BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Sesje Rady Miejskiej 2022
Sesje Rady Miejskiej 2022

Sesje Rady Miejskiej w 2022

Sesja LVI/2022
20 grudnia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LVI/390/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035
 2. Uchwała nr LVI/391/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok
 3. Uchwała nr LVI/392/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca
 4. Uchwała nr LVI/393/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała nr LVI/394/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 6. Uchwała nr LVI/395/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym
 7. Uchwała nr LVI/396/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok
 8. Uchwała nr LVI/397/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca na lata 2023-2027
 9. Uchwała nr LVI/398/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy
 10. Uchwała nr LVI/399/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje - brak

Protokół


Sesja LV/2022
29 listopada 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LV/381/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 2. Uchwała nr LV/382/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ba sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku
 3. Uchwała nr LV/383/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 4. Uchwała nr LV/384/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
 5. Uchwała nr LV/385/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 6. Uchwała nr LV/386/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023
 7. Uchwała nr LV/387/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023
 8. Uchwała nr LV/388/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Think Tank – Genesis Poloniae
 9. Uchwała nr LV/389/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje

 • interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół


Sesja nadzwyczajna LIV/2022
14 listopada 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LIV/380/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca 2022 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja LIII/2022
25 października 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LIII/366/2022 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pana Eugeniusza Lecia
 2. Uchwała nr LIII/367/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stoarzyszenia Strefa MTB Sudety
 3. Uchwała nr LIII/368/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 4. Uchwała nr LIII/369/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW
 5. Uchwała nr LIII/370/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027
 6. Uchwała nr LIII/371/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy
 7. Uchwała nr LIII/372/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 8. Uchwała nr LIII/373/2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 9. Uchwała nr LIII/374/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 10. Uchwała nr LIII/375/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 11. Uchwała nr LIII/376/2022 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca
 12. Uchwała nr LIII/377/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM SUDETY Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Głuszyca, przy ul. Dolnej
 13. Uchwała nr LIII/378/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 14. Uchwała nr LIII/379/2022 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Głuszca na lata 2022-2033

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja LII/2022
29 września 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LII/361/2022 w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego
 2. Uchwała nr LII/362/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tejopłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 3. Uchwała nr LII/363/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
 4. Uchwała nr LII/364/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 5. Uchwała nr LII/365/2022 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja nadzwyczajna LI/2022
23 września 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LI/360/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja L/2022
30 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr L/347/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 2. Uchwała nr L/348/2022 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 3. Uchwała nr L/349/2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2022/2023
 4. Uchwała nr L/350/2022w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 5. Uchwała nr L/351/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca
 6. Uchwała nr L/352/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca
 7. Uchwała nr L/353/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 8. Uchwała nr L/354/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 9. Uchwała nr L/355/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 10. Uchwała nr L/356/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 11. Uchwała nr L/357/2022  w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 12. Uchwała nr L/358/2022 w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca
 13. Uchwała nr L/359/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja nadzwyczajna XLIX/2022
21 lipca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XLIX/345/2022 w sprawie zman w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 2. Uchwała nr XLIX/346/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XLVIII/2022
21 czerwca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVIII/338/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 2. Uchwała nr XLVIII/339/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok
 3. Uchwała nr XLVIII/340/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok
 4. Uchwała nr XLVIII/341/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca
 5. Uchwała nr XLVIII/342/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 6. Uchwała nr XLVIII/343/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 7. Uchwała nr XLVIII/344/2022 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033
Interpelacje i zapytania
 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Sesja XLVII/2022
31 maja 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVII/337/2022 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2022/2023

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XLVI/2022
26 kweitnia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVI/336/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Protokół


Sesja XLV/2022
29 marca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLV/334/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 2. Uchwała nr XLV/335/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

Protokół


Sesja XLIV/2022
28 lutego 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIV/327/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy
 2. Uchwała nr XLIV/328/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok
 3. Uchwała nr XLIV/329/2022 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku
 4. Uchwała nr XLIV/330/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 5. Uchwała nr XLIV/331/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Uchwała nr XLIV/332/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
 7. Uchwała nr XLIV/333/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół


Sesja XLIII/2022
25 stycznia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIII/320/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027
 2. Uchwała nr XLIII/321/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 3. Uchwała nr XLIII/322/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 4. Uchwała nr XLIII/323/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2022 rok
 5. Uchwała nr XLIII/324/2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 6. Uchwała nr XLIII/325/2022 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 7. Uchwała nr XLIII/326/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Zapytanie Radnego Janusza Recha

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Opublikował Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Zaktualizował Marta Czepil 27.02.2023 09:16:16
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl