BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dotyczy: informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.421.164.2019.AK.

W załączeniu przesyłam egzemplarz informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 02.09.2019 r., znak WR.ZUZ.1.421.164.2019.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Sobczaka, z prośbą o wywieszenie w publicznie dostępnym miejscu na terenie swojej siedziby oraz na stronie internetowej BIP, na okres 7 dni.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o odesłanie przedmiotowego egzemplarza informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego z potwierdzeniem okresu w jakim było wywieszone.

Wprowadził Administrator 10.09.2019 13:15:02
Opublikował Administrator 10.09.2019 13:15:02
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 10.09.2019 13:15:02

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Wałbrzych, ul. Wrocławska 2, 58-300 Wałbrzych pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. gazociągu niskiego ciśnienia w km 93+751 rzeki Bystrzycy (działka nr 28, obręb Głuszyca nr 2, gm. Głuszyca) w rejonie ul. Częstochowskiej w m. Głuszyca oraz na wykonanie robót w wodach (wykonanie przekroczenia wykopem otwartym, wykonanie ubezpieczeń) w ramach ww. inwestycji.

Wprowadził Administrator 26.03.2019 16:42:07
Opublikował Administrator 26.03.2019 16:42:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.03.2019 16:42:07

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Wałbrzych, ul. Wrocławska 2, 58-300 Wałbrzych pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. gazociągu niskiego ciśnienia w km 93+350 rzeki Bystrzycy (działka nr 26, obręb Głuszyca nr 1, gm. Głuszyca) w rejonie ul. Częstochowskiej w m. Głuszyca.

Wprowadził Administrator 26.03.2019 16:40:33
Opublikował Administrator 26.03.2019 16:40:33
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.03.2019 16:40:33
Wprowadził Administrator 13.03.2019 18:18:48
Opublikował Administrator 13.03.2019 18:18:48
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.03.2019 18:18:48

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie: wydania dla Pana Waleriana Urbaniak pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji sanitarnej do potoku Rybna, w granicach dz. nr 352 obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca oraz korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków typu OMR-8, zlokalizowanej na dz. nr 247/3 obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca, ww. projektowanym wylotem.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni na:

1. tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie (ul. Rataja 32, 59-220 Legnica),

© tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca (ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca),

3. stronie internetowej BIP PGW Wody Polskie (https://wodvpolskie.bip.gov.pl w zakładce Ogłoszenia i Zawiadomienia).

Wprowadził Administrator 22.11.2018 09:41:15
Opublikował Administrator 22.11.2018 09:41:15
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.11.2018 09:41:15
Wprowadził Administrator 15.11.2018 20:43:39
Opublikował Administrator 15.11.2018 20:43:39
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.11.2018 20:43:39
Zaktualizował Administrator 15.11.2018 20:44:17
Wprowadził Administrator 15.11.2018 20:39:27
Opublikował Administrator 15.11.2018 20:39:27
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.11.2018 20:39:27

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA

MK.6220.2.2018.3.TK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o.,

 


Głuszyca, 08.06.2018 r.

MK.6220.2.2018.2.TK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zpóźn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o. stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy”, którego nazwa na prośbę wnioskodawcy, w piśmie z dnia 17.05.2018 r., zmieniona została na: ,J1 udowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach

 


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia Burmistrza Głuszycy z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą

"Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca".

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 31.01.2018 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Walim, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim i Świdnica w województwie dolnośląskim.


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać wnioski w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00). Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Ofrnan (tel. 22 369 28 55).


Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i na tablicy ogłoszeń w Ministerstwie Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Głuszyca, Urząd Miasta Jedlina- Zdrój, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miasta i Gminy Pieszyce, Urząd Gminy Świdnica, Urząd Gminy Walim.

 


OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 31.01.2018 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Ludwikowice Kłodzkie, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda i Walim w województwie dolnośląskim.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać wnioski w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00). Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Ofman (tel.22 369 28 55)

Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i na tablicy ogłoszeń w Ministerstwie Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Głuszyca, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Urząd Gminy Walim.

 


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora tj. Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o., w dniu 19.02.2018 r., po przesłaniu uzupełnienia do wniosku z dnia 05.02.2018 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy.


                                                                                                                                                                        (-) Burmistrz Głuszycy
                                                                                                                                                                                Roman Głód

 

 


Głuszyca, 04.12.2017 r.

MK.6220.2.2016.10.TK

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 27.11.2017 r., na wniosek John Cotton Europę sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika Michała Zawadzkiego reprezentującego firmę Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o., po przeprowadzonej ocenie odziaływania na środowisko, wydana została decyzja {znak MK.6220.2.2016.9.TK) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa fabryki kołder o budynek produkcyjno - magazynowy w Głuszycy

Z treścią w/w decyzji oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 8:00 do 14:00 (we Wtorki do godz. 16:00).

 


Głuszyca, 20.07.2017 r.

 

Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. dot.wprowadzenia na obszarze woj. dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 


Głuszyca, 28.04.2017 r.

 

MK.6220.2.2016.7.TK

OBWIESZCZENIE

 

działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 września 2016 r. John Cotton Europe sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika Michała Zawadzkiego reprezentującego firmę Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia o nazwie Rozbudowa fabryki kołder o budynek produkcyjno – magazynowy w Głuszycy.

Mając na względzie postanowienie Burmistrza Głuszycy z dnia 13.01.2017 r. (znak MK.6220.2.2016.4.TK) oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WOOŚ.4240.927.2016.JM.1 z dn. 25 listopada 2016 r.) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 02.05.2017 r. do 01.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 7:30 do 15:30 (we Wtorki w godz. od 7:30 do 17:00, w piątki do godz. 14:00).

Złożone wnioski  uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Sporządził:              Tomasz Krzak
inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. (74) 8866747


Głuszyca, dnia 27.08.2014 r.

MK.6722.3.2014

 

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/267/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 


Głuszyca, dnia 27.08.2014 r.

MK.6722.2.2014

 


Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 


 

 

 

Głuszyca, dnia 14.08.2014 r.

OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Głuszycy

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
     

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/267/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 sierpnia 2014 r. do 24  września 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 3 września 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października 2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   10  października 2014 r.

 


Głuszyca, dnia 14.08.2014 r.

MK.6722.2.2014

 

OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Głuszycy

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 sierpnia 2014 r. do 24  września 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 3 września 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października  2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października  2014 r.


 

 

 

 

 

 


 

 

Głuszyca, dnia 16.07.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dniu 11.07.2012 r. na wniosek złożony przez Indywidualne Gospodarstwo Rolne - Tadeusz Woźny, ul. Graniczna 9, Głuszyca Górna 58-340 Głuszyca wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwiecia polegającego na budowie żelbetonowego zbiornika na gnojowicę w gospodarstwie rolnym położonym w Głuszycy Górnej Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzedu Miejskiego, pokój nr 16, 1 piętro w godz. od 7:00 d0 15:00 ( we Wtorki w godz. od 8:00 do 16:00) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z jej treścią

 

Głuszyca, dnia 30.11.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dnia 30 listopada 2011 roku
wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok.1.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

Głuszyca, dnia 2010.11.15.
IRiP/732/47/2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r.

 

Głuszyca, dnia 15.10.2010 roku

BOŚiGG-7624/7/2010

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi leśnej z przeznaczeniem na drogę przeciwpożarową w leśnictwie Łomnica.

Wprowadził Andrzej Poniewierski 20.10.2010 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 20.10.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.10.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 13.06.2018 12:07:11

Uwagi i wnioski do uchwał antysmogowych

W związku z przedłużeniem terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), Zarządu Województwa Dolnośląskiego informuje o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.

Treść projektów uchwał antysmogowych jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (https://www.irt.wroc.pl http://bip.irt.wroc.pl/aktualnosci/konsultacje-projekt-w-uchwal-antysmogowych-dla-wojew-dztwa-dolnoslaskiego-zostaly-przedluzone oraz http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,40221,idmp,14,r,r)

 

Do pobrania:

-obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

-uchwała

-formularz zgłaszania wniosków

Wprowadził Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Opublikował Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Zaktualizował Sabina Jelewska 05.10.2017 11:21:00
Wprowadził Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Zaktualizował Andrzej Poniewierski 09.01.2012 07:32:57

< Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >

14-05-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

zawiadamia

że dnia 14 maja 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG-7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zamontowaniu anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 zlokalizowanej w Głuszycy ul. Grunwaldzka (działka nr 486/2).

16.04.2010 r. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE:
Na wniosek Pana XXXX XXXXX zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Zamontowanie anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

05.03.2010 r. - Dnia 5 marca 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

04.03.2010 r. - o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/2/2010 z dnia 04.03.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

18.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu decyzji BOŚiGG/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

15.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/1/2010 z dnia 15.01.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

07.12.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GLUSZYCA 49798 TOWER w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

02.09.2009 r. - ogłoszenie o wydaniu decyzji nr BO-7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: remoncie sieci gazowej n/c w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej – Kłodzkiej – Zielonej o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa. Lokalizacja: Miasto Głuszyca – Obręb 02 na działkach nr ew. 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2. Gmina Głuszyca – Obręb Głuszyca Górna na działkach nr we. 1, 539/5, 539/1, 539/6, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 456, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497.

25.06.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: remont brzegów potoku, nasadzeń zieleni, remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż stawów, budowa pomostów widokowych i wędkarskich, budowa ciągów pieszych utwardzonych i nieutwardzonych, oświetlenie, zagospodarowanie terenu na amfiteatr naturalny, rewitalizacja parku leśnego na działkach nr ew. 100, 101, 102, 261 w obrębie Głuszyca 2 przy ul. Leśnej.

20.02.2008 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: przebudowa istniejącej drogi leśnej w Głuszycy Górnej na działce nr 310/148.

26.09.2006 r. -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ... budynek produkcyjny wytwarzający spojlery samochodowe ..., ul. Kolejowa, dz.nr 273/5.

02.02.2006 r. - "... decyzja dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Mazurskiej, dz. Nr 36/6 i ulicy Mazurskiej 7 w Głuszycy."

Wprowadził Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Opublikował Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Zaktualizował Adnrzej Poniewierski 14.05.2010 14:54:14
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl