BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego
Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego

ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NAD STRATEGIĄ ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 oraz art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021r. oraz porozumienia z dnia 09.12.2022 r. w sprawie zasad współdziałania Stron Porozumienia Międzygminnego przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz powierzenia Gminie Wałbrzych zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Wałbrzyskiej samorządy tworzące:

 1. Władze regionalne, lokalne i miejskie, inne instytucje publiczne.
 2. Partnerów społeczno-gospodarczych/partnerów społeczno-ekonomicznych,
 3. Podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie takie jak: partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.
 4. Organizacje badawcze i uniwersytety.
 5. Inne właściwe zainteresowane strony.

do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027 ( dalej Strategia ZIT AW)

Projekt Strategii ZIT AW wraz z załącznikami w wersji elektronicznej jest dostępny pod następującym linkiem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl, a w wersji drukowanej w sekretariacie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

Uwagi i opinie należy zgłaszać w terminie od 19.06.2023  r. od godz. 15.00 do 11.08.2023 r. do godz. 15.00 wyłącznie za pośrednictwem formularza internetowego, który znajduje się pod adresem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl.

Uwagi lub opinie zgłoszone po terminie lub zgłoszone w inny sposób niż za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod adresem https://konsultacjezitaw.webankieta.pl nie będą brane pod uwagę.

W takcie konsultacji społecznych zostaną zorganizowane spotkania konsultacyjne, w trakcie których zaprezentowany zostanie projekt Strategii  ZIT AW oraz przeprowadzona zostanie dyskusja.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

 1. 26.06.2023 r. godz. 11.00, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, ul. Piotra Wysockiego 29, 58-304 Wałbrzych.
 2. 26.06.2023 r. godz. 16.00, Urząd Miejski w Nowej Rudzie, ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda.
 3. 27.06.2023 r. godz. 10.00, Urząd Miejski w Świdnicy, Sala narad USC, ul. Armii Krajowej 49,
 4. 27.06.2023 r., godz. 16.00, Urząd Miejski w Jaworze , Rynek 1, Sala Rajców.  
 5. 29.06.2023 r., godz. 11.00,  Urząd Miasta Kamienna Góra, Sala Witrażowa, plac Grunwaldzki 1.  

Zgłaszając uwagi i opinie należy brać pod uwagę uwarunkowania formalne związane z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, a w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków oraz Wytyczne opracowane na podstawie niniejszej Ustawy.
 2. Uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego 6140/VI/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczeniu miejskich obszarów funkcjonalnych celem realizacji podejścia terytorialnego w ramach projektu programu. Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska.
 3. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027
 4. Program Fundusze Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021-2027.
 5. Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027.

Wszystkie zgłoszone uwagi i opinii zostaną rozpatrzone, a uzasadnione zostaną uwzględnione w kolejnym projekcie Strategii ZIT AW. Informacja na temat przyjętych i odrzuconych uwag i opinii zostanie przekazane podmiotom zgłaszającym za pośrednictwem stron internetowych gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską oraz pod adresem https://ipaw.walbrzych.eu/wiadomosci/.  

Wprowadził Agnieszka Malinowska 19.06.2023 08:05:27
Opublikował Agnieszka Malinowska 19.06.2023 08:05:27
Odpowiedzialny za treść Agnieszka Malinowska 19.06.2023 08:05:27
Zaktualizował Agnieszka Malinowska 19.06.2023 08:08:53

RAPORT Z REALIZACJI "LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI" GMINY GŁUSZYCA NA LATA 2016-2020

Rada Miejska w Głuszycy w dniu 10 lipca 2015 r. przyjęła Uchwałę Nr XI/71/2015 w sprawie przystąpienia do Opracowania Lokalnego Programy Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020. Po powołaniu Komitetu Rewitalizacji, sporządzeniu projektu dokumentu, przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz zaopiniowaniu projektu planu przez właściwe instytucje, w dniu 14 września 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/182/2016 uchwalono Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głuszyca na lata 2016-2020 (zwany dalej LPR). Dokument ten przedstawia strategię mającą na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego, mającego istotne znaczenie dla rozwoju gminy poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny i środowiskowy), skoncentrowane terytorialnie oraz prowadzone w sposób zaplanowany  i zintegrowany.

- treść raportu

Wprowadził Marta Czepil 21.09.2022 15:00:03
Opublikował Marta Czepil 21.09.2022 15:00:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 21.09.2022 15:00:03

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG I OPINII DO PROJEKTU DIAGNOZY AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia https://www.bip.gluszyca.pl/kierunki-strategii-rozwoju-plan-rozwoju-lokalnego/5673  dot. zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej, informujemy o wydłużeniu terminu na składnie uwag i opinii.

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod linkiem: https://konsultacjediagnozaw.webankieta.pl/ w terminie do 31.07.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

Jednocześnie zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci  i niedyskryminacji na debatę  dot. diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej, które odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, ul. Jana Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych

 

Wprowadził Agata Majewska 13.07.2022 14:03:58
Opublikował Agata Majewska 13.07.2022 14:03:58
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 13.07.2022 14:03:58
Zaktualizował Agata Majewska 13.07.2022 14:06:32

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZGŁASZANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW DO STRATEGII ZIT AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia, Komitetu Sterującego Aglomeracji Wałbrzyskiej
(KS ZIT AW),
które znajduje się pod linkiem https://www.bip.gluszyca.pl/kierunki-strategii-rozwoju-plan-rozwoju-lokalnego/5673
dot. zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie  na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW), informujemy o wydłużeniu terminów zgłaszania projektów:

 • termin naboru propozycji projektów został wydłużony do 10.08.2022 r.,
 • termin wprowadzania zakwalifikowanych projektów do systemu informatycznego przez gminę został wydłużony do 31.08.2022 r.

 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe warunki ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Wprowadził Agata Majewska 13.07.2022 14:02:58
Opublikował Agata Majewska 13.07.2022 14:02:58
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 13.07.2022 14:02:58

W związku z pracami Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW) zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Aglomerację Wałbrzyską tworzą następujące gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobro-mierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Ka-mienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferach społecznej, gospodarczej i przestrzennej zapraszamy podmioty publiczne, prywatne oraz partnerów społeczno-gospodarczych m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywa-telskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskry-minacji.

Projekt diagnozy dostępny jest pod następującym linkiem Diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny pod nastę-pującym linkiem: https://konsultacjediagnozaw.webankieta.pl/ w terminie do 12.07.2022 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na debatę dot. diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzy-skiej, która odbędzie się 08.07.2022 r. o godz. 10.00 w formule on-line pod następującym linkiem: https://meet.google.com/jtr-euux-zfw. Celem debaty będzie umożliwienie partnerom społeczno-gospodarczym zaprezentowanie uwag i opinii do prezentowanego dokumentu oraz przeprowadzenie debaty w tym zakresie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników debaty on-line znajduje się pod następującym linkiem Klauzula informacyjna

Wprowadził Agata Majewska 05.07.2022 10:14:06
Opublikował Agata Majewska 05.07.2022 10:14:06
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 05.07.2022 10:14:06
Zaktualizował Agata Majewska 05.07.2022 10:20:12

Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej (KS ZIT AW) zaprasza do zgłaszania propozycji projektów ubiegających się o umieszczenie na liście projektów, która będzie załącznikiem do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027 (Strategia ZIT AW)

Aglomerację Wałbrzyską tworzą następujące gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Męcinka, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów.

Propozycje projektów składać mogą: podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzez ochrony środowiska, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Propozycje projektów z terenu gminy Głuszyca zgłaszane będą za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Głuszycy. W przypadku projektów partnerskich należy wybrać gminę, na terenie której wydatkowana będzie największa wartość budżetu propozycji projektu.

Propozycje projektów należy składać w wersji drukowanej (podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela podmiotu zgłaszającego propozycję projektu). Do wersji drukowanej należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną w formacie MS Word lub pdf. Formularz propozycji projektu można pobrać pod następującym linkiem

W treści formularza znajduje się instrukcja jego wypełniania.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się w dniu 13.06.2022 r. i zakończy się w dniu 08.07.2022 r. Propozycje projektów dostarczone po zakończeniu naboru nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia propozycji projektu uważa się datę jego złożenia w  Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, pokój nr 23. Zgłoszone
i zakwalifikowane propozycje projektów będą wprowadzane do systemu informatycznego przez gminę do 15.07.2022 r.

Według informacji Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28.04.2022 r., alokacja udostępniona Aglomeracji Wałbrzyskiej na realizację Strategii ZIT AW dotyczyć będzie następujących obszarów wynikających z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 (FEDS) z dnia 15.03.2022 r. tj.:

 1. Efektywność energetyczna (CP2) – w zakresie kodu interwencji 045
 2. Gospodarka wodno – ściekowa (CP2)
 3. Ochrona przyrody i klimatu (CP2)
 4. Mobilność miejska i aglomeracyjna (CP2)
 5. Zrównoważony rozwój terytorialny (CP5)
 6. Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie przedszkoli
 7. Dostęp do edukacji (CP4 EFS+) – w zakresie szkół zawodowych
 8. Usługi społeczne (CP4 EFS+)

FEDS jest dostępny na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Przed zgłoszeniem propozycji projektu należy zapoznać się
z warunkami określonymi w FEDS dla poszczególnych obszarów.

KS ZIT AW określił następujące warunki jakie muszą spełnić propozycje projektów zgłaszanych do Strategii ZIT AW:

 1. Strategię ZIT AW mogą realizować wyłącznie projekty zintegrowane. Definicja projektu zintegrowanego wynika z projektu dokumentu p.n. „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027” i znajduje się w formularzu projektowym
 2. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów nie może przekroczyć alokacji przeznaczonej dla Gminy Głuszyca Informacja o wartościach alokacji dla gmin tworzących Aglomerację Wałbrzyską znajdują się w załączniku do ogłoszenia o naborze Podział Budżetu ZIT AW 2022 (.pdf, 175 KB)
 3. Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 mln zł.
 4. Minimalna wartość całkowita projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 500 tys. zł
 5. Maksymalna liczba wszystkich projektów jaka może być zgłoszona wynosi: miasto Wałbrzych - 15, miasto Świdnica – 15, pozostałe gminy – 10.
 6. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów gotowych do realizacji na dzień 31.12.2023 r., zgłoszonych przez Gminę Głuszyca , musi wynosić co najmniej 50% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Głuszyca.
 7. Sumaryczna całkowita wartość propozycji projektów, które realizują FEDS, zgłoszonych przez Gminę Głuszyca , może wynosić maksymalnie 70% wartości całkowitej propozycji projektów zgłoszonych przez Gminę Głuszyca. Oznacza to, że projekty reprezentujące 30% sumarycznej wartości całkowitej projektów zgłoszonych przez gminę mogą dot. np. krajowych programów operacyjnych.

Jeżeli ze względu na sumaryczną całkowitą wartość propozycji projektów, ich liczbę lub inne okoliczności uniemożliwiające zastosowanie warunków określonych przez KS ZIT AW decyzję w sprawie uwzględnienia zgłoszonych propozycji projektów na liście projektów z terenu Gminy Głuszyca podejmie burmistrz. Projekty nieuwzględnione stanowić będą listę projektów oczekujących na włączenie do Strategii ZIT AW.
Od decyzji Burmistrza nie przysługuje procedura odwoławcza.
Informacja o projektach wybranych na listę Strategii ZIT AW z terenu Gminy Głuszyca zostanie podana do wiadomości publicznej na stronie BIP Gminy Głuszyca.

Pytania w kwestiach dotyczących naboru należy kierować na adres poczty elektronicznej: k.lazanowska@gluszyca.pl.

 

 

Wprowadził Agata Majewska 13.06.2022 09:32:34
Opublikował Agata Majewska 13.06.2022 09:32:34
Odpowiedzialny za treść Agata Majewska 13.06.2022 09:32:34

Strategia Rozwoju Elektromobilości Gminy Głuszyca do roku 2035

Elektromobilność jest stosunkowo nowym zagadnieniem, powstałym przez szukanie metod zmniejszających wpływ przemieszczania się ludzi na środowisko naturalne. Rozwój technologii pozwala na konstruowanie pojazdów, których eksploatacja w znacznie mniejszym stopniu, lub nawet wcale, oddziałuje na środowisko naturalne, w tym na stan jakości powietrza. Elektromobilność skupia się na wykorzystaniu energii elektrycznej lub innych paliw alternatywnych w pojazdach komunikacji zbiorowej jak i w pojazdach prywatnych. Elektromobilność odnosi się także do kwestii społecznych, prawnych, technologicznych oraz gospodarczych.

Redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza, jest jednym z priorytetów zarówno Polski jak i całej Unii Europejskiej. Polska jako członek Wspólnoty Europejskiej prowadzi działania informacyjne i promocyjne zachęcające do tworzenia zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego. Poprzez tworzenie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla określonych jednostek samorządu terytorialnego możliwe będzie wytyczenie kierunków działań zmierzających do osiągnięcia celu jakim jest poprawa jakości powietrza.

Wprowadził Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42
Opublikował Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 18.02.2021 12:34:42

Strategia Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027

Gmina Głuszyca zlokalizowana jest w południowej części województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim, w obszarze przygranicznym z Republiką Czeską. Geograficznie położona jest w Sudetach Środkowych, w obszarze Gór Wałbrzyskich, Sowich i Kamiennych, a najwyższe wzniesienia na jej terenie to szczyty: Waligóra − 936 m n.p.m. i Jeleniec − 901 m n.p.m. Malownicze położenie, urozmaicony krajobraz, dobre warunki klimatyczne oraz bliskość uzdrowisk z doskonałymi walorami leczniczymi sprawiają że gmina posiada doskonałe walory i możliwości do rozwoju turystyki popularnej, aktywnej oraz agroturystyki. Gmina Głuszyca słynie ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB i podziemnych obiektów Riese. Dla miłośników kolarstwa górskiego przygotowano 150 km tras rowerowych. Biegną one głównie górskimi drogami i ścieżkami, w bezpośredniej bliskości wyjątkowych atrakcji turystycznych, m.in. Podziemnego Miasta Osówka − ostatniej i najbardziej rozbudowanej kwatery Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku, Doliny Pięciu Stawów, Kamyków, ruin średniowiecznego Zamku Rogowiec − najwyżej położonego zamku w Polsce oraz otaczają jeden z najwyższych szczytów Sudetów Środkowych – wspomnianą wcześniej Waligórę.

Wprowadził Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03
Opublikował Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.01.2021 10:03:03

Strategia Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2012-2020

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia.

Jej celem jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania (w niniejszym opracowaniu przyjęto lata 2012 — 2020) Rady Gminy, Burmistrza i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości.

Strategia rozwoju nie może zawierać precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ z definicji jest to domeną Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, czy Planów Rozwoju Lokalnego. Tak szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, które zawierają stale aktualizowane plany finansowe. Strategia informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie. Podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie jest podstawą oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na terenie gminy. Stanowi również podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju jest wskazywana jako jeden z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe lata.

Najważniejsze jest jednak, że przedstawiona Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.

Strategia powstała w ramach projektu „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt”. Głównym jego celem jest rozwój działalności grupy partnerskiej zrzeszającej gminy: Jedlina Zdrój, Głuszyca i Walim zainteresowanych wielostronnym dialogiem i współpracą na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego regionu. Dziesięcioro mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie uczestniczyło w warsztatach specjalistycznych nt. tworzenia strategii gminy, wyjazdach studyjnych, dzięki czemu wypracowane zostały kierunki rozwoju gminy Głuszyca. Istotne znaczenie w tworzeniu dokumentu miały również wyniki przeprowadzonych badań wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 23.05.2013 07:35:17
Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 28.03.2006 15:37:42
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl