BIP » INFORMATOR INTERESANTA » Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego

URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Miejski, ul. Parkowa 9
parter, pokój nr 5

Anna Kabat - Kierownik USC
tel.: 74 660 46 71
e-mail: usc@gluszyca.pl

 

Wprowadził Sekretarz Gminy 09.12.2009 00:00:00
Opublikował Sekretarz Gminy 09.12.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Sekretarz Gminy 09.12.2009 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:26:36

Informacja dla par małżeńskich, które będą obchodziły Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Informacja dla par małżeńskich,
które będą obchodziły Jubileusz
długoletniego pożycia małżeńskiego

Osoby zameldowane na pobyt stały na terenie miasta i gminy Głuszyca i zainteresowanie otrzymaniem odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat i więcej) winny o tym fakcie powiadomić Urząd Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek od osób zainteresowanych.
2. Odpis aktu małżeństwa (w przypadku zawarcia małżeństwa poza USC Głuszyca)
3. Dowody osobiste do wglądu

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem członków rodziny.
(pobierz wniosek)

Termin realizacji do 6-ciu miesięcy od złożenia wniosku.

 

Kierownik USC w Głuszycy
Anna Kabat

 

Wprowadził Wiesława Moździerz 30.04.2009 00:00:00
Opublikował Wiesława Moździerz 30.04.2009 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wiesława Moździerz 30.04.2009 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:27:15

Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Parkowa 9

tel. 
74 660 46 71

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie odpisu z aktów stanu cywilnego (do pobrania w Punkcie Obsługi Klienta, parter, pokój nr 1).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa itp.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 5, 
  tel. 74 660 46 71,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

 • odpis skrócony 22 zł,
 • odpis zupełny 33 zł,
 • kserokopia aktu stanu cywilnego - od każdej strony  3 zł

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Do otrzymania odpisów atków stanu cywilnego uprawnieni są:

 • osoba, której akt dotyczy,
 • wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstwiciel ustawowy,
 • sąd i inne organy państwowe,
 • inne osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Wnioskodawca w pisemnym wniosku winien podać dane personalne osoby, której akt dotyczy oraz rodzaj i datę zdarzenia.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 83 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:30:32

Rejestracja zgonów

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

tel. 
74 660 46 71

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie.
 2. Karta zgonu.
 3. Dowód osobisty osoby zmarłej.
 4. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
 5. Odpis aktu urodzenia, małżeństwa albo poświadczona kserokopia tych dokumentów, potwierdzające dane osobowe i stan cywilny osoby zmarłej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 5, 
  tel. 
  74 660 46 71,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

 • odpis skrócony 22 zł (za każde następne odpisy powyżej 3 szt.),
 • odpis zupełny 33 zł,

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia śmierci. Jeżeli zgon nastąpi w skutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

 1. Małżonek lub dzieci zmarłego.
 2. Najbliżsi krewni lub powinowaci.
 3. Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.

Aby prawidłowo sporządzić akt zgonu, osoba zgłaszająca powinna znać więcej informacji o zmarłym m.in. nazwiska rodowe rodziców, datę i miejsce zawarcia małżeństwa itp.

W razie śmierci osoby o nieustalonej tożsamości, podstawą do sporządzenia aktu zgonu jest oprócz karty, protokół znalezienia zwłok sporządzony przez policje z opisem wyglądu zmarłego.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 64 - 66 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:30:12

Rejestracja urodzeń

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Parkowa 9

tel. 74 660 46 71

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej.
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa zawartego poza USC w Głuszycy.
 3. W przypadku panny potrzebny jest skrócony odpis jej aktu urodzenia.
 4. Kobiety rozwiedzione przedstawiają odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu go przez rozwód.
 5. Wdowy przedstawiają odpis skrócony aktu zgonu męża.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 5, 
  tel. 
  74 660 46 71,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

 • przy zmianie imienia dziecka na podstawie art. 51 prawa aktów stanu cywilnego (to jest do 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia można złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia) 11 zł,

TERMIN REALIZACJI:

Na miejscu.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Odpisów nie muszą przedkładać osoby, których dokumenty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie rejestrowane będzie dziecko. Zakres kompetencji USC w rozdziale „Rejestracja urodzeń” obejmuje szereg specyficznych spraw związanych z pochodzeniem dziecka (np. ustalenie ojcostwa, nadanie nazwiska dziecku nie pochodzącego z małżeństwa, przysposobienia, ustalenie imion dzieci i możliwości ich zmian itp.) Każda konkretna sytuacja wymaga przewidzianej prawem procedury, a tym samym osobistej bytności zainteresowanych w USC.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 38, 39 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 2. Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:31:26

Zawarcie małżeństwa i jego rejestracja

 

 

 KARTA INFORMACYJNA 
Urzędu Miejskiego w Głuszycy
 58 - 340 Głuszyca

ul. Parkowa 9

tel. 
74 660 46 71

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Dowody osobiste.
 2. Odpisy skrócone aktu urodzenia.
 3. Osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo dowód ustania małżeństwa. Dowodem jest::
   
  - dla osoby rozwiedzionej – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie,

  dla wdowy, wdowca – odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka.
 4. Postanowienie sądu rejonowego o wyrażeniu zgody na zawarcie małżeństwa w przypadkach określonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym(np. niepełnoletność kobiety lub niemożność uzyskania przez cudzoziemca zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa z kraju, którego jest obywatelem – art. 56 ust. 2 Prawo o aktach stanu cywilnego).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW I ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój nr 5, 
  tel. 
  74 660 46 71,
  (osoba odpowiedzialna - Anna Kabat).

OPŁATA SKARBOWA:

 • od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł,
 • od zaświadczenia tzw. zdolności prawnej 38 zł,
 • od innych czynności USC 11 zł,

TERMIN REALIZACJI:

Termin realizacji ustala para z urzędnikiem USC.
 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Realizacja usługi zgodna jest w całosci z żądaniem strony.
 

INFORMACJE DODATKOWE:

Odpisów aktów stanu cywilnego nie muszą składać osoby, których urodzenie, wcześniejsze małżeństwo lub zgon poprzedniego małżonka zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym zamierzają zawrzeć związek małżeński. Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małżeńskim. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa.

Obcokrajowiec zawierający małżeństwo w Polsce musi złożyć wydane przez właściwy organ swojego państwa zaświadczenie o możności zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia.

Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim.

Zawarcie małżeństwa cywilnego:

 • może nastąpić w dowolnym terminie wybranym przez nowożeńców w Urzędzie Stanu Cywilnego,
   
 • małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia. W szczególnych przypadkach kierownik USC może zezwolić na skrócenie tego terminu.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego).

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie 3 miesięcy.
 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 1-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U Nr 9 poz. 59 ze zmianami).
 2. Art. 53-56, 71 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U Nr 36 poz.180 ze zmianami).
 3. Ustawa z 9 września 2000r o opłacie skarbowej (Dz. U Nr 86 poz.960 ze zmianami).
<<<

 

Wprowadził Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Opublikował Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Wiesława Moździerz 05.12.2005 00:00:00
Zaktualizował Marta Czepil 06.07.2022 12:32:26
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl