BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Sesje Rady Miejskiej 2020
Sesje Rady Miejskiej 2020

Sesje Rady Miejskiej w 2020

Sesja XXX/2020
23 grudnia 2020 r.

1. Porządek obrad

2. Podjęcie uchwał

 • Uchwała nr XXX/220/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała nr XXX/221/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała nr XXX/222/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XXX/223/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031
 • Uchwała nr XXX/224/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031
 • Uchwała nr XXX/225/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2021 rok
 • Uchwała nr XXX/226/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej
 • Uchwała nr XXX/227/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranian odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi

3. Interpelacje i zapytania - brak

4. Protokół


Sesja nadzwyczajna XXIX/2020
7 grudnia 2020 r.

1. Porządek obrad

2. Podjęcie uchwał

3. Intepelcje i zapytania - brak

4. Protokół


Sesja XXVIII/2020
24 listopada 2020 r.

1. Porządek obrad

2. Podjęcie uchwał

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja nadzwyczajna XXVII/2020
5 listopada 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęcie uchwał

3. Interpelacje i zapytania - brak

4. Protokół


Sesja XXVI/2020
27 października 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęcie uchwał

 • Uchwała nr XXVI/201/2020 w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyca do roku 2035”
 • Uchwała nr XXVI/202/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Walim, Gminy Głuszyca i Gminy Jedlina-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Walim
 • Uchwała nr XXVI/203/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/175/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Uchwała nr XXVI/204/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XXVI/205/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031

3. Interpelacje

4. Protokół


Sesja XXV/2020
22 września 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XXV/188/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027
 • Uchwała nr XXV/189/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2020/2021
 • Uchwała nr XXV/190/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej
 • Uchwała nr XXV/191/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału
 • Uchwała nr XXV/192/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca
 • Uchwała nr XXV/193/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca
 • Uchwała nr XXV/194/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca
 • Uchwała nr XXV/195/2020 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca
 • Uchwała nr XXV/196/2020 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2020/2021
 • Uchwała nr XXV/197/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała nr XXV/198/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XXV/199/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031
 • Uchwała nr XXV/200/2020 w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XXIV nadzwyczajna
30 lipca 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XXIII/2020
25 czerwca

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XXIII/178/2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy
 • Uchwała nr XXIII/179/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok
 • Uchwała nr XXIII/180/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok
 • Uchwała nr XXIII/181/2020 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023
 • Uchwała nr XXIII/182/2020 w sprawie przyjęcia apelu w sprawie ustanowienia postoju pociągu TLK Szczeliniec relacji Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia na stacji kolejowej w Głuszycy
 • Uchwała nr XXIII/183/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych “Głuszycka Karta Dużej Rodziny”
 • Uchwała nr XXIII/184/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XXII/2020
26 maja

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XXII/171/2020 w sprawie przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu
 • Uchwała nr XXII/172/2020 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Grzmiąca
 • Uchwała nr XXII/173/2020 w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy
 • Uchwała nr XXII/174/2020 zmieniająca Uchwałę nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca
 • Uchwała nr XXII/175/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia przez Gminę Głuszyca  wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy
 • Uchwała nr XXII/176/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
 • Uchwała nr XXII/177/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XXI/2020
28 kwietnia

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XXI/166/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)
 • Uchwała nr XXI/167/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XXI/168/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XXI/169/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031
 • Uchwała nr XXI/170/2020 w sprawie przyjęcia apelu o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XX/2020
3 marca 2020

1. Porzadek obrad

2. Podjęte uchwały

 • Uchwała nr XX/156/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
 • Uchwała nr XX/157/2020 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 • Uchwała nr XX/158/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca
 • Uchwała nr XX/159/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/160/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/161/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XX/162/2020 w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2020 roku
 • Uchwała nr XX/163/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 • Uchwała nr XX/164/2020  w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Głuszycy
 • Uchwała nr XX/165/2020  w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół


Sesja XIX/2020
28 stycznia 2020

1. Porządek obrad

2. Podjęte uchwały:

 • Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie rzyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/143/2020 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowanych w 2020 roku
 • Uchwała nr XIX/144/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/145/2020 w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/146/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom SENIOR+
 • Uchwała nr XIX/147/2020 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+
 • Uchwała nr XIX/148/2020 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie diet Radnych i Sołtysów Gminy Głuszyca
 • Uchwała nr XIX/149/2020 zmieniająca uchwałę nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Uchwała nr XIX/150/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 • Uchwała nr XIX/151/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 • Uchwała nr XIX/152/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/140/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • Uchwała nr XIX/153/2020 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym
 • Uchwała nr XIX/154/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok
 • Uchwała nr XIX/155/2020 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 

3. Interpelacje i zapytania

4. Protokół

Wprowadził Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Opublikował Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 10.02.2020 13:58:48
Zaktualizował Marta Czepil 26.02.2021 08:39:32
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl