BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej
Informacja o najbliższej Sesji Rady Miejskiej

Informacja o najbliższej sesji

Głuszyca, dnia 21 marca 2018 r.

                                                                       Radni

                                                                       Rady Miejskiej w Głuszycy

                                                                       Sołtysi

                                                                       Wszyscy

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U z 2016 r., poz. 446)
    zwołuję XLIX sesję Rady Miejskiej w Głuszycy

na dzień 27 marca 2018 r. o godz. 16:00

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

ul. Grunwaldzka 55 w Głuszycy

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Głuszycy w okresie od 10.02.2018 – 09.03.2018.
 5. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym i klubom sportowym w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok (Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018).
 8. Informacja o przewidywanych pracach remontowych w ramach rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie gminy w latach 2018-2019.
 9. Informacja na temat działalności CK-MBP za 2017 rok - sprawozdanie finansowe i działalność świetlic wiejskich.
 10. Informacja na temat realizacji ferii zimowych na terenie Gminy Głuszyca.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. 1 Projekt uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2018 roku”.
  2. 2 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pani Romany Więczaszek.
  3. 3 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pana Marka Juszczaka.
  4. 4 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Głuszyc z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.
  5. 5 Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca.
  6. 6 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.
  7. 7 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028.
  8. 8 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
  9. 9 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Głuszyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  10. 10 Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  11. 11 Projekt uchwały w sprawie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy Panu Marcinowi Woźnemu do 31.12.2027 r.
  12. 12 Projekt uchwały w sprawie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy Panu Rafałowi Woźnemu do 31.12.2027 r.
 12. Interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad sesji.       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Grzegorz Milczarek

Wprowadził Administrator 19.05.2015 12:47:34
Opublikował Administrator 19.05.2015 12:47:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 19.05.2015 12:47:34
Zaktualizował Administrator 21.03.2018 16:22:55
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl