BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Nieczystości ciekłe
Nieczystości ciekłe

Nieczystości ciekłe

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym celem aktualizacji ewidencji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Głuszyca o wypełnienie formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego.

Składający : formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Głuszyca.

*przez właściciela nieruchomości rozumie się także , współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

Formularze zgłoszeniowe są dostępne u sołtysów odpowiednich sołectw, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, na stronie http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka polityka ekologiczna – gospodarka odpadami - nieczystości płynne oraz na stronie internetowej http: //www.gluszyca.pl/

Wypełnione formularze można składać: w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Głuszycy; pocztą na adres Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,  pocztą elektroniczną na adres: bok@gluszyca.pl, u sołtysów swoich sołectw.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 31 grudnia 2017 roku.

Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Informacje w sprawie udzielane są pod nr. Tel. 74 6604675.


Zestawienia ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na ternie gminy Głuszyca: 


Rejestry zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyh i transportu nieczystości ciekłych:


Informacje dla przedsiębiorców:

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych

2. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

3. Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Załącznik - III. Wydanie zezwolenia, pkt 42)

5. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Głuszyca 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Głuszyca

 

Wprowadził Marta Wróblewska 04.11.2022 13:29:24
Opublikował Marta Wróblewska 04.11.2022 13:29:24
Odpowiedzialny za treść Admin 04.11.2022 13:29:24
Zaktualizował Administrator 08.09.2023 15:15:24
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl