O BIP-ie
O BIP-ie

O BIP-ie

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. 

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, 
   
 2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 
   
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).

Na mocy art. 8 ustawy, tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. 

Organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mają obowiązek utworzenia i prowadzenia własnych, podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonujących w sieci internet. 

Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz standardy zabezpieczenia treści informacji publicznych udostępnianych w BIP. 

Nowelizacja niektórych ustaw oraz innych aktów prawnych wprowadziła obowiązek udostępniania kolejnych informacji publicznych, których nie wymieniono w ustawie zasadniczej tj. w ustawie o dostępie do informacji publicznej:

 1. ustawa o zamówieniach publicznych (dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664) wzbogaciła się o art. 74a, którego zapis wszedł w życie z dniem 25 stycznia 2003 r.
  "Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej" 
   
 2. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.: radnych, wójtów, burmistrzów, starostów, sekretarzy i skarbników gmin oraz powiatów. Zapisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

W ramach prowadzonych podmiotowych stron BIP, odpowiednie podmioty mogą zrealizować obowiązki publikowania i udostępniania poprzez interet informacji o:

 1. organizowanym przetargu nieograniczonym (art. 29 ustawy o zamówieniach publicznych) 
   
 2. wynikach badań monitoringowych i pomiarach stanu środowiska naturalnego, prowadzonych przez wojewodów oraz starostów (art. 30 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz. U Nr 62 poz. 627 z dnia 27.04.2001 r.)

Teksty aktów prawnych:

 1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001
  (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198)
  DO POBRANIA: tekst ustawy (41,7 kB) 

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17.05.2002
  (Dz. U. Nr 67, poz. 619)
  DO POBRANIA: tekst rozporządzenia (25,8 kB) 

 3. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994
  (Dz. U. Nr 76, poz.344)
  DO POBRANIA: ujednolicony tekst ustawy (123 kB) 

 4. Ustawa z dnia 05.06.1998 r o samorządzie powiatowym
  (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 
  DO POBRANIA: tekst ustawy (157 kB) 

 5. Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r.
  (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
  DO POBRANIA: fragment ustawy (18,6 kB) 

 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania informacj o środowisku z dnia 01.10.2002 r.
  (Dz. U. Nr 176, poz. 1453)
  DO POBRANIA: tekst rozporządzenia (30 kB)

Wprowadził Administrator 03.03.2015 13:07:28
Opublikował Administrator 03.03.2015 13:07:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 03.03.2015 13:07:28
Zaktualizował Administrator 19.05.2015 15:09:25
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl