BIP » RADA MIEJSKA 2014-2018 » Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018
Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014 - 2018

 

 

UCHWAŁA NR LVI/388/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 23 październik 2018 roku
w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR LVI/387/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 23 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Uchwała Nr LV/386/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

UCHWAŁA NR LV/385/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 09 października 2018 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR LV/384/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 09 października 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR LV/383/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 09 października 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Uchwała Nr LV/382/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych

Uchwała Nr LV/381/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr LV/380/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany uehwaly nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr LIV/379/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Głuszyca z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr LIV/378/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na
2018 rok

Uchwała Nr LIV/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Głuszyca prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Uchwała Nr LIV/376/2018 zmieniająca uchwałę nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca

Uchwała Nr LIV/375/2018 w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Powiatem Wałbrzyskim zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3379D w Łomnicy, gm. Głuszyca

Uchwała Nr LIV/374/2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała Nr LIV/373/2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała Nr LIV/372/2018 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Gimnazjum w Głuszycy w roku szkolnym 2018/2019

Uchwała Nr LIII/371/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Uchwała Nr LIII/370/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr LIII/369/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr LII/368/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy 5 dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.

Uchwała Nr LII/367/2018       Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LI/360/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Basenu Krytego przy Szkołę Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Uchwala Nr LII/366/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstaw owej nr 3 w Głuszycy

Uchwała Nr LII/365/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Uchwala Nr LII/363/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

Uchwała Nr LII/362/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwala Nr LII/361/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok

Uchwała Nr LI/360/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Basenu Krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

UCHWAŁA NR LI/359/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR LI/358/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Uchwala Nr LI/357/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Uchwała Nr LI/356/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej

Uchwala Nr LI/355/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji StatutowejUchwala Nr LI/355/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Doraźnej Komisji Statutowej

Uchwała Nr LI/354/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy

Uchwała Nr LI/353/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Podziemne Miasto Osówka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr L/352/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR L/351/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok.

Uchwała Nr L/350/2018             Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr L/349/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu

Uchwała Nr L/348/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/335/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2018 roku”.

Uchwała Nr L/347/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr XLIX/346/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy Panu Rafałowi Woźnemu do 31.12.2027 r.

Uchwała Nr XLIX/345/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zgody na przedłużenie okresu dzierżawy Panu Marcinowi Woźnemu do 31.12.2027 r.

Uchwała Nr XLIX/344/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r.w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwala Nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuszyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XLIX/342/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

UCHWAŁA NR XLIX/341/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

UCHWAŁA NR XLIX/340/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Uchwala Nr XLIX/339/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwalę nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XLIX/338/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI11/333/2018 Rady Miejskiej w Głuszyc z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pana Marka Juszczaka

Uchwala Nr XLIX/336/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dła Miasta i Gminy Głuszyca” dla Pani Romany Więczaszek

Uchwała Nr XLIX/335/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2018 roku”.

Uchwała Nr XLVIII/334/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia apelu do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o montaż
stałego stacjonarnego urządzenia rejestrującego - „fotoradaru”

Uchwała Nr XLVIII/333/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca.

Uchwala Nr XLVIII/332/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane na terenie miasta i gminy Głuszyca

Uchwała Nr XLVIII/331/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm.
Głuszyca

Uchwala Nr XLVIII/330/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

Uchwala Nr XLVIII/329/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr XLVIII/328/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji

UCHWAŁA Nr XLVII/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych fonii wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystanej dotacji.

UCHWAŁA NR XLVII/326/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/325/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bczprzetargowym nieruchomości
rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR XLVII/324/2018 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XLVI/320/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy.

Uchwala Nr XLVII/323/2018 Rady Miejskiej w Głuszycyz dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Uchwała Nr XLVII/322/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2018 rok.

Uchwała Nr XLVI/321/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do „Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”.

Uchwala Nr XLVI/320/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację
zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy

Uchwała Nr XLVI/319/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/184/2016 z dnia 14 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XLVI/318/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XLVI/317/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gin. Głuszyca

Uchwala Nr XLVI/316/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XLVI/315/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 łata

Uchwała Nr XLVI/314/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwalę nr XLIV/300/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018-2022.

Uchwała Nr XLVI/313/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2018 rok.

UCHWALA NR XLVI/311/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028

Uchwała nr XLVI/310/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: budżetu Gminy Głuszyca na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLVI/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

Uchwała nr XLVI/308/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwala Nr XLV/307/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Głuszyca z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji „Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.”

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

UCHWAŁA NR XLIV/306/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Głuszyca z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z opracowaniem i realizacją „Strategii rozwoju społeczno - gospodarczego Sudety 2030”

Uchwała Nr XLIV/305/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Procedury Realizacji Projektu Grantowego

UCHWAŁA NR XLIV/304/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

 UCHWAŁA NR XLIV/303/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XLIV/302/2017          Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca

Uchwala Nr XLIV/301/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uchwala Nr XLIV/300/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2022

UCHWAŁA NR XLIV/299/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XLIV/298/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XLIV/297/2017                                                 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XLIII/296/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWALA NR XLIII/295/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwala Nr XLIII/294/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Głuszycy

Uchwala Nr XLIII/293/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w ośmioletnią Szkolę Podstawową nr 2 w Głuszycy

UCHWALA NR XLII/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 19 października 2017 roku uchylająca Uchwałę w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej środków pieniężnych.

Uchwala Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 października 2017 r. zmieniająca uchwalę nr VI1/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca

Uchwala Nr XLII/290/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „SUDETY 2030”

Uchwala Nr XLII/289/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Głuszyca, nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka
Akcyjna stanowiącej własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR XLII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XLII/287/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 19 października 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

UCHWAŁA NR XLII/286/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 19 października 2017 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwala Nr XLI/285/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej środków pieniężnych

Uchwala Nr XLI/284/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

Uchwala Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XLI/281/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR XL/280/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XL/279/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XL/277/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XL/276/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Głuszyca, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna

Uchwala Nr XL/275/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Głuszyca

Uchwala Nr XL/274/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność gminy
Głuszyca na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwala Nr XL/273/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Janka Krasickiego w Głuszycy

Uchwala Nr XL/272/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Adolfa Warskiego w Głuszycy

Uchwała Nr XL/271/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Pionierów w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIX/270/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 w Głuszycy i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2017/2018

Uchwała Nr XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXXIX/267/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXXIX/266/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXXIX/265/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Uchwała Nr XXXIX/264/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwala Nr XXXIX/263/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXVIII/262/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXVIII/261/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

UCHWAŁA Nr XXXVIII/259/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalania een i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ulicy Dolnej 2 w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie
określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/255/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej w Głuszyey w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego
organem prowadząeym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia
jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu

Uchwała Nr XXXVIII/253/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Głuszyca z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

  • Załącznik do uchwały nr XXVIII/253/2017 - PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla gminy Głuszyca z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XXXVIII/252/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Wałbrzych
z siedzibą w Boguszowie-Gorcach przy realizacji zadań związanych z przebudowąi remontem dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXXVII/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXVII/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/249/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokość
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXXVII/248/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwala Nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu

UCHWAŁA NR XXXVI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXVI/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 marzec 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwala Nr XXXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

UCHWAŁA NR XXXV/241/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXV/240/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIV/239/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXXIV/238/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwala Nr XXXIV/237/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXXIV/236/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV/235/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXXIV/234/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXIV/233/2017 W Głuszycy Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 Lutego 2017 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

UCHWAŁA NR XXXIII/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXIII/230/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/229/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2017 -2020 dla Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXIII/228/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/227/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/226/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Uchwala Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXIII/224/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego płanu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca

Uchwała Nr XXXIII/223/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Uchwala Nr XXXIII/222/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Uchwala Nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za pobyt w grupie żłobkowej w przedszkolu, korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych realizujących roczne przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwala Nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr 132/9 w obrębie Głuszyca 1
na okres 20 lat

Uchwała Nr XXXIII/218/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXII/216/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Uchwała Nr XXXII/215/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania
związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy

Uchwała Nr XXXII/214/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/202/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/213/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Głuszyca ze Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

UCHWAŁA NR XXXII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCYz dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXXII/211/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
27 września 2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

UCHWAŁA NR XXXII/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCYz dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Uchwala Nr XXXI/208/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/194/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia
25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy
Głuszyca na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Uchwała Nr XXXI/205/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR XXXI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwala Nr XXXI/203/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r.
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Uchwała Nr XXXI/202/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXI/201/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwala Nr XXXI/200/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2016 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXX/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

UCHWAŁA NR XXX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXX/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIX/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXIX/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 25 października 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXIX/194/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIX/193/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie opinii do projektu planu aglomeracji Walim

Uchwała Nr XXIX/192/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Głuszyca, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział terenowe we Wrocławiu

Uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/190/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr XXVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/188/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca oraz oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR XXVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 14 września 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/187/2013 w sprawie podziału Gminy Głuszyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVII/185/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany granic i wielkości aglomeracji Walim

Uchwała Nr XXVII/184/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwala Nr XXVII/183/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVII/182/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXVI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 04 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 04 sierpnia 2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXV/179/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/%/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 r.

Uchwała Nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na rok 2016

Uchwała Nr XXV/177/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Głuszyca z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lip ca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR XXV/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXIV/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ulicy Dolnej 2 w Głuszycy na 2016 rok

Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gin. Głuszyca

Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

Uchwala Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji mikroprojektu ze środków
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach
Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020

Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy

Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie przyjęcia apelu do zarządców cieków wodnych znajdujących się na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego
łub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gininy za 2015 rok

UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXIII/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXI11/153/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy i dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy w roku szkolnym 2016/2017

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r.w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwala Nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/150/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

UCHWAŁA NR XXII/149/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwala Nr XXII/146/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXII/145/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

Uchwala Nr XXII/144/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Uchwala Nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchw ały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do wspólnej realizacji inwestycji drogowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wysokości opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

Uchwala Nr XXI/136/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

Uchwala Nr XXI/135/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2016 r.

Uchwała Nr XXI/134/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy 2 dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2016-2018

Uchwala Nr XXI/133/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXI/132/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy

Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Uchwala Nr XX/130/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia

Uchwała Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy

Uchwala Nr XX/128/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2016 roku

Uchwała Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Uchwala Nr XX/126/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych Ze Środków Zewnętrznych

Uchwała Nr XX/125/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwala Nr XX/124/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Uchwala Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 r.
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2016 r.

Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

UCHWAŁA Nr XIX/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR XIX/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie określenie wysokości opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach
informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

Uchwala Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2016 r.

UCHWAŁA Nr XIX/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/207/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy

Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku
w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w Głuszycy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVIII/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XVIII/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

UCHWAŁA NR XVIII/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Uchwala Nr XVIII/111/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkól i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

UCHWAŁA NR XVIII/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 29 grudnia 2015 r,
w sprawie wystąpienia Gminy Głuszyca ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA Nr XVII/109/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie : zmiany uchwały nr XVI/98/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie określenia wyssokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XVI/108/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

UCHWAŁA NR XVI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób
fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych
określenia inkasa i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na rzecz Gminy Głuszyca nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego Zespołu Szkół w Głuszycy

UCHWAŁA NR XVI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania
związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 

Uchwała Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca.

Uchwala Nr XVI/103/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

Uchwala Nr XVI/102/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24.11.2015 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.

Uchwala Nr XVI/101/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 24.11.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: określenia stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XVI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XVI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XVI/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od przetargu na dzieżawę nierychomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/90/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zadad gospodarowaniem nierychomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszycy

Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pana Jana Chmury

Uchwała Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pana Jana Chmury

Uchwała Nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowoego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gminy Głuszyca z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 września 2015 r. zmieniajacą uchwałę w sprawie powołania doraźniej Komisji ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejnowego w Wałbrzychu

Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich

Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa i podpisania umowy o współpracy między Gminą Głuszyca (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Rokytnice w Orlickich (Republika Czeska)

Uchwała Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały NrV/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie  zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 roku

Uchwała Nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,

Uchwała Nr XII/77/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr XII/76/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. uchylająca Uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XII/74/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zgody na objęcie nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Głuszyca statusem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomiecznej "INVEST-PARK"

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/157/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy

  • Uchwała Nr XI/73/2015 została ogłoszona w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 15 lipca 2015 roku

Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2015-2025.

Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie opinii do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" z siedzibą w Jugowicach w okresie programowania 2014-2020.

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozwiązania z radnym stosunku pracy

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników kadencji 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej obowiązującej na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

  • Uchwała Nr X/65/2015 została ogłoszona w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 8 lipca 2015 roku

Uchwała Nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Głuszyca

  • Uchwała Nr X/64/2015 została ogłoszona w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 7 lipca 2015 roku.

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok

Uchwała Nr IX/58/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej

  • Uchwała Nr IX/58/2015 została ogłoszona w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 6 lipca 2015 roku.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Komisji Oświaty,Kultury i Sportu

Uchwała Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów i miejsca składania deklaracji


Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.


Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej przy ul. Kłodzkiej 103


Uchwała Nr VIII/52/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Miedzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok


Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz najem na okres 20 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca położonych we wsi Łomnica

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przejęcia zadania publicznego - zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie poziomowego utrzymania chodników dróg powiatowych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy.

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2015.


Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Pomoc gminy Głuszyca w zakresie dożywiania" na lata 2015-2020.

Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonych przy ul. Sienkiewicza 53 oraz przy ul. Kolejowej 8 w Głuszycy.

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. Zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opinii do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przekazania przez Gminę Głuszyca prowadzenia Zespołu Szkół w Głuszycy Powiatowi Wałbrzyskiemu

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2015 rok


Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca


Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Głuszyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy


Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018

Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 r.

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2015 r.

Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr IV/16/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029.

Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok


Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli, prowadzonych przez  Gminę Głuszyca

Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2014-2029

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głuszyca na 2014 rok

 
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Głuszyca

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.

 

Wprowadził Administrator 18.05.2015 14:48:11
Opublikował Administrator 18.05.2015 14:48:11
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 18.05.2015 14:48:11
Zaktualizował Administrator 06.11.2018 10:59:24
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl