BIP » Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych
Sprzedaż i najem działek, lokali użytkowych i mieszkalnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00088652/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,2744 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-MN1.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  57 500,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9,00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 05 grudnia 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 269/10 obręb Głuszyca 1”.

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym 04.09.2018 r., 25.10.2018 r.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie niższą niż cena wywoławcza),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Warunki wzięcia udziału w rokowaniach:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 05 grudnia 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  5750,00 zł. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż oraz określenie podmiotu, który przystąpi do rokowań i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

- przed otwarciem rokowań jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania rokowań oraz dowód opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

 1. Do ceny osiągniętej w rokowaniach dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4.  Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 7. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 8. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 09.11.2018 r. do 11.12.2018 r.

Wprowadził Administrator 13.11.2018 11:31:43
Opublikował Administrator 13.11.2018 11:31:43
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.11.2018 11:31:43

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 3/2 W GRZMIĄCEJ

Lokal składa się z pokoju, kuchni , przedpokoju o powierzchni użytkowej  38,53 m2.

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 181/2 o powierzchni 0,0713 ha wynosi 3880/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00015434/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                        30 000 zł

WADIUM                                                           3 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 03 grudnia 2018r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 06 listopada 2018r. do dnia 6 grudnia 2018r.

 • Treść ogłoszenia                                                                                                                                

                                                                          

Wprowadził Administrator 08.11.2018 09:06:28
Opublikował Administrator 08.11.2018 09:06:28
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.11.2018 09:06:28

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 49/1 W GŁUSZYCY.

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz WC o powierzchni użytkowej  27,96 m2.

 

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 452/20 o powierzchni 0,0500 ha wynosi 1116/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00031022/5.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                        29 000 zł

WADIUM                                                           2 900 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06 grudnia 2018 roku ( czwartek ) o godz. 1100 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 03 grudnia 2018r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 06 listopada 2018r. do dnia 6 grudnia 2018 r.

 • Treść ogłoszenia                                                                                                                                

                                                                                          

Wprowadził Administrator 08.11.2018 09:05:10
Opublikował Administrator 08.11.2018 09:05:10
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 08.11.2018 09:05:10

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1142 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 9.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1044 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  42 000,00 zł

Wadium –  4 200,00 zł

 

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 9.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1090 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 9.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0303 ha, PsIV – 0,0146 ha, RIVa – 0,0254 ha, N – 0,0346 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 10.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0419  ha, RIVa – 0,0666 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  43 000,00 zł

Wadium –  4 300,00 zł

 

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 10.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0425  ha, RIVa – 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 10.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0431  ha, RIVa – 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 10.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0080 ha, PsIV – 0,0659 ha, PsV – 0,0231 ha, RIVa – 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz.11.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,1016 ha, PsV – 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  59 000,00 zł

Wadium –  5 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 11.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0138 ha, PsV – 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  45 000,00 zł

Wadium –  4 500,00 zł

 

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 11.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0677 ha, PsV – 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1.  Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 11.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0638 ha, PsV – 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 12.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0597 ha, PsV – 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 12.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0568 ha, PsV – 0,0466 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – IV przetarg nieograniczony (godz. 12.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,0365 ha, PsV – 0,0318 ha N – 0,0380 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu  04 grudnia 2018 roku (wtorek), w godz. 9:00 – 12:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 28 listopada 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23%.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie umieszczono od dnia 02.11.2018 r. do 04.12.2018 r.

Wprowadził Administrator 05.11.2018 15:40:21
Opublikował Administrator 05.11.2018 15:40:21
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.11.2018 15:40:21
Zaktualizował Administrator 05.11.2018 16:39:20

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy

działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00088652/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,2744 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-MN1.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  90 000,00 zł

Wadium –  9 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 października 2018 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 17 października 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 19.09.2018 r. do 25.10.2018 r.

Wprowadził Administrator 20.09.2018 12:45:39
Opublikował Administrator 20.09.2018 12:45:39
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.09.2018 12:45:39

Informacja Burmistrza Głuszycy

 

Informacja

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 17 września 2018 r. w godz. 9:00 - 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 273/1 o powierzchni 1,0368 ha, położona w Głuszycy obręb 1 - I rokowania (KW nr SW1W/00084890/6);
 • cena wywoławcza nieruchomości - 72 000,00 zł
 • wysokość wadium - 7 200,00 zł
 • nieruchomość została sprzedana za cenę 88 560,00 brutto.
 1. Działki nr 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, nr 79 o powierzchni 0,8985 ha, nr 440 o powierzchni 1,0196 ha położone w Grzmiącej (KW nr SW1W/00026053/3) oraz dz. nr 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położona w Grzmiącej (KW nr SW1W/00084609/0) - III rokowania
 • cena wywoławcza nieruchomości - 450 000,00 zł
 • wysokość zaliczki - 45 000,00 zł
 • nieruchomości nie zostały sprzedarie.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 17.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

 

Wprowadził Administrator 20.09.2018 10:31:13
Opublikował Administrator 20.09.2018 10:31:13
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.09.2018 10:31:13

Informacja o sprzedaży

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 04 września 2018 r. w godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha, położonej w Głuszycy obręb 1 – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00088652/4);

- cena wywoławcza nieruchomości – 115 000,00 zł

- wysokość wadium – 11 500,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 04.09.2018 r. do 11.09.2018 r.

 

 

Wprowadził Administrator 04.09.2018 17:07:22
Opublikował Administrator 04.09.2018 17:07:22
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 04.09.2018 17:07:22

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1142 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  36 000,00 zł

Wadium –  3 600,00 zł

 

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 9.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1044 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  42 000,00 zł

Wadium –  4 200,00 zł

 

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 9.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1090 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 9.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0303 ha, PsIV – 0,0146 ha, RIVa – 0,0254 ha, N – 0,0346 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 10.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0419  ha, RIVa – 0,0666 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  43 000,00 zł

Wadium –  4 300,00 zł

 

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 10.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0425  ha, RIVa – 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 10.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0431  ha, RIVa – 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 10.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0080 ha, PsIV – 0,0659 ha, PsV – 0,0231 ha, RIVa – 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz.11.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,1016 ha, PsV – 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  59 000,00 zł

Wadium –  5 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 11.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0138 ha, PsV – 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  45 000,00 zł

Wadium –  4 500,00 zł

 

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 11.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0677 ha, PsV – 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1.  Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 11.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0638 ha, PsV – 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 12.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0597 ha, PsV – 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 12.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0568 ha, PsV – 0,0466 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  44 000,00 zł

Wadium –  4 400,00 zł

 1. Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – III przetarg nieograniczony (godz. 12.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,0365 ha, PsV – 0,0318 ha N – 0,0380 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu  27 września 2018 roku (czwartek), w godz. 9:00 – 12:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              21 września 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie umieszczono od dnia 28.08.2018 r. do 27.09.2018 r.

Wprowadził Administrator 28.08.2018 17:08:30
Opublikował Administrator 28.08.2018 17:08:30
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 28.08.2018 17:08:30
Zaktualizował Administrator 28.08.2018 17:13:16

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 13 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 9 sierpnia 2018 roku godz. 11.00 w siedzibie Urzędu miały miejsce rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 38,53 m2 położonego w Grzmiącej, ul. Spółdzielców 3/2 na działce nr 181/2. Nr księgi wieczystej - SW1W/00057781/1.

Cena wywoławcza 12 000,00 zł.
Wadium 1 200,00 zł.

Lokal nie został sprzedany.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy,

ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 13.08.2018 roku do dnia 20.08.2018 r.

 

 Z wyrazami szacunku

Zastępca Burmistrza

(-) Grzegorz Szymański

Wprowadził Administrator 14.08.2018 11:17:40
Opublikował Administrator 14.08.2018 11:17:40
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.08.2018 11:17:40

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ POSADOWIONEJ NA DZIAŁKACH NR 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, NR 79 o powierzchni 0,8985 ha, NR 440 o powierzchni 1,0196 ha, NR 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w obrębie Grzmiąca, gm. Głuszyca

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA, GMINA GŁUSZYCA

Lp

Nr działki

powierzchnia

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

1

76/2

440

79

1,3983

1,0196

0,8985

Bi

SW1W/00026053/3

4

306/2

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

Opis nieruchomości - w skład nieruchomości wchodzi: kotłownia, trafostacja, infrastruktura towarzysząca, powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 3,4015 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium tereny Strefy III- turystyczno-gospodarczej, 3-tereny istniejące komunalne, lokalna kotłownia

 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi  -  450 000,00 zł

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek), o godz. 10,00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 10 września 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą posadowionej na działkach  nr 76/2, nr 79, nr 440, nr 306/2 położonych w obrębie Grzmiąca, gm. Głuszyca”.

 

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone 19.10.2017 r., 12.12.2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym oraz dwa rokowania 24.04.2018 r. i 25.06.2018 r.  które zakończyły się wynikiem negatywnym .
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie niższą niż cena wywoławcza),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Warunki wzięcia udziału w rokowaniach:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 września 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  45 000,00 zł. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż oraz określenie podmiotu, który przystąpi do rokowań i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

- przed otwarciem rokowań jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania rokowań oraz dowód opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

 1. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 2. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 3.  Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 4. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- treść ogłoszenia

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 09.08.2018 r. do 17.09.2018 r.                                                                          

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 12:12:28
Opublikował Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 12:12:28
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 09.08.2018 12:12:28

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 07 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00 – 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 000,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 46 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 600,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 54 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działki nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 47 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 700,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 54 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 64 000,00 zł

- wysokość wadium – 6 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 000,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1063 ha, położonej w Kolcach – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 500,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

- treść ogłoszenia

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 07.08.2018 r. do 14.08.2018 r.

 

 

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 12:39:57
Opublikował Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 12:39:57
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 12:39:57

BURMISTRZ GŁUSZYCY INFORMUJE

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy działka nr 273/1 o powierzchni 1,0368 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00084890/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Ba – 1,0368 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-P/U4.3 - tereny produkcji i usług oraz KDZ1 – teren dróg publicznych zbiorczych.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  72 000,00 zł

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 17 września 2018 roku (poniedziałek), o godz. 9,00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do dnia 10 września 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 273/1 obręb Głuszyca 1”.
 2. Nieruchomość będąca przedmiotem rokowań jest wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym 20.06.2017 r., 5.09.2017 r.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (nie niższą niż cena wywoławcza),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Warunki wzięcia udziału w rokowaniach:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 września 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  7200,00 zł. W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości przeznaczonej na sprzedaż oraz określenie podmiotu, który przystąpi do rokowań i na rzecz, którego nastąpi zbycie nieruchomości.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

- przed otwarciem rokowań jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania rokowań oraz dowód opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa.

 1. Do ceny osiągniętej w rokowaniach dolicza się podatek od towarów i usług.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4.  Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 6. Dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny sprzedaży na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku rozłożenia ceny na raty pierwsza rata oraz podatek od towarów i usług podlegają zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz z oprocentowaniem naliczanym przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej w Narodowym Banku Polski podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w akcie notarialnym.
 7. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

- Treść ogłoszenia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 07.08.2018 r. do 17.09.2018 r.                                                                                                      

 

Wprowadził Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 10:49:53
Opublikował Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 10:49:53
Odpowiedzialny za treść Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 10:49:53
Zaktualizował Sylwia Wojtowicz 08.08.2018 10:51:02

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00088652/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,2744 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-MN1.3 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  115 000,00 zł

Wadium –  11 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 04 września 2018 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 29 sierpnia 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 02.08.2018 r. do 04.09.2018 r.                                                                                                     

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA ROKOWANIA

na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GRZMIĄCEJ PRZY UL. SPÓŁDZIELCÓW 3/2

Lokal składa się z pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej 38,53 m2.

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Do lokalu przynależą dwie komórki usytuowane na parterze o powierzchni: 2,98 m2 i 3,38 m2 UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE GRUNTU NR 181/2 O POWIERZCHNI 0,0713 HA WYNOSI 3880/10 000 CZĘŚCI.

Nr księgi wieczystej budynkowej SW1W/00015434/8

 1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 12 000,00 zł
 2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 24.10.2017r. , drugi - w dniu 23.02.2018r. Lokal nie posiada obciążeń, ani nie jest przedmiotem zobowiązań.
 3. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach, opisanych „Spółdzielców 3/2” można składać do dnia 04 sierpnia 2018 roku do godz.1200 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1.
 4. Oferta powinna zawierać :
 • imię, nazwisko i adres ałbo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu >vpłaty zaliczki.
 1. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ i ustna część rokowań odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018r. o godz ll00 w sali konferencyjnej , pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
 2. Zaliczkę w wysokości 1200,00 zł należy wpłacić do dnia 16 lipca 2018 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
 3. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
 4. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.
 6. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 757.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 9.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1142 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 9.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1044 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  46 000,00 zł

Wadium –  4 600,00 zł

 

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 9.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1090 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  54 000,00 zł

Wadium –  5 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 9.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0303 ha, PsIV – 0,0146 ha, RIVa – 0,0254 ha, N – 0,0346 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 10.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0419  ha, RIVa – 0,0666 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  47 000,00 zł

Wadium –  4 700,00 zł

 

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 10.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0425  ha, RIVa – 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 10.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0431  ha, RIVa – 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 10.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0080 ha, PsIV – 0,0659 ha, PsV – 0,0231 ha, RIVa – 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  54 000,00 zł

Wadium –  5 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz.11.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,1016 ha, PsV – 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  64 000,00 zł

Wadium –  6 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 11.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0138 ha, PsV – 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 11.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0677 ha, PsV – 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1.  Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 11.45).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0638 ha, PsV – 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 12.00).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0597 ha, PsV – 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 12.15).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0568 ha, PsV – 0,0466 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – II przetarg nieograniczony (godz. 12.30).

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,0365 ha, PsV – 0,0318 ha N – 0,0380 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  55 000,00 zł

Wadium –  5 500,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 7 sierpnia 2018 roku (wtorek), w godz. 9:00 – 12:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              1 sierpnia 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pełna treść ogłoszenia dla poszczególnych działek o przetargach umieszczona jest na stronie internetowej Urzędu bip.gluszyca.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała

Ogłoszenie umieszczono od dnia 03.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

 


INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 25 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone oraz rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 178 o powierzchni 0,1718 ha, położonej w Sierpnicy – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00078742/9);

- cena wywoławcza nieruchomości – 15 000,00 zł

- wysokość wadium – 1 500,00 zł

 - nieruchomość została sprzedana za cenę 15 150,00 brutto.

 1. Działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położonej w Głuszycy Górnej – V przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00034136/8);

- cena wywoławcza nieruchomości – 18 000,00 zł

- wysokość wadium – 1 800,00 zł

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 502/24 o powierzchni 0,0018 ha, położona w Głuszycy obręb 1 – IV przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081158/2);

- cena wywoławcza nieruchomości – 5 000,00 zł

- wysokość wadium – 500,00 zł

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 273/1 o powierzchni 1,0368 ha, położona w Głuszycy obręb 1 – II przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00084890/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 120 000,00 zł

- wysokość wadium – 12 000,00 zł

- nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działki nr 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, nr 79 o powierzchni 0,8985 ha, nr 440 o powierzchni 1,0196 ha położone w Grzmiącej (KW nr SW1W/00026053/3) oraz dz. nr 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położona w Grzmiącej (KW nr SW1W/00084609/0) – II rokowania

- cena wywoławcza nieruchomości – 450 000,00 zł

- wysokość wadium – 45 000,00 zł

- nieruchomości nie zostały sprzedane.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 25.06.2018 r. do 02.07.2018 r.

 


INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję że w dniu 18 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 12.45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca.

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 40 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 000,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/2 o powierzchni 0,1021 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 800,00 zł

- nieruchomość została sprzedana za cenę 50 500,00 zł..

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 46 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 600,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 54 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działki nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 47 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 700,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 800,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 54 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 64 000,00 zł

- wysokość wadium – 6 400,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 50 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 000,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 49 000,00 zł

- wysokość wadium – 4 900,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1063 ha, położonej w Kolcach – I przetarg nieograniczony (KW nr SW1W/00081417/6);

- cena wywoławcza nieruchomości – 55 000,00 zł

- wysokość wadium – 5 500,00 zł

 - nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas 18.06.2018 r. do 25.06.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00034136/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV – 0,0756 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie II A Wiejskiej, obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości -  18 000,00 zł

Wadium –  1 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 9:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 czerwca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Sierpnicy działka nr 178 o powierzchni 0,1718 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00078742/9

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV – 0,1718 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w Strefie II - Wiejskiej, obszar CII - osadniczy o preferowanej funkcji turystycznej, tereny 4a – obsługi turystycznej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  15 000,00 zł

Wadium –  1 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 czerwca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy działka nr 273/1 o powierzchni 1,0368 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00084890/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Ba – 1,0368 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: A-P/U4.3 - tereny produkcji i usług oraz KDZ1 – teren dróg publicznych zbiorczych.

Cena wywoławcza nieruchomości -  120 000,00 zł

Wadium –  12 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 9:45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 czerwca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 10.05.2018 r.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.05.2018 r. do 25.06.2018 r.         

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 502/24  o powierzchni 0,0018 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00081158/2

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bi – 0,0018 ha,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. teren oznaczony jest symbolem  A-MU 4.3 – teren zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  5 000,00 zł

Wadium – 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 9:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 czerwca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 5.09.2017 r., 14.11.2017 r. i 10.04.2018 r.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.05.2018 r. do 25.06.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ POSADOWIONEJ NA DZIAŁKACH

NR 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, NR 79 o powierzchni 0,8985 ha, NR 440 o powierzchni 1,0196 ha, NR 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w obrębie Grzmiąca, gm. Głuszyca

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA, GMINA GŁUSZYCA

Lp

Nr działki

powierzchnia

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

1

76/2

440

79

1,3983

1,0196

0,8985

Bi

SW1W/00026053/3

4

306/2

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

Opis nieruchomości - w skład nieruchomości wchodzi: kotłownia, trafostacja, infrastruktura towarzysząca, powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 3,4015 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium tereny Strefy III- turystyczno-gospodarczej, 3-tereny istniejące komunalne, lokalna kotłownia

 

Cena wywoławcza do rokowań wynosi  -  450 000,00 zł

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działek nr 76/2, 79, 440 i 306/2”.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone 19.10.2017 r., 12.12.2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym oraz jedne rokowania 24.04.2018 r. które zakończyły się wynikiem negatywnym .
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-  datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1.  Warunki rokowań:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 20 czerwca 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  45 000,00 zł.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 1. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 6.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 8.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 88 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 23.05.2018 r. do dnia 25.06.2018 r.                                                                                      

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY GŁUSZYCA

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości posiadające wspólną księgę wieczystą nr SW1W/00081417/6:

 

 1.  Działka nr 126/1 o powierzchni 0,1142 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1142 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  40 000,00 zł

Wadium –  4 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/2 o powierzchni 0,1021 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1021 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/3 o powierzchni 0,1044 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1044 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  46 000,00 zł

Wadium –  4 600,00 zł

 

 1. Działka nr 126/4 o powierzchni 0,1090 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,1090 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  54 000,00 zł

Wadium –  5 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/5 o powierzchni 0,1049 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0303 ha, PsIV – 0,0146 ha, RIVa – 0,0254 ha, N – 0,0346 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 1. Działka nr 126/6 o powierzchni 0,1085 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0419  ha, RIVa – 0,0666 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  47 000,00 zł

Wadium –  4 700,00 zł

 

 1. Działka nr 126/7 o powierzchni 0,1097 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0425  ha, RIVa – 0,0672 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 

 1. Działka nr 126/8 o powierzchni 0,1092ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0431  ha, RIVa – 0,0661 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  48 000,00 zł

Wadium –  4 800,00 zł

 

 1. Działka nr 126/9 o powierzchni 0,1079 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIII – 0,0080 ha, PsIV – 0,0659 ha, PsV – 0,0231 ha, RIVa – 0,0109 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  54 000,00 zł

Wadium –  5 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/10 o powierzchni 0,1970 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,1016 ha, PsV – 0,0954 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  64 000,00 zł

Wadium –  6 400,00 zł

 

 1. Działka nr 126/11 o powierzchni 0,1036 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0138 ha, PsV – 0,0898 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  50 000,00 zł

Wadium –  5 000,00 zł

 

 1. Działka nr 126/12 o powierzchni 0,1035 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0677 ha, PsV – 0,0358 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1.  Działka nr 126/13 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0638 ha, PsV – 0,0396 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – tereny zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/14 o powierzchni 0,1022 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0597 ha, PsV – 0,0425 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/15 o powierzchni 0,1034 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIII – 0,0568 ha, PsV – 0,0466 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolami: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz Z – teren zieleni nieurządzonej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  49 000,00 zł

Wadium –  4 900,00 zł

 

 1. Działka nr 126/16 o powierzchni 0,1063 ha, położona w gm. Głuszyca obręb Kolce – I przetarg nieograniczony.

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –PsIV – 0,0365 ha, PsV – 0,0318 ha N – 0,0380 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości -  55 000,00 zł

Wadium –  5 500,00 zł

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek), w godz. 9:00 – 12:45 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 13 czerwca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pełna treść ogłoszenia o przetargach umieszczona jest w załącznikach poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała Ogłoszenie umieszczono od dnia 15.05.2018 r. do 18.06.2018 r

                                                   


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Sierpnicy działka nr 178 o powierzchni 0,1718 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00078742/9

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV – 0,1718 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w Strefie II - Wiejskiej, obszar CII - osadniczy o preferowanej funkcji turystycznej, tereny 4a – obsługi turystycznej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  15 000,00 zł

Wadium –  1 500,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              05 kwietnia 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 09.03.2018 r. do 10.04.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 502/24  o powierzchni 0,0018 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00081158/2

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bi – 0,0018 ha,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. teren oznaczony jest symbolem  A-MU 4.3 – teren zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  8 100,00 zł

Wadium – 810,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9:30 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                              05 kwietnia 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 5.09.2017 r. i 14.11.2017 r.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 09.03.2018 r. do 10.04.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Kolcach, działka nr 94/5 o powierzchni 0,1320 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00081234/9

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RVI – 0,1320 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie II  - Wiejskiej, obszar IIA - osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, teren 2a - mieszkaniowo-usługowe.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  46 000,00 zł

Wadium –  4 600,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 05 kwietnia 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg                     z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 09.12.2017 r.
 7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 09.03.2018 r. do 10.04.2018 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ POSADOWIONEJ NA DZIAŁKACH

NR 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, NR 79 o powierzchni 0,8985 ha, NR 440 o powierzchni 1,0196 ha, NR 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w obrębie Grzmiąca, gm. Głuszyca

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA, GMINA GŁUSZYCA

Lp

Nr działki

powierzchnia

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

1

76/2

440

79

1,3983

1,0196

0,8985

Bi

SW1W/00026053/3

 

4

306/2

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

Opis nieruchomości - w skład nieruchomości wchodzi: kotłownia, trafostacja, infrastruktura towarzysząca, powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 3,4015 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium tereny Strefy III- turystyczno-gospodarczej, 3-tereny istniejące komunalne, lokalna kotłownia

Cena wywoławcza do rokowań wynosi  -  700 000,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działek nr 76/2, 79, 440 i 306/2”.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się II przetargi ustne nieograniczone 19.10.2017 r., 12.12.2017 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.   
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:           

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

-  datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1.  Warunki rokowań:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 kwietnia 2018 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  70 000,00 zł.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

 1. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 6.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 7.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 8.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka  nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 88 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.02.2018 r. do dnia 23.04.2018 r.                                                                                      

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

 IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości  gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00034136/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV – 0,0756 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie II A Wiejskiej, obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości -  18 000,00 zł

Wadium –  1 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2018 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 23 marca 2018 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu w przeciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej         z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 886 67 64.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.02.2018 r. do 27.03.2018 r.                                                                                       

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 3/2 W GRZMIĄCEJ

 

Lokal składa się z pokoju, kuchni , przedpokoju o powierzchni użytkowej  38,53 m2.

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 181/2 o powierzchni 0,0713 ha wynosi 3880/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00015434/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                        30 000 zł

WADIUM                                                                    3 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku ( piątek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 lutego 2018r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 757.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 23 stycznia 2018r. do dnia 23 lutego 2018r.

                                                                                                                     

 • Treść ogłoszenia                                          

 

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 9:00, 9:20, 9:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 76/2, 79, 440, 306/2 o powierzchni 3,4014 ha położone w Grzmiącej - 11 przetarg (KW nr SW1W/00026053/3, SW1W/00084609/0)

Cena wywoławcza nieruchomości - 810.000,00 zł Wysokość wadium - 81.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 94/5 o powierzchni 0,1320 ha położona w Kolcach - I przetarg (KW nr SW1W/00081234/9)

Cena wywoławcza nieruchomości - 50.000,00 zł Wysokość wadium - 5.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 87 o powierzchni 0,2300 ha położona w Grzmiącej (udział 'A) - I przetarg (KW nr S W1W/00006332/7)

Cena wywoławcza nieruchomości - 50.000,00 zł Wysokość wadium - 5.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12.12.2017 r. do 19.12.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Kolcach, działka nr 4/1 0 powierzchni 0,0600 ha

Numer księgi wieczystej — SWIW/00081240/4

opis nieruchomości - RODZAJ UŽYTKU - Psłv - 0,0600 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca teren położony jest w strefie IIA Wiejskiej — obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowe.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 grudnia 2()17 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej — pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

l. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 15 grudnia 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim — Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie — „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 4/1”

 1. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone 20.06.2017 r., 5.09.2017 r., 14.11.2017 r.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza), - kopię dowodu wpłaty zaliczki.

4. Warunki rokowań:

 • wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 15 grudnia 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.100,00 zł.
 • wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.
 1. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 2. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 3. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca. 8. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 1. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 2. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

11 . W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 1.12.2017 r. do 19.12.201,7 r.

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

 OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 282 o powierzchni 1,9151 ha

Numer księgi wieczystej — SWIW/00048645/0

opis nieruchomości - RODZAJ UŽYTKU - LV - 1,9151 ha

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/98/2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3.11.2001 r. teren oznaczony jest symbolem UG/UT — teren usług gastronomii i turystyki. Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 200.000,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 19 grudnia 2017 roku (wtorek), o godz. 9:20 w sali konferencyjnej — pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. .Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 15 grudnia 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim — Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie — „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 282”.
 2. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone 11.10.2016 r., 24.01.2017 r., 27.04.2017 r., 20.06.2017 r., 14.11.2017r.
 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszająęyszapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, - proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza), - kopię dowodu wpłaty zaliczki.

4. Warunki rokowań:

 • wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 15 grudnia 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 20.000,00 zł.
 • wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.
 1. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomoscł może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.

12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu

74 88 66 740.


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 14 listopada 2017 r. w godz. 9:00 - 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone i ograniczone oraz rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 — IV przetarg ograniczony (KW nr SW1W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 5.000,00 zł Wysokość wadium - 500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej - V przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 35.000,00 zł Wysokość wadium - 3.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej - V przetarg (KW nr SW1 W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 23.000,00 zł Wysokość wadium - 2.300,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 28.572,90 zł, nabywcy Anna i Krzysztof Kowalewscy

 1. działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - V przetarg (KW nr S W1W/00088652/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 70.000,00 zł Wysokość wadium - 7.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 229/3 o powierzchni 0, 0,0439 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - rokowania (KW nr S W1W/00014373/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł Wysokość zaliczki - 800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 9.840,00 zł, nabywcy Alicja i Maciej Rudzki.

 1. działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położona w Głuszycy Górnej - III przetarg (KW nr SW1W/00079305/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wysokość wadium - 1.800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha położona w Kolcach - rokowania (KW nr SW1W/00081240/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł Wysokość wadium - 1.200,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 18 m2 nr 502/24 o powierzchni 0,0018 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, KW nr SW1W/00081158/2 - II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł Wysokość wadium - 1.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 89/1 o powierzchni 0,0609 ha, położona w Głuszycy Górnej - I przetarg (KW nr SW1W/00083 897/8)

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.000,00 zł

Wysokość wadium -     400,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 4.040,00 zł, nabywca Rafał Woźny.

 1. działka nr 89/2 o powierzchni 0,2434 ha, położona w Głuszycy Górnej - I przetarg (KW nr S W1W/00083 897/8)

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł Wysokość wadium -                     1.000,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 10.100,00 zł, nabywca Rafał Woźny.

 1. Działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 16 m2 nr 57/13 o powierzchni 0,0021 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, KW nr SW1W/00024527/3 -1 przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.500,00 zł Wysokość wadium - 350,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 16 m2 nr 57/14 o powierzchni 0,0022 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, KW nr SW1 W/00024527/3 - I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.500,00 zł Wysokość wadium - 350,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048643/6 - V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 150.000,00 zł Wysokość wadium - 15.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka     nr   278   o   powierzchni    0,3328    ha,    położona   w    Głuszycy  Górnej,  KW    nr

SW1W/00048644/3 -V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 150.000,00 zł Wysokość wadium - 15.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka     nr   282   o   powierzchni    1,9151    ha,    położona   w    Głuszycy  Górnej,  KW    nr

S W1W/00048645/0 - V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 250.000,00 zł Wysokość wadium - 25.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka     nr   280   o   powierzchni    0,4505    ha,    położona   w    Głuszycy  Górnej,   KW    nr

SW1W/00048642/9 -V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 80.000,00 zł Wysokość wadium - 8.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 14.11.2017 r. do 21.11,2017 r.

 


 

Głuszyca, dnia 24.10.2017r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

Informuję,  że w dniu  24 października 2017 roku o godz.10:00 , 10:20 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Grzmiącej ul. Lipowa 5/5 o powierzchni użytkowej 11,71 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 8 500,00 zł. Wadium 850,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 10 000, 00 zł. Nabywca  Paweł Fesyk.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Grzmiącej ul. Spółdzielców 3/2 o powierzchni użytkowej
38,53 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 37 000,00 zł. Wadium 3 700,00 zł.

Lokal mieszkalny  nie został sprzedany.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 24.10.2017 roku do dnia 31.10.2017 roku.

                                      

 


INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 19 października 2017 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

1. działka nr 76/2, 79, 440, 306/2 o powierzchni 3,4014 ha położone w Grzmiącej – I przetarg (KW nr SW1W/00026053/3, SW1W/00020324/2, SW1W/00084609/0)

Cena wywoławcza nieruchomości – 810.000,00 zł

Wysokość wadium – 81.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 19.10.2017 r. do 27.10.2017 r.

 


BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza  przetargi

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości:

 

1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – IV przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł

Wysokość wadium –  500,00 zł

 

2. działka budowlana nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.500,00 zł

 

3. działka budowlana nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

 

4. działka budowlana nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 70.000,00 zł

Wysokość wadium – 7.000,00 zł

 

5. działka nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – rokowania

Cena wywoławcza nieruchomości – 8.000,00 zł

Wysokość wadium –  800,00 zł

 

6. działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położona w Głuszycy Górnej – III przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

 

7. działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha, położona w Kolcach – rokowania

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.200,00 zł

 

8. działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 18 m2  nr 502/24 o powierzchni 0,0018 ha, położona                 w Głuszycy Obręb 1 – II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.000,00 zł

 

9. działka rolna nr 89/1 o powierzchni 0,0609 ha, położona w Głuszycy Górnej – I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 4.000,00 zł

Wysokość wadium –  400,00 zł

 

10. działka rolna  nr 89/2 o powierzchni 0,2434 ha, położona w Głuszycy Górnej – I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium –  1.000,00 zł

 

11. działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 16 m2  nr 57/13 o powierzchni 0,0021 ha, położona                 w Głuszycy Obręb 1 – I przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości –  3.500,00 zł

Wysokość wadium –   350,00 zł

 

12. działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 16 m2  nr 57/14 o powierzchni 0,0022 ha, położona                 w Głuszycy Obręb 1 – I przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości –  3.500,00 zł

Wysokość wadium –   350,00 zł

 

 

 

13. działka inwestycyjna nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 150.000,00 zł

Wysokość wadium –  15.000,00 zł

 

14. działka inwestycyjna nr 278 o powierzchni 0,3328 ha, położona w Głuszycy Górnej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 150.000,00 zł

Wysokość wadium –  15.000,00 zł

 

15. działka inwestycyjna nr 282 o powierzchni 1,9151 ha, położona w Głuszycy Górnej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00 zł

Wysokość wadium –  25.000,00 zł

 

16. działka inwestycyjna  nr 280 o powierzchni 0,4505 ha, położona w Głuszycy Górnej – V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 80.000,00 zł

Wysokość wadium –  8.000,00 zł

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 14.11.2017 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 14:00  w Urzędzie Miejskim                           w Głuszycy   ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój  nr 11 (parter).

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargach zamieszczona jest w załącznikach poniżej.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działki nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej — SWIW/00077384/4 opis nieruchomości - RODZAJ UŽYTKU - Psłv - 0,0186 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania — teren oznaczony w planie symbolem AMN/U 1.2, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 5.000,00 zł

Wadium - 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej — pokój nr 1 1 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 820/8, 820/9, 819/1, 519/5, 519/4 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 9 listopada 2017 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr I lub pocztą na adres k.lazanowska@,gluszyca.pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 820/12.

 

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 4. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg: 27.04.2017 r., 20.06.2017 r., 5.09.2017 r.
 5. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialneg
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.1 1.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym boksem garażowym, położonej w Głuszycy

Obręb 1, działka nr 502/24 0 powierzchni 0,0018 ha Numer księgi wieczystej — SWIW/00081158/2 opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi - 0,0018 ha,

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011 r. teren oznaczony jest symbolem A-MU 4.3 — teren zabudowy mieszkaniowej śródmiejskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł

Wadium - 1.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 11:20 w sali konferencyjnej — pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 5.09.2017 r.
 7. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 8. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 10. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 11. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 12. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 13. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.1 1.2017 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha

Numer księgi wieczystej — SWIW/00079305/1 opis nieruchomości - RODZAJ UŽYTKU - Psv - 0,0756 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie IIA Wiejskiej- obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowej.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł

Wadium — 1.800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej — pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 3. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 4. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 5. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi: 20.06.2017 r., 5.09.2017 r.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.1 1.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działki nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00014373/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0439 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A-MN

 1. 3, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W rokowaniach na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 232, 229/2, 236,242. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze wzglądu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 229/3.

/.Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 9 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 229/3”.

 1. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone 20.06.2017 r., 5.09.2017 r.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Warunki rokowań:
 • wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 800,00 zł.
 • wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.
 1. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 3. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 6. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 1. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 1. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.11.2017 r

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 89/2 o powierzchni 0,2434 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00083897/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RV - 0,2434 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie II Wiejskiej - obszar IIA osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł Wadium - 1.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 89/1 o powierzchni 0,0609 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00083897/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RV - 0,0609 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie II Wiejskiej - obszar IIA osadniczy o preferowanej funkcj i rolniczej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.000,00 zł Wadium - 400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 11:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem garażowym, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 57/14 o powierzchni 0,0022 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00024527/3

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi - 0,0022 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem KS- teren parkingów, garaży, placów manewrowych.

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.500,00 zł Wadium - 350,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: w przetargu na sprzedaż nieruchomości może brać udział właściciel obiektu garażowego wybudowanego ze środków własnych, który wniesie wadium w wyznaczonym terminie.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem garażowym, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 57/13 o powierzchni 0,0021 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00024527/3

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bi - 0,0021 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem KS- teren parkingów, garaży, placów manewrowych.

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.500,00 zł Wadium - 350,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 12:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: w przetargu na sprzedaż nieruchomości może brać udział właściciel obiektu garażowego wybudowanego ze środków własnych, który wniesie wadium w wyznaczonym terminie.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Gluszyca do dnia 9 listopada 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek od towarów i usług.
 6. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 7. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Kolcach, działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081240/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0600 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca teren położony jest w strefie IIA Wiejskiej - obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowe.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 14 listopada 2017 roku (wtorek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. /.Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 9 listopada 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 4/1”.

 1. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone 20.06.2017 r., 5.09.2017 r.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Warunki rokowań:
 • wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 listopada 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1.200,00 zł.
 • wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.
 1. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy rokowań akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 2. Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 3. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 4. Cenę osiągniętą w rokowaniach należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.10.2017 r. do 14.11.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE - PODDASZU BUDYNKU PRZY ULICY LIPOWEJ 5/5 W GRZMIĄCEJ

 

Lokal składa się z  kuchni oraz z wc o powierzchni użytkowej  11,71 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 70/8 o powierzchni 0,0549 ha wynosi 234/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00047925/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      8 500 zł

WADIUM                                                                     850 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku ( wtorek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 października 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 września 2017r. do dnia 21 października 2017r.                                                                                                                  

 • Treść ogłoszenia                                             

 

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY SPÓŁDZIELCÓW 3/2 W GRZMIĄCEJ

 

Lokal składa się z pokoju, kuchni , przedpokoju o powierzchni użytkowej  38,53 m2.

WC usytuowane na zewnątrz budynku.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 181/2 o powierzchni 0,0713 ha wynosi 3880/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00015434/8.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                        37 000 zł

WADIUM                                                                    3 700 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku ( wtorek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 20 października 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.   
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 21 września 2017r. do dnia 21 października 2017r.

 


 

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 5 września 2017 r. w godz. 9:00 - 11:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone i przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - III przetarg ograniczony (KW nr SW1 W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 5.000,00 zł Wysokość wadium - 500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej - IV przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 35.000,00 zł Wysokość wadium - 3.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej - IV przetarg (KW nr SW1 W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 23.000,00 zł Wysokość wadium - 2.300,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - IV przetarg (KW nr S W1W/00088652/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 70.000,00 zl Wysokość wadium - 7.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - XIII przetarg (KW nr SW1 W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 26.000,00 zl Wysokość wadium - 2.600,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 32.299,80 zł, nabywcy Bożena i Krzysztof Kowalczyk.

 1. działka nr 229/3 o powierzchni 0, 0,0439 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr SW1W/00014373/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zl Wysokość wadium - 1.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położona w Głuszycy Górnej - II przetarg (KW nr SW1 W/00079305/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 22.000,00 zł Wysokość wadium - 2.200,00 zl Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha położona w Kolcach — II przetarg (KW nr SW1W/00081240/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 17.000,00 zl Wysokość wadium - 1.700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 18 m2 nr 502/24 o powierzchni 0,0018 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, KW nr SWIW/00081 158/2 - I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł Wysokość wadium - 1.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 5.09.2017 r. do 12.09.2017 r.                  

 


 

   Głuszyca, dnia 31.08.2017r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego składającego się z kuchni i wc o powierzchni użytkowej 11,71 m2 położonego  w Grzmiącej ul. Lipowa 5/5  na działce nr 70/8, dla której jest założona księga wieczysta KW: Wałbrzych SW1W/00047925/0.

Cena wywoławcza 12 700,00 zł. Wadium 1 270,00 zł

Nikt nie wpłacił wadium.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 31.08.2017 roku do dnia 07.09.2017roku.

                                                

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KOTŁOWNI WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ POSADOWIONEJ NA DZIAŁKACH
NR 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, NR 79 o powierzchni 0,8985 ha, NR 440 o powierzchni 1,0196 ha,
NR 306/2 o powierzchni 0,0851 ha położonych w GRZMIĄCEJ

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA, GMINA GŁUSZYCA

Lp

Nr działki

powierzchnia

Rodzaj użytku

Księga wieczysta

1

76/2

1,3983

Bi

SW1W/00026053/3

 

440

1,0196

 

SW1W/00020324/2

 

79

0,8985

 

 

4

306/2

0,0851

dr

SW1W/00084609/0

Opis nieruchomości - w skład nieruchomości wchodzi: kotłownia, trafostacja, infrastruktura towarzysząca, powierzchnia nieruchomości ogółem wynosi 3,4015 ha. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami studium tereny Strefy III- turystyczno-gospodarczej, 3-tereny istniejące komunalne, lokalna kotłownia

Cena wywoławcza nieruchomości:         810.000,00 zł

Wadium 81.000,00 zł

 • Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 października 2017 roku (czwartek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 • Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 13 października 2017 roku.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wpłaty wadium oraz w przypadku przedsiębiorców odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo notarialne.
 • Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 • Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 • Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 • O terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

-Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 10.08.2017 r. do 19.10.2017 r.

 


 

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 3 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

Działka nr 330/2 o powierzchni 0,0310 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, (KW nr

SW1W/00080620/5) - rokowania

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Wysokość zaliczki - 800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 9.840,00 zł, nabywca Gościniec Sudecki Sp. z o.o..

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 3.08.2017 r. do 11.08.2017 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE - PODDASZU BUDYNKU PRZY ULICY LIPOWEJ 5/5 W GRZMIĄCEJ

 

Lokal składa się z  kuchni oraz z wc o powierzchni użytkowej  11,71 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział  sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 70/8 o powierzchni 0,0549 ha wynosi 234/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00047925/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      12 700 zł

WADIUM                                                                   1 270 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2017 roku ( czwartek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 28 sierpnia 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 31 lipca 2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r.

 

             


 

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza  przetargi

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Przedmiotem przetargów są następujące nieruchomości:

 

1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł

Wysokość wadium –  500,00 zł

 

 

2. działka budowlana nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej – IV przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.500,00 zł

 

 

3. działka budowlana nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej – IV przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

 

 

4. działka budowlana nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – IV przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 70.000,00 zł

Wysokość wadium – 7.000,00 zł

 

 

5. działka budowlana nr 820/6 o powierzchni 0,1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – XIII przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.600,00 zł

 

 

6. działka nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – II przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.000,00 zł

 

 

7. działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położona w Głuszycy Górnej – II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 22.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.200,00 zł

 

 

8. działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha, położona w Kolcach – II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.700,00 zł

 

 

9. działka zabudowana pomieszczeniem garażowym o pow. 18 m2  nr 502/24 o powierzchni 0,0018 ha, położona                 w Głuszycy Obręb 1 – I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.000,00 zł

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 5.09.2017 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 11:40  w Urzędzie Miejskim  w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój  nr 11 (parter).

Pełna treść ogłoszenia o przetargach zamieszczona jest w załącznikach poniżej.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA  ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

 

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy         ul. Warszawskiej, działki nr  330/2 o powierzchni 0,0310 ha

Numer księgi wieczystej  – SW1W/00080620/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – Bp – 0,0310 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren oznaczony w planie symbolem A-MN/U-1 – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

 

Cena wywoławcza nieruchomości -  8.000,00 zł

 

 1. Rokowania odbędą się w dniu 3 sierpnia 2017 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy   ul. Grunwaldzkiej 55.
 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 31 lipca 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 330/2”.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone  27.04.2017 r., 14.06.2017 r.
 4.  Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny     podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań  i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Warunki rokowań:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto         nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia                                          31 lipca 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  800,00 zł.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie     zwrócona po rokowaniach.

 1. Do ceny zaproponowanej w zgłoszeniu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Rokowania są ważne jeżeli wpłynie chociaż jedno zgłoszenie spełniające warunki.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 5. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 6. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.07.2017 r. do 03.08.2017                                                                             

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 20 czerwca 2017 r. w godz. 9:00 - 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone i przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 330/2 o powierzchni 0,0310 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr SW1W/00080620/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 14.000,00 zł Wysokość wadium - 1.400,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr S W1W/000773 84/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł Wysokość wadium - 700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej - III przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 45.000,00 zł Wysokość wadium - 4.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej - III przetarg (KW nr SW1 W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 31.000,00 zł Wysokość wadium - 3.100,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - III przetarg (KW nr SW1W/00088652/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 80.000,00 zł Wysokość wadium - 8.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha położona w Kolcach - I przetarg (KW nr SW1W/00081240/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł Wysokość wadium - 2.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Działka nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048643/6 - IV przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 180.000,00 zł Wysokość wadium - 18.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 278 o powierzchni 0,3328 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048644/3 - IV przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 180.000,00 zł Wysokość wadium - 18.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 282 o powierzchni 1,9151 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048645/0 - IV przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 300.000,00 z!

Wysokość wadium - 30.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Działka nr 280 o powierzchni 0,4505 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048642/9 - IV przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 100.000,00 zł Wysokość wadium - 10.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - XII przetarg (KW nr S W1W/000773 84/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1.  Działka nr 417/1 o powierzchni 0,0756 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00079305/1 —I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 229/3 o powierzchni 0, 0,0439 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - I przetarg (KW nr SW1W/00014373/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wysokość wadium - 1.800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 20.06.2017 r. do 27.06.2017 r.

 


 

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

Działka nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, (KW nr

SW1W/00026347/1) - rokowania

Cena wywoławcza nieruchomości - 200.000,00 zł

Wysokość zaliczki - 20.000,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 246.000,00 zł, nabywca Robert Kandefer.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 25.05.2017 r. do 2.06.2017 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Bohaterów Getta 52, działki nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00026347/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,5436 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem AOP/U 7.4 - tereny produkcji i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości - 200.000,00 zł

 1. Rokowania odbędą się w dniu 25 maja 2017 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
 2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 19 maja 2017 r., do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie - „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 476/3”.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone 11.10.2016 r., 24.01.2017 r., 27.04.2017 r.
 4. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 1. Warunki rokowań:
 • wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 maja 2017 roku, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 20.000,00 zł.
 • wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom zaliczka zostanie zwrócona po rokowaniach.
 1. Do ceny zaproponowanej w zgłoszeniu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Rokowania są ważne jeżeli wpłynie chociaż jedno zgłoszenie spełniające warunki.
 4. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
 5. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z uzasadnionych przyczyn.
 6. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 25.05.2017 r.

 


 

 BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny działki, Nr księgi wieczystej

Pow. działki (w ha)

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

wywoławcza nieruchomości (w zł) netto

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1

70/15

0,1142

Grzmiąca,

Teren zabudowy mieszkaniowej

45.000,00

4.500,00

9:40

 

SW1W/00088460/1

 

ul. Lipowa

jednorodzinnej

 

 

 

2

70/16

0,0802

Grzmiąca,

Teren zabudowy mieszkaniowej

31.000,00

3.100,00

10:00

 

SW1W/00088460/1

 

ul. Lipowa

jednorodzinnej

 

 

 

3

269/10

0,2744

Głuszyca Obręb 1,

Teren zabudowy mieszkaniowej

80.000,00

8.000,00

10:20

 

SW1W/00088652/4

 

ul. Kolejowa

jednorodzinnej A-MN 1.3

 

 

 

 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniu 28.02.2017 r., 27.04.2017 r.
 • Przetargi odbędą się w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 14.06.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny działki,

Nr księgi wieczystej

Pow. działki (w ha)

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

wywoławcza nieruchomości (w zł) netto

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1

283/1

SW1W/00048643/6

0,3050

Głuszyca Górna

Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem KS - teren stacji paliw

180.000,00

18.000,00

11:00

2

278

SW1W/00048644/3

0,3328

Głuszyca Górna

Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem KS - teren stacji paliw

180.000,00

18.000,00

11:20

3

282

SWl W/00048645/0

1,9151

Głuszyca Górna

Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem UG/UT - teren usług gastronomii i turystyki

300.000,00

30.000,00

11:40

4

280

SW1W/00048642/9

0,4505

Głuszyca Górna

Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem UG/UT, KP - teren usług gastronomii i turystyki oraz miejsc postojowych

100.000,00

10.000,00

12:00

 
 • Nieruchomości majądostęp do drogi wojewódzkiej Nr 381 relacji Wałbrzych - Kłodzko.
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Przetargi odbędą się w dniu 20.06.2017 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 14.06.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 11.10.2016 r., 24.01.2017 r., 27.04.2017 r.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaż}' nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaż}' nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, teł. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działki nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077384/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0186 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A- MN/U 1.2, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł Wadium - 700,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek), o godz. 9:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 820/8, 820/9, 819/1, 519/5, 519/4 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres k.lazanowska(a)gluszvca.pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 820/12.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Gluszyca do dnia 14 czerwca 2017 roku.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg: 27.04.2017 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.                                                                                  


 BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza XII przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny działki,

Nr księgi wieczystej

Pow. działki (w ha)

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza nieruchomości (w zł) netto

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1

820/6

SW1W/00077384/4

0,1352

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Symbol planu A-NN-1.2

26.000,00

2.600,00

12:20

 

UWAGA:

 

Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest częściowo uzbrojona, sieć wodna i kanalizacyjna.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r.,12.01.2016 r., 2.03.2016 r„ 12.04.2016 r., 31.05.2016 r., 31.08.2016 r., 17.11.2016 r., 24.01.2017 r, 27.04.2017 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 14.06.2017 r. włącznie,
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, teł. 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 417/1

o powierzchni 0,0756 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079305/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsV - 0,0756 ha,

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gminy Głuszyca nieruchomość położona jest w strefie 11A Wiejskiej- obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowej.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wadium - 3.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek), o godz. 12:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14 czerwca 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Lazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Warszawskiej, działki nr 330/2 o powierzchni 0,0310 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00080620/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,0310 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A-MN/U - 1, teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości - 14.000,00 zł Wadium -1.400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14 czerwca 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 4. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg: 27.04.2017 r.
 5. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 6. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 7. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 11. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA  PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działki nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00014373/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0439 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A-MN 1.3, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wadium - 1.800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek), o godz. 13:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 232, 229/2, 236,242, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 14 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres k. lazanowska(a),sluszvca. pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 229/3.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13  9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14 czerwca 2017 roku.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.   

 


 

 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Kolcach, działka nr 4/1 o powierzchni 0,0600 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00081240/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0600 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca teren położony jest w strefie IIA Wiejskiej - obszar osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, 2a mieszkaniowo-usługowe.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł Wadium-2.500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 czerwca 2017 roku (wtorek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 14 czerwca 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 12.05.2017 r. do 20.06.2017 r.

 


  INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 27 kwietnia 2017 r. w godz. 9:00 - 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone i przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 330/2 o powierzchni 0,0310 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - I przetarg (KW nr S W1W/00080620/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000,00 zł Wysokość wadium - 2.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - I przetarg (KW nr SW1W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł Wysokość wadium - 1.200,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej - II przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 59.000,00 zł Wysokość wadium - 5.900,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej - II przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 45.000,00 zł Wysokość wadium - 4.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr SW1W/00088652/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 100.000,00 zł Wysokość wadium - 10.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - IV przetarg (KW nr S W1W/00077134/7)

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł Wysokość wadium - 700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048643/6 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 220.000,00 zł Wysokość wadium - 22.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 278 o powierzchni 0,3328 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048644/3 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 240.000,00 zł Wysokość wadium - 24.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 282 o powierzchni 1,9151 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048645/0 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 350.000,00 zł Wysokość wadium - 35.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 280 o powierzchni 0,4505 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048642/9 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 150.000,00 zł Wysokość wadium - 15.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - XI przetarg (KW nr S W1W/000773 84/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 521/1 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - III przetarg (KW nr SW1W/00079377/6)

Cena wywoławcza nieruchomości - 15.000,00 zł Wysokość wadium - 1.500,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 15.150,00 zł, nabywcy Małgorzata i Zbigniew Latko.

 1. Działka nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, (KW nr SW1W/00026347/1) - III przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 250.000,00 zł Wysokość wadium - 25.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 62 o powierzchni 0,1694 ha położona w Głuszycy Górnej - IV przetarg (KW nr SW1W/00079305/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł Wysokość wadium - 1.100,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 11.110,00 zł, nabywcy Małgorzata i Zbigniew Latko.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 27.04.2017 r. do 5.05.2017 r.

 


 

Głuszyca, dnia 07.04.2017r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję,  że w dniu  07 kwietnia 2017 roku o godz.1000 , 1020 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

            1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 81/1 o powierzchni użytkowej        41,42 m².

            Cena wywoławcza nieruchomości 30 000,00 zł. Wadium 3 000,00 zł.

            Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

            2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 3/3 o powierzchni użytkowej          32,92 m2 .

            Cena wywoławcza nieruchomości 30 000,00 zł. Wadium 3 000,00 zł.

            Lokal mieszkalny  został sprzedany za kwotę 30 300, 00 zł. Nabywca Tomasz Gajewczyk.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 07.04.2017 roku do dnia 14.04.2017 roku.BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza III przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 • Nieruchomości majądostęp do drogi wojewódzkiej Nr 381 relacji Wałbrzych - Kłodzko.
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Przetargi odbędą się w dniu 27.04.2017 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 21.04.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 11.10.2016 r., 24.01.2017 r.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Bohaterów Getta 52, działki nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00026347/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,5436 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem AOP/U 7.4 - tereny produkcji i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości - 250.000,00 zł Wadium - 25.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 12:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg 11.10.2016 r., 24.01.2017 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY ogłasza XI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

 

UWAGA:

Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 • Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest częściowo uzbrojona, sieć wodna i kanalizacyjna.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r., 12.01.2016 r., 2.03.2016 r., 12.04.2016 r., 31.05.2016 r., 31.08.2016 r., 17.11.2016 r., 24.01.2017 r.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2017 r. (czwartek) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 21.04.2017 r. włącznie,
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, któiy przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Działki nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077134/7

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,1650 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zl.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 6.09.2016 r., 17.11.2016 r., 24.01.2017 r.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 521/1 o powierzchni 0,1500 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079377/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RHIb - 0,1500 ha,

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem A-P/U 3.3 - tereny ogrodów działkowych.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 15.000,00 zł Wadium -1.500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 12:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg w dniu 17.11.2016 r., 21.01.2017 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Warszawskiej, działki nr 330/2 o powierzchni 0,0310 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00080620/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,0310 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A-MN/U - 1, teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000,00 zł Wadium - 2.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działki nr 820/12 o powierzchni 0,0186 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077384/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0186 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem A- MN/U 1.2, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł Wadium -1.200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 9:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 820/8, 820/9, 819/1, 519/5, 519/4 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres k. łazanowskadp,głuszyca, pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 820/12.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby j.w., które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym, w dniu 28.02.2017 r.
 • Przetargi odbędą się w dniu 27.04.2017 r. (czwartek) w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 21.04.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 62 o powierzchni 0,1694 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079305/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - ŁIV - 0,1522 ha, W-ŁIV-0,0172 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

 1. Gminy Głuszyca teren oznaczony jest symbolem R - tereny rolne.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł

Wadium - 1.100,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek), o godz. 13:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 kwietnia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 6.09.2016 r., 17.11.2016 r., 24.01.2017 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem

telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 23.03.2017 r. do 27.04.2017 r.

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 81/1 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz  wc o powierzchni użytkowej  41,42m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,0704 ha wynosi 480/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00043509/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

CENA WYWOŁAWCZA                                      30 000 zł

WADIUM                                                                   3 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku ( piątek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 4 kwietnia 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 6 marca 2017r. do dnia 6 kwietnia 2017r.BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 3/3 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej  32,92 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 841/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      30 000 zł

WADIUM                                                                   3 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2017 roku ( piątek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 4 kwietnia 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 6 marca 2017r. do dnia 6 kwietnia 2017r. 

 INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 28 lutego 2017 r. o godz. 9:00, 9:20, 9:40, 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone i przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 70/15 o powierzchni 0,1142 ha położona w Grzmiącej - I przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 65.000,00 zł Wysokość wadium - 6.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 70/16 o powierzchni 0,0802 ha położona w Grzmiącej - I przetarg (KW nr SW1W/00088460/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 50.000,00 zł Wysokość wadium - 5.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 269/10 o powierzchni 0,2744 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - I przetarg (KW nr SW1W/00088652/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 120.000,00 zł Wysokość wadium - 12.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 544/12 o powierzchni 0, 0028 ha położona w Głuszycy Górnej - I przetarg (KW nr SW1W/00081157/5)

Cena wywoławcza nieruchomości - 2.034,00 zł Wysokość wadium - 200,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 4.338,15 zł, nabywca Pan Stanisław Brożyna.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 28.02.2017 r. do 7.03.2017 r.

 


 

Głuszyca, dnia 17.02.2017r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję,  że w dniu  17 lutego 2017 roku o godz.1000 , 1020 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Grunwaldzka 3/3 o powierzchni użytkowej 32,92 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł. Wadium 3 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 81/1 o powierzchni użytkowej 41,42 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł. Wadium 3 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 17.02.2017 roku do dnia 24.02.2017 roku.INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 24 stycznia 2017 r. w godz. 9:00 - 12:20, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - III przetarg (KW nr S W1W/00077134/7)

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł Wysokość wadium - 700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 62 o powierzchni 0,1694 ha położona w Głuszycy Górnej - III przetarg (KW nr SW1W/00079305/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł Wysokość wadium - 1.100,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - X przetarg (KW nr SW1W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - X przetarg (KW nr S W1W/000773 84/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł

Wysokość wadium - 2.500,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 31.057,50 zł.

Nabywcy - Pani Bożena Jadwiga i Leszek Paweł Przybysz

 1. działka nr 521/1 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr S W1W/000793 77/6)

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wysokość wadium - 1.800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048643/6 - II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 250.000,00 zł Wysokość wadium - 25.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 278 o powierzchni 0,3328 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048644/3 - II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 280.000,00 zł Wysokość wadium - 28.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 282 o powierzchni 1,9151 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048645/0
 • II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 400.000,00 zł Wysokość wadium - 40.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 280 o powierzchni 0,4505 ha, położona w Głuszycy Górnej, KW nr SW1W/00048642/9
 • II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 150.000,00 zł Wysokość wadium - 15.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 52 o powierzchni 0,1200 ha położona w Łomnicy - I przetarg nieograniczony, KW nr SW1W/00080598/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Wysokość wadium - 800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 8.080,00 zł.

Nabywca Pani Aniela Prokopek.

 1. Działka nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, KW nr SW1W/00026347/1 - II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 270.000,00 zł Wysokość wadium - 27.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 24.01.2017 r. do 31.01.2017 r.

Sporz. K.Łazanowska

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻNieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem garażowym, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 544/12 o powierzchni 0,0028 ha

Numer księgi wieczystej -SW1 W/00081157/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - B - 0,0028 ha,

Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głuszyca nieruchomość to strefa II wiejska (tereny istniejącego i planowanego zagospodarowania), obszar IIA osadniczy o preferowanej funkcji rolniczej, tereny 2 - tereny mieszkaniowo-usługowe.

Cena wywoławcza nieruchomości - 2.034,00 zł Wadium - 200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: w przetargu na sprzedaż nieruchomości może brać udział właściciel obiektu garażowego wybudowanego ze środków własnych, który wniesie wadium w wyznaczonym terminie.

1.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 23 lutego 2017 roku.

2.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia.

3.    Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

4.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5.    Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek Vat.

6.    Nabywcę obciążają koszty przygotowania nieruchomości gruntowej do sprzedaży.

7.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.    Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

9.    Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

10.    Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

11.    W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem

telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 19.01.2017 r. do 28.02.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 81/1 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz  wc o powierzchni użytkowej  41,42m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,0704 ha wynosi 480/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00043509/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

CENA WYWOŁAWCZA                                      35 000 zł

WADIUM                                                                   3 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku ( piątek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 14 lutego 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 16 stycznia 2017r. do dnia 16 lutego 2017r.

                                                                                                                                                                                     

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 3/3 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej  32,92 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 841/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      35 000 zł

WADIUM                                                                   3 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku ( piątek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 14 lutego 2017r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 16 stycznia 2017r. do dnia 16 lutego 2017r.

 

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza X przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 • Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są częściowo uzbrojone, sieć wodna i kanalizacyjna.
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r.,12.01.2016 r., 2.03.2016 r., 12.04.2016 r., 31.05.2016 r„ 31.08.2016 r., 17.11.2016 r.
 • Przetargi odbędą się w dniu 24.01.2017 r. (wtorek) w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 19.01.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Łomnicy, działka nr 52 o powierzchni 0,1200 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00080598/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0500 ha, PsIV-0,0700 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

i Gminy Głuszyca teren oznaczony jest jako obszar IIIB - tereny rolne.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi gminnej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł Wadium - 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek), o godz. 12:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 stycznia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 62

powierzchni 0,1694 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079305/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -ŁIV - 0,1522 ha, W-ŁIV-0,0172 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Gminy Głuszyca teren oznaczony jest symbolem R - tereny rolne.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł

Wadium -1.100,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek), o godz. 9:20 w sali

konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 stycznia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 6.09.2016 r., 17.11.2016 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem

telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1 przy ul. Bohaterów Getta 52, działki nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00026347/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,5436 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem AOP/U 7.4 - tereny produkcji i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości - 270.000,00 zł Wadium-27.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek), o godz. 12:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 stycznia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg 11.10.2016 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Działki nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha

 

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077134/7

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,1650 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali
konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 stycznia 2017 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi 6.09.2016 r., 17.11.2016 r.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 521/1 o powierzchni 0,1500 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079377/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RHIb - 0,1500 ha,

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem A-P/U 3.3 - tereny ogrodów działkowych.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wadium -1.800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 stycznia 2017 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 stycznia 2017 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg w dniu 17.11.2016 r.
 4. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 5. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 6. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 11. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

-    Nieruchomości mają dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 381 relacji Wałbrzych - Kłodzko.
-    Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
-    Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
-    Przetargi odbędą się w dniu 24.01.2017 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
-    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 19.01.2017 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
-    na sprzedaż nieruchomości odbył się przetarg 11.10.2016 r.
-    Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
-    Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym. 
-    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
-    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
-    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
-    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
-    Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
-    Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
-    O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
-    Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
-    Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 14.12.2016 r. do 24.01.2017 r.

 • Treść ogłoszenia
 • Mapa                                                                               

 

 

 


 

Głuszyca, dnia 12.12.2016r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

Informuję,  że w dniu  12 grudnia 2016 roku o godz.1000 , 1020 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Grunwaldzka 3/3 o powierzchni użytkowej 32,92 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł. Wadium 3 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 81/1 o powierzchni użytkowej 41,42 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 35 000,00 zł. Wadium 3 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 12.12.2016 roku do dnia 19.12.2016 roku.

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 9:00, 9:20, 9:40, 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

 1. działka nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - II przetarg (KW nr SW1W/00077134/7)

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł Wysokość wadium - 800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 521/1 o powierzchni 0,1650 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - I przetarg (KW nr SW1W/00079377/6)

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł Wysokość wadium - 1.800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 62 o powierzchni 0,1694 ha położona w Głuszycy Górnej - 11 przetarg (KW nr S W1W/00079305/1)

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł Wysokość wadium - 1.200,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 85/24 o powierzchni 0, 0403 ha położona w Łomnicy - IV przetarg (KW nr S W1W/00078697/8)

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.000,00 zł Wysokość wadium - 400,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 4.040,00 zł, nabywca Pan Andrzej Sosnowski.

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - IX przetarg (Kw nr SW1W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1 I 15 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - IX przetarg (Kw nr SW1 W/00077384/4)

Cena wywoławcza nieruchomości - 25.000,00 zł Wysokość wadium - 2.500,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 18.1 1.2016 r. do 25.11.2016 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 3/3 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej  32,92 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 841/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      35 000 zł

WADIUM                                                                   3 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku ( poniedziałek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 grudnia 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 10 listopada 2016r. do dnia 10 grudnia 2016r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 81/1 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz  wc o powierzchni użytkowej  41,42m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,0704 ha wynosi 480/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00043509/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

CENA WYWOŁAWCZA                                         35 000 zł

WADIUM                                                                   3 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 roku ( poniedziałek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 07 grudnia 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.         
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 10 listopada 2016r. do dnia 10 grudnia 2016r.

 


 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję,  że w dniu  28 października 2016 roku o godz.1000 , 1020 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Grunwaldzka 3/3 o powierzchni użytkowej 32,92 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 39 000,00 zł. Wadium 3 900,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 81/1 opowierzchni 41,42 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 39 000,00 zł. Wadium 3 900,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 31.10.2016 roku do dnia 07.11.2016 roku.

                                                                                 

                                                                        

                                                                                

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 11 października 2016 r. w godz. 9:00 - 11:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

1.. Działka nr 168/3 o powierzchni 0,0166 ha, położona w Łomnicy, Kw nr SW1W/00017056/8 - I przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 16.000,00 zł Wysokość wadium - 1.600,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 559/2 o powierzchni 0,0569 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, Kw nr SW1W/00080642/5 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł Wysokość wadium - 800,00 zł Nieruchomość została sprzedana za kwotę 8.080,00 zł Nabywcy Państwo Janina i Marek Hudzik.

 1. Działka nr 280 o powierzchni 0,4505 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00048642/9 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 150.000,00 zł Wysokość wadium - 15.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Działka nr 282 o powierzchni 1,9151 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00048645/0 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 400.000,00 zł Wysokość wadium - 40.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Działka nr 278 o powierzchni 0,3328 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00048644/3 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 280.000,00 zł Wysokość wadium - 28.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 283/1 o powierzchni 0,3050 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00048643/6 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 250.000,00 zł Wysokość wadium - 25.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, Kw nr SW1W/00026347/1 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 300.000,00 zł Wysokość wadium - 30.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 11.10.2016 r. do 18.10.2016 r.

Sporz. K.Łazanowska

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza IX przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

UWAGA;

Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 • Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są częściowo uzbrojone, sieć wodna i kanalizacyjna.
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r.,12.01.2016 r., 2.03.2016 r„ 12.04.2016 r., 31.05.2016 r., 31.08.2016 r.
 • Przetargi odbędą się w dniu 17.11.2016 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 10.11.2016 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 521/1 o powierzchni 0,1500 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079377/6

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RHIb - 0,1500 ha

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem A-P/U 3.3 - tereny ogrodów działkowych.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 18.000,00 zł

Wadium - 1.800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek), o godz. 9:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 listopada 2016 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, któiy wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.10.2016 r. do 17.11.2016 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Działki nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077134/7

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,1650 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 listopada 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Sgłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.10.2016 r. do 17.11.2016 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Łomnicy, działka nr 85/24 o powierzchni 0,0403 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00078697/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0403 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 4.000,00 zł

Wadium - 400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek), o godz. 9:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Na sprzedaż odbyły się przetargi w dniu 5.04.2016 r., 24.05.2016 r.,31.08.2016 r. - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 listopada 2016 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.10.2016 r. do 17.11.2016 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Górnej, działka nr 62     o powierzchni 0,1694 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00079305/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU -ŁIV - 0,1522 ha, W-ŁIV-0,0172 ha

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Gminy Głuszyca teren oznaczony jest symbolem R - tereny rolne.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej.

Cena wywoławcza nieruchomości - 12.000,00 zł

Wadium - 1.200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 listopada 2016 roku (czwartek), o godz. 9:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 10 listopada 2016 roku.
 2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4. Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 13.10.2016 r. do 17.11.2016 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 81/1 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz  wc o powierzchni użytkowej  41,42m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,0704 ha wynosi 480/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00043509/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

CENA WYWOŁAWCZA                                         39 000 zł

WADIUM                                                                   3 900 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku ( piątek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 25 października 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.         
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 września 2016r. do dnia 26 października 2016r.                                                                                                                                                            

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 3/3 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej  32,92 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 841/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA                                      39 000 zł

WADIUM                                                                   3 900 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2016 roku ( piątek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 25 października 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 września 2016r. do dnia 26 października 2016r.

 


 

                                                                          Głuszyca, dnia 16.09.2016r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję,  że w dniu  16 września 2016 roku o godz.1000 , 1020 w  siedzibie  Urzędu miały miejsce I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Grunwaldzka 3/3 o powierzchni użytkowej 32,92 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 41 000,00 zł. Wadium 4 100,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul. Grunwaldzka 81/1 opowierzchni 41,42 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 41 000,00 zł. Wadium 4 100,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 16.09.2016 roku do dnia 23.09.2016 roku.                                                                                      

   

 


Informacja

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 6 września 2016 r. o godz. 10:00, 10:40, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. Działka nr 62 o powierzchni 0,1694 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00079305/1 -I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 14.000,00 zł Wysokość wadium - 1.400,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha, położona w Głuszycy Obręb 1, Kw nr SW1W/00077134/7 -1 przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł Wysokość wadium - 1.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 6.09.2016 r. do 13.09.2016 r.

Sporz. K.Łazanowska

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

Nieruchomości gruntowej bez zabudowań, położonej w Głuszycy Obręb 1, działka nr 559/2 o powierzchni 0,0569 ha

Numer księgi wieczystej - SW1W/00080642/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,0569 ha

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem R - tereny rolnicze.

Teren bez uzbrojenia z dostępem do drogi publicznej ul. Górna.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Wadium - 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2016 roku (wtorek), o godz. 9:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 6 października 2016 roku.
 2.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 3.  Przed otwarciem przetargu jego uczestnik jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny odpis z KRS (nie starszy niż 3 miesiące), a osoba prowadząca działalność wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 4.  Uczestnik zainteresowany kupnem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin, a także do zapoznania się z ustaleniami i ograniczeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.
 5.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 1.09.2016 r. do 11.10.2016 r.


 

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4:

 1.  działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - VIII przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1.  działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - VIII przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 27.000,00 zł Wysokość wadium - 2.700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1.  działka nr 85/24 o powierzchni 0, 0403 ha położona w Łomnicy - III przetarg (KW nr SW1W/00078697/8)

Cena wywoławcza nieruchomości - 6.000,00 zł Wysokość wadium - 600,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 31.08.2016 r. do 7.09.2016 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 • Nieruchomości mają dostęp do drogi wojewódzkiej Nr 381 relacji Wałbrzych - Kłodzko.
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Przetargi odbędą się w dniu 11.10.2016 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 6.10.2016 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku przedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, teł. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 8.08.2016 r. do 11.10.2016 r.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Działki nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00026347/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,5436 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem AOP/U 7.4 - tereny produkcji i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości - 300.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2016 roku (wtorek), o godz. 11:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 6 października 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości powiększona o podatek YAT w wysokości 23% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 8.08.2016 r. do 11.10.2016 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 81/1 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni oraz  wc o powierzchni użytkowej  41,42m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 47/2 o powierzchni 0,0704 ha wynosi 480/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00043509/0.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń. Wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

CENA WYWOŁAWCZA   41 000 zł

WADIUM                        4 100 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku ( piątek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 12 września 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 05 sierpnia 2016 r. do dnia 04 września 2016r.

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY GRUNWALDZKIEJ NR 3/3 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z  pokoju, kuchni oraz łazienki z wc o powierzchni użytkowej  32,92 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 502/10 o powierzchni 0,0267 ha wynosi 841/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00028639/9.

Lokal mieszkalny wolny jest od obciążeń.

CENA WYWOŁAWCZA   41 000 zł

WADIUM                        4 100 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku ( piątek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 12 września 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 05 sierpnia 2016r. do dnia 04 września 2016r.

 

                                                                                        Burmistrz Głuszycy
                                                                                                                            (-) Roman Głód

Wprowadził Sabina Jelewska 05.08.2016 13:22:33
Opublikował Sabina Jelewska 05.08.2016 13:22:33
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 05.08.2016 13:22:33
Zaktualizował Sabina Jelewska 08.08.2016 08:16:00

Sprzedaż działek i lokali użytkowo-mieszkalnych

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Działki nr 476/15 o powierzchni 0,1650 ha

 

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00077134/7

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,1650 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 września 2016 roku (wtorek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 1 września 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4.  Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 2.08.2016 r. do 6.09.2016 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Działki nr 476/3 o powierzchni 0,5436 ha

 

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,

Numer księgi wieczystej - SW1W/00026347/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bp - 0,5436 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren oznaczony w planie symbolem AOP/U 7.4 - tereny produkcji i usług.

Cena wywoławcza nieruchomości - 300.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 września 2016 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 1 września 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4.  Cena nabycia nieruchomości powiększona o podatek VAT w wysokości 23% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 2.08.2016 r. do 6.09.2016 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Działki nr 62 o powierzchni 0,1694 ha

Położenie nieruchomości - Obręb ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00079305/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (ŁIV-0,1522 ha, W-ŁIV-0,0172 ha), Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 14.000,00 zł

Wielkość wadium - 1.400,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 6 września 2016 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 1 września 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4.  Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8.  Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 9.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 2.08.2016 r. do 6.09.2016 r.

Sprostowanie do ogłoszenia 

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki nr 62 o powierzchni 0,1694 ha

 

Położenie nieruchomości – Obręb Głuszyca Górna

pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian


BURMISTRZ    GŁUSZYCY

ogłasza VIII przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca
 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 85/24 o powierzchni 0,0403 ha

Położenie nieruchomości - ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00078697/8 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0403 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 6.000,00 zł Wielkość wadium - 600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 sierpnia 2016 roku (środa), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na sprzedaż odbyły się przetargi w dniu 5.04.2016 r., 24.05.2016 r. - nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr J_3 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 25 sierpnia 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 5.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 7.  Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 8.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 9.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 27.07.2016 r. do 31.08.2016 r.

 

 


 

Informacja Burmistrza Głuszycy          

                 

Informuję, że w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4:

 1.  działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - VII przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000,00 zł Wysokość wadium - 3.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1.  działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - VII przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 27.000,00 zł Wysokość wadium - 2.700,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana

 1.  działka nr 820/8 o powierzchni 0, 0951 ha położona w Głuszycy Obręb 1 - VII przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 20.000,00 zł Wysokość wadium - 2.00,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 24.846,00 zł Nabywcy Państwo Marta i Daniel Ćwikła

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 31.05.2016 r. do 7.06.2016 r.

                                       

 


  Głuszyca, dnia 30.05.2016r.

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 30 maja 2016 roku o godz.1000 w siedzibie Urzędu miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gminie Głuszyca:

 

Lokal użytkowy nr 03 położony w Głuszycy ul. Bohaterów Getta  nr 8 o powierzchni użytkowej 14,07 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 7 100,00 zł. Wadium 710,00 zł.

Lokal użytkowy został sprzedany za kwotę 7 500,00 złotych.

Nabywca Renata Beata Kaźmierczak.

 

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 30.05.2016 roku do dnia 06.06.2016 roku.

 

 

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. Działka nr 85/24 o powierzchni 0,0403 ha, położona w Łomnicy, Kw nr SW1W/00078697/8 - II przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł Wysokość wadium - 800,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 170/8 o powierzchni 1,1026 ha, położona w Głuszycy Górnej, Kw nr SW1W/00080631/5 - V przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości - 9.500,00 zł Wysokość wadium - 950,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 36 o powierzchni 0,25 ha, położona w Łomnicy, Kw SW1W/00080625/0 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 28.000,00 zł Wysokość wadium - 2.800,00 zł Nieruchomość została sprzedana za kwotę 28.280,00 zł Nabywcy Państwo Sylwia i Marcin Miazga.

 1. Działka 100/2 o powierzchni 0,33 ha, położona w Kolcach, KW SW1W/00082371/8 - III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 29.000,00 zł Wysokość wadium - 2.900,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 24.05.2016 r. do 1.06.2016 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU UŻYTKOWEGO NR 03 POŁOŻONEGO NA PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 8  w GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z sali sprzedaży i schowka o powierzchni 14,07 m2.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 435/6 o powierzchni 0,0403 ha wynosi 214/10 000 .

Numer księgi wieczystej nieruchomości gruntowej SW1W/00046352/5

 

 

CENA WYWOŁAWCZA                                      7 100 zł

WADIUM                                                                    710 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2016 roku ( poniedziałek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006  Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 25 maja 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu , jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu.

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 


 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza VII przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Przedmiotem przetargów są nieruchomości:

Lp.

Nr ewidencyjny działki,

Nr księgi wieczystej

Po w. działki (w ha)

Położenie

nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena

wywoławcza nieruchomości (w zł) netto

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1

820/6

SWiW/00077384/4

0,1352

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

32.000,00

3.200,00

10:00

2

820/7

SWiW/00077384/4

0,1115

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

27.000,00

2.700,00

10:20

3

820/8

SWiW/00077384/4

0,0951

Głuszyca Obręb 1

Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej

Symbol planu A-NN-1.2

20.000,00

2.000,00

10:40

 

UWAGA:

 

 

 

Dodatkowo sprzedaje się na własność udział wynoszący 1/11 w prawie własności działki nr 820/13 o powierzchni 0,1770 ha położonej w Głuszycy Obręb 1 stanowiącej drogę wewnętrzną dojazdową

 • Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są nieuzbrojone (WZWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu wyłonił wykonawcę kanalizacji sanitarnej do w/w nieruchomości).
 • Sprzedaż nastąpi za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.
 • Do ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
 • Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi ustne nieograniczone, zakończone wynikiem negatywnym, w dniach: 29.07.2015 r., 10.09.2015 r., 3.11.2015 r., 12.01.2016 r, 2.03.2016 r., 12.04.2016 r.
 • Przetargi odbędą się w dniu 31.05.2016 r, w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 - sala konferencyjna, pokój nr 11 (parter).
 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Bank Spółdzielczy w Świdnicy Nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 w kwocie podanej w powyższej tabeli, w terminie do dnia 27.05.2016 r. włącznie z dopiskiem, że wpłata dotyczy wadium na sprzedaż nieruchomości ze wskazaniem numeru działki.
 • Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, oraz w przypadku pizedsiębiorców potwierdzenie numeru NIP, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym.
 • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia terminu przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cenę sprzedaży nabywca musi uiścić w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 • Koszty notarialne i sądowe pokrywa w całości nabywca.
 • O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 • Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 • Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokój nr 23, tel. 74 88 66 740. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 26.04.2016 r. do 31.05.2016 r.

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

 

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4:

 

1. działka nr 820/1 o powierzchni 0, 0860 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 18.180,00 + 23% Vat (4.181,40) = 22.361,40 zł

Nabywcami są Aleksandra i Paweł Muszyńscy

 

2. działka nr 820/2 o powierzchni 0, 0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.900,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 19.190,00 zł + 23% Vat (4.413,70) = 23.603,70 zł

Nabywcami są Aleksandra i Paweł Muszyńscy

 

3. działka nr 820/3 o powierzchni 0, 0849 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 18.180,00 zł + 23% Vat (4.181,40) = 22.361,40 zł

Nabywcami są Joanna i Grzegorz Milczarek

 

4. działka nr 820/4 o powierzchni 0, 0816 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.700,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 17.170,00 zł + 23% Vat (3.949,10) = 21.119,10 zł

Nabywcą jest Pan Michał Rytkowski

 

5. działka nr 820/5 o powierzchni 0, 0858 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.900,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 19.190,00 zł + 23% Vat (4.413,70) = 23.603,70 zł

Nabywcami są Dorota Zbońkowska, Sławomir Bielakiewicz

 

6. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

7. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

8. działka nr 820/8 o powierzchni 0, 0951 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

9. Łomnica, działka nr 36 o pow. 0,25 ha, Kw SW1W/00080625/0 – II przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 37.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.700,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

2. Kolce, działka 100/2 o pow. 0,33 ha, KW SW1W/00082371/8 – II przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł

Wysokość wadium – 4.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12.04.2016 r. do 19.04.2016 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 170/8 o powierzchni 1,1026 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (ŁIV-0,8748 ha, W-ŁIV-0,0367 ha,W-PsVI-

 1. 0133.ha, Lz-ŁIV -              0,0131ha, Lz-PsV -             0,0032 ha, Lz-PsVI-0,1615 ha),

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 9.500,00 zł Wielkość wadium - 950,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2016 roku (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na sprzedaż nieruchomości odbyły się przetargi w dniach: 27.07.2015 r.s 4.09.2015 r., 21.10.2015 r., 14.01.2016 r.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 maja 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy

 1.  


Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 3. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 4. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.04.2016 r. do 24.05.2016 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 100/2 o powierzchni 0,33 ha

Położenie nieruchomości - KOLCE

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00082371/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV — 0,01 ha, RV — 0,12 ha, Lz — 0,20 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 29.000,00 zl Wielkość wadium - 2.900,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2016 roku (wtorek), o godz. 9:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na sprzedaż odbyły się przetargi w dniach: 1.03.2016 r., 12.04.2016 r. - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 maja 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.04.2016 r. do 24.05.2016 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 85/24 o powierzchni 0,0403 ha

Położenie nieruchomości — ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00078697/8 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0403 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Wielkość wadium - 800,00 zl

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2016 roku (wtorek), o godz. 9:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na sprzedaż odbył się przetarg w dniu 5.04.2016 r. - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 maja 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe infonnacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 21.04.2016 r. do 24.05.2016 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 36 o powierzchni 0,25 ha

Położenie nieruchomości — ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080625/0 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,25 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 28.000,00 zi Wielkość wadium - 2.800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2016 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na sprzedaż odbyły się przetargi w dniach 1.03.2016 r., 12.04.2016 r. - nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 19 maja 2016 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe infoimacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

 

Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4:

 

1. działka nr 820/1 o powierzchni 0, 0860 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 18.180,00 + 23% Vat (4.181,40) = 22.361,40 zł

Nabywcami są Aleksandra i Paweł Muszyńscy

 

2. działka nr 820/2 o powierzchni 0, 0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.900,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 19.190,00 zł + 23% Vat (4.413,70) = 23.603,70 zł

Nabywcami są Aleksandra i Paweł Muszyńscy

 

3. działka nr 820/3 o powierzchni 0, 0849 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 18.180,00 zł + 23% Vat (4.181,40) = 22.361,40 zł

Nabywcami są Joanna i Grzegorz Milczarek

 

4. działka nr 820/4 o powierzchni 0, 0816 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.700,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 17.170,00 zł + 23% Vat (3.949,10) = 21.119,10 zł

Nabywcą jest Pan Michał Rytkowski

 

5. działka nr 820/5 o powierzchni 0, 0858 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 19.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.900,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 19.190,00 zł + 23% Vat (4.413,70) = 23.603,70 zł

Nabywcami są Dorota Zbońkowska ,Sławomir Bielakiewicz

6. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

7. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 30.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

8. działka nr 820/8 o powierzchni 0, 0951 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – VI przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

9. Łomnica, działka nr 36 o pow. 0,25 ha, Kw SW1W/00080625/0 – II przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 37.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.700,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

2. Kolce, działka 100/2 o pow. 0,33 ha, KW SW1W/00082371/8 – II przetarg

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł

Wysokość wadium – 4.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12.04.2016 r. do 19.04.2016 r.

  

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Działka nr 478/3 o powierzchni 0,0078 ha, położona w Głuszycy obręb 1, KW nr SW1W/00077999/8 – I przetarg ograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 11.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.100,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 13.665,30,00 zł.

Nabywcami są Państwo Katarzyna i Filip Lebda.

 

2. Działka nr 85/24 o powierzchni 0,0403 ha, położona w Łomnicy, Kw nr SW1W/00078697/8 – I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

3. Działka nr 190/1 o powierzchni 0,0049 ha, położona w Głuszycy obręb 1, Kw nr SW1W/00080638/4 – I przetarg nieograniczony

Cena wywoławcza nieruchomości – 3.000,00 zł

Wysokość wadium – 300,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 3.726,90 zł.

Nabywcą jest Pan Andrzej Małolepszy.

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 5.04.2016 r. do 12.04.2016 r.

 

Sporz. K.Łazanowska


 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 100/2 o powierzchni 0,33 ha

Położenie nieruchomości - KOLCE

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00082371/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,01 ha, RV - 0,12 ha, Lz - 0,20 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 35 000,00 zł Wielkość wadium - 3 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. W dniu 1.03.2016 r. odbył się 1 przetarg - nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1.  Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5.  Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 9.03.2016 r. do 12.04.2016 r.

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 36 o powierzchni 0,25 ha

Położenie nieruchomości — ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - S W1W/00080625/0 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,25 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 32 000,00 zł Wielkość wadium - 3 200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55. W dniu 1.03.2016 r. odbył się 1 przetarg - nieruchomość nie została sprzedana.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2.  Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 7 kwietnia 2016 roku.
 3.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1.  Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2.  Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4.  Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5.  Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6.  Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7.  W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 9.03.2016 r. do 12.04.2016 r.BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 2 marca 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 487/3 o powierzchni 0,0078 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00077999/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - B - 0,0078 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren mieszkaniowy zabudowany obiektem gospodarczym o powierzchni zabudowy 57 m2, powierzchnia użytkowa 102 m2. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej poprzez służebność drogową na działce nr 487/4.

Cena wywoławcza nieruchomości - 11.000,00 zł

Wielkość wadium - 1.100,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2.     Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 marca 2016 roku.
3.     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3.     Do ceny wylicytowanej dolicza się 23% Vat, cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4.     Nabywcę obciążają koszty przygotowania nieruchomości gruntowej do sprzedaży.
5.     Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
6.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7.     Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
8.     Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
9.     Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
10.     W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 190/1 o powierzchni 0,0049 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1,
Numer księgi wieczystej - SW1W/00080638/4
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - Bz - 0,0049 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren rekreacyjno-wypoczynkowy

Cena wywoławcza nieruchomości - 3.000,00 zi

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1.   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł.
2.   Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 marca 2016 roku.
3.     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3.     Cena nabycia nieruchomości powiększona o podatek VAT w wysokości 23% podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4.     Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.     Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7.     Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8.     Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9.     W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 85/24 o powierzchni 0,0403 ha

Położenie nieruchomości - ŁOMNICA
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00078697/8 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0403 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10.000,00 zł

Wielkość wadium - 1.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2016 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.


1.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2.     Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 marca 2016 roku.
3.     Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3.     Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4.     Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5.     Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.     Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7.     Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
8.     Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9.     W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 


INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

 


Informuję, że w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych:


1.  Łomnica, działka nr 36 o pow. 0,25 ha, Kw SW1W/00080625/0

Cena wywoławcza nieruchomości – 37.000,00 zł
Wysokość wadium – 3.700,00 zł
Nieruchomość nie została sprzedana.

2. Kolce, działka 100/2 o pow. 0,33 ha, KW SW1W/00082371/8

Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł
Wysokość wadium – 4.000,00 zł
Nieruchomość nie została sprzedana.


Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 1.03.2016 r. do 8.03.2016 r.
 

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego                    w Głuszycy miał miejsce I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza V przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca


 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 100/2 o powierzchni 0,33 ha

Położenie nieruchomości - KOLCE
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00082371/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,01 ha, RV - 0,12 ha, Lz — 0,20 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 40 000,00 zł

Wielkość wadium - 4 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2016 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.


1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 25 lutego 2016 roku.
3.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3.    Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.    Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7.    Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
8.    Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9.    W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.
Sporządziła: K. Łazanowska
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 27.01.2016 r. do 1.03.2016 r.
 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 36 o powierzchni 0,25 ha

Położenie nieruchomości — ŁOMNICA
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080625/0 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,25 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 37 000,00 zł

Wielkość wadium - 3 700,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 1 marca 2016 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 25 lutego 2016 roku.
3.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3.    Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.    Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7.    Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
8.    Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9.    W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 23) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.
Sporządziła: K. Łazanowska
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 27.01.2016 r. do 1.03.2016 r.

 

 

 

 


INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 roku o godz.1000 , 1020 w siedzibie Urzędu miały miejsce V przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Górna 5/2 o powierzchni użytkowej 22,04 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 6 500,00 zł. Wadium 650,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 10 500,00 złotych.

Nabywca Państwo Barbara i Stanisław Sabadach.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Kolejowa 1/8 opowierzchni 36,49 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 16 000,00 zł. Wadium 1 600,00 zł.

Lokal mieszkalny został sprzedany za kwotę 19 000,00 złotych.

Nabywca Państwo Janina i Marek Hudzik.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 14.01.2016 roku do dnia 21.01.2016 roku.

                                                                                                         

                                                                                              Burmistrz Głuszycy

                                                                                              ( - ) Roman Głód


 

INFORMACJA Burmistrza Głuszycy
 
Informuję, że w dniu 14 stycznia 2016 r, o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca

 


INFORMACJA Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca wpisanych do Księgi wieczystej nr KW SW1W/00077384/4
 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ POSADOWIONEJ NA DZIAŁKACH NR 76/2 o powierzchni 1,3983 ha, NR 79 o powierzchni 0,8985 ha, NR 440 o powierzchni 1,0196 ha, NR 306/2 o powierzchni 0,0851 ha, Nr 438 o powierzchni 0,99 ha, Nr 76/1 o powierzchni 0,99 ha położonych w GRZMIĄCEJ

 

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GÓRNEJ NR 5/2 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  22,04m2. Wc wspólne w budynku.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu .

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 497/10 o powierzchni 0,0283 ha wynosi 301/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00027430/7.

 

CENA WYWOŁAWCZA                                      6 500 zł

WADIUM                                                                    650 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 roku ( czwartek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 11 stycznia 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 10 grudnia 2015r. do dnia 10 stycznia 2016r.

 

                                                                                                                      Burmistrz Głuszycy

                                                                                                (-) Roman Głód


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ NR 1/8 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  36,49 m2. Wc wspólne w budynku.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m² .

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 393/3 o powierzchni 0,0863 ha wynosi 321/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00034848/2.

 

CENA WYWOŁAWCZA                                      16 000 zł

WADIUM                                                                   1 600 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2016 roku ( czwartek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 11 stycznia 2016r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 10 grudnia 2015r. do dnia 10 stycznia 2016r.

 

                                                                                                          Burmistrz Głuszycy

                                                                                                          (-) Roman Głód

 

 

 


Głuszyca, dnia 10.12.2015r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 170/1 o powierzchni 0,9126 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (RIVb - 0,1694ha, RV-0,0357 ha, Lz-RIVb - 0,1708 ha, Lz-RV - 0,5367 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 10 000,00 zl

Wielkość wadium - 1 000,00 zl

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 170/8 o powierzchni 1,1026 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SWl W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (ŁJV-0,8748 ha, W-ŁIV-0,03ó7 ha,W-PsVI-

 1. 0133.ha, Lz-ŁlV *         0,0131ha, Łz-PsV -     0,0032 ha, Ł/ PsVl-0,lól5 ha),

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze*

Cena wywoławcza nieruchomości - 11 000,00 zl

Wielkość wadium - 1 100,00 /1

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA III PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 201/3 o powierzchni 0,0536 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SWIW/00014372/S

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - R|Vb 0,0536 ha.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej A-MN-1 .3..

Cena wywoławcza nieruchomości - 8.000,00 zł

Wielkość wadium - 800,00 zł

 


Głuszyca, dnia 10.12.2015r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

ogłasza IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 


Głuszyca, dnia 30.11.2015r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Informuję, że w dniu 30 listopada 2015 roku o godz.1000 , 1020 w siedzibie Urzędu miały miejsce IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Górna 5/2 o powierzchni użytkowej 22,04 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 10 000,00 zł. Wadium 1 000,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Kolejowa 1/8 opowierzchni 36,49 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 22 000,00 zł. Wadium 2 200,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

 

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 30.11.2015 roku do dnia 07.12.2015 roku.

 

 

 

                                               Sekretarz Gminy Głuszyca

                                   (-) Wiesława Moździerz

                                 

 

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 3 listopada 2015 r. o godz. 9:40, 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne ograniczone i nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

1.Działka nr 370/5 o powierzchni 0,0031 ha, położona w Głuszycy Górnej – I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 4.100,00 zł

Wysokość wadium – 410,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za cenę 4.141,00 zł, nabywcą jest Pan Michał Rohacz.

 

2. Działka nr 228/3 o powierzchni 0,1237 ha, położona w Grzmiącej – II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.200,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

3. Działka nr 228/7 o powierzchni 0,0460 ha, położona w Grzmiącej – II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 5.000,00 zł

Wysokość wadium – 500,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za cenę 5.050,00 zł, nabywcą jest Pan Jan Pikulski.

 

4. działka nr 820/1 o powierzchni 0, 0860 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

5. działka nr 820/2 o powierzchni 0, 0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.400,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

6. działka nr 820/3 o powierzchni 0, 0849 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 23.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

7. działka nr 820/4 o powierzchni 0, 0816 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 22.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.200,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

8. działka nr 820/5 o powierzchni 0, 0858 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.400,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

9. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł

Wysokość wadium – 4.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

10. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 35.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

11. działka nr 820/8 o powierzchni 0, 0951 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 28.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

12. działka nr 820/9 o powierzchni 0, 0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 21.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.100,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

13. działka nr 820/10 o powierzchni 0, 0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 21.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.100,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

14. działka nr 820/11 o powierzchni 0, 0854 ha położona w Głuszycy Obręb 1 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 24.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.400,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 3.11.2015 r. do 10.11.2015 r.

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY GÓRNEJ NR 5/2 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  22,04m2. Wc wspólne w budynku.

Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu .

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 497/10 o powierzchni 0,0283 ha wynosi 301/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00027430/7.

 

CENA WYWOŁAWCZA                                      10 000 zł

WADIUM                                                           1 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku ( poniedziałek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 26 listopada 2015r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 października 2015r. do dnia 26 listopada 2015r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ NR 1/8 W GŁUSZYCY

 

Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  36,49 m2. Wc wspólne w budynku.

Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m² .

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 393/3 o powierzchni 0,0863 ha wynosi 321/10 000 .

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00034848/2.

 

CENA WYWOŁAWCZA                                      22 000 zł

WADIUM                                                           2 200 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 roku ( poniedziałek ) o godz. 1020 w sali konferencyjnej  pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.

 

            1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

            2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 26 listopada 2015r.

            3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu..

            4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

            5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.    
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

            6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu notarialnego.

            7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

            8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia z ważnych powodów.

            9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ( pokój nr 5 ) bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 26 października 2015r. do dnia 26 listopada 2015r.

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 21 października 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Działka nr 201/3 o powierzchni 0,0536 ha, położona w Głuszycy obręb 1 – II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 10.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

2. Działka nr 170/1 o powierzchni 0,9126 ha, położona w Głuszycy Górnej – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 12.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.200,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

3. Działka nr 170/8 o powierzchni 1,1026 ha, położona w Głuszycy Górnej – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 13.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 21.10.2015 r. do 28.10.2015 r.

 

Sporz. K.Łazanowska Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

 

 


 

 BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 370/5 o powierzchni 0,0031 ha

 

Położenie nieruchomości – Głuszyca Górna
Numer księgi wieczystej -  WAŁBRZYCH – SW1W/00082757/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU –  B – 0,0031 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – teren mieszkaniowy zabudowany obiektem garażowym.

Cena wywoławcza nieruchomości – 4.100,00 zł
Wielkość wadium – 410,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 listopada 2015 roku (wtorek), o godz. 9:40 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości może brać udział właściciel obiektu garażowego wybudowanego ze środków własnych, który wniesie wadium  w wyznaczonym terminie.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny   wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 29 października 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4. Nabywcę obciążają koszty przygotowania nieruchomości gruntowej do sprzedaży.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem                w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K. Łazanowska                        

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń                    
od dnia 30.09.2015 r. do 3.11.2015 r.                        
                                   

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 228/3 o powierzchni 0,1237 ha


 

Położenie nieruchomości - Grzmiąca
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00034495/2 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻY TKU - ŁV - 0,1237 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości - 12 000,00 zł Wielkość wadium - 1 200,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 listopada 2015 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy uL Grunwaldzkiej 55.
Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 228/5, 372/1, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 29 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres k. latanowskadbęłuszvca. ni i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze wzglądu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 228/3.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby,, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 29 października 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nic później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia umowy notarialnej dot, umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu,
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 74*0.

Sporządziła: K. Łazanowska
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 29.09.2015 r. do 3.11.2015 r.
 


 
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
DZIAŁKI NR 228/7 o powierzchni 0,0460 ha
Położenie nieruchomości - Grzmiąca
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00034495/2 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - ŁV - 0,0460 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości - 5,000,00 zł Wielkość wadium - 500,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 listopada 2015 roku (wtorek)., o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele .sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 228/5, 372/1, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 29 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 łub pocztą na adres k. łazanowskaCa) uluszvca.pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 228/7.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 29 października 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu
notarialnego.
8. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu,
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.
 
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 29.09,2015 r. do 3,1 L2015 r.


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 


OGŁOSZENIE
BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Przedmiotem sprzedaży są następujące używane środki trwałe

 

 

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

- DZIAŁKI NR 112 o powierzchni 0,4686 ha

 

Położenie nieruchomości – ŁOMNICA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH – SW1W/00078703/4

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsIV – 0,3386 ha, RIVb – 0,1300 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – tereny rolnicze.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 16 000,00 zł

Wielkość wadium – 1 600,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 października 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 października 2015 roku.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 

 

Sporządziła: K. Łazanowska Burmistrz Głuszycy

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 23.09.2015 r. do 26.10.2015 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 170/1 o powierzchni 0,9126 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (R1 Vb - 0,1694ha, RV-0,0357 ha, Lz-RIVb - 0,1708 ha, Lz-RV - 0,5367 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 12 000,00 zl

Wielkość wadium - 1 200,00 zl

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2015 roku (środa), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 16 października 2015 roku,
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła; K, Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 16.09.2015 r. do 21.10.2015 r.


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 170/8 o powierzchni 1,1026 ha

 

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/G0080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (ŁIV-0,8748 ha, W-ŁlV-0,0367 ha,W-PsVI- 0133 ha, Lz-ŁIV - 0,0131ha, Lz-PsV - 0,0032 ha, Lz-PsVl-0,l6l5 ha),

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 13 000,00 zł

Wielkość wadium - 1 300,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 października 2015 roku (środa), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 16 października 2015 roku.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nic później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego,
 5. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

Od dnia 16.09,2015 r, do 21,10.2015 r.

 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 201/3 o powierzchni 0,0536 ha

 

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00014372/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RIVb - 0,0536 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej A-MN-1.3..

Cena wywoławcza nieruchomości - 10-000,00 zł Wielkość wadium - 1.000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzany w dniu 21 października 2015 roku (środa), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga; W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 198, 201/2, 202, 201/7, 201/6, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 76 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok Nr 1 łub pocztą na adres k.łazanowskafa}g7uszyca.pl i wniosą wadium w wyznaczonym terminie, Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 201/3.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 16 października 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej,
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn,
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744,

Sporządziła: K, Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 16.09.2015 r. do 21.10,2015 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY

 

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA, obręb 0002

Numer księgi wieczystej – SW1W/00020508/6

Opis nieruchomości – działka nr 109/2 o pow. 0,6421 ha, pow. budynku - 1415,54 m2 RODZAJ UŻYTKU – Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 300 000,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu 30 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej w dniu 25 września 2015 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim - Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 1, opis na kopercie – „Rokowania na sprzedaż nieruchomości działka nr 109/2”

Na zbycie powyższej nieruchomości przeprowadzono 3 przetargi ustne nieograniczone 12.06.2015 r., 27.07.2015 r., 4.09.2015 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

- datę sporządzenia zgłoszenia,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

- proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza),

- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunki rokowań:

- wpłata zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca,

- termin wpłaty zaliczki w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 30.000,00 zł do dnia 25 września 2015 roku.

- wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wyłonienia nabywcy lub zostanie zwrócona w przypadku, gdy nabywca nie zostanie wyłoniony.

 

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Rokowania są ważne jeżeli wpłynie chociaż jedno zgłoszenie spełniające warunki.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustala się w przeciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w uzasadnionych przypadkach.

W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 074 88 66 744.

 

Sporządziła: K. Łazanowska Burmistrz Głuszycy

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń

od dnia 15.09.2015 r. do 30.09.2015 r.

 

 


INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 10 września 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. działka nr 820/1 o powierzchni 0, 0860 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 28.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. działka nr 820/2 o powierzchni 0, 0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 29.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.900,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/3 o powierzchni 0, 0849 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 28.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/4 o powierzchni 0, 0816 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 27.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.700,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/5 o powierzchni 0, 0858 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 29.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.900,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/6 o powierzchni 0, 1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 45.000,00 zł

Wysokość wadium – 4.500,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/7 o powierzchni 0, 1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 40.000,00 zł

Wysokość wadium – 4.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/8 o powierzchni 0, 0951 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 33.000,00 zł

Wysokość wadium – 3.300,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/9 o powierzchni 0, 0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/10 o powierzchni 0, 0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 26.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 1. działka nr 820/11 o powierzchni 0, 0854 ha położona w Głuszycy Obręb 1,

Cena wywoławcza nieruchomości – 29.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.900,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 11.09.2015 r. do 18.09.2015 r.

Sporz. K.Łazanowska Burmistrz Głuszycy

 

 


 

                        

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 8 września 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Działka nr 228/3 o powierzchni 0,1237 ha, położona w Grzmiącej – I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 18.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

2. Działka nr 228/7 o powierzchni 0,0460 ha, położona w Grzmiącej – I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 8.000,00 zł

Wysokość wadium – 800,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

3. Działka nr 228/8 o powierzchni 0,0100 ha, położona w Grzmiącej – I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 2.000,00 zł

Wysokość wadium – 200,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 2.020,00 zł.

Nabywcami są Państwo Dorota Dybał i Danny Albert Maertens.

 

4. Działka nr 201/3 o powierzchni 0,0536 ha, położona w Głuszycy obręb 1 – I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 15.500,00 zł

Wysokość wadium – 1.600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 8.09.2015 r. do 15.09.2015 r.

  

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 4 września 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położona w Głuszycy obręb 2 – III przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 300.000,00 zł

Wysokość wadium – 30.000,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

2. Działka nr 170/1 o powierzchni 0,9126 ha, położona w Głuszycy Górnej – II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 16.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.600,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

3. Działka nr 170/8 o powierzchni 1,1026 ha, położona w Głuszycy Górnej – II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000,00 zł

Wysokość wadium – 1.700,00 zł

Nieruchomość nie została sprzedana.

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 4.09.2015 r. do 11.09.2015 r.

 

Sporz. K.Łazanowska Burmistrz Głuszycy

                  

 


 

 

Głuszyca, dnia 01.09.2015r.

 

INFORMACJA BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

Informuję, że w dniu 01 września 2015 roku o godz.1000 , 1020 w siedzibie Urzędu miały miejsce III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Gminie Głuszyca:

 

1. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Górna 5/2 o powierzchni użytkowej 22,04 m2 .

Cena wywoławcza nieruchomości 15 000,00 zł. Wadium 1 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

2. Lokal mieszkalny położony w Głuszycy ul.Kolejowa 1/8 opowierzchni 36,49 m².

Cena wywoławcza nieruchomości 25 000,00 zł. Wadium 2 500,00 zł.

Lokal mieszkalny nie został sprzedany.

 

Informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 na okres od dnia 01.09.2015 roku do dnia 08.09.2015 roku.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY

 

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA, obręb 0002

Numer księgi wieczystej – SW1W/00020508/6

Opis nieruchomości – działka nr 109/2 o pow. 0,6421 ha, pow. budynku - 1415,54 m2 RODZAJ UŻYTKU – Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości - 300 000,00 zł

Wielkość wadium - 30 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2015 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 sierpnia 2015 roku.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 074 88 66 744.

Sporządziła: K. Łazanowska Burmistrz Głuszycy

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń (-) Roman Głód

od dnia 5.08.2015 r. do 4.09.2015 r.

 


BURMISTRZ GŁUSZYCY
ogłasza II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca


 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 170/1 o powierzchni 0,9126 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (RIVb - 0,1694ha, RV-0,0357 ha, Lz-RIVb - 0,1708 ha, Lz-RV - 0,5367 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 16 000,00 zl

Wielkość wadium - 1 600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2015 roku (piątek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 5.08.2015 r, do 4.09.2015 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA U PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKI NR 170/8 o powierzchni 1,1026 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA GÓRNA Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - (ŁIV-0,8748 ha, W-ŁIV-0,0367 ha,W-P$VI-

 1.  0133  ha, Lz-ŁlV - 0,0131ha, Lz-PsV - 0,0032 ha, Lz-PsVI-0,1615 ha),

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 17 000,00 zł

Wielkość wadium - 1 700,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2015 roku (piątek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 31 sierpnia 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym* że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła; K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 5.08.2015 r. do 4.09.2015 r.

 

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 22S/S o powierzchni 0,0100 ha

Położenie nieruchomości - Grzmiąca

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00079403/8 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - ŁV - 0,1237 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 2.000,00 zł Wielkość wadium - 200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 września 2015 roku (wtorek), o godz, 10:40 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 228/5, 372/1,231 którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 2 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok Nr 1 lub pocztą na adres k. lazanowska®,głuszyca, oł i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 228/8.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy 0/Głu$zyca do dnia 2 września 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca,
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych,
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego,
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744,

Sporządziła: K, Lazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31,07,2015 r. do 8.09.2015 r.

 


 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 228/3 o powierzchni 0,1237 ha

 

Położenie nieruchomości - Grzmiąca

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00034495/2 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - ŁV - 0,1237 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości -18 000,00 zł Wielkość wadium -1 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 września 2015 roku (wtorek), o godz. 10;00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy uh Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 228/5, 372/1, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 2 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 łub pocztą na adres k. lązanowska(d).eluszyca.pi i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 228/3.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 2 września 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu,
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2015 r. do 8.09.2015 r.

  


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 228/7 o powierzchni 0,0460 ha

Położenie nieruchomości - Grzmiąca

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00034495/2 Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - ŁV - 0,0460 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 8,000,00 zł Wielkość wadium - 800,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 września 2015 roku (wtorek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy uh Grunwaldzkiej 55,

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 228/5, 372/J, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 2 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokt Nr 1 łub pocztą na adres k łazanowska(a).głuszvca. pi i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 228/7,

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 2 września 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego,
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu,
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744,

Sporządziła: K. Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2015 r. do 8.09,2015 r.

 


 


BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NR 201/3 o powierzchni 0,0536 ha

Położenie nieruchomości - Głuszyca Obręb 1

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1 W/00014372/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - RlVb - 0,0536 ha*

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej A-MN-1.3..

Cena wywoławcza nieruchomości -15.500,00 zł Wielkość wadium -1.600,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 8 września 2015 roku (wtorek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

Uwaga: W przetargu na sprzedaż nieruchomości mogą brać udział właściciele sąsiednich nieruchomości obejmujących działki nr 198, 201/2, 203, 201/7, 201/6, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego tytuł własności do tych nieruchomości do dnia 2 września 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 1 lub pocztą na adres k. lazanowskaid), eluszvca. ul i wniosą wadium w wyznaczonym terminie. Przetarg został ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości ze względu na brak możliwości samodzielnego zagospodarowania działki nr 201/3,

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 2 września 2015 roku.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 1. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 2. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.
 6. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 7. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Sporządziła: K., Łazanowska

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 31.07.2015 r. do 8.09,2015 r.

 


 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 27 lipca 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:

 1. Działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położona w Głuszycy obręb 2 - II przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 400.000,00 zł Wysokość wadium - 40.000,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 170/1 o powierzchni 0,9126 ha, położona w Głuszycy Górnej -1 przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 24.000,00 zł Wysokość wadium - 2.400,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

 1. Działka nr 170/8 o powierzchni 1,1026 ha, położona w Głuszycy Górnej -1 przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości - 26.000,00 zł Wysokość wadium - 2.600,00 zł Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 27.07.2015 r. do 4.08.2015 r.

 
 
 

 

 
 
INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy
 
Informuję, że w dniu 29 lipca 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miesjce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Gminie Głuszyca:
 
1. działka nr 820/1 o powierzchni 0,0860 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 38.700,00 zł
    Wysokość wadium - 3.900,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
2. działka nr 820/2 o powierzchni 0,0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 38.900,00 zł
    Wysokość wadium - 3.900,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
3. działka nr 820/3 o powierzchni 0,0849 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 38.200,00 zł
    Wysokość wadium - 3.900,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
4. działka nr 820/4 o powierzchni 0,0816 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 36.700,00 zł
    Wysokość wadium - 3.700,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
5. działka nr 820/5 o powierzchni 0,0858 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 38.600,00 zł
    Wysokość wadium - 3.900,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
6. działka nr 820/6 o powierzchni 0,1352 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 60.800,00 zł
    Wysokość wadium - 6.100,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
7. działka nr 820/7 o powierzchni 0,1115 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 50.100,00 zł
    Wysokość wadium - 5.000,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
8. działka nr 820/8 o powierzchni 0,0866 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 42.700,00 zł
    Wysokość wadium - 4.300,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
9. działka nr 820/9 o powierzchni 0,0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 35.500,00 zł
    Wysokość wadium - 3.600,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
10. działka nr 820/10 o powierzchni 0,0791 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 35.500,00 zł
    Wysokość wadium - 3.600,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
11. działka nr 820/11 o powierzchni 0,0854 ha położona w Głuszycy Obręb 1,
    Cena wywoławcza nieruchomości - 38.400,00 zł
    Wysokość wadium - 3.900,00 zł 
    Nieruchomość nie została sprzedana.
 
Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 29.07.2015 r. do 6.08.2015 r.
 
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
OGŁASZA
 
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
NA SPRZEDAŻ
 
LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PIĘRZE BUDYNKU PRZY ULICY 
 
KOLEJOWEJ NR 1/8 W GŁUSZYCY
 
Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  36,49 m2. Wc wspólne w budynku.
 
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m² .
 
Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 393/3 
 
o powierzchni 0,0863 ha wynosi 321/10 000 .
 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00034848/2.
 
CENA WYWOŁAWCZA 25 000 zł
 
WADIUM   2 500 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2015 roku / wtorek/ o godz. 1020 w sali konferencyjnej  
 
pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55.
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny 
 
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto 
 
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 28 sierpnia 2015r. 
 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet 
 
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później 
 
niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu.. 
 
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi 
 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
 
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 
 
1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
 
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu 
 
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego 
 
ogłoszenia z ważnych powodów. 
 
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej 
 
Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr 5/ 
 
bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 29 lipca 2015r. do dnia 29 sierpnia 2015r.
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
 
OGŁASZA
 
III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
NA SPRZEDAŻ
 
LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU PRZY ULICY 
 
GÓRNEJ NR 5/2 W GŁUSZYCY
 
Lokal składa się z  pokoju, kuchni o powierzchni użytkowej  22,04m2. Wc wspólne w budynku.
 
Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu .
 
Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 
 
497/10 o powierzchni 0,0283 ha wynosi 301/10 000 .
 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00027430/7.
 
CENA WYWOŁAWCZA 15 000 zł
 
WADIUM   1 500 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 01 września 2015 roku / wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej  
 
pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55. 
 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacanie wadium w wysokości 10% ceny 
 
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto 
 
nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 28 sierpnia 2015r. 
 
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet 
 
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później 
 
niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przteargu.. 
 
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi 
 
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik 
 
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 
 
1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
 
nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 Bank Spółdzielczy w Świdnicy przed zawarciem aktu 
 
7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia 
 
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego 
 
ogłoszenia z ważnych powodów. 
 
9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej 
 
Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy /pokój nr 5/ 
 
bądź pod numerem telefonu 74 8866 768.
 
Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 29 lipca 2015r. do dnia 29 sierpnia 2015r.
 

INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 27 lipca 2015 r. o godz. 10:00, 10:20, 10:40 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy mialu miejsce przetargi ustne niegograniczone na sprzedaż nieruchomości polozonych w Gminie Głuszyca:

1. Działka nr 109/2 o powierzchni 0,6421 ha, położona w Głuszycy obręb 2 - II przetarg 

Cena wywoławcza nieruchomości 400.000,00 zł 

Wysokość wadium - 40.000,00 zł 

Nieruchomość nie została sprzedana.

2. Działka nr 170/1 o powierzchni 0,9126 ha, położona w Głuszycy Górnej - I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości 24.000,00 zł 

Wysokość wadium - 2.400,00 zł 

Nieruchomość nie została sprzedana.

2. Działka nr 170/8 o powierzchni 1,1026 ha, położona w Głuszycy Górnej - I przetarg

Cena wywoławcza nieruchomości 26.000,00 zł 

Wysokość wadium - 2.600,00 zł 

Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza sie na tabliczy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 27.07.2015 r. do 4.08.2015 r.

 

 

 INFORMACJA

Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 10:00, 10:15 i 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca:

 

 

1. Działka nr 164/2 o powierzchni 0,9564 ha, położona w Głuszycy Obręb 0002

Cena wywoławcza nieruchomości – 25.000,00 zł

Wysokość wadium – 2.500,00 zł

Nieruchomość została sprzedana za kwotę 35.000,00 zł.

Nabywcami są Państwo Marta i Radosław Bogdan.

 

2. Ciepłociąg (zasilanie i powrót) od działki nr 306/2 na terenie nieczynnej kotłowni do wiaduktu kolejowego przy ul. Lipowej – długość 485 mb.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 140.000,00 zł

Wysokość wadium – 14.000,00 zł

Ciepłociąg nie został sprzedany.

 

2. Środki trwałe po byłej ciepłowni przy ul. Kolejowej w Głuszycy (zgodnie z wykazem w ogłoszeniu).

 

Środki trwałe nie zostały sprzedane.

 

 

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 1.07.2015 r. do 8.07.2015 r.

 

 

 


Głuszyca, dnia 29 czerwca 2015 roku

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY

 

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA, obręb 0002

Numer księgi wieczystej – SW1W/00020508/6

Opis nieruchomości – działka nr 109/2 o pow. 0,6421 ha, pow. budynku - 1415,54 m2 RODZAJ UŻYTKU – Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 400 000,00 zł

Wielkość wadium - 40 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 lipca 2015 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy    ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 lipca 2015 roku.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatku Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 074 88 66 744.

 

 


Głuszyca, dnia 29 czerwca 2015 roku

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

- DZIAŁKI NR 170/8 o powierzchni 1,1026 ha

 

Położenie nieruchomości – Obręb GŁUSZYCA GÓRNA

Numer księgi wieczystej -  WAŁBRZYCH – SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – (ŁIV–0,8748 ha,    W-ŁIV-0,0367 ha,W-PsVI-0,0133 ha, Lz-ŁIV – 0,0131ha, Lz-PsV – 0,0032 ha, Lz-PsVI–0,1615 ha),
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 26 000,00 zł

Wielkość wadium – 2 600,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 lipca 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10:40 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny     wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 lipca 2015 roku.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

 


Głuszyca, dnia 29 czerwca 2015 roku

 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

- DZIAŁKI NR 170/1 o powierzchni 0,9126 ha

 

Położenie nieruchomości – Obręb GŁUSZYCA GÓRNA

Numer księgi wieczystej -  WAŁBRZYCH – SW1W/00080631/5

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – (RIVb – 0,1694ha, RV-0,0357 ha, Lz-RIVb – 0,1708 ha, Lz-RV - 0,5367 ha)
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 24 000,00 zł

Wielkość wadium – 2 400,00 zł

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 lipca 2015 roku (poniedziałek), o godz. 10:20 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny     wywoławczej.

2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 21 lipca 2015 roku.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej                z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 744.

 

 


Głuszyca, dnia 29 czerwca 2015 roku

 

 

BURMISTRZ  GŁUSZYCY

ogłasza I przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

 

Przetargi będą przeprowadzone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tj. Dz. U. z 2014 r., poz.1490/

 


 

 

Głuszyca, dnia 12 czerwca 2015 roku

 

INFORMACJA
Burmistrza Głuszycy

 

Informuję, że w dniu 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miał miejsce przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej posadowionej przy ul. Grunwaldzkiej 29 w Głuszycy, działka nr 109/2 o pow. 0,6421 ha, pow. budynku – 1415,54 m2

Cena wywoławcza nieruchomości – 600.000,00 zł
Wysokość wadium – 60.000,00 zł
Nieruchomość nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 12.06.2015 r. do 19.06.2015 r.

 


 

Głuszyca, dnia 28 maja 2015 roku

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 

 


Głuszyca, dnia 28 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE

  BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

 


Głuszyca, dnia 28 maja 2015 roku

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 164/2 o powierzchni 0,9564 ha

 

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA 2

Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00005874/1

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,9183 ha, ŁV - 0,0381 ha,

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 25 000,00 zł Wielkość wadium - 2 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2015 roku (wtorek), o godz. 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

2.    Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 czerwca 2015 roku.

3.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

3.    Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

4.    Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

5.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.    Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

7.    Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

8.    Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

9.    W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

 

 


 

Głuszyca, dnia 12 maja 2015 rokuInformacja Burmistrza Głuszycy

Informuję, że w dniu 12 maja 2015 r. o godz. 10:00 i 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy miały miejsce przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Głuszyca


 


Głuszyca, dnia 13 kwietnia 2015 roku
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ – NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
POSADOWIONEJ PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 29 W GŁUSZYCY

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA, obręb 0002
Numer księgi wieczystej – SW1W/00020508/6
Opis nieruchomości – działka nr 109/2 o pow. 0,6421 ha, pow. budynku - 1415,54 m2 RODZAJ UŻYTKU – Bi

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Głuszycy teren oznaczony symbolem UZ – tereny usług zdrowia

Cena wywoławcza nieruchomości - 600 000,00 zł
Wielkość wadium - 60 000,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 czerwca 2015 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 9 czerwca 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości powiększona o 23% podatku Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 074 88 66 740.
 
Głuszyca, dnia 13 kwietnia 2015 rokuBURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 164/2 o powierzchni 0,9564 ha

Położenie nieruchomości - Obręb GŁUSZYCA 2
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SWIW/00005874/1
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsIV - 0,9183 ha, ŁV - 0,0381 ha,
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości - 32 000,00 zł
 Wielkość wadium - 3 200,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2015 roku (wtorek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 8 maja 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zaniknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.
Sporządziła: K. Łazanowska
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 7.04.2015 r. do 12.05.2015 r.

 

 


Głuszyca, dnia 13 kwietnia 2015 roku


BURMISTRZ GŁUSZYCY OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 209/1 o powierzchni 0,1023 ha


Położenie nieruchomości - SIERPNICA
Numer księgi wieczystej - WAŁBRZYCH - SW1W/00034249/3
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU - PsV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - wg zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość to teren Strefy III Turystyczno- Gospodarczej, obszar BB - rolniczy (wyłączone spod zabudowy użytki rolnicze od I do IV klasy), dopuszczalność zabudowy na nieużytkach rolnych od V klasy i nieużytkach.

Cena wywoławcza nieruchomości - 13 000,00 zł
Wielkość wadium - 1 300,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2015 roku (wtorek), o godz, 10:00 w sali konferencyjnej - pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 8 maja 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca,
6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
7. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
10. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 14) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 740.

Sporządziła: K, Łazanowska
Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń
od dnia 7.04.2015 r. do 12.05.2015 r.

Głuszyca, dnia 30 marca 2015 roku

 

Informacja Burmistrza Głuszycy

Informacja o odbytych przetargach i rokowaniach na sprzedaż lokali mieszkalnych.

 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ – DZIAŁKI NR 327/12

o powierzchni 0.0702 ha

 

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 0001

Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) – SW1W/00077137/8

Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – pastwiska trwałe - PsIV

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-U3.4 – tereny usług

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości – 9.000,00 zł
 2. Nieruchomość nie została sprzedana w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 25.07.2014 r,    drugi - w dniu 12.09.2014 r.,
 3. Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości proszone są oskładanie ofert w zaklejonych kopertach opisanych "Rokowania dz. 327/12" do dnia 9 kwietnia 2015 roku do godz.15:30 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 55  w Głuszycy, pokój nr 1,
 4. Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

- oferowaną cenę (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej)

- dowód wpłaty zaliczki,

5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz.10:00 w sali konferencyjnej, pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

6. Zaliczkę w wysokości 900,00 zł należy wpłacić do dnia 7 kwietnia 2015 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego. Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

9. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca przed zawarciem aktu notarialnego.

10. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.

11. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.

12. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 15, tel. 74 88 66 764.

Ogłoszenie wywiesza się na okres

od 9 marca 2015 roku do dnia 9 kwietnia 2015 r
BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. GÓRNEJ Nr 5/2 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z 1 izby o powierzchni użytkowej 22,04 m2. Wc wspólne w budynku.
Do lokalu nie przynależą żadne pomieszczenia

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 497/10 wynosi 301/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00027430/7

CENA WYWOŁAWCZA 25 000 zł

WADIUM 2 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
  23 marca 2015 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
  nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

 7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
  z ważnych powodów.

 9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego do 26 marca 2015 roku
BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA I PARTERZE
BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 1/8 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z kuchni oraz pokoju o powierzchni użytkowej 36,49 m2.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,07 m 2

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 393/3 wynosi 321/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00034848/2

CENA WYWOŁAWCZA 35 000 zł

WADIUM 3 500 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek) o godz. 10 15 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
  23 marca 2015 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
  nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

 7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
  z ważnych powodów.

 9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015r. do 26 marca 2015 roku


 

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA ROKOWANIA


NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY
UL. SIENKIEWICZA 61/3
Lokal składa się z pokoju, kuchni oraz wc o powierzchni użytkowej 30,50 m2 .
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 6,10 m2 oraz schowek o powierzchni 1,75 m2 .
UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
WSPÓLNEJ WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UŁAMKOWEJ CZĘŚCI
GRUNTU OZNACZONEGO JAKO DZIAŁKA NR 124 O POWIERZCHNI 0,0200 ha WYNOSI
1040/10 000 CZĘŚCI.
Nr księgi wieczystej budynkowej SW1W/00016149/0

1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI 6 840,00 zł
2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 11.10.2013r. , drugi - w dniu 06.12.2013r. , oraz w rokowaniach w dniach : 05 lutego 2014r., 20 marca 2014r., 08 maja 2014r., i 18 czerwca 2014r.. Lokal nie posiada obciążeń.
3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach do dnia 25 marca 2015 roku do godz.1500 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1
4. Oferta powinna zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz.10,20 w sali konferencyjnej , pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
6. Zaliczkę w wysokości 684,00 zł należy wpłacić do dnia 25 marca 2015 roku przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy.
Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.
7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego.
Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.
10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.
11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 758.
Ogłoszenie wywiesz się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO NA PARTERZE BUDYNKU
PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3/1 W GŁUSZYCY

Lokal składa się z: przedpokoju, kuchni i pokoju o powierzchni użytkowej - 34,17 m2.

Do lokalu przynależ wc w budynku o powierzchni - 3,34 m2.

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu oznaczonego numerem 159 wynosi 2541/10 000.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00085137/7

CENA WYWOŁAWCZA 12 000 zł

WADIUM 1 200 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek ) o godz. 1030 w sali konferencyjnej pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
  23 marca 2015 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
  nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

 7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
  z ważnych powodów.

 9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku.


 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA NAJEM

 

 

LOKALU UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY GÓRNEJ
PRZY UL. KŁODZKIEJ 91

O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 57,04 m2

CENA WYWOŁAWCZA 1 m2 3,00 zł

WADIUM 513,40 zł

Przeznaczenie lokalu – działalność dowolna nieuciążliwa

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku ( czwartek) o godz. 1045 w sali konferencyjnejpokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia 23 marca 2015 roku.

2. Do wynegocjowanej w przetargu ceny 1 m2 dolicza się 23% podatku VAT.

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Wadium zostanie zaliczone na poczet opłat czynszowych i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż
na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia celem podpisania umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy najmu.

6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
( pokój nr 5 ) , bądź pod numerem telefonu 74 88 66 768.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

 

 

 
 

BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ

 

LOKALU INNEGO NIŻ MIESZKALNY O POWIERZCHNI 12,36 m2 POŁOŻONEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 54 W GŁUSZYCY

 

Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.

 

Udział sprzedawanego lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej i działce gruntu nr 255/1 wynosi 231/10 000

 

CENA WYWOŁAWCZA 5 000 zł

WADIUM 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10 10 w sali konferencyjnej pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej Nr 55

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

 2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto
  nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy do dnia
  23 marca 2015 r.

 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.

 5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
  nr 94 9531 1016 2007 7000 9928 0003 przed zawarciem aktu notarialnego.

 7. Termin podpisania aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia
  z ważnych powodów.

 9. W razie uchylenia się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 5) bądź pod numerem telefonu 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

 BURMISTRZ GŁUSZYCY

OGŁASZA ROKOWANIA

 

NA SPRZEDAŻ   LOKALU   UŻYTKOWEGO POŁOŻONEGO W GŁUSZYCY PRZY
UL. BOHATERÓW GETTA 8/3

 

Lokal usytuowany na parterze budynku składa się z sali sprzedaży i schowka o powierzchni użytkowej – 14,07 m2 .

UDZIAŁ SPRZEDAWANEGO LOKALU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ I DZIAŁCE GRUNTU   NR 435/6  O POWIERZCHNI 0,0403 ha WYNOSI
241/10 000 CZĘŚCI.

 

Nr księgi wieczystej  budynkowej  SW1W/00046352/5

 

1. CENA WYWOŁAWCZA WYNOSI  7 000,00 zł

 

2. Lokal nie sprzedany w dwóch przetargach: pierwszy - w dniu 25 listopada.2013r. , drugi - w dniu 07 lutego 2014r., oraz w rokowaniach w dniu :21 marca 2014 r. 

3. Osoby zainteresowane nabyciem lokalu proszone są o składanie ofert w zaklejonych kopertach do dnia 25 marca 2015 roku do godz.15 30 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Głuszycy, pokój nr 1

4. Oferta powinna zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo  nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba      prawna lub inny podmiot;

- datę sporządzenia zgłoszenia;

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

5. Część jawna rokowań /otwarcie ofert w obecności uczestników/ odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz.10 40  w sali konferencyjnej , pokój nr 11 Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55.

6. Zaliczkę w wysokości 700,00 zł należy wpłacić do dnia 25 marca 2015 roku przelewem
na konto Urzędu Miejskiego w Głuszycy nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy.

Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

7. Wpłacona zaliczka ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się oferenta, który wygrał rokowania, od zawarcia aktu notarialnego.

Zaliczki wpłacone przez pozostałych uczestników rokowań podlegają zwrotowi, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

8. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

9. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przeniesienia prawa własności ponosi nabywca.

10. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania oferty.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pokój nr 5, tel. 74 88 66 755.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23 lutego 2015 roku do dnia 26 marca 2015 roku

 

                                              

                                             


             Głuszyca, dnia 05.2.2015r.


I N F O R M A C J A
Burmistrz Głuszycy

Informuję, że w dniu  30 stycznia 2015 roku w godz. 10:00  do godz. 10:30 w siedzibie Urzędu miały miejsce przetargi:

1) I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 151/1 o powierzchni 0,0185 ha  położonej we wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
Cena wywoławcza – 1700, 00 zł. Wadium 170, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

2 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 151/3 o powierzchni 0,0119 ha  położonej we wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
Cena wywoławcza – 1500, 00 zł. Wadium 150, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

3 I przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż działki nr 229/3 o powierzchni 0,0439 ha  położonej w Głuszycy, przy ul. Piastowskiej.
Cena wywoławcza – 9 500, 00 zł. Wadium 950, 00 zł.
Działka nie została sprzedana.

Informację umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy na czas od dnia 30 stycznia 2015 r. do dnia 06 lutego 2015 r.
 Głuszyca, dnia 31.12.2014r.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 151/1 o powierzchni 0,0185 ha

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 2
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00080607/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości - 1 700,00 zł
Wielkość wadium - 170,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (piątek), o godz. 10:15 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2014 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca
może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 151/3 o powierzchni 0,0119 ha

Położenie nieruchomości - GRZMIĄCA – OBRĘB 0002
Numer księgi wieczystej - (gruntowa) WAŁBRZYCH – SW1W/00080607/8
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – PsV
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak planu zagospodarowania przestrzennego
Cena wywoławcza nieruchomości - 1 500,00 zł
Wielkość wadium - 150,00 zł
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (piątek), o godz. 1030 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2014 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
3. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
4. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić
mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6. Cenę osiągniętą w przetargu należy wpłacić jednorazowo na konto Gminy Głuszyca
przed zawarciem aktu notarialnego.
7. Termin zawarcia aktu notarialnego ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
8. Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego
ogłoszenia z ważnych powodów.
9. W razie uchylania się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Głuszyca
może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 74 8866741.

 

BURMISTRZ GŁUSZYCY
OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY
do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr 229/3
NA SPRZEDAŻ - DZIAŁKI NR 229/3 o powierzchni 0,0439 ha

Położenie nieruchomości - GŁUSZYCA – OBRĘB 0001
Numer księgi wieczystej - KW (gruntowa) – SW1W/00014373/5
Opis nieruchomości - RODZAJ UŻYTKU – RIVb
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – A-MN1.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500,00 zł
Wielkość wadium - 950,00 zł
Przetarg (OTWRCIE OFERT) zostanie przeprowadzony w dniu 30 STYCZNIA 2015 roku (PIĄTEK), o godz. 1000 w sali konferencyjnej – pokój nr 11 budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55.
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
2. Do przetargu zostaną zakwalifikowane osoby, które wpłacą wadium przelewem na konto nr 13 9531 1016 2007 7000 9928 0006 Bank Spółdzielczy w Świdnicy O/Głuszyca do dnia 26 STYCZNIA 2015 roku.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet
ceny nabycia. Jeżeli przetarg nie dojdzie do skutku wadium zostanie zwrócone po przetargu, jednak nie później niż na 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
4. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
5. Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi
nabywca.
6. Przetarg jest ograniczony (do użytkowników i właścicieli działek graniczących z działką nr
229/3).
PISEMNA OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
1) Imię i Nazwisko i adres oferenta
2) Datę sporządzenia oferty
3) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
4) Oferowaną cenę (postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej)
5) Dowód wpłaty wadium
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pokój nr 15) bądź pod numerem telefonu 074 8866741.

 

Wprowadził Administrator 20.05.2015 12:58:12
Opublikował Administrator 20.05.2015 12:58:12
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.05.2015 12:58:12
Zaktualizował Administrator 23.08.2016 11:03:26
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl