BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Program Rodzina 500plus
Program Rodzina 500plus

INFORMACJE 500+ i 300+

INFORMACJE  500+ i 300+

Świadczenie wychowawcze 500+ dla wszystkich dzieci

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać:

 1. od 1 lipca 2019 roku online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) samodzielnie i bez kolejki,
 2. Od 1 sierpnia 2019 roku wnioski będzie można składać drogą tradycyjną (papierową) w:
 • Referat  ds. świadczeń wychowawczych Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzka 55, pok. nr 3.

Wnioski o 500+ są rozpatrywane wg kolejności złożenia. Oznacza to, iż złożenie wniosku w formie elektronicznej w miesiącu lipcu 2019 r. przyśpieszy rozpatrzenie wniosku i wypłatę należnych świadczeń.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca 2019 r. winny złożyć jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci od 1 października 2019 r.

Nie będzie wydawanych decyzji w formie papierowej. Wnioskujący otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Świadczenie na nowo narodzone dziecko.

Na nowo narodzone dziecko nie będzie trzeba się spieszyć ze składaniem wniosku.       Rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, aby zostało ono wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców,  któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Świadczenie Dobry Start 300+

Programem „Dobry Start”  jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

 1. Nie ukończył:

●   20 lat,

● 24 lat – jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:

● szkoła podstawowa,

● dotyczasowe gimnazjum,

● szkoła ponadpodstawowa i dotyczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły

    policealnej i szkoły dla dorosłych,

● szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny, lub nauki,

● młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

● specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy,

● specjalno ośrodek wychowawczy,

● ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy.

 

WAŻNE!

Świadczenie 300+ nie przysługuje:

 

● studentom,

● przedszkolakom,

● uczniom zerówki.

Podstawą do wypłacenia świadczenia 300+ będzie wypełnienie prawidłowo wniosku    i złożenie go w terminie w organie właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania,   - a nie miejsce meldunku.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia:

● złożenie wniosku lipiec 2019 r. –sierpień 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia  

   oraz wypłata nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r.

● złożenie wniosku wrzesień 2019 r. – listopad 2019 r. ustalenie prawa do

   świadczenia oraz wypłata nastąpi w terminie do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia

   prawidłowo wniosku.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Wprowadził Administrator 13.06.2019 14:54:25
Opublikował Administrator 13.06.2019 14:54:25
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.06.2019 14:54:25
Zaktualizował Administrator 13.06.2019 15:00:44

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA OKRES ZASIŁKOWY OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. DO 30 WRZEŚNIA 2018 R.

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

NA OKRES ZASIŁKOWY

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. DO 30 WRZEŚNIA 2019 R.

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE MOŻNA SKŁADAĆ

 • Od dnia 1 lipca 2018 r. wersja online – drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną;
 • Od dnia 1 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, pok. 3 – wersja tradycyjna (papierowa).

Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że 30 września 2018 r. skończy się okres obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a tym samym nastąpi ostatnia wypłata świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” w tym okresie zasiłkowym. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie „Rodzina 500 plus” od 1 października 2018 r. należy ponownie złożyć wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r.  nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.


Świadczenie wychowawcze wypłacane jest na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 z późn. zm.).
Świadczenie wychowawcze – program „Rodzina 500 plus” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Rodzina z niepełnoletnimi dziećmi może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparciem może być objęta rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wynosi 1.200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też są dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wnioski te należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu).

Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:

 • prawomocny wyrok Sądu w zakresie płatności alimentów, rozwodu, separacji, opieki naprzemiennej,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
 • zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2017,
 • zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w roku 2017,
 • oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2017, pomniejszone odpowiednio o zapłacony za granicą podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • zmiany dochodowe po roku 2017 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.


Świadczenie wychowawcze  programu „Rodzina 500 plus”  nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.


Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. nr 3, a organ przekaże dokumentację według właściwości Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia. Nie dotyczy to członków rodzin wyjeżdżających lub przebywających poza granice RP z powodu: pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia.

Przepisy ustawy stwarzają także możliwość składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez  ministra właściwego do spraw rodziny:

 •  udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl),
 •  empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)
 • oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (więcej na stronie www.mpips.gov.pl/bip).

Wypełnione wnioski w wersji papierowej, które składamy od 1 sierpnia 2018 r., można przesłać również pocztą na adres:

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55;  58-340 Głuszyca

Wzór wniosku z załącznikami o świadczenie dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

Wszelkich informacji  na temat świadczenia udzielają pracownicy Urzędu, 

Pani  Alina Mączyńska, w pok. nr 3  lub pod numerem telefonu: 74 88 66 741,  oraz

Pani  Anna Szmidt, w pok. nr 3 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 761

 

Wprowadził Sabina Jelewska 18.07.2017 08:02:41
Opublikował Sabina Jelewska 18.07.2017 08:02:41
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 18.07.2017 08:02:41
Zaktualizował Administrator 02.07.2018 11:02:29

Program Rodzina 500plus

INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

(PROGRAM RODZINA 500 PLUS)

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ  
OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 R.

W URZĘDZIE MIEJSKIM WGŁUSZYCY

UL. GRUNWALDZKA 55 , POK. 1 LUB 4

 

Informacje ogólne:

- Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków do ukończenia przez nie 18 roku życia.

- Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium, 800 zł netto/na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto/na osobę w rodzinie w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych do uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego, a w szczególności:

- oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy (2014 rok) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

- oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w hektarach przeliczeniowych) w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość
- zaświadczenia z sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o przeprowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (w przypadku opiekunów faktycznych)

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (w przypadku opiekuna prawnego)

- w przypadku rozwodu lub separacji – prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację

- w przypadku zasądzonych alimentów – prawomocne orzeczenie sądu o wysokości zasądzonych alimentów

- inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będące przedmiotem wniosku

- Dokumentów dotyczących dochodu rodziny nie będzie trzeba składać w przypadku, gdy dana osoba nie będzie ubiegać się o przyznanie uprawnienia do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko – bowiem tylko w przypadku gdy osoba uprawniona będzie chciała uzyskać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko pod uwagę brany jest dochód rodziny.

 - Przepisy ustawy stwarzają możliwość składania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z załącznikami w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez  ministra właściwego do spraw rodziny:

 •  udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl),

 •  empatia (www.empatia.mpips.gov.pl)

 • oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną (więcej na stronie www.mpips.gov.pl/bip).

Wypełnione wnioski, które składamy od 1 kwietnia 2016 r., można przesłać również pocztą na adres:

Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca

- W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy.

 - Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nastąpi w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Świadczenie będzie przekazywane  na konto  wskazane przez Wnioskodawcę w druku  wniosku.

Druk wniosku  oraz oświadczenia niezbędne do  złożenia dokumentów  można pobrać ze strony informacji publicznej, pod adresem: www. bip.głuszyca.pl lub Punkcie Obsługi Klienta , pok. nr 1 oraz pok. nr 4 Urzędu.

Wszelkich informacji  na temat świadczenia udziela Pracownik Urzędu, 

 Pani  Alina Mączyńska, w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu: 74 88 66 741, w godzinach 8:00 – 13:00,

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził Administrator 24.03.2016 16:02:14
Opublikował Administrator 24.03.2016 16:02:14
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 24.03.2016 16:02:14
Zaktualizował Administrator 24.03.2016 16:10:36
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl