BIP » RADA MIEJSKA 2018-2023 » Sesje Rady Miejskiej 2021
Sesje Rady Miejskiej 2021

Sesje Rady Miejskiej w 2021

Sesja XLII/2021
21 grudnia 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XLII/312/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022 – 2033
 2. Uchwała nr XLII/313/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2022 rok
 3. Uchwała nr XLII/314/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca
 4. Uchwała nr XLII/315/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Uchwała nr XLII/316/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2022 rok
 6. Uchwała nr XLII/317/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie  uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 7. Uchwała nr XLII/318/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Głuszyca na lata 2022-2024
 8. Uchwała nr XLII/319/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XLI/2021
30 listopada 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XLI/303/2021 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
 2. Uchwała nr XLI/304/2021 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
 3. Uchwała nr XLI/305/2021 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 4. Uchwała nr XLI/306/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 5. Uchwała nr XLI/307/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 6. Uchwała nr XLI/308/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok
 7. Uchwała nr XLI/309/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031
 8. Uchwała nr XLI/310/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Głuszycy
 9. Uchwała nr XLI/311/2021 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XL/2021
26 października 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XL/293/2021 w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca
 2. Uchwała nr XL/294/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 3. Uchwała nr XL/295/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 4. Uchwała nr XL/296/2021 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
 5. Uchwała nr XL/297/2021 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 6. Uchwała nr XL/298/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 7. Uchwała nr XL/299/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 8. Uchwała nr XL/300/2021 w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w przedmiocie wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381
 9. Uchwała nr XL/301/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok
 10. Uchwała nr XL/302/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Protokół


Sesja XXXIX/2021
28 września 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXIX/288/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
 2. Uchwała nr XXXIX/289/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/214/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
 3. Uchwała nr XXXIX/290/2021 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Głuszyca
 4. Uchwała nr XXXIX/291/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok
 5. Uchwała nr XXXIX/292/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Katarzyny Woźniak-Redlickiej

Protokół


Sesja XXXVIII/2021
31 sierpnia 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXVIII/282/2021 w sprawie przyjęcia apelu skierowanego do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie przywrócenia Pani Marioli Dudziak na stanowisko Dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alberta Sokołowskiego w Wałbrzychu;
 2. Uchwała nr XXXVIII/283/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. Uchwała nr XXXVIII/284/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
 4. Uchwała nr XXXVIII/285/2021 w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy
 5. Uchwała nr XXXVIII/286/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Głuszyca na rok szkolny 2021/2022
 6. Uchwała nr XXXVIII/287/2021 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy

Interpelacje i zapytania 

 • Interpelacja radnego Mirosława Żołopy
 • Interpelacja radnego Mirosława Żołopy

Protokół


Sesja nadzwyczajna XXXVII/2021
19 sierpnia 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXVII/280/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Głuszyca
 2. Uchwała nr XXXVII/281/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Interpelacje i zapytania - brak.

Protokół


Sesja XXXVI/2021
22 czerwca 2021

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXVI/271/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Głuszycy;
 2. Uchwała nr XXXVI/272/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2020 rok;
 3. Uchwała nr XXXVI/273/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuszycy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok;
 4. Uchwała nr XXXVI/274/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. Uchwała nr XXXVI/275/2021 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Sudety Sp. z o. o.;
 6. Uchwała nr XXXVI/276/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca;
 7. Uchwała nr XXXVI/277/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca;
 8. Uchwała nr XXXVI/278/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca;
 9. Uchwała nr XXXVI/279/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca
  na 2021 rok.

Interpelacje i zapytania - brak.

Protokół


Sesja XXXV/2021
25 maja 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXV/265/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie szczepień na chorobę COVID-19
 2. Uchwała nr XXXV/266/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 3. Uchwała nr XXXV/267/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
 4. Uchwała nr XXXV/268/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/230/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia  26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
 5. Uchwała nr XXXV/269/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok
 6. Uchwała nr XXXV/270/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031

Interpelacje i zapytania

 • Interpelacja Radnej Julianny Mlazgi

Protokół

 


Sesja XXXIV/2021
27 kwietnia 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał

 1. Uchwała nr XXXIV/257/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca;
 2. Uchwała nr XXXIV/258/2021 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich;
 3. Uchwała nr XXXIV/259/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
  dla Województwa Dolnośląskiego;
 4. Uchwała nr XXXIV/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
  od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych w miejscowości Grzmiąca;
 5. Uchwała nr XXXIV/261/2021 w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy w roku szkolnym 2021/2022;
 6. Uchwała nr XXXIV/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
  od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w miejscowości Głuszyca;
 7. Uchwała nr XXXIV/263/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca
  na 2021 rok;
 8. Uchwała nr XXXIV/264/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032.

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XXXIII/2021
30 marca 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XXXIII/250/2021 w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego
  w Głuszycy;
 2. Uchwała nr XXXIII/251/2021 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca;
 3. Uchwała nr XXXIII/252/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca;
 4. Uchwała nr XXXIII/253/2021 w sprawie przyjęcia „Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca”;
 5. Uchwała nr XXXIII/254/2021 w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Głuszycy;
 6. Uchwała nr XXXII/255/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok;
 7. Uchwała nr XXXIII/256/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2032.

Interpelacje i zapytania:

 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka
 • Interpelacja Radnego Janusza Recha
 • Interpelacja Radnego Grzegorza Milczarka

Protokół


Sesja XXXII/2021
23 lutego 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XXXII/246/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego
 2. Uchwała nr XXXII/247/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głuszyca w 2021 roku
 3. Uchwała nr XXXII/248/2021 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Głuszycy
 4. Uchwała nr XXXII/249/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół


Sesja XXXI/2021
26 stycznia 2021 r.

Porządek obrad

Podjęcie uchwał:

 1. Uchwała nr XXXI/228/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok
 2. Uchwała nr XXXI/229/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Głuszycy na 2021 rok
 3. Uchwała nr XXXI/230/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
 4. Uchwała nr XXXI/231/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2021 rok
 5. Uchwała nr XXXI/232/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy
 6. Uchwała nr XXXI/233/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie na lata 2021-2025 dla Gminy Głuszyca
 7. Uchwała nr XXXI/234/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 8. Uchwała nr XXXI/235/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 9. Uchwała nr XXXI/236/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 10. Uchwała nr XXXI/237/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 11. Uchwała nr XXXI/238/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 12. Uchwała nr XXXI/239/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2021 roku
 13. Uchwała nr XXXI/240/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Głuszycy
 14. Uchwała nr XXXI/241/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca
 15. Uchwała nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 16. Uchwała nr XXXI/243/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca"
 17. Uchwała nr XXXI/244/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/225/2020 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Głuszyca na 2021 rok
 18. Uchwała nr XXXI/245/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia apelu w przedmiocie podjęcia działań przez Sędziego Komisarza i Syndyka Masy Upadłości DZAT „NORTECH” sp. z o.o. w upadłości zmierzających do unieważnienia sprzedaży masy upadłościowej DZAT „NORTECH”

Interpelacje i zapytania - brak

Protokół

Wprowadził Marta Czepil 02.02.2021 08:13:28
Opublikował Marta Czepil 02.02.2021 08:13:28
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 02.02.2021 08:13:28
Zaktualizował Marta Czepil 04.03.2022 08:50:57
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl