BIP » PRZEJRZYSTA POLSKA » Zasada partycypacji społecznej
Zasada partycypacji społecznej

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców

Uchwała Nr XXXVIII/212/2010
Rady Miejskiej
w Głuszycy

z dnia 29 marca 2010 r.

w sprawie Statutu Gminy Głuszyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Głuszycy
u c h w a la STATUT GMINY GŁUSZYCA

(pełna treść Statutu)

(...)
Rozdział IV
(...)
Uchwały

§ 53.  1. Uchwały, o jakich mowa w § 24 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o jakich mowa w § 24 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 54.  1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Inicjatywę uchwałodawczą może zgłosić grupa co najmniej 500 mieszkańców gminy zgodnie z procedurami stanowiącymi załącznik Nr 2 do Statutu.

3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1)  tytuł uchwały, 
2)  podstawę prawną, 
3)  postanowienia merytoryczne, 
4)  w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, 
5)  określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały
i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu. 
6)  ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały. 

4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

(...)

 

Wprowadził Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 03.02.2006 00:00:00
Zaktualizował Administrator 26.02.2015 14:24:51

< Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi >

Uchwała Nr XXXVI/193/2005
Rady Miejskiej w Głuszycy


z dnia 24 listopada 2005 r.

w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) Rada Miejska w Głuszycy, u c h w a l a, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się Program Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2006 r.

§ 2. Ilekroć w Programie Współpracy jest mowa o:
1) gminie - rozumie się przez to Gminę Głuszyca,
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873/,
3) organiczacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje określone
w art.3 ust. 2 ustawy,
4) podmiotach prowadzących działalność pozytku publicznego – rozumie się
przez to podmioty okreslone w art. 3 ust. 3 ustawy.

Rozdział 2
Cele programu

§ 3. Celem wprowadzenia Programu współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006 jest:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje
otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2) stworzenie warunków do większej aktywności społecznej mieszkańców Głuszycy,
3) prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Rozdział 3
Przedmiot współpracy

§ 4. Przedmiotem współpracy władz Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców miasta,
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.

Rozdział 4
Podmioty programu współpracy

§ 5.1. Program współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy lub dla jej mieszkańców /bez względu na siedzibę/ podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
2. Podmioty, o których mowa w ust.1 informują o swojej gotowości do współpracy
i działań na rzecz Gminy poprzez złożenie wniosku.

Rozdział 5
Formy współpracy

§ 6. Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w szczególności
w formach:
1) zlecenia podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań
publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
2) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególnści
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
3) udziału w miarę mozliwości podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w działaniach programowych samorządu,
4) użyczania lub wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych
oraz udostepniania lokalu na spotkania podmiotow prowadzących działalność pożytku
publicznego,
5) promocji działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
6) udzialaniu dotacji.

 
Rozdział 6
Zlecanie realizacji zadań publicznych

§ 7. 1 Zlecenie realizacji zadń punlicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.
2. Dotacje, o których mowa w Ustawie, nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
3) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6) działalność polityczną i religijną.
3. W roku 2006 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań:
1) działalność rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna i uspołeczniająca na rzecz
osób niepełnosprawnych,
2) organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo
oraz ze środowisk patologicznych,
3) prowadzenie świetlicy integracyjnej,
4) edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz włączanie jej do działań
o charakterze proekologicznym,
5) organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, w szczególności koncertów,
występów artystycznych, konkursów,
6) szkolenia sportowe młodzieży oraz organizacja zawodów, rozgrywek sportowych.
7) pomoc społeczna,
8) aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem,
9) przeciwdziałanie patologiom .

Rozdział 7
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

§ 8. 1. Władze Gminy będą pomagały podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł finansowania.
Dzięki tej formie współpracy, mogą trafić do miasta na realizację programów istotnych
z punktu widzenia mieszkańców miasta. W roku 2006 wsparcie samorządu dotyczyć będzie szczególnie pozyskiwania środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
2. Pomoc Gminy obejmować będzie w miarę możliwości:
1) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
2) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
3) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,
4) konsultacje z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski
do Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie
z budżetu wymaganego wkładu własnego.

Rozdział 8
Udział organizacji obywatelskich w działaniach
programowych samorządu
§ 9.1. Burmistrz Miasta Głuszycy może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego.
2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,
3) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania,
4) opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych.
3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania
wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Burmistrza Miasta Głuszycy proponując cel dla jakiego dany zespół ma zostać powołany z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

Rozdział 9
Lokale i budynki

§ 10.1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, mogą ubiegać się
o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego
na potrzeby prowadzenia tej działalności .
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku, ubiegające się o przydział lokalu zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
1) raportu z działalności w roku poprzednim /nie dot. podmiotów nowopowstałych/,
2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok /nie dot. podmiotów nowopowstałych/,
3) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu,
4) dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy.
3. W ramach wniosku podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego określa ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.
4. Stosowanie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji Gminy przeznaczonych na taką działalność, Burmistrz w formie zarządzenia podejmuje decyzję o wynajęciu lub użyczeniu lokalu lub obiektu, a także warunkach na jakich zostanie zawarta umowa .
5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania rocznych sprawozdań merytorycznych za sposobu jego wykorzystania w roku poprzednim.
6. Podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego nie dysponującym własnym lokalem władze Gminy mogą umożliwić spotykanie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Korzystanie z lokalu jest bezpłatne. Szczegółowe warunki udostępniania i korzystania z lokalu na spotkania będą określone w zawartym porozumieniu .

Rozdział 10
Promocja działalności organizacji w mediach oraz pomoc

w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych
§ 11.1. Publikatorem, do którego podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają otwarty w miarę możliwości dostęp jest Biuletyn Informacji Publicznej Gminy. Zgłaszając się do urzędu / pok. Nr 1/, organizacje mogą umieszczać informacje
i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności .
2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać pomoc
w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu
działania w miastach partnerskich .

Rozdział 11
Zasady finansowania

§ 12.1. Środki na realizację Programu Współpracy zostaną określone w uchwale budżetowej na 2006 r.
2. Wydatki związane z realizacją o których mowa w Programie Współpracy nie mogą
przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy .

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§ 13.1. Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zobowiązane są do złożenia sprawozdania finansowego i merytorycznego
nie później jak do 31 stycznia roku następnego.
2. Szczegółowe zasady i tryb zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom
pozarządowym oraz sposób kontroli i nadzoru nad ich realizacją określa ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmian.) i uchwała Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych .

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2006 r.

Wprowadził Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Opublikował Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Katarzyna Łazanowska 19.10.2005 00:00:00
Zaktualizował Katarzyna Łazanowska 15.02.2006 11:39:27
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl