BIP » PODATKI » PRAWO PODATKOWE
PRAWO PODATKOWE

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO WYDAWANE PRZEZ BURMISTRZA GŁUSZYCY

Stosownie do przepisów art. 14a – 14s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.) Burmistrz Głuszycy jest uprawniony do wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego w zakresie podatków lokalnych.

  • Interpretacje indywidualne wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego,
    w jego indywidualnej sprawie. Interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z jej uzasadnieniem prawnym. Wniosek o interpretację może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych, które wnioskodawca jest obowiązany przedstawić wyczerpująco. Wniosek musi również zawierać własne stanowisko w sprawie oceny prawnej okoliczności będących przedmiotem interpretacji.
  • Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wnioskujący składa oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
  • Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
  • Interpretację indywidualną wydaje się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W razie niewydania interpretacji indywidualnej w w/w terminie, uznaje się, iż następnego dnia po jego upływie została wydana interpretacja stwierdzającą prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.
  • Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia interpretacji indywidualnej wydanej przez Burmistrza Głuszycy może ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, po uprzednim pisemnym wezwaniu Burmistrza do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji.
  • W terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi na wezwanie strona wnosi skargę do WSA, a w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Zgodnie z dyspozycją art. 14i § 3 cyt. ustawy interpretacje indywidualne wraz
z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przykład wniosku i interpretacji:

Wniosek podatnika o wydanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (.PDF, 438 KB)

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie zaistniałego prawa podatkowego (.PDF, 280 KB)

 

Wprowadził Agata Majewska 22.03.2022 08:02:47
Opublikował Agata Majewska 22.03.2022 08:02:47
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 22.03.2022 08:02:47
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl