BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Sesje Rady Miejskiej 2020
Sesje Rady Miejskiej 2020

Sesje Rady Miejskiej w 2020

Sesja XX/2020

3 marca 2020

1. Porzadek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XX/156/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała nr XX/157/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 • Uchwała nr XX/158/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca
 • Uchwała nr XX/159/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/160/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/161/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/162/2020 w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2020 roku
 • Uchwała nr XX/163/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 • Uchwała nr XX/164/2020  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Głuszycy
 • Uchwała nr XX/165/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XIX/2020

28 stycznia 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały:

 • Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie rzyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/143/2020 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowanych w 2020 roku
 • Uchwała nr XIX/144/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/145/2020 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/146/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom SENIOR+
 • Uchwała nr XIX/147/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
 • Uchwała nr XIX/148/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie diet Radnych i Sołtysów Gminy Głuszyca
 • Uchwała nr XIX/149/2020 zmieniająca uchwałę nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XIX/150/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XIX/151/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Uchwała nr XIX/152/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała nr XIX/153/2020 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
 • Uchwała nr XIX/154/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/155/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół

Wprowadził Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Opublikował Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Zaktualizował Marta Czepil 09.03.2020 23:28:54
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl