BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Ochrona Środowiska
Ochrona Środowiska
Wprowadził Administrator 15.03.2022 08:07:04
Opublikował Administrator 15.03.2022 08:07:04
Odpowiedzialny za treść Administrator 15.03.2022 08:07:04
Zaktualizował Administrator 15.03.2022 08:08:38
Wprowadził Administrator 12.03.2020 22:55:59
Opublikował Administrator 12.03.2020 22:55:59
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 12.03.2020 22:55:59

Ochrona Środowiska

Głuszyca, dnia 05 czerwca 2018 r.

 

GKiM.6236.1.2018

Decyzja Nr 1/2018

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 650 z późn. zm.), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 i 19 i art. 26 ust. 1 i 2 oraz 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnego składowania odpadów o kodach 19 05 01, 19 1204, 19 12 08 (nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych, tworzywa sztuczne i guma, tekstylia) na działce nr 56 ul. Dworcowa 13 w obrębie Głuszyca Górna.

 

 

 

 


Postanowienie 2/2018 z dnia 19.04.2018 r.

______________________________________________________________________

Głuszyca, dnia 15.12.2017 r.

GKiM.6236.3.2017

POSTANOWIENIE nr 1/2018


Na podstawie art. 97 § 1, pkt 4 i art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U.2017 poz. 1257 z późn. zm.)


postanawiam


zawiesić postępowanie administracyjne wszczęte z urzędu w dniu 14.12.2017 r., w sprawie nielegalnego składowania odpadów na działce nr 56 zabudowanej halą magazynową o powierzchni 1113 m2 przy ul. Dworcowej, 58-340 Głuszyca Górna do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 97 § 1, pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ. Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez organy ścigania nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu. Ustalenia organu będą miały bezpośredni wpływ na wynik postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd Miejski w Głuszycy. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Głuszycy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 


Głuszyca, dnia 14.12.2017 r.

GKiM.6236.3.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Głuszycy zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016 poz. 23 z późn. zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte z urzędu, postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnego składowania odpadów o kodach 16 01 1915 01 02 ( tworzywa sztuczne pianki poliuretanowe, tworzywa sztuczne opakowaniowe) oraz pojemniki plastikowe z nieustalonymi substancjami na działce nr 56 zabudowanej halą magazynową o powierzchni 1113 m2 przy”, ul. Dworcowej 58-340 Głuszyca Górna.


Pismem GKiM.7021.43.2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 09.11.2017 r. posiadacz odpadów został zobowiązany do usunięcia odpadów w ciągu 14 dni z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania, zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o odpadach


W związku z niezastosowaniem się do nakazu wszczęte zostaje z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w siedzibie tutejszego urzędu, pok. nr 1 oraz złożyć swoje uwagi w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 


Głuszyca, 20.07.2015 r.

 

MK.6220.1.2015.6.TK

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

Działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 16.07.2015 r., na wniosek złożony przez Starostę Wałbrzyskiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia p. n.: „Przebudowa i remont obiektu mostowego (JNI 01013309) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w km 3+460 w miejscowości  Sierpnica, gm. Głuszyca”.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 7:30 do 15:30 (we Wtorki w godz. od 7:30 do 17:00).


 


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 14 ust. 1 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się
z niżej wymienionymi projektami:

1.    programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu
w powietrzu.    .
2.    zmiany Uchwały Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.
3.    planu działań krótkoterminowych z uwagi na wystąpienie ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu substancji w powietrzu.
4.    programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu.

Jednocześnie informuję, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów dokumentów. Projekty uchwał przedstawione zostały właściwym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz starostom, celem wydania stosownych opinii do projektu programów i planów.
Z wyłożoną do wglądu ww. projektami planów i programów, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - siedziba przy ul. Ostrowskiego 7, pok. 302 (I piętro) w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strony internetowej www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska/Programy ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2013 r.
Jednym z elementów konsultacji wspomnianych projektów programów będzie spotkanie, na którym zostaną one zaprezentowane. Spotkanie odbędzie się dnia 29.VII.2015 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 7 - sala 400 (I piętro)
Uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał w sprawie programów można składać w terminie od dnia 13.VII.2015 r. do dnia 3.VIII.2015 r. pisemnie na adres jak wyżej, drogą elektroniczną na adresy e-mail: powietrze@ekometria.com.pl oraz pop@umwd.pl lub ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

 


14.05.2014
 

OBWI E S Z C Z E N I E
BURMISTRZ GŁUSZYCY

działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.)

ZAWIADAMIA

Że w dniu 13.05.2014 r., na wniosek złożony przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Wydział Infrastruktury Powiatu, Al. Wyzwolenia 20-24, 58 – 300 Wałbrzych wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n.: „Przebudowa i remont mostu (JNI 01013307) w ciągu drogi powiatowej nr 3377D w Sierpnicy”. Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 15, I piętro w godz. od 7:00 do 15:00 (we Wtorki w godz. od 8:00 do 16:00).


26.06.2013
 

Obwieszczenie o wydanej decyzji w o umorzeniu w całości postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie drogi leśnej o nr inwentarzowym 220/602 w Leśnictwie Jedlinka, zlokalizowanej na działkach nr 1/94 i 2/93 w obrębie Głuszyca 3.

 

Wprowadził Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Zaktualizował Administrator 06.06.2018 17:23:25

Program Ochrony Środowiska 2004-2011

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa i przepisami poszczególnych ustaw "Program Ochrony Środowiska" wraz z  "Planem Gospodarki Odpadami" muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

"Program Ochrony Środowiska" i "Pan Gospodarki Odpadami"  będą podstawą do przyszłych działań podejmowanych przez Burmistrza Miasta Głuszycy w zakresie polityki ekologicznej gminy oraz do tworzenia innych programów z dziedziny ekologii i ochrony środowiska.

Projekt "Planu Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011" zgodnie z art. 14 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego - Uchwała Nr 2073/II/04 z dnia 21 grudnia 2004 r.

Rada Miejska Głuszycy podjęła stosowną Uchwałę:

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVIII/158/2005 z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia “Programu Ochrony Środowiska Dla Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011” wraz z “Planem Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 – 2011"

Program Ochrony Środowiska Dla Gminy Głuszyca na lata 2004 - 2011

Plan Gospodarki Odpadami Dla Miasta i Gminy Głuszyca na lata 2004 – 2011

 

Wprowadził Marta Wróblewska 04.11.2022 13:38:11
Opublikował Marta Wróblewska 04.11.2022 13:38:11
Odpowiedzialny za treść Administrator 04.11.2022 13:38:11
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl