BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego
Kierunki strategii rozwoju, Plan Rozwoju Lokalnego

Strategia Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2012-2020

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia.

Jej celem jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości. Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania (w niniejszym opracowaniu przyjęto lata 2012 — 2020) Rady Gminy, Burmistrza i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii działanie takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości.

Strategia rozwoju nie może zawierać precyzyjnej listy inwestycji do realizacji, ponieważ z definicji jest to domeną Wieloletnich Planów Inwestycyjnych, czy Planów Rozwoju Lokalnego. Tak szczegółowe informacje mogą być umieszczane tylko w dokumentach, które zawierają stale aktualizowane plany finansowe. Strategia informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań w gminie. Podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie jest podstawą oceny współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na terenie gminy. Stanowi również podstawę korzystania przez gminę z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej każda jednostka samorządowa powinna opierać swoje działania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na planie strategicznym. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju jest wskazywana jako jeden z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego, przedstawiający kierunki rozwoju jednostki na najbliższe lata.

Najważniejsze jest jednak, że przedstawiona Strategia tworzy platformę współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, głównych aktorów życia publicznego (mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy) w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej ich potrzebom.

Strategia powstała w ramach projektu „Partnerstwo Tajemniczy Trójkąt”. Głównym jego celem jest rozwój działalności grupy partnerskiej zrzeszającej gminy: Jedlina Zdrój, Głuszyca i Walim zainteresowanych wielostronnym dialogiem i współpracą na rzecz rozwoju społeczno - ekonomicznego regionu. Dziesięcioro mieszkańców gminy, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie uczestniczyło w warsztatach specjalistycznych nt. tworzenia strategii gminy, wyjazdach studyjnych, dzięki czemu wypracowane zostały kierunki rozwoju gminy Głuszyca. Istotne znaczenie w tworzeniu dokumentu miały również wyniki przeprowadzonych badań wśród mieszkańców oraz konsultacje społeczne.

Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 23.05.2013 07:35:17
Wprowadził Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Opublikował Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Dariusz Ziębicki 25.07.2005 00:00:00
Zaktualizował Dariusz Ziębicki 28.03.2006 15:37:42
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl