BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami
Gospodarka Odpadami

Weryfikacja deklaracji

WERYFIKACJA DEKLARACJI "ŚMIECIOWYCH"

Burmistrz Głuszycy przypomina, że mieszkańcy gminy zobowiązani są do złożenia i aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacji deklaracji dokonuje się w przypadku urodzenia się dziecka, wprowadzenia się nowych osób, wyjazdu lub powrotu z zagranicy, zatrudnienia pracowników sezonowych.

Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  w miejscu  zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów), w związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracjach, organ może ustalić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z naliczeniem zaległości i odsetek podatkowych do pięciu lat wstecz.

W przypadku osób, które nie złożą deklaracji bądź nie będą jej aktualizowały, Gmina Głuszyca powiadomi Policję. Policja może nałożyć grzywnę lub skierować sprawę do sądu – kara może wynieść od 500 zł do 5000 zł. Brak złożenia deklaracji bądź jej aktualizacji może skutkować decyzją odmowną przy wypłacaniu świadczeń socjalnych, np. dodatku węglowego.

Wszelkie informacje na temat składania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głuszycy (pok. nr 4) oraz telefonicznie pod nr tel. 74 660 46 36.

Trzeba zaznaczyć, że opłata za odpady komunalne jest rodzajem obowiązkowego podatku. Za wywóz odpadów od mieszkańców niezarejestrowanych w systemie gminnym płacimy wszyscy.

 

Wprowadził Marta Wróblewska 10.01.2023 11:07:26
Opublikował Marta Wróblewska 10.01.2023 11:07:26
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 10.01.2023 11:07:26
Zaktualizował Marta Wróblewska 10.01.2023 11:09:52

Informacja

Termin na wyłączenie się z systemu gminnego dla nieruchomości niezamieszakłych.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy  z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm. ) Burmistrz Głuszycy informuje, że gmina Głuszyca ogłosiła przetarg na platformie zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/gluszyca) o numerze NIBITZKiZP.271.3.3.2023 na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca w roku 2023”, który obejmuje także odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c pkt 1 i 2 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy powinien w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia informacji złożyć do Burmistrza:

*pisemne oświadczenie o wyłączeniu z systemu gminnego, lub

*pisemne odwołanie oświadczenia o wyłączeniu z systemu gminnego.

W pierwszym przypadku właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia wraz z kopią umowy oznacza automatyczne włączenie nieruchomości niezamieszkałej do systemu gminnego i obowiązek złożenia deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej. W drugim przypadku także wymagane jest złożenie deklaracji dla nieruchomości niezamieszkałej.

 

Wprowadził Marta Wróblewska 06.12.2022 12:54:19
Opublikował Marta Wróblewska 06.12.2022 12:54:19
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 06.12.2022 12:54:19
Zaktualizował Marta Wróblewska 17.03.2023 09:22:53

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe:

Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Urzędu Miejskiego w Głuszycy

ul. Parkowa 9

58-340 Głuszyca

tel. 74-6604636

email: k.nowicka@gluszyca.pl

 

Wprowadził Marta Wróblewska 04.11.2022 14:46:45
Opublikował Marta Wróblewska 04.11.2022 14:46:45
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 04.11.2022 14:46:45
Zaktualizował Marta Wróblewska 17.03.2023 09:20:30
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl