BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Sesje Rady Miejskiej 2023
Sesje Rady Miejskiej 2023

Sesje Rady Miejskiej w 2023

SESJA LXX/2023
19 grudnia 2023

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXX/470/2023 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040
 2. Uchwała nr LXX/471/2023 w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok
 3. Uchwała nr LXX/472/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok
 4. Uchwała nr LXX/473/2023 w sprawie przyjęcia harmonogramu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 5. Uchwała nr LXX/474/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Uchwała nr LXX/475/2023 w sprawie zasad przekazywania środków dofinansowania w formie dotacji przez Gminę Głuszyca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA NADZWYCZAJNA LXIX/2023
13 grudnia 2023

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXIX/468/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 2. Uchwała nr LXIX/469/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXVIII/2023
28 listopada 2023

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXVIII/459/2023 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
 2. Uchwała nr LXVIII/460/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028
 3. Uchwała nr LXVIII/461/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca” na lata 2024-2028
 4. Uchwała nr LXVIII/462/2023 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXIV/257/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca
 5. Uchwała nr LXVIII/463/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
 6. Uchwała nr LXVIII/464/2023 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok
 7. Uchwała nr LXVIII/465/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. w Lubawce i objęcie przez Gminę Głuszyca udziałów w tej spółce
 8. Uchwała nr LXVIII/466/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 9. Uchwała nr LXVIII/467/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXVII/2023
31 października 2023

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXVII/453/2023 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych
 2. Uchwała nr LXVII/454/2023 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu pieniężnego do SIM Sudety Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów
 3. Uchwała nr LXVII/455/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 4. Uchwała nr LXVII/456/2023 zw sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 5. Uchwała nr LXVII/457/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 6. Uchwała nr LXVII/458/2023 w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie wycinki drzew oraz prowadzenia gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w lasach leżących na terenie Gminy Głuszyca

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół


SESJA NADZWYCZAJNA LXVI/2023
11 października 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXVI/451/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 2. Uchwała nr LXVI/452/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXV/2023
26 września 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXV/444/2023 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 2. Uchwała nr LXV/445/2023 w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
 3. Uchwała nr LXV/446/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 4. Uchwała nr LXV/447/2023 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 5. Uchwała nr LXV/448/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 6. Uchwała nr LXV/449/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 7. Uchwała nr LXV/450/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
Interpelacje i zapytania - brak
 

SESJA NADZWYCZAJNA LXIV/2023
19 września 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXIV/443/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 2. Uchwała nr LXIV/442/2023 w sprawie zmianw budżecie Gminy Głuszyca na 2023 r.

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXIII/2023
29 sierpnia 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXIII/437/2023 w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
 2. Uchwała nr LXIII/438/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 3. Uchwała nr LXIII/439/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 4. Uchwała nr LXIII/440/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 5. Uchwała nr LXIII/441/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania

Protokół


SESJA NADZWYCZAJNA LXII/2023
12 lipca 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXII/434/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
 2. Uchwała nr LXII/435/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawnionym
 3. Uchwała nr LXII/436/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LXI/2023
6 czerwca 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LXI/423/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 2. Uchwała nr LXI/424/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 rok
 3. Uchwała nr LXI/425/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
 4. Uchwała nr LXI/426/2023 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy
 5. Uchwała nr LXI/427/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 6. Uchwała nr LXI/428/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 7. Uchwała nr LXI/429/2023 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka i innych placówek oświatowych
 8. Uchwała nr LXI/430/2023 w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawniony
 9. Uchwała nr LXI/431/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
 10. Uchwała nr LXI/432/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 11. Uchwała nr LXI/433/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania

Protokół


SESJA LX/2023
25 kwietnia 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr LX/420/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
 2. Uchwała nr LX/421/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 3. Uchwała nr LX/422/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


SESJA LIX/2023
28 marca 2023 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwał

 1. Uchwała nr LIX/413/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków Programu INTERREG Czechy – Polska
 2. Uchwała nr LIX/414/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 3. Uchwała nr LIX/415/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 4. Uchwała nr LIX/416/2023 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2023 roku
 5. Uchwała nr LIX/417/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 6. Uchwała nr LIX/418/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 7. Uchwała nr LIX/419/2023 w sprawie sprawnego wdrożenia należnych Polsce, w tym Dolnemu Śląskowi, funduszy unijnych na lata 2021-2027

Interpelacje i zapytania

Protokół


SESJA LVIII/2023
28 lutego 2023 r.

Porządek obrad

Interpelacje

Protokół


Sesja LVII/2023
31 stycznia 2023 r.

Poprządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LVII/400/2023 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok
 2. Uchwała nr LVII/401/2023 w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok
 3. Uchwała nr LVII/402/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych
 4. Uchwała nr LVII/403/2023 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2023-2030”
 5. Uchwała nr LVII/404/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)
 6. Uchwała nr LVII/405/2023 w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca [mapa|legenda]
 7. Uchwała nr LVII/406/2023 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2023 r.
 8. Uchwała nr LVII/407/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 9. Uchwała nr LVII/408/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026
 10. Uchwała nr LVII/409/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-2026
 11. Uchwała nr LVII/410/2023 w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Głuszycy, tj. na doprowadzenie do nieprawidłowości przy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzmiącej przy ul. Lipowej 5 za bezzasadną
 12. Uchwała nr LVII/411/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok
 13. Uchwała nr LVII/412/2023 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 24.02.2023 14:09:43
Opublikował Marta Czepil 24.02.2023 14:09:43
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 24.02.2023 14:09:43
Zaktualizował Marta Czepil 02.02.2024 09:53:37
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl