BIP » PROMOCJA I ROZWÓJ » Programy zrealizowane w ramach PHARE i SAPARD
Programy zrealizowane w ramach PHARE i SAPARD

Modernizacja drogi gminnej Łomnica – Granna

Modernizacja drogi gminnej nr 4503004 we wsi Łomnica (Łomnica - Granna , działki nr 155, 156, 161)

W ramach realizacji zadania zmodernizowano drogę gminną o długości 588 mb, powierzchnia jezdni asfaltowej - 1758,45 m2, powierzchnia poboczy - 1172,30 m2, drenaż o długości - 104,07 m. Realizacja inwestycji trwała od 20 lipca 2004 r. do 10 września 2004 r.

Kwota dofinansowania UE: 110.297,52 PLN

 

 

Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich – wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych

Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich  realizowane we wsiach Głuszyca Górna, Kolce, Sierpnica, Łomnica, Grzmiąca - Wykonanie i zamontowanie 11 tablic informacyjnych.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna niezbędna dla montażu 11 tablic informacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie turystyczne terenów wiejskich”.

Ogólne dane inwestycji
Dane techniczne tablic informacyjnych:
- wielkość tablicy - 100 x 140 cm
- konstrukcja tablicy - słupki z okrąglaków okorowanych  O 25 - długość  225 cm
- daszki drewniane  - 60 x 215 cm
- wykonanie fundamentu pod słupki  - głębokość 60 cm.

Opis stanu istniejącego
Na terenie miasta i gminy Głuszyca usytuowanych jest wiele zabytków architektury, turystyczne przejście graniczne z Czechami, wyciągi narciarskie, kompleks turystyczny Podziemne Miasto "Osówka", ścieżki rowerowe , ruiny zamku Rogowiec - obiekty te znajdują się na terenie  Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich oraz Parku Krajobrazowego  Gór Sowich - brak odpowiedniego oznakowania najciekawszych miejsc oraz tras utrudnia poruszanie się turystom odwiedzającym naszą Gminę a także mieszkańcom zainteresowanym czynnym wypoczynkiem.

Założenia do projektowania
W trakcie wstępnych prac projektowych przyjęto następujące założenia , które stały się podstawą dalszych prac projektowych:
-ukształtowanie terenu , na którym mają być postawione tablice,
-ekologiczny materiał - drewno , z którego mają być wykonane,
-wygląd i kształt tablic „dopasowujący „ je do naturalnego  otoczenia terenu,
-wielkość tablic umożliwiający zamieszczenie niezbędnych informacji , w formie jak najbardziej dostępnej dla turystów.

Wytyczenie miejsc postawienia tablic
W celu jak najlepszego oznakowania terenów turystycznych , wyznaczono miejsca dostępne oraz uszeregowano postawienie tablic w sposób ciągły , tak aby zapewnić sprawne poruszanie się po terenie gminy i możliwość dotarcia do wszystkich atrakcji regionu. Optymalną ilość tablic pozwalającą kompleksowo oznakować teren ustalono na 11 sztuk.

Kwota dofinansowania UE: 9.156,92 PLN

Modernizacja drogi gminnej relacji Sierpnica – Walim

Modernizacja drogi gminnej ( nr 019 KDV) klasy „L”, relacji Sierpnica - Walim, gmina Głuszyca od km 0+000 do km 2+716 (działki nr : 54/dr, 402/dr, 426/dr, 423/dr).

W
ramach realizacji zadania zmodernizowano drogę gminną łączącą Sierpnicę z Walimiem, o długości 2.716 mb, powierzchnia jezdni asfaltowej - 8888 m2, powierzchnia poboczy - 2740 m2, przepusty o długości ogólnej 39 mb. Realizacja inwestycji trwała od 27 maja 2003r. do 31 lipca 2003r.


Kwota dofinansowania UE:
314.230,83 PLN

Wykonanie podziemnej trasy turystycznej w wyrobiskach podziemnej budowli z okresu II wojny światowej w kompleksie Osówka – II i III Etap

Wykonanie podziemnej trasy turystycznej w wyrobiskach podziemnej budowli z okresu II wojny światowej w kompleksie „Osówki” w Głuszycy (woj. Dolnośląskie) zrealizowane w ramach programu Phare – RAPID. 

Wielu jej mieszkańców, nie mogąc znaleźć źródeł utrzymania w dominującym na terenie gminy rolnictwie, podejmowało pracę w kopalniach węgla kamiennego Wałbrzycha i Nowej Rudy. Likwidacja tych kopalń spowodowała istotne ograniczenie miejsc pracy. W tej sytuacji, zgodnie ze strategią rozwoju byłego województwa wałbrzyskiego, władze gminy postanowiły wykorzystać jej naturalne walory dla rozwoju turystyki, co pozwoliło stworzyć nowe miejsca pracy w systemie obsługi ruchu turystycznego. Jedną z lokalnych atrakcji są tajemnicze podziemne sztolnie budowane w okresie II wojny światowej w górskim masywie Włodarza, a ściślej, w leżącym na terenie gminy kompleksie „Osówki”. Udostępnienie tych sztolni turystom stało się jednym z podjętych przez władze gminy przedsięwzięć mających na celu ożywienie gospodarcze poprzez stworzenie infrastruktury dostarczającej nowych miejsc pracy, przyciągającej turystów i będącej atrakcyjnym elementem w promowaniu gminy w kraju i zagranicą. Przedsięwzięcie realizowano w trzech etapach. W pierwszych dwóch gmina wykonała ze środków własnych roboty górnicze, montażowe i elektryczne (w tym zasilającą linię energetyczną o długości 500 m. I stację transformatorową), udostępniając pierwszy odcinek (1318 m.) projektowanej podziemnej trasy turystycznej, wybudowała parking wraz ze stacją turystyczną o powierzchni 4400 m2 oraz zakontraktowała budowę drogi dojazdowej do parkingu.

Trzeci etap został zrealizowany jako mały projekt infrastrukturalny przy wsparciu środkami pomocowymi Unii Europejskiej w ramach programu Phare – RAPID. Uzyskanie przez gminę dodatkowych środków finansowych warunkowało zakończenie całego przedsięwzięcia w krótkim, nieprzerwanym cyklu inwestycyjnym.
Z uwagi na zakres specjalistycznych robót górniczych wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego, w którym oferty złożyły trzy spośród czterech zaproszonych firm. 
W trzecim etapie prac, współfinansowanym z programu Phare – RAPID, wykonano i oddano dla ruchu turystycznego ostatni, liczący 382 m. Odcinek podziemnej trasy, mające w całości długość 1700 m. Zadanie wykonano sprawnie, terminowo (od 6 do 28 marca 1997 roku) i z zachowaniem planowanych kosztów umownych.
Nakłady finansowe poniesione na wykonanie robót trzeciego etapu zamknęły się kwotą 47.874,00 EUR, z czego 50%, tj. 23.937,00 EUR, pochodziło ze środków programu Phare – RAPID, a pozostałe 50% ze środków polskich będących w dyspozycji gminy Głuszyca.
Nakłady finansowe poniesione na realizację wszystkich trzech etapów przedsięwzięcia, wraz z robotami dodatkowymi (m. in. Wybudowaniem drogi dojazdowej), wyniosły łącznie 230.000,00 EUR. Przedsięwzięcie realizowano od 27 listopada 1995 do 30 czerwca 1997 roku.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia przystosowano do bezpiecznego zwiedzania 1700 m. podziemnych oświetlonych sztolni, ze sztafażem i aranżacją ilustrującą sposób i metody wykonywanych w nich robót oraz z prezentacją hipotez przeznaczenia podziemnych budowli w kompleksie „Osówki” i w całym masywie Włodarza, powstałych tu podczas II wojny światowej. Wybudowano 500m. zasilającej linii energetycznej wraz ze stacją transformatorową, parking o powierzchni 4400 m2 z zapleczem socjalno – sanitarnym do obsługi ruchu turystycznego oraz asfaltową drogę dojazdową do parkingu o długości 2 km.
W wyniku realizacji Podziemnej Trasy Turystycznej osiągnięto zamierzone cele projektodawców. Już w okresie wykonawstwa robót zatrudniano 25 bezrobotnych w ramach robót publicznych. Po oddaniu Trasy do użytkowania nastąpił znaczny wzrost ruchu turystycznego. Liczba odwiedzających zwiększyła się z 14 tysięcy w 1996 roku do 31 tysięcy w 1999 roku. W okresie trzech lat od udostępnienia Trasy jej obiekty zwiedziło 75 tysięcy turystów z całego świata. Obsługą ruchu turystycznego w podziemnych sztolniach i utrzymaniem Trasy zajmuje się utworzony przez gminę Zakład Turystyczny zatrudniający 12 osób. W sąsiadującej bezpośrednio z Głuszycą w miejscowości Sierpnice zauważalne jest ożywienie gospodarcze. Po przekazaniu Trasy do użytku sprzedano w tej miejscowości 20 działek rekreacyjnych. W jej otoczeniu powstały 3 gospodarstwa agroturystyczne, w tym jedno ze szkółką jeździecką. Zarejestrowano i uruchomiono działalność rekreacyjno – sportową i hotelarską. W związku z udostępnieniem Trasy powstało pięć punktów małej gastronomii. W sumie działalność podjęło 10 nowych prywatnych podmiotów gospodarczych, zatrudniających około 30 osób. Rozwój ruchu turystycznego stworzył zapotrzebowanie na usługi związane z jego obsługą. Staraniem władz gminy wytyczono trasy spacerowe w otoczeniu głównego obiektu. W samej Głuszycy otwarto Punkt Informacji Turystycznej zajmujący się promocją gminy. Wydano wiele materiałów reklamowych i promujących gminę, za pomocą których prezentowano ją na ponad dwudziestu imprezach targowych w kraju i poza granicami. Wzrost zainteresowania walorami turystycznymi gminy, również ze strony sąsiadów z Republiki Czeskiej, doprowadził do otwarcia turystycznego przejścia granicznego dla ruchu rowerowo – pieszego między Głuszyca Górną a czeskimi Janoviczkami. Projektowana jest budowa połączenia drogowego do sąsiedniego kompleksu „Rzeczka” w gminie Walim, w którym także udostępniono zagospodarowane turystycznie podziemne sztolnie.
Niewątpliwy sukces prezentowanego projektu ma swe źródła w dobrym przygotowaniu etapu realizacji, sprawnym, zaangażowanym działaniu władz gminy na rzecz zapewnienia niezbędnych środków finansowych, ale również w rzetelnej i odpowiedzialnej postawie wszystkich pozostałych uczestników postępowania inwestycyjnego. Udostępnienie gminie pomocowych środków finansowych Unii Europejskiej z programu Phare – RAPID przyczyniło, się w decydujący sposób do szybkiego zakończeni przedsięwzięcia i uzyskania przedstawionych wyżej, oczekiwanych i pożądanych efektów.

Budowa kolektora sanitarnego w Głuszycy Górnej

Budowa kolektora sanitarnego w Głuszycy Górnej zrealizowana w ramach programu SAPARD.

Celem inwestycji było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miejscowości i terenu gminy Głuszyca. Ponadto projekt miał za zadanie umożliwienie, a tym samym stworzenie nowych miejsc pracy. Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu SAPARD (50%) oraz funduszu Urzędu Miasta (50%). Rzeczywiste koszty przedsięwzięcia wyniosły 307.000 EUR, z czego połowa pochodziła z programu SAPARD.
Realizację projektu rozpoczęto 3 lipca 1998 roku, natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło 31 października 1999 roku. Pracę koordynował Urząd Miasta w Głuszycy.
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna była jednym z priorytetowych zadań gminy Głuszyca, która charakteryzuje się dużymi walorami turystycznymi z możliwością uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej. Mieszkańcy Głuszycy Górnej od kilku lat borykali się z problemem odprowadzania i neutralizacji coraz większej ilości ścieków pochodzących z gospodarstw. Gromadzenie ścieków w szambach, wybudowanych często w latach 50 i 60., nie było skuteczne, trudność stanowił również transport do najbliższej oczyszczalni ścieków znajdującej się w Jugowicach, oddalonej od Głuszycy o 12 km. Powodowało to, że duża część ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych trafiała bezpośrednio do środowiska. Niezbędne stało się zatem uporządkowanie gospodarki ściekowej w Głuszycy Górnej.
Celem jaki chciał osiągnąć Zarząd Gminy poprzez realizację projektu budowy kolektora w Głuszycy, było zagospodarowanie i oczyszczenie ścieków komunalnych z terenu miejscowości. Ważnym punktem było dociążenie oczyszczalni ścieków w Jugowie, zabezpieczenie wód gruntowych i powierzchniowych przed skażeniem ściekami bytowo – gospodarczymi.
Dzięki wcześniejszej współpracy z Polską Fundacją Rozwoju Wsi Polskiej Zarząd Gminy miał już doświadczenia w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej i potrafił wykorzystać nadarzającą się okazję, jaką była możliwość finansowego wsparcia projektu środkami programu SAPARD.
Całkowita wartość projektu infrastrukturalnego pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna” wyniosła 307.000 EUR. Dotacja uzyskana z programu SAPARD stanowiła 50% wartości całego zadania. Pozostałe środki na realizację inwestycji zapewnił Urząd Miasta. W ramach projektu wykonano 1280 m. kolektorów głównych o średnicy 200 mm i 30 studzienek betonowych.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2600 m. pozwoliło przyłączyć do niej 35 domów jednorodzinnych i 2 podmioty gospodarcze. Kanał sanitarny wykonano na 3 -ch ulicach: Grunwaldzkiej, Kłodzkiej i Dworcowej. Wykonawcą robót było Wrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WPRI - EKO z Wrocławia.
Wykonana kanalizacja pozwala na budowę nowych odcinków obejmujących dalszą część wsi Głuszyca Górna wraz z ul. Graniczną oraz stwarza możliwości objęcia kanalizacją całej gminy Głuszyca. Inwestycja obejmowała docelowo obszar zamieszkały przez ok. 3000 mieszkańców i umożliwiła odprowadzanie ścieków ze zlewni rzeki Bystrzycy przyczyniając się do jej ochrony. Ścieki te zostaną odprowadzone do grupowej oczyszczalni ścieków w Jugowicach.

Zaktualizował Artur Burek 12.06.2007 10:42:05
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl