BIP » PRZEJRZYSTA POLSKA » Zasada braku tolerancji dla korupcji
Zasada braku tolerancji dla korupcji

Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego

Deklaracja Nr 1/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Radnego.

 

KODEKS ETYKI RADNEGO

Bądź zawsze przytomny, czujny, krytyczny, obiektywny
i świadomy tego, co robisz. Poczuwaj się do odpowiedzialności nie tylko za to co było Twoim bezpośrednim udziałem, lecz również za wszystko, na co mogłeś mieć wpływ

I. Postanowienia ogólne.

 1. Kodeks określa standardy postępowania zgodnie z przyjętymi normami etycznymi obowiązujące radnych w związku z wykonywaniem zadań publicznych.
 2. Radnego obowiązuje znajomość zasad postępowania, które nakazuje prawo, regulaminy rady oraz niniejszy Kodeks.
 3. Radny jest zobowiązany stosować się do tych zasad, w swym postępowaniu kieruje się dobrem Rzeczpospolitej i społeczności lokalnej.
 4. Radny szanuje godność drugiego człowieka. Nie posługuje się plotką, czy pomówieniem i w żaden sposób nie poniża nikogo.
 5. Radny podejmując działalność publiczną, pretendując tym samym do stania się osobą publicznego zaufania, powinien stanowić wzór osobowości prawej i szlachetnej, o postawie otwartej na drugiego człowieka.
 6. Jedyną drogą osiągnięcia celów jest dla radnego przekonywanie i merytoryczna dyskusja, w której używa racjonalnych argumentów wystrzegając się wszelkiej manipulacji.
 7. Radny sprawuje swoją funkcję rzetelnie, obowiązki wykonuje starannie, a ze swe decyzje ponosi odpowiedzialność.
 8. Radny nie łamie przepisów prawa i nie zachęca innych do takiego postępowania.

II. Zasady sprawowania funkcji radnego.

 1. Radny nie może wykonywać swojej funkcji w celu osiągnięcia dla siebie korzyści osobistej lub materialnej, lub dla jakiegokolwiek prywatnego interesu.
 2. Radny nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpośrednio lub pośrednio jego osobistego interesu.
 3. Radny nie wykonuje innych funkcji, które utrudniałyby wykonywanie jego obowiązków lub były w sprzeczności z innymi.
 4. Radny nie może obejmować funkcji, które łączą się z nadzorem nad jego własną działalnością.
 5. Radny nie podejmuje działań, które zapewniłyby mu osobiste lub zawodowe korzyści po złożeniu urzędu.
 6. Radny działa ze świadomością, że jego postępowanie kształtuje opinię społeczności lokalnej o pracy całej rady i dokłada starań, aby opinia ta była jak najlepsza.
 7. Radny podporządkowuje się zasadom nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego, przyjmuje do wiadomości oceny i nie polemizuje z nimi.

III. Obowiązki i odpowiedzialność radnego.

 1. Radny jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowania swej funkcji.
 2. Radny dba o to, aby adresaci decyzji i działań podejmowanych z jego uczestnictwem byli poinformowani zarówno o ich celu jak i podstawach prawnych.
 3. Radny jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania mieszkańców gminy i ich reprezentantów dotyczące wykonywanej funkcji i podejmowanych w związku z nią decyzji.
 4. Radny dba o jawność pracy rady i urzędu, promuje ją i aktywnie działa na rzecz informowania społeczności lokalnej o wszelkich sprawach, które jej dotyczą.
 5. Radny zobowiązany jest reagować na przypadki nieprawości i nadużyć.
 6. Radny zobowiązany jest do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowania w tajemnicy wiadomości poufnych dotyczących prywatnego życia osób.
Wprowadził Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:21:46

< Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników >

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GŁUSZYCY

PREAMBUŁA

Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy stanowi zbiór wartości i zasad, którymi winni kierować się pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy , a także poza nim.

Celem Kodeksu jest przyczynienie się do kształtowania świadomości i wrażliwości etycznej wszystkich pracowników , poprawa jakości funkcjonowania Urzędu oraz zwiększenie zaufania mieszkańców gminy do samorządu lokalnego i wsparcie pracowników w realizowaniu standardów etycznego postępowania.

ZASADY ETYCZNEGO DZIAŁANIA

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuszycy mają świadomość, że ich praca jest służbą publiczną, której celem nadrzędnym jest dobro wspólnoty samorządowej
i każdego mieszkańca gminy z osobna.
 
 
Niniejszy Kodeks wspiera i promuje postępowanie pracowników oparte na wartościach i zasadach:
  sprawiedliwości, lojalności, szacunku, godności, odpowiedzialności , jawności, uczciwości.

Pracownicy :

 • wykonują swoją pracę mając zawsze na względzie szacunek i poszanowanie godności współpracowników oraz interesantów, wykorzystując w maksymalnym stopniu swoją wiedzę i umiejętności,
 • angażują się w rozwój własnych kompetencji i wiedzy w celu jak najlepszego wykonania pracy w Urzędzie,
 • przestrzegają terminowości i punktualności oraz ogólnie przyjętych form grzeczności w bezpośrednich kontaktach oraz w korespondencji,
 • przedkładają interes wspólnoty samorządowej nad interesy własne, a także środowiska, w którym przebywają,
 • wydają sprawiedliwe i uczciwe decyzje , a przy ich podejmowaniu kierują się literą prawa i interesem wspólnoty samorządowej,
 • podczas realizowania określonej procedury administracyjnej mają obowiązek udzielenia interesantowi wyczerpujących informacji, które mogą mieć wpływ na podjętą później decyzję administracyjną,
 • nie unikają przyznania się do własnej pomyłki, są gotowi do natychmiastowego naprawienia konsekwencji niewłaściwego zachowania lub niewłaściwej decyzji,
 • zgodnie z prawem, w sposób racjonalny i oszczędny, gospodarują budżetem gminy,
 • w bezpośrednich kontaktach z interesantami wyróżniają się: taktem, uprzejmością , wysoką kulturą osobistą, dbałością o swój wygląd zewnętrzny, życzliwością i dbałością o odpowiednią i rzetelną obsługę interesanta, starając się pomóc w szybkim i sprawnym załatwieniu spawy.

ZAKOŃCZENIE

Kodeks ma rangę dokumentu urzędowego i w dniu podpisania go przez pracowników zostanie upubliczniony w celu poinformowania mieszkańców o standardach zachowania i wykonywania obowiązków służbowych, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl