BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA
GEODEZJA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Decyzja

Głuszyca, 08.11.2019 r.

 

MK.6220.4.2018.4.TK

 

DECYZJA
 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestorów - Rafała Woźnego, Marcina Woźnego oraz Tadeusza Woźnego, za pośrednictwem pełnomocnika Marka Deneszewskiego

USTALAM

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia o nazwieBudowa obory wolnostanowiskowej wraz z halą udojową na terenie gospodarstwa w miejscowości Głuszyca Górna, działki o numerach ewidencyjnych 119/1 i 119/2, obręb ewidencyjny Głuszyca Górna, jednostka ewidencyjna Głuszyca – obszar wiejski”,

 

ze szczególnym uwzględnianiem ochrony środowiska wodno – gruntowego oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich w fazie realizacji inwestycji i późniejszej eksploatacji:

 

 1. Prace będące źródłem hałasu należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej w godzinach od 6:00 do 22:00.
 2. Zaplecze budowy dla materiałów oraz maszyn należy zorganizować na terenie gospodarstwa na utwardzonych placach lub na terenie zabezpieczonym przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.
 3. Materiały sypkie wykorzystywane do budowy zabezpieczyć przed rozwiewaniem i pyleniem, zarówno podczas magazynowania jak i transportu (np. poprzez przechowywanie ich w szczelnych opakowaniach oraz przykrywanie plandekami podczas transportu).
 4. Nie rzadziej niż raz dziennie oraz tuż przed zasypaniem kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt, płazów, gadów lub małych ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października, a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie wypuścić.
 5. Wycinkę drzew i krzewów oraz usunięcie wierzchniej warstwy gruntu prowadzić w terminie od 1 września do końca lutego.
 6. Od strony zachodniej, północnej i południowej, w odległości ok 10 m od projektowanej obory, dokonać nasadzeń szpaleru drzew i krzewów rodzimych gatunków (np. dzika róża , klon jawor, lipa szerokolistna). Szpaler powinien mieć szerokość planowanej obory, a sadzonki drzew powinny mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę. Nasadzenia najlepiej wykonać w okresie wiosennym lub jesiennym.
 7. Po rozbudowie gospodarstwa należy utrzymać obsadę zgodnie z zaplanowaną ilością sztuk zwierząt nie większą niż 300 DJP.
 8. Należy stosować system chowu bezściółkowego, zwierzęta w oborze trzymać na ruszcie umożliwiającym odprowadzanie gnojowicy. Zapewnić szczelność posadzek w budynku obory.
 9. Wytworzone odpady gromadzić selektywnie w odpowiednich, przystosowanych do danego rodzaju odpadów pojemnikach lub kontenerach, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym wymagane zezwolenia do ich wywozu.
 10. Gnojowicę z projektowanych obiektów należy odprowadzać i magazynować w szczelnym zbiorniku o pojemności 3950 m3, zlokalizowanym pod oborą, a następnie wykorzystać jako nawóz naturalny zgodnie z obowiązującymi przepisami, m.in. ustawą z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz.1259 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r.  sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" Należy prowadzić okresowe przeglądy szczelności instalacji oraz zbiornika na gnojowicę.
 11. Ścieki przemysłowe należy gromadzić w przeznaczonym do tego szczelnym zbiorniku o pojemności ok 10 m3.
 12. Należy zorganizować stanowisko z sorbentem służącym do neutralizacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych lub innych płynów eksploatacyjnych. Powstałe podczas neutralizacji odpady oraz zanieczyszczoną warstwę gruntu należy usunąć i przekazać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.
 13. Padłe zwierzęta niezwłocznie przekazać upoważnionemu podmiotowi. Do czasu ich wywozu przechowywać w warunkach minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko wodno - gruntowe .
 14. Rok po wykonaniu nasadzeń, w okresie wegetacyjnym należy dokonać przeglądu posadzonych drzew i krzewów i w razie konieczności zastąpić nowymi nasadzeniami okazy słabe lub obumarłe.

 

Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

 

            W dniu 14.08.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Głuszycy wpłynął wniosek inwestorów - Rafała Woźnego, Marcina woźnego oraz Tadeusza Woźnego, reprezentowanych przez pełnomocnika – Marka Deneszewskiego, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia o nazwie „Budowa obory wolnostanowiskowej wraz z halą udojową na terenie gospodarstwa w miejscowości Głuszyca Górna, działki o numerach ewidencyjnych 119/1 i 119/2, obręb ewidencyjny Głuszyca Górna, jednostka ewidencyjna Głuszyca – obszar wiejski”.

            Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2 ust. 1, pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, tj. „chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP - przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza).

            Stosownie do zapisów art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 77 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Głuszycy pismem z dnia 08.11.2018 r. znak MK.6220.4.2018.1.TK, zawiadamiając strony zgodnie z art. 49 Kpa o wszczęciu postępowania administracyjnego jednocześnie wystąpił o uzgodnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Tym samym pismem Burmistrz wystąpił też o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu.

W myśl uregulowań zawartych w art. 33. ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ww. ustawy, tutejszy organ podał do wiadomości publicznej informację, poprzez umieszczenie jej na stronie BIP-u oraz  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania skarg i wniosków (obwieszczenie z dnia 12.11.2018 r., znak MK.6220.4.2018.2.TK).

W czasie przeprowadzania oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w wyznaczonym terminie, tj. od 12.11.2018 r. do 12.12.2018 r., a także w terminie późniejszym, do momentu otrzymania opinii i uzgodnień, nie wpłynęły do Urzędu żadne wnioski oraz uwagi dotyczące planowanego przedsięwzięcia.

 

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu postanowieniem z dnia 26.11.2018 r. (znak PSSE/ZNS/610-04-01/AŚ/18, data wpływu 29.11.2018 r) wydał pozytywną opinię dla realizacji przedsięwzięcia, zwracając uwagę na konieczność zastosowania przewidzianych środków organizacyjno – technicznych, ograniczających negatywne odziaływanie przedsięwzięcia, minimalizując tym samym ewentualne konflikty społeczne.

RZGW we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. (znak WR.RZŚ.436.137.2018.JS, data wpływu 28.02.2019 r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 30 lipca 2019 r. (znak WOOŚ.4221.85.2018.MM.4, data wpływu 30.07.2019 r.), uzgodniły realizację planowanego przedsięwzięcia określając przy tym konieczne warunki na etapie realizacji i eksploatacji.

Dla ochrony środowiska wodno  – gruntowego określone zostały zasady postępowania z odpadami, ze wskazaniem ich właściwej segregacji i przechowywania. Dotyczy to również  ścieków przemysłowych, komunalnych, wycieków substancji ropopochodnych w przypadku ewentualnych awarii sprzętu oraz postępowania ze zwierzętami padłymi. Zwrócono też uwagę na konieczność właściwej organizacji przy zagospodarowywaniu odchodów zwierzęcych (gnojowica), tj. przechowywania oraz późniejszego wykorzystywania do celów rolniczych.

Określono warunki przechowywania materiałów budowlanych w celu zapobiegania pyleniu. Dla ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt (gady, płazy, małe ssaki) wyznaczono sposoby postępowania na etapie realizacji inwestycji. Określono termin prowadzenia wycinki drzew oraz prac polegających na usunięciu warstwy gruntu celem ochrony siedlisk i obszarów rozrodu ptaków, w tym występującego na terenie inwestycji gatunku gąsiorka (Lanius collurio), będącego przedmiotem ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko – Kamiennogórskie PLB020010.

Dodatkowo, celem ograniczenia oddziaływania inwestycji na krajobraz, wprowadzony został warunek dokonania nasadzeń drzew i krzewów.

 

            Zgodnie z opisem zawartym w raporcie przedsięwzięcie polegać będzie na budowie obory wraz z halą udojową o maksymalnej powierzchni ok 4900 m2 oraz  utwardzenie terenu o powierzchni ok 2500 m2. Po zakończeniu inwestycji możliwe będzie prowadzenie chowu krów w ilości do 300 DJP, w tym 200 krów dojnych. Chów ma być prowadzony w systemie bezściółkowym, w związku z czym w oborze powstawać będzie gnojowica, gromadzona w zbiorniku pod oborą, a następnie wykorzystywana jako nawóz naturalny.

            Inwestycja zaplanowana jest na działkach 119/1 i 119/2 w obrębie ewidencyjnym Głuszyca Górna. W bezpośrednim sąsiedztwie instytucji znajdują się tereny upraw rolnych oraz teren gospodarstwa inwestora. Obecnie na terenie gospodarstwa prowadzony jest chów krów mlecznych w ilości nieprzekraczającej 40 DJP. Teren inwestycji obejmuje intensywnie użytkowane łąki, tereny ruderalne, odcinek drogi polnej oraz nieużytkowany sad.

            Uciążliwości jakie pojawią się podczas realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i zakończą się po zakończeniu inwestycji. Ich źródłem będą przede wszystkim maszyny i pojazdy mechaniczne wykorzystywane podczas budowy. Prace mają być prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Realizacja inwestycji, przy zastosowaniu sprawnego sprzętu, środków ostrożności, a także prawidłowej gospodarki powstającymi odpadami nie powinna być źródłem znacznego negatywnego oddziaływania na środowisko wodno-gruntowe oraz pobliską zabudowę mieszkaniową. Z uwagi na charakter inwestycji nie ma ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej. Zasięg inwestycji nie spowoduje oddziaływania transgranicznego.

 

            Etap eksploatacji inwestycji wiązał się będzie m. in. z emisją zanieczyszczeń do powietrza związaną z procesami fizjologicznymi zwierząt przebywających w oborze oraz przechowywaną pod nią gnojowicą. Zgodnie z przestawioną dokumentacją oraz uzgodnieniami i opinią, wymienionych na wstępie uzasadnienia organów, przy prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej wentylacji obiektów gospodarskich, utrzymaniu higieny w obiektach oraz prawidłowym przechowywaniu gnojowicy, inwestycja nie powinna wpłynąć w sposób znaczący na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego oraz na zanieczyszczenie wód gruntowych.

            Przedstawiona w raporcie analiza akustyczna przedsięwzięcia na etapie eksploatacji wykazała, że nie wystąpi przekroczenie nrom hałasu na obszarach chronionych akustycznie (terenach mieszkaniowych).

Odziaływanie inwestycji w większości powinno się zamknąć na terenie będącym własnością inwestora i wchodzącym w skład istniejącego gospodarstwa rolnego.

            Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko – Kamienne PLB020010 oraz mającego znaczenie dla Wspólnoty, Góry Kamienne PLH020038.

Zgodnie z postanowieniem uzgadniającym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na terenie planowanego przedsięwzięcia znajduje się siedlisko przyrodnicze 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Ponadto, zgodnie z treścią ww. postanowienia, na terenie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie, będącego przedmiotem ochrony Obszaru Specjalnej Ochrony ptaków Sudety Wałbrzysko – Kamienne PLB020010, gatunku ptaka - gąsiorek (Lanius collurio).

Inwestycja nie powinna jednak wpłynąć negatywnie na przedmiot ochrony ww. obszarów Natura 2000.

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust 1 w/w ustawy.

Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

 1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia (zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś).

Otrzymują:

 1. Inwestorzy Rafał Woźny, Marcin Woźny oraz TadeuszWoźny
  za pośrednictwem pełnomocnika Pana Marka Deneszewskiego
  ul. Anny 1, 47 – 400 Racibórz;
 2. tablica ogłoszeń +BiP (w myśl. art. 49 Kpa);
 3. a/a – MK.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Al. Jana Matejki 6, 50 - 333 Wrocław;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  ul. Armii Krajowej 35C, 58 – 302 Wałbrzych;
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  ul. C. K. Norwida 34, 50 – 950 Wrocław;

Sprawę prowadzi: Tomasz Krzak
inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. (74) 8866747

 

 

Wprowadził Administrator 14.11.2019 13:32:16
Opublikował Administrator 14.11.2019 13:32:16
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.11.2019 13:32:16

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dotyczy: informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.421.164.2019.AK.

W załączeniu przesyłam egzemplarz informacji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie z dnia 02.09.2019 r., znak WR.ZUZ.1.421.164.2019.AK, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Tomasza Sobczaka, z prośbą o wywieszenie w publicznie dostępnym miejscu na terenie swojej siedziby oraz na stronie internetowej BIP, na okres 7 dni.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o odesłanie przedmiotowego egzemplarza informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego z potwierdzeniem okresu w jakim było wywieszone.

Wprowadził Administrator 10.09.2019 13:15:02
Opublikował Administrator 10.09.2019 13:15:02
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 10.09.2019 13:15:02

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Wałbrzych, ul. Wrocławska 2, 58-300 Wałbrzych pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. gazociągu niskiego ciśnienia w km 93+751 rzeki Bystrzycy (działka nr 28, obręb Głuszyca nr 2, gm. Głuszyca) w rejonie ul. Częstochowskiej w m. Głuszyca oraz na wykonanie robót w wodach (wykonanie przekroczenia wykopem otwartym, wykonanie ubezpieczeń) w ramach ww. inwestycji.

Wprowadził Administrator 26.03.2019 16:42:07
Opublikował Administrator 26.03.2019 16:42:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.03.2019 16:42:07

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Wojciecha Specylaka Zakład Projektowania PROJEKT Wojciech Specylak, ul. Topolowa 6A, 58-310 Szczawno Zdrój działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa w sprawie wydania dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział we Wrocławiu, Zakład Gazowniczy Wałbrzych, ul. Wrocławska 2, 58-300 Wałbrzych pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. gazociągu niskiego ciśnienia w km 93+350 rzeki Bystrzycy (działka nr 26, obręb Głuszyca nr 1, gm. Głuszyca) w rejonie ul. Częstochowskiej w m. Głuszyca.

Wprowadził Administrator 26.03.2019 16:40:33
Opublikował Administrator 26.03.2019 16:40:33
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.03.2019 16:40:33
Wprowadził Administrator 13.03.2019 18:18:48
Opublikował Administrator 13.03.2019 18:18:48
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.03.2019 18:18:48

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie: wydania dla Pana Waleriana Urbaniak pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu kanalizacji sanitarnej do potoku Rybna, w granicach dz. nr 352 obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca oraz korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków typu OMR-8, zlokalizowanej na dz. nr 247/3 obręb Grzmiąca, gmina Głuszyca, ww. projektowanym wylotem.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni na:

1. tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie (ul. Rataja 32, 59-220 Legnica),

© tablicy ogłoszeń i stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca (ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca),

3. stronie internetowej BIP PGW Wody Polskie (https://wodvpolskie.bip.gov.pl w zakładce Ogłoszenia i Zawiadomienia).

Wprowadził Administrator 22.11.2018 09:41:15
Opublikował Administrator 22.11.2018 09:41:15
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 22.11.2018 09:41:15
Wprowadził Administrator 15.11.2018 20:43:39
Opublikował Administrator 15.11.2018 20:43:39
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.11.2018 20:43:39
Zaktualizował Administrator 15.11.2018 20:44:17
Wprowadził Administrator 15.11.2018 20:39:27
Opublikował Administrator 15.11.2018 20:39:27
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.11.2018 20:39:27

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA

MK.6220.2.2018.3.TK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o.,

 


Głuszyca, 08.06.2018 r.

MK.6220.2.2018.2.TK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zpóźn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o. stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p. n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy”, którego nazwa na prośbę wnioskodawcy, w piśmie z dnia 17.05.2018 r., zmieniona została na: ,J1 udowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kolcach

 


OBWIESZCZENIE

Obwieszczenia Burmistrza Głuszycy z dnia 23.05.2018 r.

w sprawie wydanej decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą

"Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013310) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w miejscowości Sierpnica, gm. Głuszyca".

 


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 31.01.2018 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Walim, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Nowa Ruda, Pieszyce, Walim i Świdnica w województwie dolnośląskim.


Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać wnioski w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00). Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Ofrnan (tel. 22 369 28 55).


Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i na tablicy ogłoszeń w Ministerstwie Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Głuszyca, Urząd Miasta Jedlina- Zdrój, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miasta i Gminy Pieszyce, Urząd Gminy Świdnica, Urząd Gminy Walim.

 


OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 161 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 31.01.2018 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz: Ludwikowice Kłodzkie, przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda i Walim w województwie dolnośląskim.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać wnioski w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 76, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 9.00 - 15.00). Sprawę prowadzi Pani Katarzyna Ofman (tel.22 369 28 55)

Zgodnie z art. 80 ust. 3 w zw. z art. 41 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego stronami w toczącym się postępowaniu są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i na tablicy ogłoszeń w Ministerstwie Środowiska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miejski Głuszyca, Urząd Gminy Nowa Ruda, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Urząd Gminy Walim.

 


Zgodnie z art. 61 § 4 oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora tj. Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za pośrednictwem pełnomocnika Pana Roberta Kabaty działającego w imieniu PPD Wrotech Sp. z o.o., w dniu 19.02.2018 r., po przesłaniu uzupełnienia do wniosku z dnia 05.02.2018 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy.


                                                                                                                                                                        (-) Burmistrz Głuszycy
                                                                                                                                                                                Roman Głód

 

 


Głuszyca, 04.12.2017 r.

MK.6220.2.2016.10.TK

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 27.11.2017 r., na wniosek John Cotton Europę sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika Michała Zawadzkiego reprezentującego firmę Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o., po przeprowadzonej ocenie odziaływania na środowisko, wydana została decyzja {znak MK.6220.2.2016.9.TK) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia o nazwie: „Rozbudowa fabryki kołder o budynek produkcyjno - magazynowy w Głuszycy

Z treścią w/w decyzji oraz uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 8:00 do 14:00 (we Wtorki do godz. 16:00).

 


Głuszyca, 20.07.2017 r.

 

Obwieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. dot.wprowadzenia na obszarze woj. dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 


Głuszyca, 28.04.2017 r.

 

MK.6220.2.2016.7.TK

OBWIESZCZENIE

 

działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 30 września 2016 r. John Cotton Europe sp. z o.o. za pośrednictwem pełnomocnika Michała Zawadzkiego reprezentującego firmę Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o. o. złożył wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia o nazwie Rozbudowa fabryki kołder o budynek produkcyjno – magazynowy w Głuszycy.

Mając na względzie postanowienie Burmistrza Głuszycy z dnia 13.01.2017 r. (znak MK.6220.2.2016.4.TK) oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WOOŚ.4240.927.2016.JM.1 z dn. 25 listopada 2016 r.) przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie od 02.05.2017 r. do 01.06.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 7:30 do 15:30 (we Wtorki w godz. od 7:30 do 17:00, w piątki do godz. 14:00).

Złożone wnioski  uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Sporządził:              Tomasz Krzak
inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tel. (74) 8866747


Głuszyca, dnia 27.08.2014 r.

MK.6722.3.2014

 

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/267/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 


Głuszyca, dnia 27.08.2014 r.

MK.6722.2.2014

 


Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 


 

 

 

Głuszyca, dnia 14.08.2014 r.

OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Głuszycy

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/267/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 sierpnia 2014 r. do 24  września 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 3 września 2014 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października 2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   10  października 2014 r.

 


Głuszyca, dnia 14.08.2014 r.

MK.6722.2.2014

 

OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Głuszycy

o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały LXVII/266/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 sierpnia 2014 r. do 24  września 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 3 września 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października  2014 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10  października  2014 r.


 

 

 

 

 

 


 

 

Głuszyca, dnia 16.07.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dniu 11.07.2012 r. na wniosek złożony przez Indywidualne Gospodarstwo Rolne - Tadeusz Woźny, ul. Graniczna 9, Głuszyca Górna 58-340 Głuszyca wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwiecia polegającego na budowie żelbetonowego zbiornika na gnojowicę w gospodarstwie rolnym położonym w Głuszycy Górnej Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzedu Miejskiego, pokój nr 16, 1 piętro w godz. od 7:00 d0 15:00 ( we Wtorki w godz. od 8:00 do 16:00) Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz U. z 2000 r., Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto strony postępowania mogą wnieść odwołanie od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z jej treścią

 

Głuszyca, dnia 30.11.2011 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

BURMISTRZ GŁUSZYCY
zawiadamia

że dnia 30 listopada 2011 roku
wydana została decyzja, znak: RiOŚ-7624.1.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na opracowaniu dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuszyca na lata 2011-2015

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania i wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok.1.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Alicja Ogorzelec

 

Głuszyca, dnia 2010.11.15.
IRiP/732/47/2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, sporządzanego na podstawie uchwały nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r.

 

Głuszyca, dnia 15.10.2010 roku

BOŚiGG-7624/7/2010

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Głuszycy

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
Zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi leśnej z przeznaczeniem na drogę przeciwpożarową w leśnictwie Łomnica.

Wprowadził Andrzej Poniewierski 20.10.2010 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 20.10.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.10.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 13.06.2018 12:07:11

Uwagi i wnioski do uchwał antysmogowych

W związku z przedłużeniem terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwał antysmogowych), Zarządu Województwa Dolnośląskiego informuje o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał antysmogowych do dnia 31 października 2017 r.

Treść projektów uchwał antysmogowych jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Rozwoju Terytorialnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (https://www.irt.wroc.pl http://bip.irt.wroc.pl/aktualnosci/konsultacje-projekt-w-uchwal-antysmogowych-dla-wojew-dztwa-dolnoslaskiego-zostaly-przedluzone oraz http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,40221,idmp,14,r,r)

 

Do pobrania:

-obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

-uchwała

-formularz zgłaszania wniosków

Wprowadził Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Opublikował Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 05.10.2017 11:20:35
Zaktualizował Sabina Jelewska 05.10.2017 11:21:00
Wprowadził Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Opublikował Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Andrzej Poniewierski 12.05.2006 00:00:00
Zaktualizował Andrzej Poniewierski 09.01.2012 07:32:57

< Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia >

14-05-2010 r.

BURMISTRZ GŁUSZYCY

zawiadamia

że dnia 14 maja 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG-7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zamontowaniu anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 zlokalizowanej w Głuszycy ul. Grunwaldzka (działka nr 486/2).

16.04.2010 r. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE:
Na wniosek Pana XXXX XXXXX zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Zamontowanie anten stacji bazowej GSM PTK CENTERTEL nr 12563/4235 w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

05.03.2010 r. - Dnia 5 marca 2010 roku wydana została decyzja, znak: BOŚiGG/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

04.03.2010 r. - o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/2/2010 z dnia 04.03.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Termomodernizacji budynku Centrum Kultury zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy wraz z adaptacją pomieszczeń na Centrum Informacji Turystycznej.

18.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu decyzji BOŚiGG/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

15.01.2010 r. - obwieszczenie Burmistrza Głuszycy o wydaniu postanowienia nr BOŚiGG-7624/1/2010 z dnia 15.01.2010 r. o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej (działka nr 486/21).

07.12.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GLUSZYCA 49798 TOWER w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na dz. nr 486/21.

02.09.2009 r. - ogłoszenie o wydaniu decyzji nr BO-7624/3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: remoncie sieci gazowej n/c w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej – Kłodzkiej – Zielonej o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa. Lokalizacja: Miasto Głuszyca – Obręb 02 na działkach nr ew. 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2. Gmina Głuszyca – Obręb Głuszyca Górna na działkach nr we. 1, 539/5, 539/1, 539/6, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 456, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497.

25.06.2009 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: remont brzegów potoku, nasadzeń zieleni, remont ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż stawów, budowa pomostów widokowych i wędkarskich, budowa ciągów pieszych utwardzonych i nieutwardzonych, oświetlenie, zagospodarowanie terenu na amfiteatr naturalny, rewitalizacja parku leśnego na działkach nr ew. 100, 101, 102, 261 w obrębie Głuszyca 2 przy ul. Leśnej.

20.02.2008 r. - obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: przebudowa istniejącej drogi leśnej w Głuszycy Górnej na działce nr 310/148.

26.09.2006 r. -  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ... budynek produkcyjny wytwarzający spojlery samochodowe ..., ul. Kolejowa, dz.nr 273/5.

02.02.2006 r. - "... decyzja dla inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla dwóch domów mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Mazurskiej, dz. Nr 36/6 i ulicy Mazurskiej 7 w Głuszycy."

Wprowadził Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Opublikował Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Adnrzej Poniewierski 10.01.2005 00:00:00
Zaktualizował Adnrzej Poniewierski 14.05.2010 14:54:14
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl