BIP » PRZEJRZYSTA POLSKA » Zasada fachowości
Zasada fachowości

Procedura naboru pracowników, procedura konkursu na stanowiska kierownicze

 

 

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW

Założenia:
1) procedura naboru pracowników ma zagwarantować równy dostęp do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów na pracowników w oparciu o kryterium fachowości,
2) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
3) nabór pracowników jest otwarty i konkurencyjny.


Cel:
1) pozyskanie fachowych pracowników na wolne stanowiska,
2) pozytywny wpływ na postrzeganie urzędu, jako działającego w sposób profesjonalny i wskazującego dbałość o zatrudnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach,
3) zwiększenie prestiżu funkcji urzędnika - kryterium kompetencji, jako decydujące o wyborze na dane stanowisko.

I. Planowanie i przygotowanie rekrutacji

1. Nabór pracowników prowadzony jest w przypadku wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku lub w przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy w Urzędzie.

2. Rozpoczęcie procedury naboru poprzedza złożenie wniosku do Burmistrza.

3. Wnioski składają:
 
1) kierownicy komórek organizacyjnych w sprawie naboru na stanowiska podległe,
2) stanowisko ds. kadr w porozumieniu z Zastępcą Burmistrza w sprawie naboru na
stanowiska kierownicze i samodzielne,

4. Wniosek powinien zawierać:
 
1) nazwę stanowiska,
2) liczbę i wymagania kwalifikacyjne pracownika,
3) proponowaną datę zatrudnienia,
4) proponowany sposób naboru pracownika:
a) zatrudnienie w drodze konkursu,
b) rekrutacja wewnętrzna (przesunięcie pracownika z innego stanowiska wraz ze wskazaniem pracownika, którego dotyczyłoby przesunięcie),
c) zatrudnienie za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy,
d) staż dla bezrobotnego absolwenta,
e) wolontariat,
5) proponowane wynagrodzenie,
6) w przypadku tworzenia nowego stanowiska krótkie uzasadnienie wniosku.

5. Do wniosku należy dołączyć kartę opisu stanowiska zawierającą:
 
1) nazwę stanowiska pracy,
2) nazwę komórki organizacyjnej,
3) funkcje podstawowe,
4) wymagane wykształcenie,
5) wymaganą wiedzę specjalistyczną,
6) wymagane umiejętności i zdolności,
7) pożądane cechy charakteru , osobowości.

II. Ogłoszenie rekrutacji

1. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Burmistrza, w przypadku rekrutacji
zewnętrznej, stanowisko ds. kadr przygotowuje ogłoszenie o rekrutacji.

2. Ogłoszenie winno zawierać:
 
1) informacje na temat komórki posiadającej wakat,
2) nazwę stanowiska,
3) krótką charakterystykę zakresu obowiązków,
4) wymagania względem kandydatów (wykształcenie, niezbędna wiedza specjalistyczna, wymagane zdolności i umiejętności, cechy charakteru, inne wymagania),
5) wykaz wymaganych dokumentów,
6) miejsce i sposób składania ofert,
7) termin składania ofert,
8) formułę oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych,
9) ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
a) wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu,
b) zamieszczenie na stronie internetowej Gminy,
c) przekazanie ogłoszenia do Powiatowego Urzędu Pracy,
d) Burmistrz decyduje o umieszczeniu ogłoszenia w prasie .

III. Przebieg rekrutacji

1. Rekrutację przeprowadza komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza.

2. Komisja dokonuje analizy ofert i sporządza listę wszystkich ofert kwalifikując je na oferty
spełniające lub nie podane wymagania.

3. Oferty spełniające wymagania grupuje się w ostateczną listę kandydatów.

4. Każdego zakwalifikowanego kandydata komisja zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną.

5. Z rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem komisja sporządza kwestionariusz zawierający:
 
1) datę spotkania,
2) skład komisji przeprowadzającej rozmowę,
3) nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje,
4) dane osobowe kandydata,
5) wykształcenie,
6) umiejętności ( obsługa komputera, znajomość języków obcych , itp.)
7) doświadczenie zawodowe,
8) cechy osobowe,
9) motywację,
10) oczekiwania względem pracodawcy ( w tym finansowe), 11) uwagi,
12) decyzję wraz z uzasadnieniem.

6. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja ustala listę rankingową
kandydatów poprzez ocenę przez każdego z członków komisji poszczególnych
kandydatów. Oceny dokonuje się przydzielając każdemu z kryteriów wymienionych
w ust. 5 ppkt. 5 - 10 od 0 do 3 punktów.

7. Z przebiegu prac komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający wniosek
o zatrudnienie wyłonionego w postępowaniu kandydata, który otrzymał największą ilość
punktów.

8. Po zatwierdzeniu wyników prac komisji przez Burmistrza kandydaci informowani są
o wynikach postępowania rekrutacyjnego przez stanowisko ds. kadr.

IV. Zatrudnienie pracownika

1. Ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Burmistrz.

2. Jako zasadę zawierania pierwszej umowy o pracę stosuje się trzymiesięczny okres próbny.

3. Stosowanie procedury rekrutacji nie obejmuje następujących przypadków:
 
1) zatrudnienia pracownika na zastępstwo (dotyczy to zastępstw chorobowych, macierzyńskich i przypadków losowych),
2) kiedy inne przepisy szczególne regulują sposób zatrudnienia , np. Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
3) kiedy zatrudnia się pracownika za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy (prace interwencyjne, roboty publiczne, umowa absolwencka),
4) potrzeby zatrudnienia pracownika ze szczególnymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

 


 

 

 REGULAMIN

KONKURSU NA STANOWIKO KIEROWNIKA REFERATU
W URZĘDZIE MIEJSKIM W GŁUSZYCY

 
Założenia:
1) procedura konkursu na kierownika ma zagwarantować równy dostęp do stanowisk pracy i weryfikacji kandydatów w oparciu o kryterium fachowości,
2) każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy,
3) procedura konkursu ma charakter otwarty i konkurencyjny.


Cel:
1) pozyskanie fachowych pracowników na stanowiska kierownicze,
2) pozytywny wpływ na postrzeganie urzędu, jako działającego w sposób profesjonalny i wskazującego dbałość o zatrudnienie kadry o odpowiednich kwalifikacjach,
3) zwiększenie prestiżu funkcji urzędnika - kryterium kompetencji, jako decydujące o wyborze na dane stanowisko.

I. Zasady ogólne
1. Konkurs na stanowisko kierownika referatu ogłasza Burmistrz Miasta.
2. Postanowienie o konkursie i jego warunkach ogłasza się:
 
1) w dzienniku o zasięgu wojewódzkim oraz o zasięgu lokalnym,
2) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego , www.gluszyca.pl .

3. Ogłoszenie zawiera informacje o:
 
1) warunkach, jakie powinien spełnić kandydat,
2) dokumentach jakie powinien dołączyć do oferty,
3) terminie i miejscu składania ofert.

4. Kandydat na stanowisko kierownika referatu powinien złożyć w zamkniętej kopercie następujące dokumenty:
 
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcja funkcjonowania i rozwoju danego referatu,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o stażu pracy , w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym,
3) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia oraz kwalifikacje wymagane na danym stanowisku (każdorazowo określone w ogłoszeniu),
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
5) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.),
7) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) w celach prowadzenia konkursu na stanowisko kierownika referatu.

5. Dokumenty będące kopiami powinny być potwierdzone pod względem zgodności
z oryginałem.

6. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono żadnego kandydata, Burmistrz Miasta powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

II. Skład komisji konkursowej

1. Komisję Konkursową powołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia. W zarządzeniu podany jest termin i miejsce posiedzenia komisji.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
 
1) trzej pracownicy Urzędu Miejskiego,
2) dwaj przedstawiciele Rady Miejskiej,
3) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych.

3. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest przedstawiciel Urzędu Miejskiego, wybrany przez Burmistrza Miasta.

III. Przebieg prac Komisji Konkursowej

1. Komisja przystępuje do pracy nie później niż 14 dni od upływu terminu zgłaszania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie .
2. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.
3. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu.
Oferty złożone po terminie, nie zawierające wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
4. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.
5. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.
6. Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju referatu. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.

7. Konkurs odbędzie się w terminie nie później niż 14 dni po upływie daty składania ofert.

8. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w następującym trybie:
 
1) w głosowaniu tajnym,
2) każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem,
3) karta do głosowania zawiera nazwiska wszystkich kandydatów dopuszczonych do konkursu,
4) konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków komisji,
5) w przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, o której mowa powyżej, komisja przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej dwa głosy w pierwszym głosowaniu. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów,
6) z posiedzenia komisji sporządza się protokół , który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji,
7) o wynikach konkursu przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza oraz przekazuje dokumentację postępowania konkursowego.

9. Warunki ważności głosu:
 
1) członek komisji stawia znak „X” obok nazwiska jednego z kandydatów,
2) jeżeli znak „X” postawiono obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, głos uznaje się za nieważny,

10. Jeżeli głosowanie nie wyłoni zwycięzcy, o wyborze kandydata decyduje Burmistrz Miasta.

IV. Postanowienia końcowe

1. Informację o wynikach konkursu podaje się do publicznej wiadomości po zakończeniu prac komisji (na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i stronie internetowej ).
2. Na wniosek komisji konkursowej Burmistrz Miasta powierza stanowisko kierownika wyłonionemu w drodze konkursu kandydatowi.
3. Obsługę administracyjną konkursu zapewnia Referat Organizacyjny w Urzędzie Miejskim.

 

Wprowadził Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:25:23
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl