BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

OBWIESZCZENIE

Wrocław, dnia 31 marca 2022 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                                                              
IF-AB.7840.5.27.2021,KS

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, zm. Dz. U. z 2021 r., poz. 2389) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784), art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), § 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. Nr 235, poz. 1539),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydanej w dniu 31 marca 2022 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego na rzecz Inwestora - Województwa Dolnośląskiego, wykonującego zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław decyzji Nr I - D - 36/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego Rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 nad potokiem Rybna wraz z reprofilacją i umocnieniem koryta potoku, przebudową drogi wojewódzkiej nr 381 wraz ze skrzyżowaniem, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz przebudową, budową i rozbiórką infrastruktury technicznej w ramach inwestycji nazwanej przez Inwestora: „Budowa mostu w ciągu DW 381 w km 13+831 w m. Głuszyca”, przewidzianą do realizacji na działkach nr 814, AM-2, nr 564, AM-5, nr 54/1, AM-4, nr 86/2, AM-4, nr 813, AM-2, obręb 0001 Głuszyca, jedn. ew. 022105_4 Głuszyca - miasto.


Z treścią decyzji Wojewody Dolnośląskiego wydanej dnia 31 marca 2022 r., Nr I-D-36/22 oraz z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2103 (kancelaria).

Klienci będą przyjmowani wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu wizyty telefonicznie lub e-mailowo: - (71) 340-64-63 (email: k.slowinska@duw.pl).

Zasady bezpośredniej obsługi klienta w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu znajdują się na stronie internetowej www.duw.pl w zakładce „obsługa klienta”.


Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 20.04.2022 10:20:28
Opublikował Administrator 20.04.2022 10:20:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 20.04.2022 10:20:28

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI                                     Wrocław, dnia 28 października 2019 roku

IF-PP.746.69.2019.GM2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam,

że - na wniosek z dnia 17.09.2019 roku, (data wpływu dnia 20.09.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą-w Warszawie, Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr I-P- 53/19 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: instalacja anten oraz kabla cieknącego służących bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD286-044096-XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanych na terenie działki nr 307 AM-2, obręb ewidencyjny 022105 5.0002 Grzmiąca, gm. Głuszyca, powiat wałbrzyski, zamieszczonych w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2110 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 4 listopada 2019 roku - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca jako tych, w których nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 18 listopada 2019 roku.

Wprowadził Administrator 07.11.2019 11:19:35
Opublikował Administrator 07.11.2019 11:19:35
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.11.2019 11:19:35

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

     OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO     

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 17.09.2019 roku, (data wpływu dnia 20.09.2019 roku), złożony przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: montażu anten oraz kabla cieknącego służących bieżącemu utrzymaniu linii kolejowej w zakresie obsługi systemu GSMR („ORD286-044096-XXX-01”) na linii kolejowej nr 286, zgodnego z załącznikiem graficznym dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, lokalizowanych na terenie działki nr 307 AM-2, obręb ewidencyjny 022105_5.0002 Grzmiąca, gm. Głuszyca, powiat wałbrzyski, zamieszczonej w załączniku do Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MliRNr 14, poz. 25 ze zm.).

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Infrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2110, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 7 dni po zawiadomieniu w drodze publicznego obwieszczenia.
 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 4 października 2019 roku - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i Gminy Głuszyca, jako te w których nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po. upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym z dniem 18 października 2019 roku.

Wprowadził Administrator 11.10.2019 17:26:21
Opublikował Administrator 11.10.2019 17:26:21
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.10.2019 17:26:21
Zaktualizował Administrator 11.10.2019 17:31:04

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI INFORMUJE

Wojewoda Dolnośląski informuje, że specjalistyczny nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Województwa Dolnośląskiego pełnią:

 • Pani lek. med. Aleksandra Sędziak

Szpital Uzdrowiskowy „Ondraszek” ul. Zdrojowa 10 a, 57-520 Długopole zdrój,
tel./fax  74/813 90 91, e-mail: a.sedziak@duw.pl

 • Pani lek. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
  „Uzdrowisko Lądek-Dlugopole” S.A., ul. Wolności  4, 57-540 Lądek Zdrój.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-zdrowia-i-polit/samodzielne-stan-1/99,Samodzielne-Stanowisko-Naczelnego-Lekarza-Uzdrowiska.html

Wprowadził Sabina Jelewska 16.01.2018 15:55:12
Opublikował Sabina Jelewska 16.01.2018 15:55:12
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 16.01.2018 15:55:12

Rozporządzenia, obwieszczenia, komunikaty

OBWIESZCZENIE

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
do 31 października 2017 r.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w zw. z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 4071/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zawiadamia się o: przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

 1. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 2. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 3. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać na stronach: http://www.umwd.dolnvslask.pl.                                                http://irt.wroc.pl/,                                                                                      http://bip.umwd.dolnvslask.pl.

http://bip.irt.wroc.pl/. a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego:

Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów uchwał, w terminie do 31 października 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,

ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultaciePirt.wroc.pl Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data stempla pocztowego).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR 4325/V/17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie

przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia
na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,

w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

 1. samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w zw. z art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 4071/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

 1. uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 2. uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
 3. uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

§ 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał wymienionych w § 1 oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie

 1. obwieszczenie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

§ 3. Treść ogłoszenia wymienionego w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Treść obwieszczenia wymienionego w § 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


 

Głuszyca, 18-08-2015 r.

 

Zarząd Wojewódźtwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie z dnia 5 sierpień 2015 r.

 

 


Głuszyca, 21-05-2015 r.

 

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 8 maja IF-PP.747.30.2015.AK

 

 


 

 

 

 

Głuszyca, 26-11-2014 r.

 

Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego

 

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego

 

Głuszyca, 12-05-2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomość Zarządzenia Nr 121 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głuszycy, w okręgu wyborczym nr 2

 

 

Głuszyca, 24-01-2013 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 styczna 2013 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim.

 

 

Głuszyca, 26-03-2011 r.

 Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WD_Głuszyca - ZO_Wałbrzych Gł. na RS_23

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla zadania pn.: Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej - Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WD_Głuszyca - ZO_Wałbrzych Gł. na RS_23

Głuszyca, 13-12-2011 r.

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych

oraz
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego podające do publicznej wiadomości przedmiotowe rozporządzenie.

 

Głuszyca, 21-12-2011 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 8 grudnia 2011 r
.

Głuszyca, 10-01-2012 r.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 28 grudnia 2011 r
.

 

 

 

Wprowadził Wojewoda Dolnośląski 20.12.2011 00:00:00
Opublikował Wojewoda Dolnośląski 20.12.2011 00:00:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 20.12.2011 00:00:00
Zaktualizował Administrator 12.10.2017 14:29:51
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl