BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Dobry Start
Dobry Start

ZMIANY W PROGRAMIE DOBRY START

WAŻNE!


Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wprowadził Agata Majewska 25.06.2021 11:06:19
Opublikował Agata Majewska 25.06.2021 11:06:19
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 25.06.2021 11:06:19
Zaktualizował Agata Majewska 25.06.2021 11:07:29

INFORMACJE 500+ i 300+

INFORMACJE  500+ i 300+

Świadczenie wychowawcze 500+ dla wszystkich dzieci

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) w:
 • Referat  ds. świadczeń wychowawczych Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 3.

Wnioski o 500+ są rozpatrywane wg kolejności złożenia. Oznacza to, iż złożenie wniosku w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r. przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Nie będzie wydawanych decyzji w formie papierowej. Wnioskujący otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie na nowo narodzone dziecko.

Na nowo narodzone dziecko nie będzie trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku.       Rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, aby zostało ono wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców,  któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Świadczenie Dobry Start 300+

Programem „Dobry Start”  jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:

●   20 lat,

● 24 lat – jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:

● szkoła podstawowa,

● dotyczasowe gimnazjum,

● szkoła ponadpodstawowa i dotyczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły

    policealnej i szkoły dla dorosłych,

● szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny, lub nauki,

● młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

● specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,

● specjalno ośrodek wychowawczy,

● ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

 

WAŻNE!

Świadczenie 300+ nie przysługuje:

 

● studentom,

● przedszkolakom,

● uczniom zerówki.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300+ będzie wypełnienie prawidłowo wniosku    i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania,   - a nie miejsce meldunku.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

● złożenie wniosku lipiec 2019 r. –sierpień 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia  

   oraz wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r.

● złożenie wniosku wrzesień 2019 r. – listopad 2019 r. ustalenie prawa do

   świadczenia oraz wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia

   prawidłowo wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wprowadził Administrator 13.06.2019 14:55:34
Opublikował Administrator 13.06.2019 14:55:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.06.2019 14:55:34
Zaktualizował Administrator 13.06.2019 15:00:56

Dobry Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dobry Start” dla ucznia

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE MOŻNA SKŁADAĆ

 • Od dnia 1 lipca 2018 r. wersja online – drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;
 • Od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok. 3 – wersja tradycyjna (papierowa).

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających
w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się
o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”
– będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).

WAŻNE! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

WAŻNE! Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wzór wniosku o świadczenie dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Wszelkich informacji na temat świadczenia udzielają pracownicy Urzędu;

Pani Alina Mączyńska, w pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 741 oraz

Pani Anna Szmidt, w pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 761.

 

Wprowadził Administrator 02.07.2018 10:44:23
Opublikował Administrator 02.07.2018 10:44:23
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.07.2018 10:44:23
Zaktualizował Administrator 02.07.2018 11:06:29
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl