BIP » AKTY PRAWNE » Statut Gminy
Statut Gminy

Sposoby stanowienia aktów publiczno prawnych Uchwał Rady Miejskiej

 • Rada Miejska obraduje na sesjach, które zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 • Na sesjach Rada Miejska podejmuje uchwały, które są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

Projekt uchwały musi być zaparafowany pod względem merytorycznym (opiniuje wnioskodawca uchwały) i formalno- prawnym (opiniuje radca prawny). Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. 

Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

Kserokopie uchwał przekazuje się referatowi/miejskiej jednostce organizacyjnej, prowadzącym sprawę, do realizacji, w tym do przekazania wszystkim podmiotom, objętym postanowieniami uchwały.
 
Oryginały uchwał przechowywane są w Biurze Obsługi Rady Miejskiej.

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

 • Każdemu radnemu Rady Miejskiej w Głuszycy,

 • Burmistrzowi Głuszycy,

 • Grupie co najmniej 500 mieszkańców Gminy.

Przygotowanie projektów uchwał należy do zadań Burmistrza Głuszycy.

W przypadku uchwał inicjowanych przez radnych lub komisje Rady, zadanie to może być powierzone komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego obsługującej Radę Miejską.

Uchwała Rady winna zawierać: 

 • Numer Uchwały, który składa się z numeru sesji (cyfry rzymskie), numeru kolejnego uchwały (cyfry arabskie) oraz roku podjęcia uchwały

 • Datę

 • Tytuł uchwały

 • Podstawę prawną

 • Wskazanie wnioskodawcy

 • Określenie zadań

 • Wskazanie organu odpowiedzialnego za jej wykonanie

 • Termin wejścia w życie

 • Uchwały dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania zostaną pokryte.

 

Statut Gminy Głuszyca, uchwalony przez Radę Miejską Głuszycy w dniu 29 marca 2010 r. uchwałą Nr XXXVIII/212/2010 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86, poz. 1296 w dniu 7 maja 2010 r.

Zmiany do Statutu Gminy Głuszyca, uchwalone przez Radę Miejską w Głuszycy, dnia 29 stycznia 2019 r. uchwałą Nr V/44/2019 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5107 w dniu 19 października 2018 r.

 

Wprowadził administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Opublikował administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść administrator BIP 08.07.2010 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 01.03.2023 14:42:36
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl