BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej
Informacje o najbliższych sesjach Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej kadencji 2018-2024

Sesja LXXIV/2024
2 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM SUDETY Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040.

Sesja nadzwyczajna LXXIII/2024
14 marca 2024 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie realizacji Projektu celem dostarczenia tańszej energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Głuszyca do Klastra Energii Hub of Power Głuszyca;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

Sesja LXXII/2024
27 lutego 2024 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/480/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Sesja LXXI/2024
30 stycznia 2024 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2024 roku;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/774/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca;
 5. Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040.

Sesja LXX/2023
19 grudnia 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040
 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Projekt uchwały w sprawie zasad przekazywania środków dofinansowania w formie dotacji przez Gminę Głuszyca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Sesja nadzwyczajna LXIX/2023
13 grudnia 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035.

Sesja LXVIII/2023
28 listopada 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
 3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca” na lata 2024-2028;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXIV/257/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca;
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. w Lubawce i objęcie przez Gminę Głuszyca udziałów w tej spółce;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok;
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035.

Sesja LXVII/2023
31 października 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu pieniężnego do SIM Sudety sp. z o. o. poprzez ustanowienie nowych udziałów
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Sesja nadzwyczajna LXVI/2023
11 października 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Powiatu Wałbrzyskiego na Powiat Sudecki
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Sesja LXV/2023
26 września 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwały

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Sesja nadzwyczajna LXIV/2023
19 września 2023 r.

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Sesja LXIII/2023
29 sierpnia 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle

Sesja nadzwyczajna LXII/2023
12 lipca 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawnionym
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Sesja LXI/2023
6 czerwca 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka i innych placówek oświatowych
 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawnionym
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Sesja LX/2023
25 kwietnia 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Sesja LIX/2023
28 marca 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków Programu INTERREG Czechy – Polska
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2023 roku
 5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 7. Projekt uchwały w sprawie sprawnego wdrożenia należnych Polsce, w tym Dolnemu Śląskowi, funduszy unijnych na lata 2021-2027

Sesja LVIII/2023
28 lutego 2023

Porządek obrad


 

Sesja LVII/2023
31 stycznia 2023

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Doraźnej ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2023-2030” [załącznik]
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2023 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składowania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-2026
 11. Projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Głuszycy, tj. na doprowadzenie do nieprawidłowości przy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzmiącej przy ul. Lipowej 5 za bezzasadną
 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok [zał. 1|zał. 2|zał.3|zał. 4|zał. 5|zał. 6|zał. 7]

Sesja LVI/2022
20 grudnia 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 6. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok

Sesja LV/2022
29 listopada 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ba sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXXIX/215/2020 Rady miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsc składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

Sesja nadzwyczajna LIV/2022
14 listopada 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja LIII/2022
25 października 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pana Eugeniusza Lecia
 2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027 [zał. nr 1 | zał. nr 2]
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Głuszyca [uzasadnienie | zał. nr 1 | zał. nr 2 | zał. nr 3 | zał. nr 4]

Sesja LII/2022
29 września 2022

Porządek obrad

Projkety uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego
 2. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Sesja nadzwyczajna LI/2022
23 września 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja L/2022
30 sierpnia 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2022/2023
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027 [załącznik do projektu]
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 15. Projekt uchwały w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja nadzwyczajna XLIX/2022
21 lipca 2022

Porządek obrad

Projesty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Sesja XLVIII/2022
21 czerwca 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Sesja XLVII/2022
31 maja 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2022/2023

Sesja XLVI/2022
26 kwietnia 2022

Porządek obrad


Sesja XLV/2022
29 marca 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja XLIV/2022
28 lutego 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja XLIII/2022
25 stycznia 2022

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027;
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2022 rok
 5. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Sesja XLII/2021
21 grudnia 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok (załącznik);
 4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2024;
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok.

Sesja XLI/2021
30 listopada 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania;
 2. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 3. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programy Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022;
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Sesja XL/2021
26 października 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 3. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 4. Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w przedmiocie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381.

Sesja XXXIX/2021
28 września 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031.

Sesja XXXVI/2021
31 sierpnia 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
 3. Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji itrybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2021/2022;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu;
 6. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy.

Sesja nadzwyczajna XXXVII/2021
19 sierpnia 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Sakrbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok.

Sesja XXXVI/2021
22 czerwca 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy;
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2020 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok;
 4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety Sp. z o. o.;
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społeczniej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sprządzenia zmiany miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego obsaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca;
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca.

Sesja XXXV/2021
25 maja 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19;
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 3. Projekt uchwały w sprawie trybu powołania członków organizacji i trybu działania Rady Gminnej Pożytku Publicznego w Głuszycy;
 4. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

Sesja XXXIV/2021
27 kwietnia 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca;
 2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego;
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w miejscowości Grzmiąca;
 6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2021/2022;
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Głuszyca;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok;
 9. Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032.

Sesja XXXIII/2021
30 marca 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca”;
 6. Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy;
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok;
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032.

Sesja XXXII/2021
23 lutego 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego;
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2021 roku;
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok.

SESJA XXXI/2021
26 stycznia 2021

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2021 rok;
 5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy;
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

SESJA XXX/2020
23 grudnia 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał 

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031
 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2021 rok
 3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031
 8. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranian odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi

SESJA NADZWYCZAJNA XXIX/2020
5 grudnia 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał 


SESJA XXVIII/2020
24 listopada 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwałyh w spraiwe Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
 2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 3. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek oplaty targowej;
 4. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.

SESJA NADZWYCZAJNA XXVII/2020
5 listopada 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027" [załącznik do projektu uchwały]

SESJA XXVI/2020
27 października 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyca do roku 2035";
 2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Walim, Gminy Głuszyca i Gminy Jedliny-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Walim;
 3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXII/175/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy;
 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031.

SESJA XXV/2020
22 września 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał:

 1. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027;
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2020/2021;
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału;
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca;
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca;
 9. Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca;
 10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2020/2021;
 11. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

SESJA NADZWYCZAJNA XXIV/2020
30 lipca 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał:

 1. Projekt uchwwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031;
 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika "Pomnik Niepodległości".

SESJA XXIII/2020
25 czerwca 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy;
 2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok;
 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy
  z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok
  ;
 4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy;
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu w sprawie ustanowienia postoju pociągu TLK Szczeliniec relacji Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia na stacji kolejowej w Głuszycy;
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych “Głuszycka Karta Dużej Rodziny”;
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszycy na 2020 rok.

SESJA XXII/2020
26 maja 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu;
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy;
 3. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia przez Gminę Głuszyca  wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy;
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”;
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok;
 7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Grzmiąca.

SESJA XXI/2020
28 kwietnia 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
 2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce

 


SESJA XX/2020
3 marca 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca;
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 7. Projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2020 roku;
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

 


Sesja XIX/2020
28 stycznia 2020

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie określenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2020 roku;

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2020 rok;

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2020 rok;

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom SENIOR+;

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+;

6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia diet radnych i sołtytsów Gminy Głuszyca;

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok;

9. Projekt uchwały w sprawieProjekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok;

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;

11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym;

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok;

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031.

 


 

Sesja XVIII/2019

18 grudnia 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2020 rok

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2019/2020

4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca

6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy


Sesja XVII/2019

26 listopada 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partycypacji Gminy Głuszyca w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Głuszycy”

2. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z odpowiedzią na skargę

3. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z odpowiedzią na skargę

4. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

7. 

8. 

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


Sesja nadzwyczajna XVI/2019

13 listopada 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2031


Sesja XV/2019

29 października 2019 

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca

2. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Sesja XIV/2019

24 września 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2

2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębi wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

4. Projekt uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 

8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


Sesja XIII/2019

29 sierpnia 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

2. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy
w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży

5. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031

8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Głuszycy


Sesja XII/2019

19 czerwca 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy

2. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

3. Projekt uchwały udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

5. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2023

6. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Głuszyca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2019 rok

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok


Sesja XI/2019

28 maja 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

5. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego odosób fizycznych wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

7. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Starosty Wałbrzyskiego o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Powiat Wałbrzyski drogi wojewódzkiej DW380

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej DW380


Sesja nadzwyczajna X/2019

13 maja 2019

Porządek obrad 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Sesja IX/2019

25 kwietnia 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

4. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2019 roku

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

6. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020

7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020


Sesja nadzwyczajna VIII/2019

11 kwietnia 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów pn. "Nasz Senior" dla gminy Głuszyca na lata 2019 - 2025

3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


Sesja VII/2019

26 marca 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"

2. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głuszycy dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Głuszyca

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


Sesja VI/2019

26 lutego 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2019 roku

2. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

4. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu

5. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją Instytut Dyplomacji Europejskiej w celu złożenia oferty wspólnej o udzielenie mikrograntu

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


Sesja V/2019

29 stycznia 2019

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Głuszyca a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuszyca zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Głuszyca w ciągach dróg powiatowych

2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023

4. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca" na lata 2019-2023

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy 

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca

8. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

9. Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Marka Mendyka

10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok 

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

13. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

14. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

15. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


Sesja nadzwyczajna IV/2019

7 stycznia 2019 

Porządek obrad 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok;

2. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuszycy do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI GMINY GŁUSZYCA DO ROKU 2035;

3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca" 


Sesja III/2018

19 grudzień 2018

Porządek obrad

Zmiana terminu posiedzenia sesji 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2031

2. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok

3. Projekt uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

4. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"

6. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2021

7. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki
o określonej pojemności 

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

9. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2028

11. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy osobom objętym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych

12. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 


Sesja II/2018 

27 listopad 2018

Porządek obrad

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Oganizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

2. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 3382D w miejscowości Grzmiąca

3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

5. Projekt uchwały w sprawie okreslenia stawek opłaty targowej

6. Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

7. Projekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

8. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Basenu Krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

12. Projekt uchwały w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


Sesja I/2018

19 listopad 2018

Porządek obrad 

Projekty uchwał:

1. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

3. Projekt uchwały w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

4. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 
 
 
 
Wprowadził Administrator 21.11.2018 12:59:02
Opublikował Administrator 21.11.2018 12:59:02
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2018 12:59:02
Zaktualizował Marta Czepil 02.04.2024 10:30:22
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl