BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Oświata
Oświata

WNIOSKI O STYPENDIA DLA UCZNIÓW NA NOWY ROK SZKOLNY

 

Od 1 września 2017 r. Urząd Miejski w Głuszycy przyjmuje wnioski od mieszkańców naszej Gminy ubiegających się o stypendia szkolne i motywacyjne na rok szkolny 2017/2018.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki i jest zameldowany na terenie Gminy Głuszyca, a dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 złotych netto.

Stypendia szkolne przeznaczone są na:

  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
  • częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,
  • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

Od 1 września 2017 r. Urząd Miejski w Głuszycy przyjmuje również wnioski o stypendia  za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca.

Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,5 – do wysokości 350,00 zł;

Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. VII-VIII szkoły podstawowej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 400,00 zł;

Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. II-III gimnazjum jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 400,00 zł;

Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. I-V szkoły ponadgimnazjalnej jest przyznawane uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał wzorową ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen co najmniej 5,0 – do wysokości 500,00 zł;

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim - do wysokości 500,00 zł.

Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają wybitne osiągnięcia sportowe - są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim - do wysokości 500,00 zł.

Uczeń może otrzymać jedno stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w danym roku szkolnym.

Wnioski o stypendia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. w pok. nr 13. w ww. urzędzie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że od 1 września 2017 r. obowiązują nowe regulaminy przyznawania stypendiów oraz nowe formularze wniosków o stypendia, Wnioski można pobierać w szkołach na terenie Gminy, w Urzędzie Miejskim w pok. nr 1, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy w zakładce druki do pobrania oraz poniżej.

Szczegółowych informacji o stypendiach udziela inspektor ds. oświaty Aneta Literska,  tel. 74 84 59 479, pok. nr 13.

Do pobrania:

-wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

-wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

-wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

-regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca

-regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Wprowadził Administrator 01.09.2017 12:48:55
Opublikował Administrator 01.09.2017 12:48:55
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.09.2017 12:48:55
Zaktualizował Sabina Jelewska 01.09.2017 12:50:20
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl