BIP » RADA MIEJSKA 2018-2024 » Podjęte uchwały Rady Miejskiej
Podjęte uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2023

499. Uchwała nr LXXIV/499/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040


498. Uchwała nr LXXIV/498/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok


497. Uchwała nr LXXIV/497/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, realizowanego w ramach inwestycji spółki SIM SUDETY Sp. z o. o. z siedzibą w Kłodzku, w tym określenie dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasad przeprowadzania oceny punktowej dla dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego


496. Uchwała nr LXXIV/496/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/233/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca


495. Uchwała nr LXXIV/495/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


494. Uchwała nr LXXIV/494/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


493. Uchwała nr LXXIII/493/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości


492. Uchwała nr LXXIII/492/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Głuszyca do Klastra Energii Hub of Power Głuszyca


491. Uchwała nr LXXIII/491/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie realizacji Projektu celem dostarczania tańszej energii elektrycznej dla mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej Gminy Głuszyca


490. Uchwała nr LXXII/490/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040


489. Uchwała nr LXXII/489/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok


488. Uchwała nr LXXII/488/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2024 r.


487. Uchwała nr LXXII/487/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


486. Uchwała nr LXXII/486/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca


485. Uchwała nr LXXII/485/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


484. Uchwała nr LXXII/484/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/480/2024 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami


483. Uchwała nr LXXI/483/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040


482. Uchwała nr LXXI/482/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2024 rok


481. Uchwała nr LXXI/481/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca


480. Uchwała nr LXXI/480/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami


479. Uchwała nr LXXI/479/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXX/774/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


478. Uchwała nr LXXI/478/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2024 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2024 roku


477. Uchwała nr LXXI/477/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok


476. Uchwała nr LXXI/476/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok


475. Uchwała nr LXX/475/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przekazywania środków dofinansowania w formie dotacji przez Gminę Głuszyca z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków


474. Uchwała nr LXX/474/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


473. Uchwała nr LXX/473/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok


472. Uchwała nr LXX/472/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2024 rok


471. Uchwała nr LXX/471/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2024 rok


470. Uchwała nr LXX/470/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2024-2040


469. Uchwała nr LXIX/469/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


468. Uchwała nr LXIX/468/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


467. Uchwała nr LXVIII/467/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


466. Uchwała nr LXVIII/466/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


465. Uchwała nr LXVIII/465/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” sp. z o. o. w Lubawce i objęcie przez Gminę Głuszyca udziałów w tej spółce


464. Uchwała nr LXVIII/464/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok


463. Uchwała nr LXVIII/463/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok


462. Uchwała nr LXVIII/462/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXIV/257/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca


461. Uchwała nr LXVIII/461/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca” na lata 2024-2028


460. Uchwała nr LXVIII/460/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028


459. Uchwała nr LXVIII/459/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok


458. Uchwała nr LXVII/458/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie wycinki drzew oraz prowadzenia gospodarki leśnej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w lasach leżących na terenie Gminy Głuszyca


457. Uchwała nr LXVII/457/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


456. Uchwała nr LXVII/456/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


455. Uchwała nr LXVII/455/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


454. Uchwała nr LXVII/454/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu pieniężnego do SIM Sudety Sp. z o.o. poprzez ustanowienie nowych udziałów


453. Uchwała nr LXVII/453/2023 z dnia 31 października 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych


452. Uchwała nr LXVI/452/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


451. Uchwała nr LXVI/451/2023 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


450. Uchwała nr LXV/450/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


449. Uchwała nr LXV/449/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


448. Uchwała nr LXV/448/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


447. Uchwała nr LXV/447/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


446. Uchwała nr LXV/446/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


445. Uchwała nr LXV/445/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo-rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca


444. Uchwała nr LXV/444/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


443. Uchwała nr LXIV/443/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


442. Uchwała nr LXIV/442/2023 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


441. Uchwała nr LXIII/441/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


440. Uchwała nr LXIII/440/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


439. Uchwała nr LXIII/439/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


438. Uchwała nr LXIII/438/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle


437. Uchwała nr LXIII/437/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego


436. Uchwała nr LXII/436/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


435. Uchwała nr LXII/435/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LXI/430/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawnionym


434. Uchwała nr LXII/434/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie


433. Uchwała nr LXI/433/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


432. Uchwała nr LXI/432/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


431. Uchwała nr LXI/431/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


430. Uchwała nr LXI/430/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 37 położonego w budynku przy ul. Ogrodowej 3a w Głuszycy, w której Gmina Głuszyca jest współuprawnionym


429. Uchwała nr LXI/429/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniając przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły, ośrodka i innych placówek oświatowych


428. Uchwała nr LXI/428/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


427. Uchwała nr LXI/427/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


426. Uchwała nr LXI/426/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


425. Uchwała nr LXI/425/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 rok


424. Uchwała nr LXI/424/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2022 rok


423. Uchwała nr LXI/423/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy


422. Uchwała nr LX/422/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


421. Uchwała nr LX/421/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


420. Uchwała nr LX/420/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026


419. Uchwała nr LIX/419/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie sprawnego wdrożenia należnych Polsce, w tym Dolnemu Śląskowi, funduszy unijnych na lata 2021-2027


418. Uchwała nr LIX/418/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


417. Uchwała nr LIX/417/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


416. Uchwała nr LIX/416/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2023 roku


415. Uchwała nr LIX/415/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


414. Uchwała nr LIX/414/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


413. Uchwała nr LIX/413/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu ze środków Programu INTERREG Czechy – Polska


412. Uchwała nr LVII/412/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


411. Uchwała nr LVII/411/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2023 rok


410. Uchwała nr LVII/410/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uznania skargi na działalność Burmistrza Głuszycy, tj. na doprowadzenie do nieprawidłowości przy realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków w Grzmiącej przy ul. Lipowej 5 za bezzasadną


409. Uchwała nr LVII/409/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-2026


408. Uchwała nr LVII/408/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026


407. Uchwała nr LVII/407/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


406. Uchwała nr LVII/406/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2023 r.


405. Uchwała nr LVII/405/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


404. Uchwała nr LVII/404/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)


403. Uchwała nr LVII/403/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Głuszyca na lata 2023-2030”


402. Uchwała nr LVII/402/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych


401. Uchwała nr LVII/401/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji ds. zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok


400. Uchwała nr LVII/400/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok


399. Uchwała nr LVI/399/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


398. Uchwała nr LVI/398/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy


397. Uchwała nr LVI/397/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca na lata 2023-2027


396. Uchwała nr LVI/396/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2023 rok


395. Uchwała nr LVI/395/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym


394. Uchwała nr LVI/394/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


393. Uchwała nr LVI/393/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


392. Uchwała nr LVI/392/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszycy


391. Uchwała nr LVI/391/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2023 rok


390. Uchwała nr LVI/390/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2023-2035


389. Uchwała nr LV/389/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


388. Uchwała nr LV/388/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Think Tank – Genesis Poloniae


387. Uchwała nr LV/387/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023


386. Uchwała nr LV/386/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023


385. Uchwała nr LV/385/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w Uchwale nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


384. Uchwała nr LV/384/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok


383. Uchwała nr LV/383/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/215/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


382. Uchwała nr LV/382/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa ba sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Kłodzku


381. Uchwała nr LV/381/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


380. Uchwała nr LIV/380/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


379. Uchwała nr LIII/379/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Porgnozy Finansowej Gminy Głuszca na lata 2022-2033


378. Uchwała nr LIII/378/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


377. Uchwała nr LIII/377/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM SUDETY Sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Gminie Głuszyca, przy ul. Dolnej


376. Uchwała nr LIII/376/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca


375. Uchwała nr LIII/375/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


374. Uchwała nr LIII/374/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


373. Uchwała nr LIII/373/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


372. Uchwała nr LIII/372/2022 z dnia 25 października 2022 r. zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok


371. Uchwała nr LIII/371/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/254/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy


370. Uchwała nr LIII/370/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2027


369. Uchwała nr LIII/369/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Głuszyca a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW


368. Uchwała nr LIII/368/2022 z dnia 25 października 2022 r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój, a Gminą Głuszyca w sprawie przekazania przez Gminę Jedlina-Zdrój Gminie Głuszyca, zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie Gminy Jedlina-Zdrój, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle


367. Uchwała nr LIII/367/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Stoarzyszenia Strefa MTB Sudety


366. Uchwała nr LIII/366/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Pana Eugeniusza Lecia


365. Uchwała nr LII/365/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033


364. Uchwała nr LII/364/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


363. Uchwała nr LII/363/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca


362. Uchwała nr LII/362/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tejopłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


361. Uchwała nr LII/361/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego


360. Uchwała nr LI/360/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


359. Uchwała nr L/359/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


358. Uchwała nr L/358/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Głuszyca


357. Uchwała nr L/357/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


356. Uchwała nr L/356/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


355. Uchwała nr L/355/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


354. Uchwała nr L/354/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


353. Uchwała nr L/353/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


352. Uchwała nr L/352/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca


351. Uchwała nr L/351/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca


350. Uchwała nr L/350/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/322/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok


349. Uchwała nr L/349/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2022/2023


348. Uchwała nr L/348/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


347. Uchwała nr L/347/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy


346. Uchwała nr XLIX/346/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/342/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


345. Uchwała nr XLIX/345/2022 z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie zman w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


344. Uchwała nr XLVIII/344/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033


343. Uchwała nr XLVIII/343/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


342. Uchwała nr XLVIII/342/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


341. Uchwała nr XLVIII/341/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca


340. Uchwała nr XLVIII/340/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok


339. Uchwała nr XLVIII/339/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2021 rok


338. Uchwała nr XLVIII/338/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy 


337. Uchwała nr XLVII/337/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2022/2023


336. Uchwała nr XLVI/336/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok

  • Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2847 z dnia 25.05.2022

335. Uchwała nr XLV/335/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


334. Uchwała nr XLV/334/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Głuszyca w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”


333. Uchwała nr XLIV/333/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


332. Uchwała nr XLIV/332/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2022 roku


331. Uchwała nr XLIV/331/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/321/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


330. Uchwała nr XLIV/330/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu


329. Uchwała nr XLIV/329/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2022 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2022 roku


328. Uchwała nr XLIV/328/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok


327. Uchwała nr XLIV/327/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy


326. Uchwała nr XLIII/326/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2022 rok


325. Uchwała nr XLIII/325/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy


324. Uchwała nr XLIII/324/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie


323. Uchwała nr XLIII/323/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2022 rok


322. Uchwała nr XLIII/322/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok


321. Uchwała nr XLIII/321/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


320. Uchwała nr XLIII/320/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Głuszyca na lata 2022-2027


319. Uchwała nr XLII/319/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


318. Uchwała nr XLII/318/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2024


317. Uchwała nr XLII/317/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie  uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie


316. Uchwała nr XLII/316/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok


315. Uchwała nr XLII/315/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


314. Uchwała nr XLII/314/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca


313. Uchwała nr XLII/313/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2022 rok


312. Uchwała nr XLII/312/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022 – 2033


311. Uchwała nr XLI/311/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca


310. Uchwała nr XLI/310/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy


309. Uchwała nr XLI/309/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031


308. Uchwała nr XLI/308/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


307. Uchwała nr XLI/307/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


306. Uchwała nr XLI/306/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


305. Uchwała nr XLI/305/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022


304. Uchwała nr XLI/304/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


303. Uchwała nr XLI/303/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania


302. Uchwała nr XL/302/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031


301. Uchwała nr XL/301/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


300. Uchwała nr XL/300/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w przedmiocie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381


299. Uchwała nr XL/299/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


298. Uchwała nr XL/298/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


297. Uchwała nr XL/297/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


296. Uchwała nr XL/296/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie


295. Uchwała nr XL/295/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie


294. Uchwała nr XL/294/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie


293. Uchwała nr XL/293/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


292. Uchwała nr XXXIX/292/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031


291. Uchwała nr XXXIX/291/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


290. Uchwała nr XXXIX/290/2021 z dnia 28 września 2021 r.w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuszyca


289. Uchwała nr XXXIX/289/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


288. Uchwała nr XXXIX/288/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


287. Uchwała nr XXXVIII/287/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy


286. Uchwała nr XXXVIII/286/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2021/2022


285. Uchwała nr XXXVIII/285/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


284. Uchwała nr XXXVIII/284/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


283. Uchwała nr XXXVIII/283/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


282. Uchwała nr XXXVIII/282/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alberta Sokołowskiego w Wałbrzychu


281. Uchwała nr XXXVII/281/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


280. Uchwała nr XXXVII/280/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca


279. Uchwała nr XXXVI/279/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


278. Uchwała nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca


277. Uchwała nr XXXVI/277/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca


276. Uchwała nr XXXVI/276/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


275. Uchwała nr XXXVI/275/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety Sp. z o. o.


274. Uchwała nr XXXVI/274/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


273. Uchwała nr XXXVI/273/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok


272. Uchwała nr XXXVI/272/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2020 rok


271. Uchwała nr XXXVI/271/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy


270. Uchwała nr XXXV/270/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031


269. Uchwała nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


268. Uchwała nr XXXV/268/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok


267. Uchwała nr XXXV/267/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego


266. Uchwała nr XXXV/266/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


265. Uchwała nr XXXV/265/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19


264. Uchwała nr XXXIV/264/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032


263. Uchwała nr XXXIV/263/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


262. Uchwała nr XXXIV/262/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Głuszyca


261. Uchwała nr XXXIV/261/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2021/2022


260. Uchwała nr XXXIV/260/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w miejscowości Grzmiąca


259. Uchwała nr XXXIV/259/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


258. Uchwała nr XXXIV/258/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich


257. Uchwała nr XXXIV/257/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca


256. Uchwała nr XXXIII/256/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032


255. Uchwała nr XXXIII/255/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


254. Uchwała nr XXXIII/254/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy


253. Uchwała nr XXXIII/253/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca”


252. Uchwała nr XXXIII/252/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca


251. Uchwała nr XXXIII/251/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


250. Uchwała nr XXXIII/250/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy


249. Uchwała nr XXXII/249/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok


248. Uchwała nr XXXII/248/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy


247. Uchwała nr XXXII/247/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2021 roku


246. Uchwała nr XXXII/246/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego


245. Uchwała nr XXXI/245/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie podjęcia działań przez Sędziego Komisarza i Syndyka Masy Upadłości DZAT „NORTECH” sp. z o.o. w upadłości zmierzających do unieważnienia sprzedaży masy upadłościowej DZAT „NORTECH”


244. Uchwała nr XXXI/244/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2021 rok


243. Uchwała nr XXXI/243/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca"


242. Uchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


241. Uchwała nr XXXI/241/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca


240. Uchwała nr XXXI/240/2020 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy


239. Uchwała nr XXXI/239/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2021 roku


238. Uchwała nr XXXI/238/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


237. Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


236. Uchwała nr XXXI/236/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


235. Uchwała nr XXXI/235/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


234. Uchwała nr XXXI/234/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


233. Uchwała nr XXXI/233/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca


232. Uchwała nr XXXI/232/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy


231. Uchwała nr XXXI/231/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2021 rok


230. Uchwała nr XXXI/230/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok


229. Uchwała nr XXXI/229/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok


228. Uchwała nr XXXI/228/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok


227. Uchwała nr XXX/227/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranian odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanieodpadami komunalnymi


226. Uchwała nr XXX/226/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/209/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej


225. Uchwała nr XXX/225/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2021 rok


224. Uchwała nr XXX/224/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031


223. Uchwała nr XXX/223/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


222. Uchwała nr XXX/222/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


221. Uchwała nr XXX/221/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


220. Uchwała nr XXX/220/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


219. Uchwała nr XXIX/219/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


218. Uchwała nr XXIX/218/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok 


217. Uchwała nr XXIX/217/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy


216. Uchwała nr XXIX/216/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca


215. Uchwała nr XXIX/215/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


214. Uchwała nr XXIX/214/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności


213. Uchwała nr XXVIII/213/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


212. Uchwała nr XXVIII/212/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


211. Uchwała nr XXVIII/211/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


210. Uchwała nr XXVIII/210/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


209. Uchwała nr XXVIII/209/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej


208. Uchwała nr XXVIII/208/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


207. Uchwała nr XXVIII/207/2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymii innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021


206. Uchwała nr XXVII/206/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027"


205. Uchwała nr XXVI/205/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


204. Uchwała nr XXVI/204/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


203. Uchwała nr XXVI/203/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/175/2020 z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Głuszyca wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


202. Uchwała nr XXVI/202/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy Walim, Gminy Głuszyca i Gminy Jedlina-Zdrój przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Walim


201. Uchwała nr XXVI/201/2020 z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności Gminy Głuszyca do roku 2035”


200. Uchwała nr XXV/200/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie skargi na dyrektorów placówek oświatowych


199. Uchwała nr XXV/199/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


198. Uchwała nr XXV/198/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


197. Uchwała nr XXV/197/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


196. Uchwała nr XXV/196/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2020/2021


195. Uchwała nr XXV/195/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca


194. Uchwała nr XXV/194/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca


193. Uchwała nr XXV/193/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca


192. Uchwała nr XXV/192/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca


191. Uchwała nr XXV/191/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału

  • Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5377 z dnia 5.10.2020

190. Uchwała nr XXV/190/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej


189. Uchwała nr XXV/189/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2020/2021


188. Uchwała nr XXV/188/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027


187. Uchwała nr XXIV/187/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika "Pomnik Niepodległości"


186. Uchwała nr XXIV/186/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


185. Uchwała nr XXIV/185/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


184. Uchwała nr XXIII/184/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


183. Uchwała nr XXIII/183/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych “Głuszycka Karta Dużej Rodziny”


182. Uchwała nr XXIII/182/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu w sprawie ustanowienia postoju pociągu TLK Szczeliniec relacji Jelenia Góra – Warszawa Wschodnia na stacji kolejowej w Głuszycy


181. Uchwała nr XXIII/181/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023


180. Uchwała nr XXIII/180/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok


179. Uchwała nr XXIII/179/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok


178. Uchwała nr XXIII/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy


177. Uchwała nr XXII/177/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


176. Uchwała nr XXII/176/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie przystąpienia do utworzenia Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”


175. Uchwała nr XXII/175/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienia przez Gminę Głuszyca  wkładu niepieniężnego (aportu) do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy


174. Uchwała nr XXII/174/2020 z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr XVI/83/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wniesienia aportem do Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przy ul. Grunwaldzkiej 38 będącej własnością Gminy Głuszyca


173. Uchwała nr XXII/173/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmian w statucie Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy


172. Uchwała nr XXII/172/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej we wsi Grzmiąca


171. Uchwała nr XXII/171/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przekazania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Głuszyca na rzecz Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu


170. Uchwała nr XXI/170/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia apelu o przesunięcie terminu wyborów prezydenckich w Polsce


169. Uchwała nr XXI/169/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


168. Uchwała nr XXI/168/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


167. Uchwała nr XXI/167/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


166. Uchwała nr XXI/166/2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącymi podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2)


165. Uchwała nr XX/165/2020  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


164. Uchwała nr XX/164/2020  z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Głuszycy


163. Uchwała nr XX/163/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy


162. Uchwała nr XX/162/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2020 roku


161. Uchwała nr XX/161/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


160. Uchwała nr XX/160/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


159. Uchwała nr XX/159/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


158. Uchwała nr XX/158/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca


157. Uchwała nr XX/157/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


156. Uchwała nr XX/156/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


155. Uchwała nr XIX/155/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 


154. Uchwała nr XIX/154/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok


153. Uchwała nr XIX/153/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym


152. Uchwała nr XIX/152/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawia zmiany uchwały Nr XVIII/140/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycha 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


151. Uchwała nr XIX/151/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi


150. Uchwała nr XIX/150/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


149. Uchwała nr XIX/149/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XV/115/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


148. Uchwała nr XIX/148/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/176/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie diet Radnych i Sołtysów Gminy Głuszyca


147. Uchwała nr XIX/147/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+


146. Uchwała nr XIX/146/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Głuszyca ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom SENIOR+


145. Uchwała nr XIX/145/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2020 rok


144. Uchwała nr XIX/144/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok


143. Uchwała nr XIX/143/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2020 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowanych w 2020 roku


142. Uchwała nr XIX/142/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie rzyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok


141. Uchwała nr XIX/141/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2020 rok


140. Uchwała nr XVIII/140/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


139. Uchwała nr XVIII/139/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


138. Uchwała nr XVIII/138/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy


137. Uchwała nr XVIII/137/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniający uchwałę nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca


136. Uchwała nr XVIII/136/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych, w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca


135. Uchwała nr XVIII/135/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2019/2020


134. Uchwała nr XVIII/134/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031


133. Uchwała nr XVIII/133/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2020 rok


132. Uchwała nr XVIII/132/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


131. Uchwała Nr XVII/131/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


130. Uchwała Nr XVII/130/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2019 rok


129. Uchwała Nr XVII/129/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


128. Uchwała Nr XVII/128/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie współdziałania Gminy Głuszyca z Gminami: Boguszów Gorce, Stare Bogaczowice, Mieroszów, Walim, Szczawno-Zdrój i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie wspólnej realizacji zadania pn. "Edukacja przez inspiracje na lata 2019-2024"


127. Uchwała Nr XVII/127/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


126. Uchwała Nr XVII/126/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


125. Uchwała Nr XVII/125/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej


124. Uchwała Nr XVII/124/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z odpowiedzią na skargę


123. Uchwała Nr XVII/123/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu wraz z odpowiedzią na skargę


122. Uchwała Nr XVII/122/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego dotyczącego partycypacji Gminy Głuszyca w realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Głuszycy”;


121. Uchwała nr XVI/121/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 -2031


120. Uchwała nr XVI/120/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


119. Uchwała nr XV/119/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


118. Uchwała Nr XV/118/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


117. Uchwała nr XV/117/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


116. Uchwała nr XV/116/2019 z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


115. Uchwała nr XV/115/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


114. Uchwała nr XV/114/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Głuszyca prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność osoby prywatnej


113. Uchwała Nr XV/113/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Głuszyca


112. Uchwała Nr XV/112/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą InVałbrzych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu


111. Uchwała Nr XV/111/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji międzygminnego projektu dotyczącego podjęcia wspólnych działań zmierzających do tworzenia warunków aktywizacji gospodarczej, w szczególności ożywiania rynków lokalnych oraz realizacji projektów związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, budownictwem mieszkaniowym, zarządzaniem nieruchomościami, a także prowadzeniem innej działalności ważnej dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym służącej poprawie efektywności wykorzystania majątków gminnych


110. Uchwała Nr XIV/110/2019 z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


109. Uchwała Nr XIV/109/2019 z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


108. Uchwała Nr XIV/108/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


107. Uchwała Nr XIV/107/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


106. Uchwała Nr XIV/106/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca


105. Uchwała Nr XIV/105/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy


104. Uchwała Nr XIV/104/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


103. Uchwała Nr XIV/103/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębi wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca


102. Uchwała Nr XIV/102/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2


101. Uchwała Nr XIII/101/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Głuszycy


100. Uchwała Nr XIII/100/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


99. Uchwała Nr XIII/99/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


98. Uchwała Nr XIII/98/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży


97. Uchwała Nr XIII/97/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego


96. Uchwała Nr XIII/96/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 


95. Uchwała Nr XIII/95/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 


94. Uchwała Nr XII/94/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok


93. Uchwała Nr XII/93/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2019 rok


92. Uchwała Nr XII/92/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


91. Uchwała Nr XII/91/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Głuszyca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


90. Uchwała Nr XII/90/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze


89. Uchwała Nr XII/89/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2023


88. Uchwała Nr XII/88/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


87. Uchwała Nr XII/87/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 


86. Uchwała Nr XII/86/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok


85. Uchwała Nr XII/85/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy


84. Uchwała Nr XI/84/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej DW380


83. Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia apelu do Starosty Wałbrzyskiego o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Powiat Wałbrzyski drogi wojewódzkiej DW380


82. Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


81. Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


80. Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego odosób fizycznych wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


79. Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


78. Uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca


77. Uchwała Nr XI/77/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca


76. Uchwała Nr XI/76/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego


75. Uchwała Nr X/75/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


74. Uchwała Nr IX/74/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020


73. Uchwała Nr IX/73/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020


72. Uchwała Nr IX/72/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


71. Uchwała Nr IX/71/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2019 roku


70. Uchwała Nr IX/70/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych


69. Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniający uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


68. Uchwała Nr IX/68/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 


67. Uchwała Nr VIII/67/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


66. Uchwała Nr VIII/66/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych


65. Uchwała Nr VIII/65/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów pn. "Nasz Senior" dla gminy Głuszyca na lata 2019 - 2025


64. Uchwała Nr VIII/64/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata


63. Uchwała Nr VII/63/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


62. Uchwała Nr VII/62/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głuszycy dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Głuszyca


61. Uchwała Nr VII/61/2019 z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu


60. Uchwała Nr VII/60/2019 z dnia 26 marca 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


59. Uchwała Nr VII/59/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"


58. Uchwała Nr VI/58/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją Instytut Dyplomacji Europejskiej w celu złożenia oferty wspólnej o udzielenie mikrograntu


57. Uchwała Nr VI/57/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


56. Uchwała Nr VI/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


55. Uchwała Nr VI/55/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


54. Uchwała Nr VI/54/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu


53. Uchwała Nr VI/53/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


52. Uchwała Nr VI/52/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


51. Uchwała Nr VI/51/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2019 roku


50. Uchwała Nr V/50/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


49. Uchwała Nr V/49/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


48. Uchwała Nr V/48/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


47. Uchwała Nr V/47/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku


46. Uchwała Nr V/46/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok


45. Uchwała Nr V/45/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok 


44. Uchwała Nr V/44/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca


43. Uchwała Nr V/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Marka Mendyka


42. Uchwała Nr V/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


41. Uchwała Nr V/41/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniający uchwałę nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy


40. Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy 


39. Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca" na lata 2019-2023


38. Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023


37. Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok


36. Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Głuszyca a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuszyca zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Głuszyca w ciągach dróg powiatowych


35. Uchwała Nr IV/35/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca"


34. Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuszycy do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI GMINY GŁUSZYCA DO ROKU 2035


33. Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


32. Uchwała Nr III/32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


31. Uchwała Nr III/31/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy osobom objętym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych


30. Uchwała Nr III/30/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata


29. Uchwała Nr III/29/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności


28. Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2021


27. Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"


26. Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


25. Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


24. Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2031


23. Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok


22. Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2028


21. Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


20. Uchwała Nr II/20/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


19. Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


18. Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy


17. Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych


16. Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


15. Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


14. Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej


13. Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


12. Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


11. Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 3382D w miejscowości Grzmiąca


10. Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


9. Uchwała Nr I/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych


8. Uchwała Nr I/8/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


7. Uchwała Nr I/7/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


6. Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego


5. Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


4. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


3. Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


2. Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


1. Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

Wprowadził Administrator 21.11.2018 12:40:08
Opublikował Administrator 21.11.2018 12:40:08
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2018 12:40:08
Zaktualizował Marta Czepil 17.04.2024 07:45:55
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl