BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Podjęte uchwały Rady Miejskiej
Podjęte uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2019

110. Uchwała Nr XIV/110/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


109. Uchwała Nr XIV/109/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


108. Uchwała Nr XIV/108/2019 w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


107. Uchwała Nr XIV/107/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


106. Uchwała Nr XIV/106/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca


105. Uchwała Nr XIV/105/2019 w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy


104. Uchwała Nr XIV/104/2019 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


103. Uchwała Nr XIV/103/2019 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębi wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca


102. Uchwała Nr XIV/102/2019 w sprawie przejęcia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2


101. Uchwała Nr XIII/101/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Publicznego w Głuszycy


100. Uchwała Nr XIII/100/2019 w sprawie zmian uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


99. Uchwała Nr XIII/99/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


98. Uchwała Nr XIII/98/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży


97. Uchwała Nr XIII/97/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego


96. Uchwała Nr XIII/96/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 


95. Uchwała Nr XIII/95/2019 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu 


94. Uchwała Nr XII/94/2019 w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok


93. Uchwała Nr XII/93/2019 w sprawie przyjęcia zmiany ramowego planu finansowania realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2019 rok


92. Uchwała Nr XII/92/2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego


91. Uchwała Nr XII/91/2019 zmieniająca uchwałę nr XII/60/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Głuszyca udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów


90. Uchwała Nr XII/90/2019 zmieniająca uchwałę nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze


89. Uchwała Nr XII/89/2019 w sprawie zmian Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2023


88. Uchwała Nr XII/88/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


87. Uchwała Nr XII/87/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok 


86. Uchwała Nr XII/86/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok


85. Uchwała Nr XII/85/2019 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy


84. Uchwała Nr XI/84/2019 w sprawie przyjęcia apelu do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o podjęcie natychmiastowych działań w celu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przeprowadzeniu gruntownego remontu drogi wojewódzkiej DW380


83. Uchwała Nr XI/83/2019 w sprawie przyjęcia apelu do Starosty Wałbrzyskiego o podjęcie działań zmierzających do przyjęcia przez Powiat Wałbrzyski drogi wojewódzkiej DW380


82. Uchwała Nr XI/82/2019 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca


81. Uchwała Nr XI/81/2019 w sprawie zmian uchwały nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


80. Uchwała Nr XI/80/2019 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego odosób fizycznych wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso


79. Uchwała Nr XI/79/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca


78. Uchwała Nr XI/78/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca


77. Uchwała Nr XI/77/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca


76. Uchwała Nr XI/76/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego


75. Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


74. Uchwała Nr IX/74/2019 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020


73. Uchwała Nr IX/73/2019 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2019/2020


72. Uchwała Nr IX/72/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


71. Uchwała Nr IX/71/2019 w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2019 roku


70. Uchwała Nr IX/70/2019 w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych


69. Uchwała Nr IX/69/2019 zmieniający uchwałę nr XXXIV/233/2017 Rady Miejskiej
w Głuszycy w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


68. Uchwała Nr IX/68/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 


67. Uchwała Nr VIII/67/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


66. Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wałbrzych


65. Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów pn. "Nasz Senior" dla gminy Głuszyca na lata 2019 - 2025


64. Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na okres dłuższy niż 3 lata


63. Uchwała Nr VII/63/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


62. Uchwała Nr VII/62/2019 w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Głuszycy dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Głuszyca


61. Uchwała Nr VII/61/2019 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu


60. Uchwała Nr VII/60/2019 uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


59. Uchwała Nr VII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"


58. Uchwała Nr VI/58/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Fundacją Instytut Dyplomacji Europejskiej w celu złożenia oferty wspólnej o udzielenie mikrograntu


57. Uchwała Nr VI/57/2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


56. Uchwała Nr VI/56/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


55. Uchwała Nr VI/55/2019 zmieniająca uchwałę nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


54. Uchwała Nr VI/54/2019 zmieniająca uchwałę nr XXXVII/247/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Gminny w Głuszycy i nadania jej statutu


53. Uchwała Nr VI/53/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca


52. Uchwała Nr VI/52/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


51. Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2019 roku


50. Uchwała Nr V/50/2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031


49. Uchwała Nr V/49/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


48. Uchwała Nr V/48/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia terminów i miejsca składania deklaracji oraz ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


47. Uchwała Nr V/47/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku


46. Uchwała Nr V/46/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok


45. Uchwała Nr V/45/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2019 rok 


44. Uchwała Nr V/44/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca


43. Uchwała Nr V/43/2019 w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca" dla Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr. Marka Mendyka


42. Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy


41. Uchwała Nr V/41/2019 zmieniający uchwałę nr XII/78/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie nadania statutu instytucji kultury Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy


40. Uchwała Nr V/40/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy 


39. Uchwała Nr V/39/2019 w sprawie ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w domu i w szkole na terenie Gminy Głuszyca" na lata 2019-2023


38. Uchwała Nr V/38/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023


37. Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok


36. Uchwała Nr V/36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Głuszyca a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuszyca zarządzania przystankami komunikacji autobusowej zlokalizowanymi na terenie Gminy Głuszyca w ciągach dróg powiatowych


35. Uchwała Nr IV/35/2019 w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głuszyca"


34. Uchwała Nr IV/34/2019 w sprawie upoważnienia Burmistrza Głuszycy do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI GMINY GŁUSZYCA DO ROKU 2035


33. Uchwała Nr IV/33/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok


32. Uchwała Nr III/32/2018 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


31. Uchwała Nr III/31/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy osobom objętym wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe
w postaci produktów żywnościowych


30. Uchwała Nr III/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata


29. Uchwała Nr III/29/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności


28. Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2021


27. Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategia Rozwoju Sudety 2030"


26. Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej


25. Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


24. Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019 - 2031


23. Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2019 rok


22. Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018 - 2028


21. Uchwała Nr III/21/2018 w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


20. Uchwała Nr II/20/2018 w sprawia zmian w budżecie gminy Głuszyca na 2018 rok


19. Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej


18. Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy


17. Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Zadań Współfinansowanych ze Środków Zewnętrznych


16. Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


15. Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


14. Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie określenia stawek opłaty targowej


13. Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


12. Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca


11. Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 3382D w miejscowości Grzmiąca


10. Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019


9. Uchwała Nr I/9/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych


8. Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie powołania Komisji ds. Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


7. Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu


6. Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego


5. Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


4. Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


3. Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


2. Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy


1. Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy

 
 
 
Wprowadził Administrator 21.11.2018 12:40:08
Opublikował Administrator 21.11.2018 12:40:08
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.11.2018 12:40:08
Zaktualizował Administrator 13.10.2019 21:05:19
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl