BIP » POLITYKA EKOLOGICZNA » Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

 

UWAGA !!!

Szanowni mieszkańcy

Na podstawie art.6m ust.2a ustawy z dnia 13 września 196 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018.1454 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r., Burmistrz Głuszycy zawiadamia, że została uchwalona nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę określoną w niniejszym zawiadomieniu należy wnosić bez wezwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od 1 marca 2019 roku.

Wysokość opłaty została wyliczona na podstawie informacji wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy. W związku ze zmianą wysokości opłat mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca

 • 13,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny
 • 18,00 zł - miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny wynoszą:

 • 40,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 48,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 92,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 260,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 460,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 928,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 1400,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Nowe miesięczne stawki opłat pobierane za opróżnianie pojemników z nieruchomości niezamieszkałych w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą:

 • 20,00 zł za pojemnik o pojemności 60 l
 • 24,00 zł za pojemnik o pojemności 120 l
 • 46,00 zł za pojemnik o pojemności 240 l
 • 130,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 l
 • 230,00 zł za pojemnik o pojemności 2200 l
 • 464,00 zł za pojemnik o pojemności 5000 l
 • 700,00 zł za pojemnik o pojemności 7000 l

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzymuje zawiadomienie o zmianie w którym podana jest wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości obowiązująca od 1 marca 2019 roku.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

 • Nowe deklaracje należy złożyć wyłącznie w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • Opłatę należy wnosić do 10 dnia miesiąca z góry za dany miesiąc.
 • W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6 m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy pok. nr 1 lub pod nr tel. 74 8459 479
 • Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.

EKOLOGIA W GMINIE

Sposób segregacji

Jak segregować ?

Zmiany krok po kroku


Wzór deklaracji:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Numer konta do opłaty "śmieciowej": 51 9531 1016 2007 7000 9928 0001

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych:

Analiza stanu gospodarki odpadami:


Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy dotyczące gospodarki komunalnej w gminie:

Uchwała Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności

Uchwała Nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lip ca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 • Załącznik do Uchwały Nr XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 roku DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XL/182/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 lutego  2013 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/168/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Uchwała Nr XXXVII/170/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXXVII/167/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: terminu ,częstotliwości i trybu uniszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Informacje dla przedsiębiorców:

Wprowadził Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Opublikował Tomasz Szachta 05.03.2013 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.03.2013 00:00:00
Zaktualizował Administrator 15.10.2019 14:44:46

Gospodarka Nieczystości Ciekłe

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym celem aktualizacji ewidencji zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Głuszyca o wypełnienie formularza zgłoszenia zbiornika bezodpływowego.

Składający : formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości* położonych na terenie Gminy Głuszyca.

*przez właściciela nieruchomości rozumie się także , współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową

Formularze zgłoszeniowe są dostępne u sołtysów odpowiednich sołectw, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, na stronie http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka polityka ekologiczna – gospodarka odpadami - nieczystości płynne oraz na stronie internetowej http: //www.gluszyca.pl/

Wypełnione formularze można składać: w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) Urzędu Miejskiego w Głuszycy; pocztą na adres Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca,  pocztą elektroniczną na adres: bok@gluszyca.pl, u sołtysów swoich sołectw.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 31 grudnia 2017 roku.

Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego.

Informacji w sprawie udziela Pani Aleksandra Wąsik pod nr. Tel. 74 8459479.


Zestawienia ilości odprowadzanych nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na ternie gminy Głuszyca: 


Rejestry zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowyh i transportu nieczystości ciekłych:


Informacje dla przedsiębiorców:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów ascenizacyjnych

3. Rozporzadzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

4. Uchwała Nr XXXVII/171/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Załącznik - III. Wydanie zezwolenia, pkt 42)

4. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Głuszyca 

Wprowadził Administrator 01.03.2019 11:27:55
Opublikował Administrator 01.03.2019 11:27:55
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.03.2019 11:27:55
Zaktualizował Administrator 15.10.2019 14:03:57
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl