BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Sesje Rady Miejskiej 2022
Sesje Rady Miejskiej 2022

Sesje Rady Miejskiej w 2022

Sesja nadzwyczajna LI/2022
23 września 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr LI/360/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja L/2022
30 sierpnia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr L/347/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
 2. Uchwała nr L/348/2022 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 3. Uchwała nr L/349/2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2022/2023
 4. Uchwała nr L/350/2022w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 5. Uchwała nr L/351/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca
 6. Uchwała nr L/352/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca
 7. Uchwała nr L/353/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 8. Uchwała nr L/354/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 9. Uchwała nr L/355/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 10. Uchwała nr L/356/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
 11. Uchwała nr L/357/2022  w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 12. Uchwała nr L/358/2022 w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca
 13. Uchwała nr L/359/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja nadzwyczajna XLIX/2022
21 lipca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XLIX/345/2022 w sprawie zman w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 2. Uchwała nr XLIX/346/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XLVIII/2022
21 czerwca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVIII/338/2022 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 2. Uchwała nr XLVIII/339/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok
 3. Uchwała nr XLVIII/340/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok
 4. Uchwała nr XLVIII/341/2022 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca
 5. Uchwała nr XLVIII/342/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 6. Uchwała nr XLVIII/343/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok
 7. Uchwała nr XLVIII/344/2022 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033
Interpelacje i zapytania
 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka
Protokół

Sesja XLVII/2022
31 maja 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVII/337/2022 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2022/2023

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XLVI/2022
26 kweitnia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XLVI/336/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Protokół


Sesja XLV/2022
29 marca 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLV/334/2022 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 2. Uchwała nr XLV/335/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

Protokół


Sesja XLIV/2022
28 lutego 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIV/327/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy
 2. Uchwała nr XLIV/328/2022 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok
 3. Uchwała nr XLIV/329/2022 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku
 4. Uchwała nr XLIV/330/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
 5. Uchwała nr XLIV/331/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 6. Uchwała nr XLIV/332/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku
 7. Uchwała nr XLIV/333/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół


Sesja XLIII/2022
25 stycznia 2022 r.

Porządek obrad

Podjęte uchwały

 1. Uchwała nr XLIII/320/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027
 2. Uchwała nr XLIII/321/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 3. Uchwała nr XLIII/322/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 4. Uchwała nr XLIII/323/2022 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2022 rok
 5. Uchwała nr XLIII/324/2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 6. Uchwała nr XLIII/325/2022 w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 7. Uchwała nr XLIII/326/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

Interpelacje i zapytania

 • Zapytanie Radnego Janusza Recha

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Opublikował Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 31.01.2022 08:51:58
Zaktualizował Marta Czepil 27.09.2022 10:32:35
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl