Czepil 21.08.2020 12:13:42
Opublikował Marta Czepil 21.08.2020 12:13:42
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.08.2020 12:13:42

IV Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 

Do pobrania:
- regulamin + załączniki
- plakat

Wprowadził Marta Czepil 03.01.2020 08:03:35
Opublikował Marta Czepil 03.01.2020 08:03:35
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 03.01.2020 08:03:35
Wprowadził Administrator 25.07.2019 17:42:41
Opublikował Administrator 25.07.2019 17:42:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.07.2019 17:42:41

Ogłoszenie o wyborze na ławników

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy informuje, że

Sąd Okręgowy w Świdnicy

ustalił dla Gminy Głuszyca na kadencję w latach 2020 – 2023 liczbę 4 ławników:

Wydział Rodzinny i Nieletnich – 2 osoby;

Wydział Pracy – 2 osoby;

których Rada Miejska powinna wybrać w terminie do dnia
30 października 2019 r.,

w związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2019 r. należy zgłaszać kandydatów na ławników do Biuro Rady Miejskiej (pok. nr 7) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, zgodnie z art. 161 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019.52 – t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r.
w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. 2011.693).

 

Wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia dostępne są w pok. nr 7, Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej www.gluszyca.pl.

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza Głuszycy

(-) Grzegorz Szymański

Wzory dokumentów 

Załacznik nr 1 - karta zgłoszeniowa kandydata na ławnika

Załącznik nr 2 - informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Załącznik nr 3 - oświadczenie - przestępstwo z oskarżenia publicznego

Załącznik nr 4 - oświadczenie - władza rodzicielska

Załącznik nr 5 - zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 6 - lista poparcia

Załącznik nr 7 - oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna przesłanka z art. 159

Załącznik nr 8 - wyjaśnienia

Wprowadził Administrator 05.06.2019 15:02:50
Opublikował Administrator 05.06.2019 15:02:50
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.06.2019 15:02:50
Zaktualizował Administrator 05.06.2019 15:18:48

III Edycja Konkursu Wybieram Wybory

Konkurs, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – w szczególności dotyczącego wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w tych wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. 

Do pobrania:

- zgłoszenie do konkursu - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- Oświadczenie nauczyciela - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- wykaz delegatur - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- oświadczenie uczestnika niepełnoletniego – bez zgody na udostępnianie - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- oświadczenie uczestnika pełnoletniego - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
- regulamin - III Edycja Konkursu Wybieram Wybory
 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 15.01.2019 09:38:25
Opublikował Sylwia Wojtowicz 15.01.2019 09:38:25
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 15.01.2019 09:38:25

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
WR.ZUZ. 1.421.282.2018. AK

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych zs. w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. odbudowę zbiornika wodnego i brodu na rowie R-G w granicach działki nr 1 obręb nr 3 Głuszyca oraz korzystanie z usług wodnych w zakresie poboru wody z rowu R-G dla odbudowywanego zbiornika i odprowadzenie wody ze zbiornika w czasie okresowego remontu do rowu R-G, w związku zrealizowanym przedsięwzięciem pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Bez Nazwy - Powrót Smoka pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych - zadanie nr 7".

Wprowadził Administrator 07.01.2019 20:24:19
Opublikował Administrator 07.01.2019 20:24:19
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.01.2019 20:24:19

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Państwo,

Przypominam,  że 24 grudnia br. (Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 134/O/2018 z dnia 30 listopada 2018 w/w dzień był odpracowany 8 grudnia br.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 18.12.2018 11:19:15
Opublikował Sylwia Wojtowicz 18.12.2018 11:19:15
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 18.12.2018 11:19:15

Konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca

Konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca

 

W terminie 16.11.2018 - 7.12.2018 trwają konsultacje społeczne projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca”

            Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2018 poz. 799) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081), zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni ”Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca” w dniach od 16.11.2018 r. do dnia 7.12.2018 r.

Dokument będzie wyłożony w w/w dniach, do publicznego wglądu w pokoju nr 23,  Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

www.bip.gluszyca.pl

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy lub drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do dnia 7.12.2018 r.

 

Wprowadził Administrator 16.11.2018 10:17:24
Opublikował Administrator 16.11.2018 10:17:24
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.11.2018 10:17:24

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2019 rok prowadzone były na podstawie Zarządzenia

Nr 119/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

W ww. zarządzeniu określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 26.10.2018 r.
do 09.11.2018 r. Konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego Programu. Projekt Programu współpracy Gminy Głuszyca na 2019 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony w następujących miejscach:

- Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca (www.bip.gluszyca.pl),
- strona internetowa Gminy Głuszyca (www.gluszyca.pl),
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

We wskazanym terminie konsultacji  wpłynęła jedna propozycja złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy do projektu Programu będącego przedmiotem konsultacji.

Wniesione uwagi dotyczyły dodania:

 • w rozdziale 2 §3. pkt. 2 poz. 8: zwiększenie skali i form powierzania zadań publicznych, w tym z zastosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych,
 • w rozdziale 2 §3. pkt. 2 poz. 8: promocję i rozwój działań na rzecz realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa Gminy Głuszyca, jej jednostek organizacyjnych
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018., poz. 450, z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • w rozdziale 5 §6 pkt. 1 poz. 5: zakup usług od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, w tym z zastosowaniem społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Uzasadnienie:
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne zostały wprowadzone do nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, umożliwiają one między innymi preferowanie realizacji zadań publicznych przez podmioty nie nastawione na zysk. Ustawa o spółdzielniach socjalnych umożliwia wprost ograniczenie wykonawców zadań, o wartości poniżej progu zamówień publicznych do spółdzielni socjalnych. Realizacja zadań w formule partnerskiej umożliwi podejmowanie zadań na większą skalę, w większym stopniu specjalizacji. W związku z tym ta formuła realizacji zadań publicznych jest proponowana między innymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Wszystkie uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zostały zebrane i przekazane podmiotom odpowiedzialnym za tworzenie dokumentu Programu w celu ich analizy pod kątem ich zasadności i możliwości uwzględnienia w tekście końcowym Programu.

 

Do pobrania:

-sprawozdanie z konsultacji społecznych.

 

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 15.11.2018 12:32:25
Opublikował Sylwia Wojtowicz 15.11.2018 12:32:25
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 15.11.2018 12:32:25

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DLA GMINY GŁUSZYCA

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI W I PÓŁROCZU 2018 ROKU DLA GMINY GŁUSZYCA

Wprowadził Administrator 13.08.2018 21:01:52
Opublikował Administrator 13.08.2018 21:01:52
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.08.2018 21:01:52

Strategia Rozwoju Sudety 2030

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu
„Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Prezydent Miasta Wałbrzycha serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3) - „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.
 

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie do projektu dokumentu, który nosi nazwę „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 3 lipca br. w Sali multimedialnej w Starej Kopalni  Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, ulica Piotra Wysockiego 29  o godzinie 9.00 rano.

Propozycje, uwagi i opinie można również przekazywać za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl.

Wypełnione w wersji elektronicznej lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze (do pobrania: formularz) można dostarczyć na adres : Urząd Miasta w Wałbrzychu, Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety 2030” (decyduje data wpływu).

Osobami wyznaczonymi do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych są:

Marcin Augustyniak, tel. 780 14 18 02, e mail: m.augustyniak@um.walbrzych.pl;

Krystian Ulbin, tel. 783 948 114, e mail: k.ulbin@um.walbrzych.pl.

Załączniki:

Projekt „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Sudety 2030”

Opis, czym jest „Strategia Rozwoju Sudety 2030”

 

Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:32:17
Opublikował Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:32:17
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:32:17

Strategia Rozwoju Sudety 2030

Dolny Śląsk jest jednym z szybciej rozwijających się regionów w Polsce i Europie. Rozwój ten nie jest równomierny. Południowa część naszego województwa, a w szczególności Przedgórze Sudeckie i Sudety, przeszły w minionych latach trudną transformację i do tej pory zmagają się z ogromnymi problemami takimi jak: trudności komunikacyjne, brak mieszkań, degradacja infrastruktury, bezrobocie, spadek liczby mieszkańców, wykluczenie społeczne. Dystans wobec szybciej rozwijających się regionów w Polsce i północy Dolnego Śląska, stale się powiększa.

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele 106 samorządów południa i południowego zachodu Dolnego Śląska podpisali we Wleniu Deklarację Sudecką. Wyrazili w niej wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców i szybszego rozwoju gospodarczego tej części Dolnego Śląska. Sygnatariusze deklaracji zobowiązali się do stworzenia wspólnego planu modernizacji i rozwoju subregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego – Strategii Rozwoju Sudety 2030, nad którą obecnie pracujemy. Celem działań które podejmujemy jest uzyskanie do 2030 r. istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego tej części Dolnego Śląska.

Opracowywana strategia określa bariery rozwojowe i obszary problemowe. Została w niej przedstawiona wizja przyszłości naszego regionu, cel główny, cele strategiczne oraz priorytety i działania strategiczne, których realizacja przybliży nas do przedstawionej wizji rozwoju.

Strategia Rozwoju Sudety 2030 jest narzędziem które pomoże w kształtowaniu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego południa i zachodu województwa dolnośląskiego. Spełnia ona główne założenia polityki spójności Unii Europejskiej zawarte w projektach regulacji prawnych związanych z nową perspektywą budżetową po 2020 roku. Dzięki temu ułatwi ona dalsze działania w celu pozyskiwania wsparcia finansowego z różnych źródeł: unijnych, krajowych, regionalnych itp. - potrzebnego dla zrównoważonego rozwoju i likwidacji barier, które obecnie ten rozwój hamują.

 

 
 
Wprowadził Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:31:17
Opublikował Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:31:17
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:31:17

Strategia Rozwoju Sudety 2030

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Gmina Głuszyca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony Wałbrzyski i Jeleniogórski (NUTS 3), zwanej „Strategia Sudety 2030”.

Przedłożony projekt strategii odpowiada aktualnemu zasięgowi terytorialnemu 13 powiatów: Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Jaworski, Jeleniogórski, Kamiennogórski, Kłodzki, Lubański, Lwówecki, Świdnicki, Wałbrzyski, Ząbkowicki, Złotoryjski, Zgorzelecki.

Konsultacje prowadzone będą od dnia 15.06 do dnia 13.07.2018 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i opinii przekazywanych za pośrednictwem formularza elektronicznego znajdującego się pod adresem: http://www.survey.ue.wroc.pl/index.php?r=survey/index&sid=718178&lang=pl.

Wypełnione w wersji elektronicznej lub w sposób tradycyjny - wydrukowane i wypełnione w formie odręcznej formularze można dostarczyć na adres: Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca pok. nr 23 z dopiskiem „konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Sudety2030”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie konsultacji społecznych jest Pani Katarzyna Łazanowska.

Do pobrania:
formularz.

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:30:31
Opublikował Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:30:31
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 19.06.2018 12:30:31

Umorzenie należności 2017

Głuszyca, 28 maj 2018 r.

 

Burmistrz Głuszycy zgodnie z art. 37 ust.1,pkt.2 lit. f i g ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz.2077 z późn. zm.)
podaje do publicznej wiadomości
za okres od stycznia 2017 do grudnia 2017

 

 


Głuszyca, 27 maj 2018

 

Burmistrz Głuszycy działając na podstawie art.37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 1457 z póź. zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.

POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS

 

 

Wprowadził Administrator 30.05.2018 16:20:36
Opublikował Administrator 30.05.2018 16:20:36
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 30.05.2018 16:20:36

OGŁOSZENIE

Głuszyca, 30 kwietnia 2018 roku

 

Burmistrz Głuszycy ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55 na stanowisko: GOŃCA w wymiarze pełnego etatu

-treść ogłoszenia

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:21:28
Opublikował Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:21:28
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 30.04.2018 14:21:28

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że we wtorek 2 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Głuszycy będzie nieczynny (zgodnie z Zarządzeniem Nr 169/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: czasu pracy w 2018 roku).

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Wprowadził Sabina Jelewska 22.12.2017 10:36:15
Opublikował Sabina Jelewska 22.12.2017 10:36:15
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 22.12.2017 10:36:15

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w poniedziałek 13 listopada 2017 r. Urząd Miejski w Głuszycy będzie nieczynny.

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie: czasu pracy w 2017 roku).

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Wprowadził Sabina Jelewska 30.10.2017 08:30:54
Opublikował Sabina Jelewska 30.10.2017 08:30:54
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 30.10.2017 08:30:54

Uwagi i wnioski do uchwał antysmogowych

W związku z przedłużeniem terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), Zarządu Województwa Dolnośląskiego informuje o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.

Treść projektów uchwał antysmogowych jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (https://www.irt.wroc.pl http://bip.irt.wroc.pl/aktualnosci/konsultacje-projekt-w-uchwal-antysmogowych-dla-wojew-dztwa-dolnoslaskiego-zostaly-przedluzone oraz http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,40221,idmp,14,r,r)

 

Do pobrania:

-obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

-uchwała

-formularz zgłaszania wniosków

Wprowadził Sabina Jelewska 05.10.2017 11:24:22
Opublikował Sabina Jelewska 05.10.2017 11:24:22
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 05.10.2017 11:24:22

Burmistrz Głuszycy informuje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu przekazuje „Ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2017 r. dla Gminy Głuszyca”.

Do pobrania:

-„Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2017 r. dla Gminy Głuszyca”

 

Wprowadził Sabina Jelewska 03.08.2017 12:49:36
Opublikował Sabina Jelewska 03.08.2017 12:49:36
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 03.08.2017 12:49:36
Zaktualizował Sabina Jelewska 03.08.2017 12:50:11

Informacje, ogłoszenia, komunikaty Burmistrza Głuszycy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 


Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2017 r.

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Głuszyca w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 118/0/2016 z dnia 17 października 2016 r. Burmistrza Głuszycy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 17.10.2016 r.- do 28.10.2016 r. konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.

Projekt programu współpracy Gminy Głuszyca na 2017 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony:

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca ( www.bip.gluszyca.pl),

Strona Internetowa Gminy Głuszyca ( www.gluszyca.pl),

Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

We wskazanym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna propozycja, opinia, uwaga lub wniosek do projektu Programu dotyczącego konsultacji. Wobec powyższego odstąpiono od sporządzenia zestawienia opinii, uwag i wniosków wraz z uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia.

 

 

 


informacji Dolnośląskiej Izby Rolniczej dot.
"Stanowiska w sprawie preferowanej przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej formy przetargów na dzierżawę nieruchomości pochodzących z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa".

 

 


Głuszyca dnia 22.08.2016 r.

 

KOMUNIKAT
dot. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje się, iż obecnie w budynkach wielolokalowych  obowiązanym do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczania opłat jest WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA lub SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA.

Od dnia 01.08.2016 r., opłaty za odbiór odpadów komunalnych powinny być przekazywane na konto wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni , a nie jak dotychczas na konto Gminy Głuszyca. Wszelkie zmiany dotyczące liczby osób w lokalu, czy sposobu zbierania odpadów należy zgłaszać zarządcy budynku.

Osoby, które wpłaciły należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi do tut. Urzędu proszone są o złożenie wniosku o  przeksięgowanie wpłaty na konto wspólnoty mieszkaniowej lub  zwrot dokonanej wpłaty. Wnioski można pobrać w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego lub ze strony internetowej http://www.bip.gluszyca.pl/wydruki-do-pobrania/5774. Wypełniony wniosek składamy w pok. nr 1 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

Nowe zasady nie dotyczą właścicieli domków jednorodzinnych i tych właścicieli lokali
w budynkach wielolokalowych, w których imieniu złożone już są deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami przez spółdzielnie mieszkaniowe a także małych wspólnot, gdzie nie został ustanowiony zarząd nad nieruchomością wspólną. W ostatnim przypadku obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nadal obciążają każdego z właścicieli.

Przepraszamy za powstałe niedogodności. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:74 8459479 

Burmistrz  Głuszycy

informuje

 

Protokół nr 1/2016 - z przeprowadzonej kompleksowej kontroli gospodarki finansowej w Przedszkolu Samorządowym w Głuszycy przy ulicy Grunwaldzkiej 15, za okres 2014 rok, 2015 rok i I kwartał 2016 roku, zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

informacje w sprawie realizacji stwierdzonych nieprawidłowości pokontrolnych.

 


 

PLAN KONTROLI

DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GŁUSZYCA NA 2016 ROK

 


 

Szanowni Mieszkańcy Głuszycy,

informuję, że na mocy uchwały nr 1/VII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 4 grudnia 2015 r. na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przedłużone zostało obowiązywanie dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy obowiązują na obszarze Gmin wchodzących w skład WZWiK.

 

Do pobrania:

uchwała nr 1/VII/2015 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 4 grudnia 2015 r.

 

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 


 

Burmistrz  Głuszycy

informuje

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/O/2015

Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku:

 

 

- w dniu 22.12.2015 roku (wtorek)

Urząd Miejski w Głuszycy będzie czynny

w godzinach od 7.30 do 15.30;

 

 

- w dniu 24.12.2015 roku (czwartek - Wigilia)

Urząd Miejski w Głuszycy

będzie nieczynny.

 

 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

(-) Roman Głód

 

 

 

 


 

Burmistrz  Głuszycy

informuje

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku

 

w dniu 24.12.2015 roku (Wigilia)


Urząd Miejski w Głuszycy

będzie nieczynny.

 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

(-) Roman Głód

 

 


 

 

 

Burmistrz Głuszycy informuje

 

Szanowni  Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że we wtorek 20 października br. z Mieszkańcami Głuszycy spotka się Sekretarz Gminy Wiesława Moździerz. Przepraszam za zmianę wynikającą z obowiązków służbowych.

Jednocześnie przypominam, że spotykam się z Mieszkańcami Głuszycy także w innych dniach tygodnia w czasie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy po wcześniejszy umówieniu się telefonicznym (tel. do sekretariatu  74 84 59 479).

 

Z wyrazami szacunku

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 


 

Burmistrz Głuszycy

informujeSzanowni  Mieszkańcy, uprzejmie informuję, że we wtorek 22 września br. odwołuję spotkania z mieszkańcami w godz. od 8.00 do 10.00. Tego dnia wyjątkowo spotkam się z zainteresowanymi osobami tylko w godz. od 15.00 do 17.00. Przepraszam za zmianę wynikającą z obowiązków służbowych. Jednocześnie przypominam, że spotykam się z mieszkańcami Głuszycy także w innych dniach tygodnia w czasie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy po wcześniejszy umówieniu się telefonicznym (tel. do sekretariatu  74 84 59 479).
 

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 


 

Burmistrz Głuszycy informuje

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

Informuję, że w dniu 09.09.2015r do Urzędu Miejskiego w Głuszycy została złożona oferta przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w zakresie ekologii i ochrony zwierząt pod nazwą „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych”.

 

Uznając za celową realizację zadania publicznego oraz dopełniając przepisów prawnych zawartych w art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. z 2014 roku Dz.U. poz. 1118 ze zm.), każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 14.09.2015r. do dnia 22.09.2015r, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Oferta stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani Jadwiga Matysiak z Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pok. 5, tel. 74 88 66 757.

 

 

 

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 

 

 


 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy

informuje

 

Sesje Rady Miejskiej odbywają się w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ( pok. nr 11 )

(wyłączając sesje zwoływane w trybie nadzwyczajnym)

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

 


 

Głuszyca, dnia 19 Sierpnia 2015 r.

 

 

STYPENDIA  SZKOLNE
 

Od dnia 1 września  2015r  Urząd Miejski w Głuszycy rozpocznie przyjmowanie   wniosków    od  mieszkańców  naszej   Gminy    ubiegających   się   o    stypendia      szkolne   na    rok   szkolny   2015/2016.  Stypendium  szkolne  może  otrzymać  uczeń, który  realizuje  obowiązek szkolny lub   nauki   jest   zameldowany  na    terenie   Gminy    Głuszyca,   a     dochód netto  na   osobę   w   rodzinie    nie    przekracza 456,- zł./netto/

Stypendia szkolne przeznaczone są na :

- częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole  w ramach planu nauczania,

- częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych  realizowanych poza szkołą,

- częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

- pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Wnioski można pobierać w szkołach na terenie gminy oraz w Urzędzie Miejskim   pok. nr 1 od dnia  24 sierpnia  2015r.

 Informacji udziela - inspektor  ds.edukacji - Urszula Zaleska-tel. 748-866-748 –pok. nr 7 w/w Urzędzie.

Wnioski należy składać w  nieprzekraczalnym terminie
do  dnia 15 września   2015  r.  w pok. nr 7 w urzędzie.
                                                                                                                                                     

 


 

Głuszyca, dnia 3 Sierpnia 2015 r.

 

Burmistrz Głuszycy

informuje

 

W dniu 17.08.2015 roku (poniedziałek)
Urząd Miejski w Głuszycy

będzie nieczynny

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 Głuszyca, dnia 13 lipca 2015 r.

 

Burmistrz Głuszycy

informuje

 

W dniu 14 lipca 2015 r. (wtorek) w godzinach od 15.00 do 17.00

w ramach cotygodniowych przyjęć interesantów, mieszkańców Głuszycy będzie przyjmował  Sekretarz Gminy Pani Wiesława Moździerz.

 

Za zmianę przepraszamy.

 


 

Głuszyca, dnia 28 maja 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Głuszycy informuje

Sąd Okręgowy w Świdnicy

ustalił dla Gminy Głuszyca na kadencję w latach 2016-2019 liczbę 5 ławników:
Wydział Rodzinny i Nieletnich - 3
Wydział Pracy - 2,

których Rada Miejska powinna wybrać w terminie do dnia 30 października 2015 r.

w związku z powyższym do dnia 30 czerwca 2015 r. należy zgłaszać kandydatów na
ławników zgodnie z art.162 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2015133-j.t.) oraz

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na

ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

 
 

 

 
 
 
Głuszyca, dnia 20.04.2015r. 
 
 
Burmistrz  Głuszycy Informuje
 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 30.03.2015r. 

 
Burmistrz  Głuszycy
Ogłasza I przetarg na sprzedaż środków trwałych
( Ciepłociąg ( zasilanie i powrót ) do działki nr 306/2 na terenie nieczynnej kotłowni do wiaduktu kolejowego przy ul. Lipowej - długość 485 mb)
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 17.03.2015r. 

 
Burmistrz  Głuszycy
Ogłasza I przetarg na sprzedaż środków trwałych
 
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 16.03.2015r. 

 
Burmistrz  Głuszycy
informuje
 
 
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
„Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”
 

Głuszyca, dnia 26.11.2014r.

Burmistrz  Głuszycy
informuje


Radca Prawny Artur Nazimek przyjmuje mieszkańców Głuszycy w każdy Wtorek w godzinach 14.30-16.00

Burmistrz  Głuszycy
informujeZgodnie z Zarządzeniem Nr 166/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2014 r. od dnia 02 stycznia 2015 r. ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 
Pracownicy Urzędu będą świadczyć pracę
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Roman Głód
 
 
Burmistrz  Głuszycy informuje
   
   

 Dnia 24 grudnia 2014 r. (środa - Wigilia) Urząd Miejski w Głuszycy będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00
BURMISTRZ GŁUSZYCY
(-) Roman GłódGłuszyca, dnia 26.11.2014r.
 


INFORMACJA DLA WYBORCÓW


W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 10:00 oraz o godz. 15:00
na rondzie w Łomnicy zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 11:00 oraz o godz. 16:00
przy ulicy Lipowej zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej

W dniu 30 listopada 2014 r. o godz. 12:00 oraz o godz. 17:00
na rondzie w Sierpnicy zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Kolcach

Wykonawcą usługi transportowej jest PTUH „KOLUMB” Marek Bisek


Głuszyca, dnia 21.11.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania III na sprzedaż środków trwałych
Głuszyca, dnia 29.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania II na sprzedaż środków trwałychGłuszyca, dnia 29.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Ogłasza
Rokowania na sprzedaż środków trwałych

Głuszyca, dnia 21.10.2014r.

Burmistrz Głuszycy Informuje

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2015 rok.

 
Głuszyca, dnia 17.10.2014r.Burmistrz Głuszycy Informuje


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.Głuszyca, dnia 18.09.2014r.

Burmistrz Głuszycy Informuje
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia przez firmę Tauron-Dystrybucja prac remontowo-eksploatacyjnych na urządzeniach energetycznych
Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach), od: 2014-09-26 do: 2014-09-26 od godz 9:00 do godz 14:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: Kolejowa-część


Głuszyca, dnia 03.09.2014r.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Głuszyca, dnia 29.08.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje


 
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowo-eksploatacyjnych przez firmę Tauron-Dystrybucja na urządzeniach energetycznych Pozbawieni prądu elektrycznego będą w dniu (-ach), od: 2014-09-11 do: 2014-09-11 od godz 8:00 do godz 16:00 mieszkańcy: Głuszyca ulice: 11 Listopada-część, Bolesława Chrobrego-część, Piastowska-część Grzmiąca ulice: Spółdzielców-część, Turystyczna-część, Wiejska-część, Zdrojowa-część
Głuszyca, dnia 11.07.2014r.BURMISTRZ INFORMUJE
O ODBYTYM PRZETARGU NA ŚRODKI TRWAŁE GMINNE W DNIU 11.08.2014
Głuszyca, dnia 11.07.2014r.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA)
NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Głuszyca, dnia 28.04.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje

 

Aglomeracja Wałbrzyska otrzymała środki na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”.

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wartość projektu: 2 999 994,00 zł

Wartość dotacji: 90%, tj. 2 699 994,60 zł
Termin realizacji projektu: lata 2013-2015

Główne działania projektu:

1.      Opracowanie „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”

2.      Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW”

3.      Opracowanie „Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”

Zaplanowane do opracowania dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach AW oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że w/w dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

 

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 r.

Działanie 1 – Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla AW

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020.

Działanie 2 – Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW

Aktualnie rozpoczęto prace uruchamiające procedurę przetargową. W przetargu wyłoniony zostanie wykonawca, którego zadaniem będzie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW. Zakończenie działań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nastąpić ma do końca IV kwartału 2014 r. Koszt przygotowania ww. dokumentu poniesiony zostanie ze środków przyznanych w ramach dotacji oraz ze środków własnych 16 jst AW.

Działanie 3 – Opracowanie Zintegrowanego programu transportu publicznego dla gmin AW

Podjęto prace przygotowawcze w celu uruchomieniem procedur przetargowych dla dwóch działań, tj. przeprowadzenia diagnozy potrzeb i zbadania możliwości rozwoju AW w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego dla 23 jst AW, jak również opracowania dokumentu, który w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiał będzie:

·         plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego,

·         politykę transportową,

·         plan transportowy,

·         analizę ekonomiczno-finansową,

·         analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych.

Założony termin zakończenia realizacji ww. działań to I kwartał 2015 r.


Głuszyca, dnia 28.04.2014r.


Burmistrz Głuszycy Informuje


O dyżurze pracownika Urzędu Miejskiego w dniu 02 maja 2014 roku

Informujemy, że w celu umożliwienia zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych pełniony jest dyżur w godzinach pracy urzędu to jest od godziny 7.00 do godziny 15.00

Ponadto będą przyjmowani klienci w sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji


Głuszyca, dnia 06.03.2014r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
z dnia 06 marca 2014 roku

w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.


Głuszyca, dnia  20.02.2014 r.
MK.6733.2.2014


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP w Głuszycy Górnej”
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 542, obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę budynku głównego remizy strażackiej z istniejącym garażem o garaż w formie budynku jednokondygnacyjnego.
      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 16 (tel. 74 886 67 64).


10.01.2013Burmistrz Głuszycy Informuje

Od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone zostało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Ustawa ta wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym  zapisem w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
- złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
-zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;
2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;
3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Głuszyca, dnia 20.12.2013r.

MK.6722.1.2013.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LVIII/231/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 stycznia 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 stycznia 2014 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Joanna Drzygała tel. 74 886 67 64, pokój nr 15

Imię, nazwisko osoby wywieszającej obwieszczenie.
Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.12.2013 do 31.01.2014Głuszyca 28.10.2013
 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi Gminy Głuszyca sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Głuszyca w 2014 r.

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Głuszyca w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi prowadzone były na podstawie Zarządzenia Nr 144/2013 z dnia 27 września 2013 r. Burmistrza Głuszycy w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.
Określono termin przeprowadzenia konsultacji na okres od 01.10.2013 r.- do 18.10.2013 r. konsultacje polegały na zebraniu opinii w sprawie wyżej wymienionego programu.
Projekt programu współpracy Gminy Głuszyca na 2014 r. z organizacjami pozarządowymi był zamieszczony:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Głuszyca ( www.bip.gluszyca.pl),
Strona Internetowa Gminy Głuszyca ( www.gluszyca.pl),
Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
We wskazanym terminie konsultacji  Stowarzyszenie ,, NASZA SIERPNICA” i Rada Gminna Pożytku Publicznego  wniosły  poprawki do programu , które zostały zaakceptowane i wpisane do programu.Głuszyca  12.09.2013 r
 

Zgodnie z § 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach( Dz.U. z 2013, poz.96).
W związku z zaplanowanym treningiem na 23 października 2013 r. na terenie kraju, ćwiczeń taktyczno-specjalnych, w ramach którego planowane jest uruchomienie na obszarze województwa dolnośląskiego akustycznego podsystemu ostrzegania. Za niedogodności przepraszamy.

                
 

 Trening
podsystemu ostrzegania

Na terenie Gminy Głuszyca w dniu 23 października  2013 r. między godziną 10.00 a 11.00 zostanie przeprowadzony trening podsystemu ostrzegania. W tym czasie zostanie sprawdzone funkcjonowanie akustyczne podsystemu alarmowego poprzez uruchomienie syren alarmowych.23 październik  2013 r. godzina 10.00


                           


Głuszyca  12.09.2013 r.

 

Komunikat

Burmistrz Głuszycy zatrudni na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej w ramach umowy na zastępstwoGłuszyca  26.04.2013 r.
 

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Głuszyca  22.04.2013 r.
 

 
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

 

Głuszyca  22.04.2013 r.
 

Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

Głuszyca  22.04.2013 r.

 

 
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca oraz o przystąpieniu

Wprowadził BG 27.01.2011 00:00:00
Opublikował BG 27.01.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść BG 27.01.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 24.05.2017 15:20:20

PROGRAM „MALUCH PLUS” 2017

Szanowni Mieszkańcy,

poniżej publikujemy pismo Pani Elżbiety Rafalskiej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęcające do korzystania ze środków „Maluch plus” 2017  oraz funduszy europejskich przeznaczonych na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i bieżące funkcjonowanie instytucji opieki.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Do pobrania:

- pismo.

BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl