BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2018 r.

Nr 97/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 r.

Nr 96/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 95/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 września 2018 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 94/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 września 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetagrowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 93/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 września 2018 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 07 września 2018 r.

Nr 92/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2018 roku w sprawie: upoważnienia do załatwienia w imieniu Burmistrza Głuszycy spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr 91/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 90/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 89/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr 87/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2018 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [INFORMACJA - załącznik do Zarządzenia 87/O/2018]

Nr 86/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 85/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 9/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2018 roku

Nr 84/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 83/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 81/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 82/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 81/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 79/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2018 roku w sprawie: do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 2 w Grzmiącej, działka nr 178/3 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Lipowej 5 w Grzmiącej, działka nr 70/20 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca, stanowiących własność Gminy Głuszyca 

Nr 78/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy 

Nr 77/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie: powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nr 76/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości 

Nr 75/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 74/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy 

Nr 73/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy 

Nr 72/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 71/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok 

Nr 70/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 69/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 68/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 67/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 66/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 65/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu dzierżawnego gruntu, na których będą usytuowane automaty do bezobsługowej sprzedaży wkładów i zniczy na terenie cmentarza komunalnego w Głuszycy

Nr 64/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 63/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej w wymiarze pełnego etatu

Nr 62/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 61/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 60/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 59/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadnia pn. "Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3" przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy

Nr 58/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 169/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnnia 2017 roku w sprawie czasu pracy w 2018 roku

Nr 57/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 56/O/2018 Burmistrza Gluszycy z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia diagnozy szkół podstawowych, dla ktorych Gmina Głuszyca stanowi organ prowadzący na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Edukacja, 10.2 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostepu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Nr 55/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadnia pn. "Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3" przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy - budowa nowego zjazdu i przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej działki 414/2  na działkę 396/2, przebudowa chodników w obrębie zajazdów i plac utwardzony na działce nr 396/2

Nr 54/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadnia pn. "Sowiogórski Raj - Głuszyca, budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 3" przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy

Nr 53/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 52/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie: określenia ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na 2018 rok

Nr 51/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 50/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 49/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 48/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 47/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 46/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 45/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 44/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2017 rok

Nr 43/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie gminy Głuszyca

Nr 42/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 166/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 41/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

Nr 40/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok

Nr 39/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 38/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 37/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie: zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 36/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 35/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 34/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 33/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 32/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych 

Nr 31/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działki nr 126/1 - 126/16 obręb Kolce, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 30/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 29/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 28/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 27/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 26/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie: wprowadzania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 25/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 173/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 24/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 23/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 22/O/2018 Burmistrza Głuszyca z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2017 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [SPRAWOZDANIE - załącznik do Zarządzenia 22/O/2018]

Nr 21/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 20/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 19/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie: zmiany osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 18/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 273/1 obręb Głuszyca 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 17/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej dla zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

Nr 16/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 15/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 14/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 13/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 12/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej dla zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

Nr 11/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 10/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętej z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Nr 9/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2018 roku

Nr 8/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 7/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 6/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 5/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2018

Nr 4/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 3/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2018

Nr 2/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2018 roku

Nr 1/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:54:49
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:54:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:54:49
Zaktualizował Aneta Literska 17.09.2018 09:39:06
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl