BIP » POLITYKA EKOLOGICZNA » Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami
Wprowadził Marta Czepil 29.03.2021 12:10:59
Opublikował Marta Czepil 29.03.2021 12:10:59
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 29.03.2021 12:10:59

Wraca akcja "Wywalamy graty z chaty"

Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie „wystawki” i dotyczyć będzie odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych - meble, dywany, opony samochodów osobowych (od osób fizycznych), sprzęt RTV i AGD (kompletny), ceramika sanitarna itp. Gruz, papy, żużel, odpady z budów nie będą odbierane.

Odpady należy wystawić na 1 dzień przed planowaną zbiórką:
1. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami.
2. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady.

 
12 kwietnia – Miasto Głuszyca
14 kwietnia – Grzmiąca i Łomnica
16 kwietnia – Kolce, Sierpnica i Głuszyca Górna
Wprowadził Marta Czepil 10.03.2021 10:48:15
Opublikował Marta Czepil 10.03.2021 10:48:15
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 10.03.2021 10:48:15
Wprowadził Marta Czepil 04.03.2021 12:56:14
Opublikował Marta Czepil 04.03.2021 12:56:14
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.03.2021 12:56:14

Obowiązujące uchwały 2021

227. Uchwała nr XXX/227/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranian odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi


216. Uchwała nr XXIX/216/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca


215. Uchwała nr XXIX/215/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


214. Uchwała nr XXIX/214/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Wprowadził Administrator 04.01.2021 18:11:02
Opublikował Administrator 04.01.2021 18:11:02
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 04.01.2021 18:11:02

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz o zmianie sposobu segregowania odpadów komunalnych.

Na podstawie art.6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z póź. zm.) oraz § 1 Uchwały                 Nr XV/115/2019  Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29.10.2019r. i § 1 Uchwały                      Nr XV/116/2019  Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29.10.2019r,

Burmistrz Głuszycy zawiadamia,

 że zmianie uległ sposób segregowania odpadów komunalnych. Na podstawie art. 5 ust. 3 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z póź. zm.), właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (nie ma możliwości wyboru).

Ponadto zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty za nieruchomość zamieszkałą i częściowo zamieszkałą przez osoby fizyczne od dnia 01.01.2020 roku wynosi 20 zł za osobę. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia ustawowego obowiązku segregowania odpadów komunalnych, Burmistrz może nałożyć karnie stawkę opłaty do 60 zł za osobę miesięcznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pok. nr 7 lub pod nr tel. 74 8866 753.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana sposobu segregowania odpadów związana jest z nowelizacją Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19.07.2019r ( Dz.U. 2019, poz. 1579), do której gminy miały obowiązek dostosować miejscowe uchwały.

 


 

Wprowadził Administrator 05.12.2019 10:43:17
Opublikował Administrator 05.12.2019 10:43:17
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.12.2019 10:43:17
Zaktualizował Administrator 18.12.2019 09:40:07

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 

UWAGA !!!

Szanowni mieszkańcy

Na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 196 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018.1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r., Burmistrz Głuszycy zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę określoną w niniejszym zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 marca 2019 roku.

Wysokość opłaty została wyliczona na podstawie informacji wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. W związku ze zmianą wysokości opłat mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca

 • 13,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
 • 18,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynoszą:

 • 40,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 48,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 92,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 260,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 460,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 928,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 1400,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 • 20,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 46,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 230,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 464,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 700,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o zmianie w którym podana jest wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości obowiązująca od 1 marca 2019 roku.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 • Nowe deklaracje należy złożyć wyłącznie w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Opłatę należy wnosić do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.
 • W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6 m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pok. nr 1 lub pod nr tel. 74 8459 479
 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

EKOLOGIA W GMINIE

Sposób segregacji

Jak segregować ?

Zmiany krok po kroku


Wzór deklaracji:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Numer konta do opłaty "śmieciowej": 51 9531 1016 2007 7000 9928 0001

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Analiza stanu gospodarki odpadami:


Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy dotyczące gospodarki komunalnej w gminie:

 

 

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności

Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lip ca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 • Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XL/182/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu ,częstotliwości i trybu uniszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacje dla przedsiębiorców:

Wprowadził Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.03.2013 00:00:00
Zaktualizował Administrator 10.06.2021 19:10:20

Gospodarka Nieczystości Ciekłe

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym celem aktualizacji ewidencji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Głuszyca o wypełnienie formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego.

Składający : formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Głuszyca.

*przez właściciela nieruchomości rozumie się także , współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

Formularze zgłoszeniowe są dostępne u sołtysów odpowiednich sołectw, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, na stronie http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka polityka ekologiczna – gospodarka odpadami - nieczystości płynne oraz na stronie internetowej http: //www.gluszyca.pl/

Wypełnione formularze można składać: w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Głuszycy; pocztą na adres Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,  pocztą elektroniczną na adres: bok@gluszyca.pl, u sołtysów swoich sołectw.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 31 grudnia 2017 roku.

Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Informacji w sprawie udziela Pani Aleksandra Wąsik pod nr. Tel. 74 8459479.


Zestawienia ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na ternie gminy Głuszyca: 


Rejestry zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyh i transportu nieczystości ciekłych:


Informacje dla przedsiębiorców:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych

3. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

4. Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Załącznik - III. Wydanie zezwolenia, pkt 42)

4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Głuszyca 

Wprowadził Administrator 01.03.2019 11:27:55
Opublikował Administrator 01.03.2019 11:27:55
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.03.2019 11:27:55
Zaktualizował Administrator 11.02.2021 15:01:05
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl