BIP » Zamówienia Publiczne - Przetargi » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2019
Wprowadził Administrator 27.02.2019 18:35:25
Opublikował Administrator 27.02.2019 18:35:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.02.2019 18:35:25
Zaktualizował Administrator 15.03.2019 15:56:50
Wprowadził Administrator 26.02.2019 17:02:49
Opublikował Administrator 26.02.2019 17:02:49
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.02.2019 17:02:49
Zaktualizował Administrator 14.03.2019 13:09:24
Wprowadził Administrator 29.01.2019 15:41:40
Opublikował Administrator 29.01.2019 15:41:40
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.01.2019 15:41:40
Zaktualizował Administrator 13.03.2019 17:51:13

IiR.271.2.5.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Sowiogórski Raj - budowa Centrum Przesiadkowego w Głuszycy" nr RPDS.03.04.04-02-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.5.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.5.2019

3. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.5.2019

 

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:11:36
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:11:36
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:11:36
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:05:25

IiR.271.2.4.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Rewitalizacja i adaptacja byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy", nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.4.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.4.2019

3. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.4.2019

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:10:59
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:10:59
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:10:59
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:06:19

IiR.271.2.3.2019

15.01.2019 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegającej na zarządzaniu projektem pn. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej", nr projektu: RPDS.06.03.04-02-0004/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.3.2019

2. Formularz oferty IiR.271.2.3.2019

3. Pytania i odpowiedzi 18.01.2019

4. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.2.3.2019

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 16:09:22
Opublikował Administrator 15.01.2019 16:09:22
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.01.2019 16:09:22
Zaktualizował Administrator 28.01.2019 17:07:11

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 1. ZAMAWIAJĄCY

         Gmina Głuszyca

         ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca

         NIP: PL 886-25-72-750, REGON: 890718248

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja prawidłowości stosowania kryteriów wyboru Grantobiorców w projekcie pn.: Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca” RPDS.03.01.00-02-0014/17-00.
 2. Zadaniem Wykonawcy będzie weryfikacja złożonych przez mieszkańców gminy wniosków o Grant w naborach ogłoszonych przez Grantodawcę w okresie od 18 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r.
 3. Weryfikacji podlegać będzie prawidłowość oceny w/w wniosków przez Grantodawcę na bazie zaakceptowanych przez DIP kryteriów.
 4. Weryfikacja zostanie przeprowadzona na kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem wniosków o grant, które Zamawiający dostarczy Wykonawcy.
 5. Raport z weryfikacji zostanie opracowany przez Wykonawcę oraz dostarczony Zamawiającemu w formie drukowanej oraz elektronicznej. Elementem raportu będzie lista rankingowa Grantobiorców, która zostanie porównana z listami ustalonymi przez Grantodawcę w procesie konkursu grantowego.
 1. WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

Wykonawca musi udokumentować, iż na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia dysponować będzie 3 osobami, które uczestniczyły w procesie wyboru projektów do dofinansowania, ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przynajmniej jedna z wyżej wymienionych osób musi dysponować co najmniej 5 letnim doświadczeniem w ocenie wniosków o dofinansowanie, ubiegających się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w okresie 30 dni od podpisania umowy.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

 1. Oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu/faksu, adres e-mail, numer NIP i REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

Do oferty należy dołączyć w formie oświadczenia listę osób zaangażowanych w realizację zamówienia potwierdzająca spełnianie wymagań stawianych Wykonawcy.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę można złożyć drogą elektroniczną na adres k.lazanowska@gluszyca.pl lub faksem na nr 74 84 56 339, lub za pośrednictwem: poczty, kuriera. Może być też dostarczona osobiście na adres: ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 14 stycznia 2019 r. do godziny 14:00.

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - cena 100%

Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VII. ZAŁĄCZNIKI

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
 3. Oświadczenie - lista osób zaangażowanych w realizację zamówienia.
 

 

 

 

Wprowadził Administrator 07.01.2019 20:51:41
Opublikował Administrator 07.01.2019 20:51:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.01.2019 20:51:41
Zaktualizował Administrator 15.01.2019 16:04:15
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl