BIP » GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA » Gospodarka Odpadami » Deklaracje i wnioski
Deklaracje i wnioski
Wprowadził Marta Wróblewska 02.11.2022 12:31:49
Opublikował Marta Wróblewska 02.11.2022 12:31:49
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 02.11.2022 12:31:49
Zaktualizował Marta Wróblewska 14.03.2023 14:48:13

Złożenie deklaracji

Kiedy składamy deklarację?

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Ponadto zgodnie z art. 6m ust 4. ustawy:

„Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny…, z wyjątkiem … zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca…”, gdzie czas na złożenie deklaracji wynosi 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Kto składa deklarację?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zobowiązani złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta:

-właściciele nieruchomości zamieszkałych,

-właściciele nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli nie złożyli skutecznego oświadczenia o wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych,

-właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W imieniu Wspólnot Mieszkaniowych deklarację składa Zarządca Wspólnoty.

Przez właściciela nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

 

Wprowadził Marta Wróblewska 08.11.2022 15:20:19
Opublikował Marta Wróblewska 08.11.2022 15:20:19
Odpowiedzialny za treść Marta Wróblewska 08.11.2022 15:20:19
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl