BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Zgromadzenia i zbiórki publiczne
Zgromadzenia i zbiórki publiczne

Zawiadomienia o zgromadzeniach

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Zawiadomienie (podanie).

Zawiadomienie powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko, data urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adresy osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
   
 • Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
   
 • Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
   
 • Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Stanowisko ds. Obywatelskich
  parter, pokój nr 7, 
  tel. 74 88 66 753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Panter).

OPŁATA SKARBOWA:

 • za podanie (wniosek) - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł, 

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.

TRYB ODWOŁAWCZY:

3 dni od daty doręczenia decyzji o zakazie zgromadzenia do sądu administracyjnego (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi art. 54 § 1) lub w przypadku rozwiązania zgromadzenia przez przedstawiciela organu gminy na decyzję wydaną przez organ gminy w terminie 24 godzin od podjęcia zgromadzenia, do Wojewody w terminie 3 dni od rozwiązania zgromadzenia (Ustawa z dnia 5.07.1990 Prawo o zgromadzeniach, Dz. U. Nr 90 z 1.08.1990r, art. 9 pkt 2 i art. 13).
  

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się. Zgodnie z ustawą prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

 1. Organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego.
   
 2. Odbywanych w ramach działalności kościoła katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego jeżeli:

 • jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszaj ą przepisy ustaw karnych,
   
 • odbycie zgromadzenia może zagrozić życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 05 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. Nr 51, póz. 297 ze zmianami).
   
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze zmianami).
   
 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532).
<<<
Wprowadził Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:18:05

Rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zbiórek publicznych

 

 KARTA INFORMACYJNA 

Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 74 84 56 344 / fax 74 84 56 339

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną albo komitetom zorganizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu 

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone tylko wówczas, gdy cel zbiórki nie jest przeciwny prawu oraz ze stanowiska interesu publicznego jest godny poparcia. Za takie cele uważa się przede wszystkim cele: religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze.

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki wydawane jest po sprawdzeniu złożonych dokumentów (wniosku i załączników). Wniosek podpisują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

Do wniosku należy załączyć:

 • Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Statut stowarzyszenia, organizacji lub akt organizacyjny komitetu, jeżeli zbiórkę ma przeprowadzić komitet w tym celu utworzony.
 • Plan organizacyjny zbiórki określający cel, formy, termin rozpoczęcia i zakończenia, obszar, sposób informowania o prowadzonej akcji, liczbę osób biorących udział w zbiórce i przewidywanych kosztach.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Punkt Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Stanowisko ds. Obywatelskich
  parter, pokój nr 7, 
  tel. 74 88 66 753,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Panter).

OPŁATA SKARBOWA:

 • za podanie (wniosek) - 5 zł,
 • za każdy załącznik - 0,50 zł,
 • za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej - 76 zł. 

TERMIN REALIZACJI:

Do 7 dni.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Burmistrza, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego art. 127 § 1 i 2, oraz art. 129 § 1 i 2.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Pozwolenia na zbiórkę publiczną wydawane są w formie decyzji administracyjnych.
W zależności od obszaru na jakim przeprowadzona będzie zbiórka, pozwolenie wydaje wójt, burmistrz lub prezydent(gmina), starosta (powiat), marszałek województwa (województwo lub jego część przekraczająca jeden powiat) lub minister spraw wewnętrznych i administracji (więcej niż jedno województwo).

Zbiórki publiczne urządzane w interesie osobistym lub w celu osiągnięcia zysku są zabronione. Osoby organizujące lub przeprowadzające zbiórki nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:

 1. Dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną.
   
 2. Zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników.
 3. Sprzedaży cegiełek wartościowych.
   
 4. Sprzedaży przedmiotów.

Wynik zbiórki i sposób zużytkowania zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz ogłoszony w terminie l miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów prawa prasowego, o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz.U. Nr 22, póz. 162 ze zmianami).
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 874).
   
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz.1947).
 4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532) ze zmianami.
<<<
Wprowadził Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Opublikował Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Jadwiga Wiśniewska 27.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 27.02.2015 10:18:19
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl