BIP » KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE » Kontrole zewnętrzne
Kontrole zewnętrzne

Kontrola Wojewody Dolnośląskiego 2011

Wrocław, 30 czerwca 2011 r.

Pismo: NK-KS.431.25.2011

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 9 maja 2011 r. zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego NK-KS.0030.26.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. kontrolę problemową w Radzie Miejskiej w Głuszycy z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 55, 58-340 Głuszyca, w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, obejmującą okres roku 2010 i 2011 do dnia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2010 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2011 r.

Wojewoda DOLNOŚLĄSKI
(-) Aleksander Marek Skorupa

 

Wprowadził Wojewoda Dolnosląski 30.06.2011 00:00:00
Opublikował Wojewoda Dolnosląski 30.06.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnosląski 30.06.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:26:57

Kontrola RIO 2011 r.

Głuszyca, 03-06-2011 r.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła, w okresie od 13 stycznia do 24 marca 2011 roku, kompleksową kontrole gospodarki finansowej Gminy Głuszyca. Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz, w dniu podpisania, pozostawiono w jednostce.
W ramach kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy przeprowadzono kontrolę wybranych zagadnień dotyczących gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej. Na podstawie ustaleń, zawartych w odrębnym protokole, Izba wystosowała do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne, przekazane Pani do wiadomości.
Kontrolą, przeprowadzoną w Urzędzie, objęto losowo wybrane operacje finansowo - gospodarcze, dokonane w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 września 2010 r, w zakresie; wydatków budżetowych (w tym inwestycyjnych oraz dotacji), prawidłowości i skuteczność realizacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz przestrzegania obowiązków w zakresie inwentaryzacji majątku Gminy.

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu znak: WK.30/311/K-11/11 z dnia 20 maja 2011 r.

Wprowadził RIO 20.05.2011 00:00:00
Opublikował RIO 20.05.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść RIO 20.05.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:30:04

Kontrola NIK 2010

Wrocław, dnia 5 marca 2010 r

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Pan Wojciech Durak
Burmistrz Głuszycy

P/09/190 LWR-410-40-02/2009

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK", Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Głuszycy, zwanego dalej „Urzędem'' w przedmiocie naboru pracowników na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego w 2009 r.
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w podpisanym protokole kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie przeprowadzanie w Urzędzie naborów pracowników na stanowiska urzędnicze w 2009 r.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego NIK

Wprowadził NIK 05.03.2010 00:00:00
Opublikował NIK 05.03.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść NIK 05.03.2010 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:30:14

Kontrola Archiwum Państwowe - 2010

Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim działając na podstawie art. 28 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. U. Nr 38, poz. 173 z późn. zm. - tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 673; z późn. zm.] przeprowadziło dnia 30 kwietnia 2010 roku kontrolę archiwum zakładowego oraz dokumentacji ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy.

strona 1

strona 2

Zaktualizował AP 16.08.2010 09:51:53

Kontrola RIO 2007 r.

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w 2007 r.
 1. Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy
  Głuszyca, przeprowadzonej w okresie od 26 lipca do 12 pazdziernika 2007 r.
  pobierz WK.60/311/K-47/07 - wystąpienie pokontrolne
  pobierz SG-0911/1/08 - odpowiedź na wnioski pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym
  pobierz Odpowiedź do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na pismo z dnia 15 stycznia 2008 roku znak WK.60/311/k-47/07/08 w sprawie przedłożenia do dnia 1 lipca br. informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych
   
 2. Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Przedszkola Nr 1 w Głuszycy, przeprowadzonej w okresie od 26 września do 10 pazdziernika 2007 r.
  pobierz treść wystąpienia pokontrolnego 
Wprowadził Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:31:22

Kontrola RIO 2003 -2004 r.

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu na przełomie 2003 i 2004 r.

Regionalna  Izba  Obrachunkowa we Wrocławiu,  działając  na  podstawie  art.  1  ust.  1  ustawy  z  dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz.  577  ze  zm.),  przeprowadziła  w  okresie  od  9  grudnia  2003 r.  do  20  lutego  2004  r.,  kontrolę kompleksową  gospodarki  finansowej  Miasta  i  Gminy  Głuszyca.  Ustalenia  kontroli  przedstawione zostały w protokole, którego jeden egzemplarz został przekazany Burmistrzowi w dniu jego podpisania.
Kontrolą objęto losowo wybrane i udokumentowane operacje finansowo - gospodarcze dokonane w okresie od 1 stycznia  2001  r.  do  31  grudnia  2003  r.  w  zakresie  wydatków  budżetowych,  w  tym  inwestycyjnych, prawidłowości  i  skuteczność  realizacji  dochodów  własnych  z  tytułu  podatków  i  opłat  lokalnych, gospodarowania mieniem komunalnym oraz inwentaryzacji mienia jednostki. Z jej ustaleń wynika, że w wielu dziedzinach działalność Urzędu Miejskiego nie budziła zastrzeżeń; stwierdzono jednak również, że w trakcie realizacji zadań przez organy wykonawcze Miasta (Zarząd oraz Burmistrza Miasta) miały miejsce nieprawidłowości i uchybienia.
Wnioski pokontrolne zawiera pismo WK.660/311/K-77/03 RIO we Wrocławiu.
pobierz treść wystąpienia pokontrolnego
 

Wprowadził Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Opublikował Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Krzak 10.01.2008 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:31:37

Kontrola RIO 2000 r.

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu w 2000 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.), przeprowadziła w okresie od 25 września do 25 listopada 2000 r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy.
Szczegółowe ustalenia zawiera protokół podpisany bez zastrzeżeń w dniu 27 listopada 2000 r. przez Burmistrza i Skarbnika.
Wnioski pokontrolne zawiera pismo WK.0913/311/K-82/00 RIO we Wrocławiu. pobierz treść wystąpienia pokontrolnego
 

Wprowadził Dariusz Ziębicki 01.08.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 01.08.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 01.08.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 03.03.2015 08:30:50
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl