BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA
BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA

OBWIESZCZENIE

Głuszyca, 05.04.2024 r.

GKiM.6733.1.2024

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek firmy Tango Projekt Przemysław Chomik, ul. Słoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa słupowej stacji transformatorowej 20kV od linii L-261 w Sierpnicy. Zasilenie osiedla domków jednorodzinnych i rekreacyjnych na działkach 120/x” Etap 2

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek numer 120/3, 396, 400, 401, 118 i 116/1 obręb Sierpnica, gm. Głuszyca. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolnych, realizowana będzie w celu zasilenia osiedla domów jednorodzinnych i rekreacyjnych i polegać będzie na budowie słupowej stacji transformatorowej 20kV od linii L-261 w Sierpnicy.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

                                                                                                                        

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14

 

Wprowadził Joanna Drzygała 05.04.2024 14:20:50
Opublikował Joanna Drzygała 05.04.2024 14:20:50
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 05.04.2024 14:20:50
Zaktualizował Joanna Drzygała 05.04.2024 14:26:54

OBWIESZCZENIE

GKiM.6722.2.2023      

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz uchwały LXIII/439/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2023 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla działki ewidencyjnej nr 164/3 w rejonie  ul.  Gdańskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 22 lutego  2024 r. do 13 marca 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 5 marzec 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z  2023  r. poz. 1094 ze zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 9 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Wprowadził Joanna Drzygała 09.02.2024 08:28:45
Opublikował Joanna Drzygała 09.02.2024 08:28:45
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 09.02.2024 08:28:45

OBWIESZCZENIE

GKiM.6722.3.2023      

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz uchwały LXIV/443/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 września 2023 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w rejonie działki 90/1 obręb ewidencyjny Głuszyca 2, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 22 lutego  2024 r. do 13 marca 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 5 marzec 2024r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z  2023  r. poz. 1094 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2024 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

 

Obwieszczenie  wywieszone w dniach od 9 lutego 2024 r. do 27 marca 2024 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Wprowadził Joanna Drzygała 09.02.2024 08:19:56
Opublikował Joanna Drzygała 09.02.2024 08:19:56
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 09.02.2024 08:19:56

OBWIESZCZENIE

Głuszyca, 05.02.2024 r.

GKiM.6733.1.2024

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz.977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek firmy Tango Projekt Przemysław Chomik, ul. Słoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa słupowej stacji transformatorowej 20kV od linii L-261 w Sierpnicy. Zasilenie osiedla domków jednorodzinnych i rekreacyjnych na działkach 120/x” Etap 2

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek numer 120/3, 396, 400, 401, 118 i 116/1 obręb Sierpnica, gm. Głuszyca. Inwestycja zlokalizowana jest na terenach rolnych, realizowana będzie w celu zasilenia osiedla domów jednorodzinnych i rekreacyjnych i polegać będzie na budowie słupowej stacji transformatorowej 20kV od linii L-261 w Sierpnicy.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

Wprowadził Joanna Drzygała 06.02.2024 07:52:02
Opublikował Joanna Drzygała 06.02.2024 07:52:02
Odpowiedzialny za treść Joanna Drzygała 06.02.2024 07:52:02
Zaktualizował Joanna Drzygała 06.02.2024 07:57:50

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.1.2023   

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm./ oraz uchwały LIX/415/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 marca 2023 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla części działki ewidencyjnej nr 273/7 przy ul. Łomnickiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 29 grudnia 2023 r. do 18 stycznia 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 stycznia 2024r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z  2023  r. poz. 1094 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2024 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 29 grudnia 2023 r. do 1 lutego 2024 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

 

Wprowadził Administrator 20.12.2023 14:40:41
Opublikował Administrator 20.12.2023 14:40:41
Odpowiedzialny za treść Administrator 20.12.2023 14:40:41

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.3.2023                                                

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2023  r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXIV/443/2023 z dnia 19 września 2023  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w granicach terenu oznaczonego symbolem B-UP3.2 – teren usług publicznych.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul.  Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 11.10.2023  do 02.11.2023

 

Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

imię, nazwisko i podpis osoby wywieszającej obwieszczenie

 

do pobrania:
-obwieszczenie


 

 

Wprowadził Administrator 11.10.2023 14:50:40
Opublikował Administrator 11.10.2023 14:50:40
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.10.2023 14:50:40

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 06.09.2023 r.

GKiM.6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne” działki nr 400/1 i 400/2  obręb Głuszyca Górna.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych numer 400/1 i 400/2 obręb Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. Przedmiotowy, 3-kondygnacyjny z poddaszem i piwnicą budynek aktualnie użytkowany  jako szkolno-mieszkaniowy po adaptacji przeznaczony  będzie na cele mieszkaniowe (mieszkania komunalne).

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

                                                                                                                      

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14
 

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 14.09.2023 12:47:56
Opublikował Administrator 14.09.2023 12:47:56
Odpowiedzialny za treść Administrator 14.09.2023 12:47:56

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.2.2023                                               

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXIII/439/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla działki ewidencyjnej nr 164/3 w rejonie ul. Gdańskiej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

 

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 04.09.2023 r. do 26.09.2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

 


 

 

Wprowadził Administrator 04.09.2023 14:57:49
Opublikował Administrator 04.09.2023 14:57:49
Odpowiedzialny za treść Administrator 04.09.2023 14:57:49

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 17 sierpnia 20 23 r.

GKiM.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek firmy ALCOM Sp. z o. o. Norbert Klechowicz, Boleścin 1a, 58-112 Grodziszcze działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie Oddział w Wałbrzychu z siedzibą, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Budowa sieci energetycznej kablowej 20kV (L-263-32) w Grzmiącej” na części działki nr 28, obręb Grzmiąca.

- pełna treść obwieszczenia

Wprowadził Marta Czepil 18.08.2023 14:19:37
Opublikował Marta Czepil 18.08.2023 14:19:37
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 18.08.2023 14:19:37

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 14.07.2023 r.

GKiM.6733.3.2023

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Inwestycji, Rozwoju i Promocji, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne” działki nr 400/1 i 400/2  obręb Głuszyca Górna.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych numer 400/1 i 400/2 obręb Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. Przedmiotowy, 3-kondygnacyjny z poddaszem i piwnicą budynek aktualnie użytkowany  jako szkolno-mieszkaniowy po adaptacji przeznaczony  będzie na cele mieszkaniowe (mieszkania komunalne).

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 18.07.2023 12:00:35
Opublikował Administrator 18.07.2023 12:00:35
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.07.2023 12:00:35

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca 16.06.2023r.

GKiM.6722.3.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz. 977) w związku z uchwałą nr LII/363/2022 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca,

w dniach od 26 czerwca 2023 r. do 17 lipca 2023r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 lipca 2023r. o godz. 1400, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
pok. 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Głuszycy na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bok@gluszyca.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2023r.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Głuszyca z siedzibą ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacja przysługujących praw można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres lod@eduodo.pl.
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.gluszyca.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

 

Wprowadził Administrator 16.06.2023 11:59:39
Opublikował Administrator 16.06.2023 11:59:39
Odpowiedzialny za treść Administrator 16.06.2023 11:59:39

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.1.2023                                               

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LIX/415/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla części działki ewidencyjnej nr 273/7 przy ul. Łomnickiej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

 

obwieszczenie wywieszone w dniach od 09.06.2023 r. do 03.07.2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 09.06.2023 13:05:48
Opublikował Administrator 09.06.2023 13:05:48
Odpowiedzialny za treść Administrator 09.06.2023 13:05:48

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 02.06.2023 r.

GKiM.6733.2.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek firmy ALCOM Sp. z o. o. Norbert Klechowicz, Boleścin 1a, 58-112 Grodziszcze działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie Oddział w Wałbrzychu z siedzibą, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa sieci energetycznej kablowej 20kV (L-263-32) w Grzmiącej”

na części działki nr 28, obręb Grzmiąca.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren części działki ewidencyjnej numer 28 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie rolnym, realizowana będzie w celu zasilenia nowych odbiorców i polegać będzie na budowie odcinka sieci energetycznej kablowej 20kV.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14     

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 02.06.2023 15:17:12
Opublikował Administrator 02.06.2023 15:17:12
Odpowiedzialny za treść Administrator 02.06.2023 15:17:12

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 25.05.2023 r.

GKiM.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Weinstok zam. ul. Nałkowskiej 51/20, 60-573 Poznań działającego na podstawie pełnomocnictwa firmy P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Stacja bazowa telefonii komórkowej nr WAL3063A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja techniczna dla światłowodu)” działka nr 553/2  obręb Głuszyca Górna.

- pełna treść

Wprowadził Marta Czepil 25.05.2023 13:20:22
Opublikował Marta Czepil 25.05.2023 13:20:22
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 25.05.2023 13:20:22

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

GKiM.6722.5.2022   

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./ oraz uchwały LIII/375/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2022 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla części działki ewidencyjnej nr 123/1 przy ul. Grunwaldzkiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 maja 2023r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 20.04.2023 13:23:14
Opublikował Administrator 20.04.2023 13:23:14
Odpowiedzialny za treść Administrator 20.04.2023 13:23:14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

GKiM.6722.4.2022   

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszycawraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./ oraz uchwały LIII/374/2022 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2022 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w granicach terenu oznaczonego symbolem B-U7.3 – teren usług, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 kwietnia 2023 r. do 17 maja 2023r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 maja 2023r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20 kwietnia 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.  74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie
 

Wprowadził Administrator 20.04.2023 13:19:20
Opublikował Administrator 20.04.2023 13:19:20
Odpowiedzialny za treść Administrator 20.04.2023 13:19:20
Zaktualizował Administrator 20.04.2023 13:21:29

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 05.04.2023 r.

GKiM.6733.1.2023

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Roberta Weinstok zam. ul. Nałkowskiej 51/20, 60-573 Poznań działającego na podstawie pełnomocnictwa firmy P4 Sp. z o. o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Stacja bazowa telefonii komórkowej nr WAL3063A wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilająca, kanalizacja techniczna dla światłowodu)” działka nr 553/2  obręb Głuszyca Górna.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje część terenu działki ewidencyjnej numer 553/2 obręb Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci PLAY – kod operatora nr WALa3063A składająca się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnie 64 m, wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, urządzeniami nadawczymi i transmisyjnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzna linia zasilającą, kanalizacja teletechniczna dla światłowodu).

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14

 

Do pobrania:
-obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 05.04.2023 11:27:04
Opublikował Administrator 05.04.2023 11:27:04
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.04.2023 11:27:04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.2.2022               

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./ oraz uchwały L/356/2022  Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2022 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działek położonych w obrębie Sierpnica nr: 200, 201, 202, 418, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 8 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.  o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 30 stycznia 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 01.02.2023 09:34:26
Opublikował Administrator 01.02.2023 09:34:26
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.02.2023 09:34:26

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.1.2022               

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm./ oraz uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2022 roku: Nr L/354/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, oraz Nr L/355/2022, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w obrębie Sierpnica nr 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19, 69/20, 69/21, 89/2 część działki 86/7 oraz części działek związanych z komunikacją: 395, 392/2, 96/12, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 8 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 28 lutego 2023 r.  o godz. 12.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2023 r.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 30 stycznia 2023 r. do dnia 14 marca 2023 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie


 

 

Wprowadził Administrator 31.01.2023 15:31:23
Opublikował Administrator 31.01.2023 15:31:23
Odpowiedzialny za treść Administrator 31.01.2023 15:31:23

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.4.2022                                                

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LIII/374/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w granicach terenu oznaczonego symbolem B-U7.3 – teren usług.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

 

obwieszczenie wywieszone w dniach od 29.11.2022  do 03.01.2023

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

 

Wprowadził Administrator 29.11.2022 14:08:30
Opublikował Administrator 29.11.2022 14:08:30
Odpowiedzialny za treść Administrator 29.11.2022 14:08:30
Zaktualizował Administrator 29.11.2022 14:08:46

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Nr GKiM.6722.5.2022                                                

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LIII/375/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w rejonie  działki ewidencyjnej nr 123/1 przy ul. Grunwaldzkiej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

 

obwieszczenie wywieszone w dniach od 29.11.2022  do 03.01.2023

sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 29.11.2022 14:06:04
Opublikował Administrator 29.11.2022 14:06:04
Odpowiedzialny za treść Administrator 29.11.2022 14:06:04

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 24.11.2022r.

GKiM.6722.3.2022

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy w Głuszycy uchwały nr LII/363/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo – rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/80/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr XLVIII/331/2018 Rady Miejskiej
w Głuszycy z dnia 27 lutego 2018 r. Przedmiot zmiany uchwały odnosi się wyłącznie do zasad kształtowania zabudowy.

Jednocześnie zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany tekstu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione na piśmie do Burmistrza Głuszycy na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowej 9; 58-340 Głuszyca, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat@gluszyca.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku.

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Głuszyca z siedzibą ul. Parkowej 9, 58-340 Głuszyca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacja przysługujących praw można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres lod@eduodo.pl.
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie bip.gluszyca.pl w zakładce RODO oraz w siedzibie Administratora.

 

Burmistrz Głuszycy

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie


 

 

Wprowadził Administrator 25.11.2022 10:38:31
Opublikował Administrator 25.11.2022 10:38:31
Odpowiedzialny za treść Administrator 25.11.2022 10:38:31

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.1.2022.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwał: Nr L/354/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działki położonej w obrębie Sierpnica nr 89/2; Nr L/355/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działek położonych w obrębie  Sierpnica nr 69/14, 69/15, 69/16, 69/17, 69/18, 69/19, 69/20, 69/21, część działki 86/7 oraz części działek związanych z komunikacją: 395, 392/2, 96/12; względem których zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Uchwały dostępne są na stronie BIP.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. lub przez platformę ePUAP. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy. Dla ww. planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ze względu na brak możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania transgranicznego.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.09.2022 r. do 06.10.2022.
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14.

Do pobrania:
- obwieszczenie

 


 

 

Wprowadził Administrator 21.09.2022 10:12:08
Opublikował Administrator 21.09.2022 10:12:08
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.09.2022 10:12:08

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.2.2022.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr L/356/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działek położonych w obrębie  Sierpnica nr: 200, 201, 202, 418; względem której zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Uchwała dostępna jest na stronie BIP.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. lub przez platformę ePUAP. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy. Dla ww. planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ze względu na brak możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania transgranicznego.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.09.2022 r. do 06.10.2022
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14.

Do pobrania:
- obwieszczenie

 


 

 

Wprowadził Administrator 21.09.2022 10:08:27
Opublikował Administrator 21.09.2022 10:08:27
Odpowiedzialny za treść Administrator 21.09.2022 10:08:27

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.3.2021                                        

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503/ oraz uchwały XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, dla działki ewidencyjnej nr 49/1, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 12 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 25 sierpnia  2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 /, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022 r.

- treść obwieszczenia

Wprowadził Marta Czepil 12.08.2022 18:14:20
Opublikował Marta Czepil 12.08.2022 18:14:20
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 12.08.2022 18:14:20

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 10.06.2022 r.

GKiM.6733.1.2022

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Nadzoru Inwestycji Budowlanych, Infrastruktury Technicznej, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa tarasu widokowego” działka nr 403/204 obręb Grzmiąca.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej numer 403/204 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca na szczycie góry Gomólnik Mały, na terenie leśnym. Taras posadowiony będzie na ławie fundamentowej betonowej o konstrukcji wsporczej ze stali. Podest tarasu wykończony będzie deskami z modrzewia syberyjskiego.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Parkowa 9, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 3).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 10.06.2022 13:13:55
Opublikował Administrator 10.06.2022 13:13:55
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.06.2022 13:13:55
Zaktualizował Administrator 10.06.2022 13:14:21

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.5.2021   

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503/ oraz uchwały XL/297/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla działki ewidencyjnej nr 115/1 przy ul. Leśnej oraz części działki nr 102 (droga wewnętrzna) ul. Leśna, stanowiąca kontynuację drogi KDW z obowiązującego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 19 kwietnia 2022 r. do 9 maja 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 26 kwietnia  2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 maja 2022 r.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 12 kwietnia 2022 r. do 23 maja 2022 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- treść obieszczenia

 

 

 


 

 

Wprowadził Administrator 07.04.2022 10:37:37
Opublikował Administrator 07.04.2022 10:37:37
Odpowiedzialny za treść Administrator 07.04.2022 10:37:37

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6720.1.2021                                                   

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały nr XXXIII/252/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 maja 2021r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przedkładam do zaopiniowania projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w rejonie działek 48/1 i 49/1 we wsi Grzmiąca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej bip.gluszyca.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, o godz. 13:00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do prognozy jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 19 maja 2022 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- treść obwieszczenia

 

Wprowadził Administrator 01.04.2022 11:30:38
Opublikował Administrator 01.04.2022 11:30:38
Odpowiedzialny za treść Administrator 01.04.2022 11:30:38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.4.2021   

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 741 z póź. zm./ oraz uchwały XXXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, w rejonie działki nr 188/1 położonych w obrębie Grzmiąca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 9 marca 2022 r. do 29 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 22 marca 2022r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 2 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
- treść obwieszczenia
 

Wprowadził Administrator 03.03.2022 10:49:39
Opublikował Administrator 03.03.2022 10:49:39
Odpowiedzialny za treść Administrator 03.03.2022 10:49:39
Zaktualizował Administrator 03.03.2022 10:53:02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.2.2021   

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj. Dz. U. z 2021  r. poz. 741 z póź. zm./ oraz uchwały XXXVI/278/2021Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2021 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działek położonych w obrębie Kolce nr: 45, 46, 47, 48, 52, 56/2, 57, 58/2, 58/3, 59, 61, w obrębie Sierpnica nr: 42, 387, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 9 marca 2022 r. do 29 marca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Parkowa 9, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 3, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 22 marca 2022r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 3. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r.

 

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 2 marca 2022 r. do 12 kwietnia 2022 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 660 46 14

 

Do pobrania:
-treść obwieszczenia


 

Wprowadził Administrator 03.03.2022 10:44:35
Opublikował Administrator 03.03.2022 10:44:35
Odpowiedzialny za treść Administrator 03.03.2022 10:44:35
Zaktualizował Administrator 03.03.2022 10:51:33

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 24.02.2022 r.

GKiM.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek firmy ALCOM Sp. z o. o. Norbert Klechowicz, ul. Armii Krajowej 75/9, 58-302 Wałbrzych działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie Oddział w Wałbrzychu z siedzibą, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 20kV (L-263-32), sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV w Grzmiącej” działki nr 275, 272, 281, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6 obręb Grzmiąca.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach nr 275, 272, 281, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w celu zasilenia nowych odbiorców i polegać będzie na budowie słupa sieci energetycznej napowietrznej 20kV, sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 20kV, sieci energetycznej kablowej 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 660 46 14

 

Do pobrania:
- obwieszczenie

 

Wprowadził Administrator 25.02.2022 12:34:25
Opublikował Administrator 25.02.2022 12:34:25
Odpowiedzialny za treść Administrator 25.02.2022 12:34:25
Zaktualizował Administrator 25.02.2022 12:36:19

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 27.01.2022r.

GKiM.6722.1.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Dworcowej w obr. wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późń. zm.), a także w związku z uchwałą nr XXXVI/277/2021 z dnia 22 czerwca 2021r.
o przystąpieniu do sporządzenia ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Dworcowej w obr.
wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 4 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55; 58-340 Głuszyca, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400  oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Głuszycy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lutego 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, pok. 15, przy
ul. Grunwaldzkiej 55, o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Głuszycy na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzkiej 55; 58-340 Głuszyca, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: bok@gluszyca.pl lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2022r.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że::

 1. Administratorem danych osobowych podanych w celu składania uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Głuszycy, ul. ul. Grunwaldzkiej 55; 58-340 Głuszyca.
 2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie
  z polskim prawem archiwalnym.
 4. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 6. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 7. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm. ) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 8. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.

 

Burmistrz Głuszycy

Do pobrania:
-obwieszczenie
-uchwała - treść
-uchwała - załącznik graficzny
-prognoza oddziaływania na środowiski

 

 

 

Wprowadził Administrator 27.01.2022 10:06:38
Opublikował Administrator 27.01.2022 10:06:38
Odpowiedzialny za treść Administrator 27.01.2022 10:06:38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.5.2021                                                

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XL/297/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla działki ewidencyjnej nr 115/1 przy ul. Leśnej oraz części działki nr 102 (droga wewnętrzna) ul. Leśna, stanowiąca kontynuację drogi KDW z obowiązującego planu.

            Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

            Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 10.01.2022  do 01.02.2022
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

- treść obwieszczenia


 

Wprowadził Administrator 11.01.2022 13:08:27
Opublikował Administrator 11.01.2022 13:08:27
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.01.2022 13:08:27
Zaktualizował Administrator 11.01.2022 13:09:06

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 10.12.2021 r.

GKiM.6733.3.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek firmy ALCOM Sp. z o. o. Norbert Klechowicz, ul. Armii Krajowej 75/9, 58-302 Wałbrzych działającej na podstawie pełnomocnictwa TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie Oddział w Wałbrzychu z siedzibą, ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 20kV (L-263-32), sieci energetycznej kablowej 0,4 kV i stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV w Grzmiącej” działki nr 275, 272, 281, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6 obręb Grzmiąca.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach nr 275, 272, 281, 10/2, 10/3, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5 i 11/6 obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w celu zasilenia nowych odbiorców i polegać będzie na budowie słupa sieci energetycznej napowietrznej 20kV, sieci energetycznej napowietrzno-kablowej 20kV, sieci energetycznej kablowej 0,4kV i stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 886 67 64

- treść obwieszczenia

Wprowadził Administrator 10.12.2021 12:26:19
Opublikował Administrator 10.12.2021 12:26:19
Odpowiedzialny za treść Administrator 10.12.2021 12:26:19
Zaktualizował Administrator 10.12.2021 12:30:46

OBIWESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.4.2021

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  U.  z  2021  r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIX/288/2021 z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, w obrębie Grzmiąca nr 188/1,  względem którego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. lub przez platformę ePUAP. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywiesza się w dniach 27.10.2021 r. – 22.11.2021 r.
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

- treść obwieszczenia

Wprowadził Marta Czepil 27.10.2021 14:14:17
Opublikował Marta Czepil 27.10.2021 14:14:17
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 27.10.2021 14:14:17

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 23.09.2021 r. na wniosek firmy Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o. o., ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa dojazdu pożarowego nr 7B i modernizacja zbiornika przeciwpożarowego nr 225/879 na terenie Leśnictwa Jedlinka”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 16, 17, 29 i 30 obręb Głuszyca 3, gm. Głuszyca. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi leśnej wewnętrznej, która będzie pełnić funkcje dojazdu pożarowego oraz modernizacji zbiornika przeciwpożarowego nr 225/879 na terenie Leśnictwa Jedlinka w gm. Głuszyca, powiat wałbrzyski.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 886 67 64

-treść obwieszczenia

Wprowadził Administrator 24.09.2021 11:51:42
Opublikował Administrator 24.09.2021 11:51:42
Odpowiedzialny za treść Administrator 24.09.2021 11:51:42
Zaktualizował Administrator 24.09.2021 11:52:22

GKiM.6722.3.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXVI/276/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, dla działek ewidencyjnych nr 48/1 i 49/1.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 10.08.2020 r. do 02.09.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


 

Wprowadził Administrator 11.08.2021 23:32:43
Opublikował Administrator 11.08.2021 23:32:43
Odpowiedzialny za treść Administrator 11.08.2021 23:32:43

GKiM.6722.2.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica,

gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 741 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.  U.  z  2021  r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXVI/278/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, Sierpnica, gm. Głuszyca, w rejonie działek ewidencyjnych w obrębie Kolce nr: 45, 46, 47, 48, 52, 56/2, 57, 58/2, 58/3, 59, 61, w obrębie Sierpnica nr: 42, 387.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl. Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 09.08.2021 r. do 01.09.2021 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Wprowadził Administrator 11.08.2021 23:29:18
Opublikował Administrator 11.08.2021 23:29:18
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.08.2021 23:29:18

GKiM.6733.1.2021

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek firmy Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp. z o. o., ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach, ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa dojazdu pożarowego nr 7B i modernizacja zbiornika przeciwpożarowego nr 225/879 na terenie Leśnictwa Jedlinka” działki nr działki nr 16, 17, 29 i 30 obręb Głuszyca 3.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach nr 16, 17, 29 i 30 obręb Głuszyca 3, gm. Głuszyca. Inwestycja polegać będzie na budowie drogi leśnej wewnętrznej, która będzie pełnić funkcje dojazdu pożarowego oraz modernizacji zbiornika przeciwpożarowego nr 225/879 na terenie Leśnictwa Jedlinka w gm. Głuszyca, powiat wałbrzyski.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 886 67 64

Wprowadził Administrator 07.08.2021 00:06:23
Opublikował Administrator 07.08.2021 00:06:23
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 07.08.2021 00:06:23
Zaktualizował Administrator 07.08.2021 00:08:10

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

GKiM.6722.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXXVI/277/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.

Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 z późn. zm.).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy
 ul. Grunwaldzkiej 55; 58-340 Głuszyca, w terminie do dnia 18 sierpnia 2021r.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, a jeżeli wniosek dotyczy konkretnej nieruchomości – także wskazanie jej położenia i numeru ewidencyjnego.

Treść obwieszczenia:
- pełny tekst

Wprowadził Marta Czepil 28.07.2021 13:21:37
Opublikował Marta Czepil 28.07.2021 13:21:37
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 28.07.2021 13:21:37
Zaktualizował Marta Czepil 28.07.2021 13:21:51

GKiM.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

zawiadamiam

 

że w dniu 26.03.2021 r. na wniosek firmy Biura Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT – Lidia Kaczmarek-Jagiełło, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kłodzkiej 19 w Głuszycy Górnej” działki nr 176, 517, 516/1 i 516/2 obręb Głuszyca Górna.

 

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 176, 517, 516/1 i 516/2 obręb Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kłodzkiej 19 w Głuszycy Górnej. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 886 67 64

Wprowadził Administrator 03.06.2021 03:31:52
Opublikował Administrator 03.06.2021 03:31:52
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.06.2021 03:31:52

GKiM.6720.1.2021

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania z zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z  2020  r.  poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.  U.  z  2020  r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXXIII/252/2021 z dnia 30 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca.

Do dnia 15 czerwca 2021 r. zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy w formie: pisemnej (na adres Urzędu Miejskiego w Głuszycy) lub osobiście w Urzędzie, w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@gluszyca.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywieszono od 13.05.2021 r. do 15.06.2021 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


 

Wprowadził Administrator 12.05.2021 13:47:50
Opublikował Administrator 12.05.2021 13:47:50
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 12.05.2021 13:47:50

Obwieszczenie

Głuszyca, 15.04.2021 r.

GKiM.6733.2.2021

           OBWIESZCZENIE

             BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 26.03.2021 r. na wniosek firmy Biura Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT – Lidia Kaczmarek-Jagiełło, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kłodzkiej 19 w Głuszycy Górnej” działki nr 176, 517, 516/1 i 516/2 obręb Głuszyca Górna.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 176, 517, 516/1 i 516/2 obręb Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kłodzkiej 19 w Głuszycy Górnej. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 §1 i §2 kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Głuszycy i poprzez inne publiczne ogłoszenie.

W związku z powyższym, zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 10 §1 Kpa, organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium wyżej wymienionego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, przy ul. Grunwaldzkiej 55, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (pok. nr 15).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel.74 886 67 64

Wprowadził Administrator 16.04.2021 15:43:47
Opublikował Administrator 16.04.2021 15:43:47
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.04.2021 15:43:47
Zaktualizował Administrator 16.04.2021 15:45:58

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY o wyłożeniu do publicznego wglądu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

GKiM.6722.1.2020

GKiM.6727.2.2020

GKiM.6727.4.2020

GKiM.6727.3.2020

GKiM.6727.5.2020

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm./ oraz uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy:

1)         Nr XIX/150/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w rejonie działek ewidencyjnych nr 556, 86/2, 86/1 przy ul. Henryka Sienkiewicza,

2)         Nr XX/159/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 156 przy ul. Polnej,

3)         Nr XX/160/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 471 przy ul. Bohaterów Getta,

4)         Nr XX/161/2020 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w obrębie działek 476/10, 476/5, 476/3, 476/11, 476/14, 476/13, 476/8, 476/7 obręb ewidencyjny Głuszyca 1,

5)         Nr XXI/167/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla części działki ewidencyjnej nr 198 przy ul. Gdańskiej,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 7 października  2020 r. do 27 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekty dokumentów udostępnione będą również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych  planów odbędą się w dniu 14 października  2020 r. o godz. 13.00 dla projektu nr 1), 13.15 dla projektu nr 2), 13.30 dla projektu nr 3), 13.45 dla projektu nr 5) 14.00 dla projektu nr 5) w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 283 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.gluszyca.pl/ w dniach od 30.09.2020 r. do 10.11.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


Pakiet 1

1 .S tekst uchwały

2. S zał. graficzny

3 .S uzasadnienie

4. S prognoza


Pakiet 2

1. P tekst uchwały

2. P zał. graficzny

3. P uzasadnienie

4. P prognoza


Pakiet 3

1. BG treść uchwały

2. BG zał. graficzny

3. BG uzasadnienie

4. BG prognoza


Pakiet 4

1. K treść uchwała

2. K zał. graficzny

3. K uzasadnienie

4. K prognoza


Pakiet 5

1. G tekst uchwały

2. G zał. graficzny

3. G uzasadnienie

4. G prognoza


 

Wprowadził Administrator 01.10.2020 14:20:22
Opublikował Administrator 01.10.2020 14:20:22
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 01.10.2020 14:20:22
Zaktualizował Administrator 01.10.2020 14:35:26

 Głuszyca, 23.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) oraz uchwał:

- nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca,                            gm. Głuszyca.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu
20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów planów.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 30.07.2020  r. do dnia 03.09.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

1. Obwieszczenie o wyłożeniu planu

2. Treśc uchwały M

3. Załącznik graficzny do uchwały planu M

4. Prognoza M


 

 

 Głuszyca, 23.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) oraz uchwał:

 

- nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca,                            gm. Głuszyca.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,                 w dniach od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów planów.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 30.07.2020  r. do dnia 03.09.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

1. Obwieszczenie o wyłożeniu planu

2. Treść uchwały T

3. Załącznik graficzny do uchwały T

4. Prognoza T

 

 

 Głuszyca, 23.07.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020, poz. 293), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020, poz. 283) oraz uchwał:

- nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca;

- nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca,                            gm. Głuszyca.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu
20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektów planów.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 września 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 30.07.2020  r. do dnia 03.09.2020 r. Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

1. Obwieszczenie o wyłożeniu planu

2. Treść uchwały ID

3. Załącznik graficzny do uchwały ID

4. Prognoza ID

 

GKiM.6722.5.2020

GKiM.6722.5.2020         

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXI/167/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla części działki ewidencyjnej nr 198 przy ul. Gdańskiej.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrza Głuszycy.

Wprowadził Administrator 03.07.2020 16:53:34
Opublikował Administrator 03.07.2020 16:53:34
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.07.2020 16:53:34

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

GKiM.6722.1.2020

GKiM.6722.2.2020

GKiM.6722.3.2020

GKiM.6722.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020  r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwał:

 1. Nr XIX/150/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w rejonie działek ewidencyjnych nr 556, 86/2, 86/1 przy ul. Henryka Sienkiewicza,
 2. Nr XX/159/2020 z dnia 3 marca 2020 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 156 przy ul. Polnej,
 3. Nr XX/160/2020 z dnia 3 marca 2020 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 471 przy ul. Bohaterów Getta,
 4. Nr XX/161/2020 z dnia 3 marca 2020 r. roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w obrębie działek 476/10, 476/5, 476/3, 476/11, 476/14, 476/13, 476/8, 476/7 obręb ewidencyjny Głuszyca 1.

 Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionymi opracowaniami.

Proszę o składanie informacji i wniosków, które mogą mieć wpływ na sposób zagospodarowania obszarów objętych wyżej wymienionymi opracowaniami w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Burmistrza Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrza Głuszycy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 25.03.2020  do 16.04.2020

osoba wywieszająca obwieszczenie: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Wprowadził Administrator 26.03.2020 14:04:37
Opublikował Administrator 26.03.2020 14:04:37
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.03.2020 14:04:37

Obwieszczenie - MK.6722.1.2018

Głuszyca, 28.11.2019 r.

MK.6722.6.2019

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ oraz uchwały XI/79/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 52/3 obręb Grzmiąca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 05 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 28.11.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie - MK.6722.6.2019.pdf

2. Projekt uchwały - tekst.pdf

3. Projekt uchwały - załącznik graficzny.jpg

4. Projekt uchwały - uzasadnienie.pdf

5. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko.pdf

6. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko - załącznik graficzny.jpg

Wprowadził Administrator 29.11.2019 14:29:46
Opublikował Administrator 29.11.2019 14:29:46
Odpowiedzialny za treść Administrator 29.11.2019 14:29:46

Obwieszczenie - MK.6722.5.2019

                                                                                                                                                                                                                                             Głuszyca, 28.11.2019 r.

MK.6722.5.2019

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ oraz uchwały XI/77/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 maja 2019  roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca, dotyczącej Centrum Przesiadkowego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 05 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 28.11.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.

 Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

1. obwieszczenie - MK.6722.5.2019.pdf

2. projekt uchwały - tekst.pdf

3. projekt uchwały - załącznik graficzny.jpg

4. projekt uchwały - uzasadnienie.pdf

5. prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko.pdf

 

Wprowadził Administrator 29.11.2019 14:00:03
Opublikował Administrator 29.11.2019 14:00:03
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.11.2019 14:00:03

Obwieszczenie - MK.6722.1.2018

            Głuszyca, 28.11.2019 r.

MK.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ oraz uchwały Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, w granicach działki ewidencyjnej nr 216/2, 217/2, 218/2, 225, 226, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 05 grudnia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: bok@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 r.

Obwieszczenie umieszczone: od dnia 28.11.2019 r. do dnia 10.01.2020 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie - MK.6722.1.2018.pdf

2. Projekt uchwały - tekst.pdf

3. Projekt uchwały - załącznik graficzny.jpg

4. Projekt uchwały - uzasadnienie.pdf

5. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko.pdf

6. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko - załącznik graficzny.jpg

 

Wprowadził Administrator 29.11.2019 13:53:32
Opublikował Administrator 29.11.2019 13:53:32
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 29.11.2019 13:53:32

MK.6722.3.2017

Głuszyca, dnia 18 czerwca 2019 r.

MK.6722.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018, poz. 1945), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081) oraz uchwały
nr XXXIV/239/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
19 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach 18.06.2019 r. – 12.07.2019 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie

2. Projekt uchwały - tekst

3. Projekt uchwały - załącznik graficzny

4. Oświadczenie projektanta

5. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko

 

Wprowadził Administrator 26.06.2019 08:24:36
Opublikował Administrator 26.06.2019 08:24:36
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 26.06.2019 08:24:36

MK.6722.5.2019

Głuszyca, 15.06.2019 r.

MK.6722.5.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XI/77/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 15 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 15 lipca 2019 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.06.2019 do 15.07.2019

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

Wprowadził Administrator 14.06.2019 11:04:38
Opublikował Administrator 14.06.2019 11:04:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.06.2019 11:04:38

MK6722.6.2019

Głuszyca, 14.06.2019 r.

MK6722.6.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XI/79/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 52/3 obręb Grzmiąca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 15 lipca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 15 lipca 2019 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.06.2019 do 15.07.2019

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

Wprowadził Administrator 14.06.2019 11:03:16
Opublikował Administrator 14.06.2019 11:03:16
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.06.2019 11:03:16

MK.6722.1.2018

Głuszyca, 14.06.2019r.

MK.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr II/12/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 216/2, 217/2, 218/2, 225, 226.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 15 lipca 2019  r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 15 lipca 2019 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.06.2019 do 15.07.2019

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

Wprowadził Administrator 14.06.2019 11:01:47
Opublikował Administrator 14.06.2019 11:01:47
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 14.06.2019 11:01:47

MK.6722.2.2019

                                                                                                                       Głuszyca, 10.06.2019 r.

MK.6722.2.2019

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ oraz uchwały Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 lutego 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, w rejonie działki ewidencyjnej nr 237/3 przy ul. Sienkiewicza, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 18 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 10 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie

2. Projekt uchwały - tekst

3. Projekt uchwały - załącznik graficzyn

4. Projekt uchwały - uzasadnienie

5. Prognoza skutków ustaleń MPZP na środowisko

 

 

Wprowadził Administrator 13.06.2019 10:35:18
Opublikował Administrator 13.06.2019 10:35:18
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.06.2019 10:35:18

MK.6722.4.2019

Głuszyca, dnia 10.06.2019 r.

MK.6722.4.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2018, poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XI/78/2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca.          

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, gm. Głuszyca, na podstawie w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski
z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, Tel. 74 886 67 64

 

Wprowadził Administrator 11.06.2019 16:27:44
Opublikował Administrator 11.06.2019 16:27:44
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 11.06.2019 16:27:44

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 21.03.2017 r.

MK.6722.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2016, poz.778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353),

 

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXXIV/239/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca.          

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca, na podstawie w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski
z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń,

 1. Prasa lokalna,
 2. BIP.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

Wprowadził Administrator 21.03.2019 18:14:38
Opublikował Administrator 21.03.2019 18:14:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 21.03.2019 18:14:38

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

MK.6722.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  2018, poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr VI/52/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca.          

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, na podstawie w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski
z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rozdzielnik:

1.  Tablica ogłoszeń,

 1. Prasa lokalna,
 2. BIP.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 13.03.2019  do 11.04.2019

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Wprowadził Administrator 13.03.2019 18:15:01
Opublikował Administrator 13.03.2019 18:15:01
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.03.2019 18:15:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, 12.03.2019 r.

MK.6722.2.2019.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr VI/53/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w rejonie działki ewidencyjnej nr 237/3 przy ul. Sienkiewicza.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres bok@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 10 kwietnia 2019r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 12.03.2019  do 10.04.2019

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Wprowadził Administrator 13.03.2019 18:12:10
Opublikował Administrator 13.03.2019 18:12:10
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.03.2019 18:12:10

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GŁUSZYCY

Głuszyca, dnia 15.01.2019 r.

MK.6722.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  2018, poz.1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr II/13/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca.

           W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca, na podstawie w/w uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski
z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wprowadził Administrator 15.01.2019 17:10:23
Opublikował Administrator 15.01.2019 17:10:23
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 15.01.2019 17:10:23

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Głuszyca, dnia  24.10.2018 r.

MK.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z późn. zm.).  

zawiadamiam:

że na wniosek firmy PPD Wrotech Sp. z o. o., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowie sieci wodociągowej na dz. nr 81, 2, 6, 13, 80/2, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 25/1, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 81, 2, 6, 13, 80/2, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 25/1, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższy  informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 3/2018 znak: MK.6733.3.2018 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

Wprowadził Administrator 30.10.2018 20:30:59
Opublikował Administrator 30.10.2018 20:30:59
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 30.10.2018 20:30:59

Obwieszczenia Burmistrza Miasta Głuszycy: ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, zagospodarowanie przestrzene

Głuszyca, dnia 23.08.2018 r.

MK.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUSZYCY

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.) i art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Zawiadamiam

że na wniosek firmy PPD Wrotech Sp. z o. o., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

„Budowie sieci wodociągowej na dz. nr 81, 2, 6, 13, 80/2, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 81, 2, 6, 13, 80/2, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższym   informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 88 66 764

 


Głuszyca, dnia  20.08.2018 r.

MK.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z późn. zm.).  

zawiadamiam:

że na wniosek firmy PPD Wrotech Sp. z o. o., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa wodociągu na dz. nr 1 obręb Kolce oraz kanalizacji sanitarna na dz. nr 81, 2, 6, 13, 80/2, 17, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 25/1, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 1, 81, 2, 6, 13, 80/2, 17, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 25/1, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz kanalizacji sanitarnej w Kolcach. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższy  informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 1/2018 znak: MK.6733.1.2018 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


Głuszyca, dnia 29.06.2018 r.

MK.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUSZYCY

 

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.) i art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Zawiadamiam

że na wniosek firmy PPD Wrotech Sp. z o. o., ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław działającej na podstawie pełnomocnictwa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

„Budowa wodociągu na dz. nr 1 obręb Kolce oraz kanalizacji sanitarna na dz. nr 81, 2, 6, 13, 80/2, 17, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 1, 81, 2, 6, 13, 80/2, 17, 80/1, 90, 67, 94/4, 21, 24, 25/2, 72/1, 72/2, 96, 79, 76, 28, 29, 33, 30, 70, 69, 50, 57 obręb Kolce, gm. Głuszyca. Inwestycja realizowana będzie w ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Gdańskiej w Głuszycy oraz kanalizacji sanitarnej w Kolcach. Inwestycja ma charakter liniowy, trasy przebiegu sieci zlokalizowane są w pasie drogowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższym   informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 88 66 674

 


Głuszyca, dnia  13.04.2018 r.

MK.6722.7.2017

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./ oraz uchwały Nr XLI/283/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca, w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 19 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 12.04.2018 r. do 04.06.2018 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie

2. Treść uchwały

3. Załącznik graficzny do uchwały

4. Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany MPZP na środowisko

5. Załącznik graficzny do prognozy

 

 


Głuszyca, dnia  26.03.2018 r.

MK.6733.1.2018

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z późn. zm.).  

zawiadamiam:

że na wniosek firmy Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD, ul. Wysockiego 28-23, 58-304 Wałbrzych działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, działającego w imieniu Gminy Głuszyca zostało wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 187/3, 187/7 i 187/8, obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Budowa świetlicy ma być wykonana w ramach zadania „Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca”. Inwestycja będzie obejmowała budowę budynku świetlicy, budowy drogi dojazdowej wraz ze zjazdem oraz uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:

 • rodzaju inwestycji;
 • warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych;
 • linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1;

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższy  informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 1/2018 znak: MK.6733.1.2018 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


MK.6722.4.2017

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm./ oraz uchwały Nr XXXVI/244/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla terenów w rejonie ul. Łukasiewicza oraz ul. Częstochowskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 30 stycznia 2018 r. do 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 14 luty 2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2018 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 30.01.2018 r. do 21.03.2018 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Obwieszczenie     

2. MPZP - projekt uchwały

3. MPZP - uzasadnienie do projektu uchwały

4. MPZP - zał. nr 1 do projektu uchwały

5. MPZP - zał. nr 2 do projektu uchwały

6. Prognoza skutków wpływu na środowisko

7. Prognoza sutków wpływu na środowisko - zał. nr 1

8. Prognoza skutków wpływu na środowisko - zał. nr 2


Głuszyca, dnia 26.01.2018 r.

MK.6733.1.2018

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUSZYCY

 

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z póź. zm.) i art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Zawiadamiam

że na wniosek firmy Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD, ul. Wysockiego 28-23, 58-304 Wałbrzych działającej na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Głuszycy Romana Głoda, działającego w imieniu Gminy Głuszyca zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grzmiąca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 187/3 i 187/8, obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Budowa świetlicy ma być wykonana w ramach zadania „Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlicy wiejskiej na terenie Gminy Głuszyca”.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższym   informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 88 66 674


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca, dla części obrębu geodezyjnego Łomnica, Grzmiąca i Głuszyca Górna uchwalonego uchwałą Nr XLIV/302/2017 z  dnia 28.11.2017 r. Rady Miejskiej Głuszycy

 

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Miasta w Głuszycy, Referat Mienia Komunalnego, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w godzinach urzędowania, w pokoju nr 15.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 04.12.2017 r. do 04.01.2018 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


MK.6722.5.2017                                                            

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073/ oraz uchwały Nr XXXIX/266/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla terenów w rejonie ul. J. Krasickiego i H. Sienkiewicza, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 października 2017 r. do 1 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 15 listopada 2015 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 27.10.2017 r. do 18.12.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Treść obwieszczenia

2. Treść uchwały

3. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały

4. Załącznik graficzny nr 2 do uchwały

5. Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany MPZP na środowisko

 


MK.6722.6.2017

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 / oraz uchwały Nr XXXIX/267/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca dla obszaru działek nr 104 oraz 59 (w części), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27 października 2017 r. do 1 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 27.10.2017 r. do 18.12.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

1. Treść obwieszczenia

2. Treść uchwały

3. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały

4. Prognoza skutków wpływu ustaleń zmiany MPZP na środowisko

 


MK.6722.7.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obręb Głuszyca 2

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XLI/283/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmującego obszar w rejonie ul. Leśnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 01 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 01 grudnia 2017 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 26.10.2017  do 01.12.2017

Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

imię, nazwisko i podpis osoby wywieszającej obwieszczenie

 


Głuszyca, 21.09.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY WAŁBRZYSKIEGO
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

 

 

Na podstawie art. 5a, ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. Z 2017, poz. 1257) Starosta Wałbrzyski

zawiadamia

że na wniosek Pana Macieja Kuranta, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25,01-224 Warszawa, została wydana w dniu 25 lipca 2017r. decyzja nr 400/2017 udzielająca pozwolenia na : przebudowę sieci gazowej n/c De 160 PE o długości 162,2 m , De 125 PE o długości 6,8 oraz De 90 PE o długości 15,3 m. przebudowę przyłączy gazowych do budynków - 6 szt. w Głuszycy (dz. nr 99 , 100 , 106 , 107/9 , 108 , 107/7 , 107/6 ,107/4 , 105/6 ,105/7 , 104 ,obr.0002 Głuszyca oraz dz. nr 484, 512/10 ,obr. 0001 Głuszyca

Jednocześnie informuje się, iż z treścią w.w. decyzji można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 22, Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki Nieruchomościami (II piętro, p. nr 234) w godzinach: pn, śr, czw. - od 7.30 do 15.30 wt.- od 7.30 do 16.30 pt. - od 7.30 do 14.30

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w w/w sprawie jest:: Grażyna Biały, tel. 74 84 60 574.

Obwieszczenie uważa się za doręczone stronom postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.


Głuszyca, 08.09.2017 r.

MK.6720.1.2017                                                                         

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 15.09.2017 r. do 13.10.2017 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej bip.gluszyca.pl, ujednoliconego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca, zawierającego projektowane zmiany w związku z uchwałą Nr XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca dla części sołectwa Łomnica, Grzmiąca i Głuszyca Górna stanowiącą wyodrębnioną jednostkę planistyczną.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 27.09.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15, o godzinie 10:00.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2017r.

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o u.i.oś. oraz uchwałą XXXIII/225/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 stycznia 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.09.2017 r. do 13.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o u.i.o ś, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w w/w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o u.i.o ś , należy składać do Burmistrza Głuszycy w formie pisemnej, ustnie do protokołu w  pok. nr 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2017r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Głuszycy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15-09-2017 do 6-11-2017

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

Głuszyca, 08.09.2017 r.

MK.6722.2.2017      

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 / oraz uchwały Nr XXXIV/238/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 15.09.2017 r. do 13.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. o godz. 11:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15-09-2017 r. do 27-10-2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 

 


 

Głuszyca, 08.09.2017 r.

MK.6722.1.2017                                                  

                                          

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 / oraz uchwały Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 15.09.2017 r. do 13.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 27.09.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.10.2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 15-09-2017 r. do 27-10-2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


 


 

Głuszyca, dnia  29.08.2017 r.

MK.6733.1.2017

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).  

zawiadamiam:

że na wniosek Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca z urzędu zostało wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

„Strefa Aktywności Gospodarczej w Grzmiącej, gmina Głuszyca”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 187/8, obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Strefa Aktywności Gospodarczej ma na celu utworzenie terenów inwestycyjnych w ramach inwestycji przewidziane jest wyznaczenie terenów inwestycyjnych w zakresie możliwości lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, budowy drogi dojazdowej, uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną oraz rekultywację istniejących nieużytków .

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:

 • rodzaju inwestycji;
 • warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych;
 • linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1;

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższy  informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 1/2017 znak: MK.6733.1.2017 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


MK.6722.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIX/267/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U.2017 poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 sierpnia 2017  r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 01.08.2017 do 31.08.2017

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 

 


MK.6722.5.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIX/266/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla terenów oznaczonych symbolem A-MN2.3 w rejonie ul. J. Krasickiego i H. Sienkiewicza.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 31 sierpnia 2017  r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 01.08.2017 do 31.08.2017

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza

Miasta Głuszycy

 

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy XXXIX/268/2017  z dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55,      58-340 Głuszyca w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 15.

 

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 28.06.2017 r. do 28.07.2017 r

 

 


 

Głuszyca, dnia 21.06.2017 r.

MK.6733.1.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUSZYCY

 

 

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

 

Zawiadamiam

 

że wniosek Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji :

 

„Strefa Aktywności Gospodarczej w Grzmiącej, gmina Głuszyca”

 

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 187/8, obręb Grzmiąca, gm. Głuszyca. Strefa Aktywności Gospodarczej ma na celu utworzenie terenów inwestycyjnych w ramach inwestycji przewidziane jest wyznaczenie terenów inwestycyjnych w zakresie możliwości lokalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, budowy drogi dojazdowej, uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną oraz rekultywację istniejących nieużytków .

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższym   informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).


MK.6722.2.2017OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIV/238/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 53/3 obręb Grzmiąca oraz działki  nr 189/19 obręb Łomnica.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 20 czerwca 2017 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 26.05.2017 do 20.06.2017
Sprawę prowadzi; Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


MK.6722.1.2017
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCYo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca


 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 63/3 oraz części działki  nr 44/1.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 czerwca 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 20 czerwca 2017 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.


Obwieszczenie wywieszone w dniach od 26.05.2017 do 20.06.2017
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, Tel. 74 886 67 64

 


MK.6722.4.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXVI/244/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie ul. Łukaszewicza oraz ul. Częstochowskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 24 maja 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmian planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmian planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 24 maja 2017  r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 24.04.2017 do 24.05.2017

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

 Głuszyca, dnia 28 marca 2017 r.

MK.6722.7.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVIII/189/2016 z dnia 27 września 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu planu.

 

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2017r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 


MK.6722.2.2017
 


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIV/238/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 53/3 obręb Grzmiąca oraz działki  nr 189/19 obręb Łomnica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca i Łomnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 20 kwietnia 2017 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 16.03.2017 do 20.04.2017

Sprawę prowadzi; Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


Głuszyca, dnia 24.02.2017r.

 

MK.6722.1.2017

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXXIV/237/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca, dotyczy działki nr 63/3 oraz części działki  nr 44/1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 20 kwietnia 2017 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 16.03.2017 do 20.04.2017

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, Tel. 74 886 67 64

 


Głuszyca, dnia 24.02.2017r.

MK.6722.6.2016

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/142/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 03.03.2017 r. do 01.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 10.03.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 24.02.2017 r. do 14.04.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Głuszycy

 

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy XXXIII/226/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 15.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 06.02.2017 r. do 06.03.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


MK.6720.1.2017

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXXIII/225/2017 z dnia 31 stycznia 2017 o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy.

Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy. Wniosek do prognozy należy składać w formie: pisemnej lub osobiście w Urzędzie; drogą elektroniczną opatrzoną tematem ,,Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca”, na adres: sekretariat@gluszyca.pl; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu. Wnioski do zmiany studium oraz prognozy należy składać w terminie do dnia 17 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 13.02.2017 r. do 17.03.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


Głuszyca, dnia 20 styczeń 2017 r.

 

 MK.6722.5.2016

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/143/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 24.01.2017 r. do 21.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 14.02.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.03.2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.01.2017 r. do 10.03.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 

 

 

 


 

Głuszyca, dnia 20 styczeń 2017 r.

MK.6722.2.2016

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY
o  wyłożeniu do publicznego wglądu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIII/151/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 27.01.2017 r. do 24.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2017 r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 20.01.2017 r. do 10.03.2017 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


Głuszyca, dnia  08.11.2016 r.

MK.6733.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia        27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. 2016 poz. 23)

zawiadamiam:
 

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Firmy P.H.U. ALCOM Zbigniew Czernicki z siedzibą Boleścin 1A 58-112 Grodziszcze, została wydania decyzji Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa linii kablowej 20kV w miejscowości Sierpnica”.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach: 34, 379/3, 384/1, 384/2 i 384/3 obręb Sierpnica.

Planowana  inwestycja obejmuje budowę linii kablowej wykonanej z kabla typu 3*XRUHAAKXS 1*120 mm2.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:

 • rodzaju inwestycji;
 • warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych;

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy (www.bip.głuszyca.pl).     

            Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 01/2016 znak: MK.6733.1.2016 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

     Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy          (tel. 74 886 67 64).

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


Głuszyca, dnia 8 listopada 2016r.

MK.6722.3.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2016r. do 6 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016r.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 08.11.2016 r. do 20.12.2016 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

 Głuszyca, dnia 8 listopada 2016r.

MK.6722.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz uchwały nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca.

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 listopada 2016r. do 6 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu.

 

            Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2016r.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 08.11.2016 r. do 20.12.2016 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 


MK.6722.1.2016

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm. / oraz uchwały Nr XXII/144/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 538/4 przy ul. Górnej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 10 listopada 2016 r. do 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca w pokoju Nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 24 listopada 2015 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, pokoju Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm./, każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

 

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 03.11.2016 r. do 23.12.2016 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 

 

 


Głuszyca, dnia 19.10.2016 r.

MK.6722.7.2016


O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),


zawiadamiam


o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXVIII/189/2016 z dnia
27 września 2016 r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca.
    
W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Sierpnica, gmina Głuszyca, na podstawie uchwały nr XXVIII/189/2016 z dnia27 września 2016 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszono w dniach 19.10.2016 r. do 10.11.2016 r.
Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64


MK.6722.6.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXII/142/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 30 września 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 30 września 2016 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 07.09.2016 do 30.09.2016

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


MK.6722.5.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXII/143/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul.  Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 30 września 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kolce, gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 30 września 2016 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 07.09.2016 do 30.09.2016

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 6764

 


Głuszyca, dnia  06.09.2016 r.

MK.6733.1.2016                                                         

 

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  GŁUSZYCY

 

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.             o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

                                                  zawiadamiam

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy                ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika – Firmy P.H.U. ALCOM Zbigniew Czernicki z siedzibą Boleścin 1A 58-112 Grodziszcze, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Budowa linii kablowej 20kV w miejscowości Sierpnica”.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach: 34, 379/3, 384/1, 384/2 i 384/3 obręb Sierpnica.

Planowana  inwestycja obejmuje budowę linii kablowej wykonanej z kabla typu 3*XRUHAAKXS 1*120 mm2.

            Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

            W związku z powyższym   informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających             z uregulowań określonych w art. 10 K.p.a. do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,   w pokoju nr 15, w godzinach pracy urzędu (telefon – 74 886 67 64).

 

                                                                                       


MK.6722.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuszycy

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głuszycy XXVI/180/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55,      58-340 Głuszyca w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 16.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXIV/166/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca.          

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gmina Głuszyca, na podstawie uchwały nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszono w dniach 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz.778) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały nr XXIV/165/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca.       

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie umieszczono informację o przystąpieniu do opracowaniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Głuszyca, gmina Głuszyca, na podstawie uchwały nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, na adres: Burmistrz Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obwieszczenie wywieszono w dniach 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r.

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 


 

MK.6722.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXII/144/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 538/4 przy ul. Górnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 22 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 22 lipca 2016 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 17.06.2016 do 22.07.2016

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

 

MK.6722.2.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXIII/151/2016 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca; w rejonie działek 166/4 i 34/2 .

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 15 lipca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 15 lipca 2016 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

 

obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.06.2016 r. do 15.07.2016 r.

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

MK.6722.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXII/144/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru działki nr 538/4 przy ul. Górnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 30 czerwca 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 30 czerwca 2016 r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

 

obwieszczenie wywieszone w dniach od 1.06.2016 do 30.06.2016

 

Sprawę prowadzi: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64

 

 


 

Głuszyca, dnia 11.05. 2016 r.

MK.6722.2.2015                                                                  

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 


 

Głuszyca, dnia 11.12.2015 r.

MK.6722.2.2015
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy usługowo -rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.
 

 


Głuszyca, dnia 20.08.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 23 lipca 2015 r. o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego

 
 

 

 
Głuszyca, dnia 22.05.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz uchwał Rady Miejskiej w Głuszycy:

 

 1. Nr XLVI/250/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

 2. Nr XXVI/133/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

 3. Nr XXX/175/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 czerwca 2015 r. do 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca, w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 14.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2015 r.

 
 

 

 
 
 Głuszyca, dnia 10.04.2015 r.
 
MK.6720.1.2014
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca
 
  
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ) oraz art. 39  w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr LXIV/325/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 kwietnia 2015 r. do 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pokój nr 15 w godzinach pracy urzędu
 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, o godz. 1400.
 
 Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
 
             Uwagi należy składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2015 r.
 
 
 
 

Głuszyca, dnia 26.02.2015r

 
.
 
 
 
 
 
MK.6722.1.2015
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
BURMISTRZA GŁUSZYCY
 
 
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
 
 
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
 
 
 
zawiadamiam
 
 
 
o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr XXVI/133/2012 z dnia                      20 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca.
 
 
 
         W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gmina Głuszyca, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXVI/133/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 czerwca 2012r.
 
 
 
         Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące miejscowego planu oraz wnioski          z zakresu ochrony środowiska dotyczące miejscowego planu do dnia 20 marca 2015r. na adres: Urząd Miejski, ul. Grunwaldzka 55, 58 – 340 Głuszyca.
 
 
 
         Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię / nazwę i adres wnioskodawcy, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 

Głuszyca, dnia  24 .10.2014 r.

MK.6733.4.2014


 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia         27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U.         z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 04/2014 z dnia 24.10.2014 r., znak; MK.6733.4.2014 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.
Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).
      Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.gluszyca.pl).
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 04/2014 znak: MK.6733.4.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.


 

 

Głuszyca, dnia  28.08.2014 r.

MK.6733.4.2014

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

 zawiadamiam:
 

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo     i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działki ewidencyjnej o numerze 159/133, obręb     nr 1 Głuszyca Górna.

     Planowana inwestycja obejmuje budowę linii kablowej w zakresie niskiego napięcia nN-0,4 kV stanowiącą zasilenie działek budowlanych zlokalizowanych we wschodniej części planowanego osiedla. zastosowany zostanie doziemny kabel nN typu YAKXs 4x240 mm2 ułożony na terenie działki nr 159/133 w rurach osłonowych zabudowanych pod terenem leśnym metodą przewiertu sterowanego.

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.

       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 15 (tel. 74 886 67 64).

 

 

 


 

 

Głuszyca, dnia 06.06.2014 r.

MK. 6722.1.2014

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXIV/253/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca, dla obszaru w rejonie działek ewidencyjnych nr 64/1, 64/2 przy ul. B. Chrobrego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 16  lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15,  w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, pok. Nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

 


 Głuszyca, dnia 06.06.2014r.

MK.6722.1.2013.

 

 

OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o  wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/231/2013 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 listopada 2013 r.      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1 obejmujący obszar w rejonie ul. Leśnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 16  lipca 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 15, w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.gluszyca.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami  w projekcie miejscowego  planu odbędzie się w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, pokój nr 15. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia    i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1  i 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r.                   o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gluszyca.pl do Burmistrza Głuszycy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5  sierpnia  2014 r.

 

 


 

Głuszyca, dnia  15.04.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Gminy Głuszyca, Referat Inwestycji i Rozwoju, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, została wydania decyzji Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

„Odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a
w Głuszycy Górnej (powódź 2010)”

Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 420, 213 i 401 obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji przy  ul. Kłodzkiej 89a w Głuszycy Górnej.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony        i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustalenia, dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustalenia, dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustalenie wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustalenie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów, podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy (www.bip.głuszyca.pl).
      
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 03/2014 znak: MK.6733.3.2014 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

     Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 643
 


Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.2.2014


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/266/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca dla obszaru w rejonie działki ewidencyjnej nr 4/2 przy ul. Sienkiewicza.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.
 
obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64, pokój nr 15


Głuszyca, dnia 15.04.2014 r.
MK.6722.3.2013.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele
mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – t.j. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXVII/267/2014 z dnia 29 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 19 maja 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.

Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl w siedzibie Urzędu do dnia 19 maja 2014r, do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

obwieszczenie wywieszone w dniach od 15.04.2014 r. do 19.05.2014 r.

Sporządziła: Joanna Drzygała, tel. 74 886 67 64
Głuszyca, dnia 20.03.2014 r.  
MK.6720.1.2014


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCYNa podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z zm.) 

Zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuszycy uchwały Nr LXIV/254/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce, gmina Głuszyca.

W związku z podjęciem uchwały podaję do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, w  publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie umieszczono informacje o przystąpieniu do opracowania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuszyca” obejmującej obszary w obrębie wsi Łomnica, Grzmiąca, Głuszyca Górna oraz Kolce sporządzanej na podstawie uchwały Nr LXIV/254/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2014

    Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące zmiany studium w terminie do dnia 14.04.2014r.,   w Urzędzie Miejskim, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Głuszyca, dnia  05.03.2014 r.
MK.6733.3.2014

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)           i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam:

że na wniosek Gminy Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
„Odbudowa mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji ul. Kłodzka 89a
w Głuszycy Górnej (powódź 2010)”
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 420, 213 i 401 obręb nr 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje odbudowę mostu na potoku Otłuczyna – dojazd do posesji przy ul. Kłodzkiej 89a w Głuszycy Górnej.

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 16 (tel. 74 886 67 64).


MK. 6722.1.2014                                                          Głuszyca, dnia 07.02.2014 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY


o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działek ewidencyjnych 64/1 i 64/2, obszar w rejonie ul. B. Chrobrego
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu         i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w  Głuszycy uchwały  Nr LXIV/253/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działek ewidencyjnych nr 64/1, 64/2 przy ul. B. Chrobrego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca do dnia 20 marca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w zmiany planu miejscowego.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@gluszyca.pl do dnia 20 marca   2014 r., do Burmistrza Głuszycy, który jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.
Głuszyca, dnia  07.01.2014 r.
MK.6733.1.2013
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
 

      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, została wydana decyzja Burmistrza Głuszycy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 1/2014 z dnia 07.01.2014 r., znak; MK.6733.1.2013 dla przedsięwzięcia pod nazwą:
 
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, obręb 1 Głuszyca Górna.
Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającą stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolnostojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie.

Decyzja zawiera ustalenia dotyczące:
•    rodzaju inwestycji;
•    warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
•    ustaleń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
•    ustaleń, dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
•    ustaleń, dotyczących obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;
•    ustaleń i wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich;
•    ustaleń granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
•    linia rozgraniczająca teren inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w skali 1:1000;

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Gminy Głuszyca przy ul. Grunwaldzkiej 55, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuszycy (tel. 74 886 67 64).
      Zgodnie z uregulowaniami określonymi w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz zamieszczenie w publicznie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.gluszyca.pl).
      Upływ 14 dni w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje że czynności doręczenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Głuszycy Nr 1/2014 znak: MK.6733.1.2013 uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Głuszyca, dnia  26.11.2013 r.
MK.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY


      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marzec 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity. – Dz. U. z 2013 r. poz. 405 z późniejszymi zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam:

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy „GAWA” Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:
 „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia zasilającej słupową stację transformatorową oraz budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obręb 0001 Głuszyca Górna”.
Planowana realizacja inwestycji obejmuje teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, obręb 1 Głuszyca Górna.
     Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającą stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolnostojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie.
      Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy.
       W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających
z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag.
       Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55, pok. nr 15 (tel. 74 886 67 64).

28-10-2013 r.

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA GŁUSZYCY

Zawiadamiam : że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, działającego za pośrednictwem pełnomocnika Firmy "GAWA" Pośrednictwo i Usługi Krzysztof Gajewski, 36-213 Haczów 838, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : "Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Głuszycy Górnej dz. nr 224/3, 224/9, 224/10, 224/11, 224/13-224/16, 224/18-224/22, 224/28, 224/32, 224/33, 224/34, 220/1, 220/6, 218/1, 218/5, 218/6".

Planowana realizacja inwestycji obejmie teren działek ewidencyjnych o numerach 398, 101dr, 481dr, 400/2, 407dr, 401, 223dr, 159/133 obręb 1 Głuszyca Górna. Planowana inwestycja obejmuje budowę odgałęzienia linii kablowej średniego napięcia SN-20 kV od słupa SN zlokalizowanego na działce nr 398 i zasilającego stację transformatorową projektowaną na dz. nr 224/34. Dla zasilania poszczególnych działek projektuje się sieć odbiorczą kablową niskiego napięcia nN-0,4 kV przy zastosowaniu kabla nN typu YAKXs oraz prefabrykowane wolno stojące złącza kablowe, wyposażone w układy pomiarowe bezpośrednie. Zgodnie z uregulowaniem określonym w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informują, że zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, to jest od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędzie Miejskiego w Głuszycy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy. W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z uregulowań określonych w art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy oraz składanie wniosków i uwag. Z wymienionych uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 55 , pok. nr 16 ( tel. 74 886 67 64).

 

16-11-2011 r.

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ) i art 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071
z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 27.10.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ZAKŁADU  PROJEKTOWANIA – WOJCIECH  SPECYLAK ul. Uczniowska 21, 58 - 306 Wałbrzych  - działającego na podstawie pełnomocnictwa  DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA we WROCŁAWIU Sp z o.o. Zakład Gazowniczy Wałbrzych 58-300 Wałbrzych ul. Kościuszki 1 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na.: Przebudowie gazociągu w rejonie ul. Sienkiewicza  w Głuszycy, na działkach nr 564, 26, 87, 41, 814, 126, 815, 817, 121/3, 453/1, 460, 569, 468/5, 114, 470, 423/1, 257.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 K.p.a., do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy w pokoju nr 16, w godzinach urzędowania.

Burmistrz  Głuszycy

23-05-2011 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam,
że w dniu 19.05.2011 r. została wydana decyzja Nr 1/2011 Burmistrza Głuszycy znak: IRiP/7331/782/1/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Odbudowie mostu na potoku Otłoczyna przewidzianej do realizacji na części działki nr 401, 219, 481, 410.2, 222,218/4 w ciągu drogi gminnej w miejscowości Głuszyca Górna”.

14-12-2010 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam:
w dniu 10.12.2010 r. została wydana decyzja Nr 39/2010 Burmistrza Głuszycy znak IRiP/7331/774/39/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Korekcie biegu cieku wodnego Potok Marcowy" przewidzianej do realizacji w oddziałach leśnych o nr: 50/90, 31/109, 30/108 w Głuszycy (obręb nr 3), gmina Głuszyca.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GŁUSZYCY
zawiadamiam
w dniu 10.12.2010 r. została wydana decyzja Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Głuszycy znak IRiP/7331/775/38/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „ Budowa brodów w miejscach przeprawy drogi leśnej przez ciek działki nr 14/86, 31/109, 16/102, 30/108 w Głuszycy (obręb 3), gmina Głuszyca

Głuszyca, 2010.11.15.
IRiP/732/42/2010

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/28/2010

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLI/226/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim Głuszyca, w terminie do dnia 30 października 2010r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz określenie nieruchomości, której dotyczy.

Głuszyca, 16 września 2010
IRiP/732/32/2010

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY
o przystąpieniu do opracowania prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

16.04.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam,  że w dniu 14.04.2010 r. została wydana decyzja Nr 13/2010 Burmistrza Głuszycy znak IRiP/7331/758/13/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262.

 


 

30.03.2010 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY

zawiadamiam, że na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – działającego na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy zam. ul. Pomorska 1, 59-500 Złotoryja w dniu 26.03.2010 r. została wydana decyzja Nr 5/2010 Burmistrza Głuszycy znak: IRiP/7331/746/5 /2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
W dniu 26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek BIURA PROJEKTÓW „PROFIL” Grzegorz Potyrała ul. Powstańców Śl. 168/19, 53-139  Wrocław – działającego w imieniu DOLNOŚLĄSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia ulica Grunwaldzka i ulica Polna w Głuszycy obręb 2, działki nr 255/5, 69/1, 67/8, 148, 150/1, 262

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 24-02-2010 r.
W dniu 24 lutego 2010 r. zostało wszczete postepowanie administracyjne na wniosek PRACOWNI PROJEKTÓW „PROFIT” Maciej Kurant ul. Długa 3B, 58-309 Wałbrzych – działajacej w imieniu DOLNOSLASKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA sp.z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych ul. Kosciuszki 1, 58-300 Wałbrzych, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej niskiego cisnienia De 125 mm i De 90 mm ul. 11-go Listopada – Piastowska Głuszyca obreb 1, działki nr 144, 221/18, 221/1, 189, 222.

 


 


OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 03-03-2010 r.
W dniu 03 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Głuszyca  postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia p.n.: Utwardzenie placu manewrowego wraz z dojazdami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy rejon ulicy Pionierów i Łukasiewicza , działki nr 417/11, 418, 414/9, 414/2, 414/5, 417/33 obręb Głuszyca 1.

 


 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z dn. 26-02-2010 r.
26 lutego 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek OBSŁUGA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA s.c B.T Plajstek w Wałbrzychu ul. Grodzka 34/22, 58-314 Wałbrzych – na podstawie pełnomocnictwa Krzysztofa Gawędy ul. Pomorska 1 59-500 Złotoryja postępowanie  w sprawie ustalenia lokalizacji  inwestycji dla  przedsięwzięcia p. n. : Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GŁUSZYCA 49798 TOWER  zlokalizowanej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 486/21 obręb 1 Głuszyca.

 


 

16.01.2010 r.
Ogłoszenie Burmistrza Głuszycy: zawiadomienie o przyjęciu dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11.2009 r.
Informacja dot. wykonania opracowań ekofizjograficznych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Łomnica oraz Grzmiąca.

05.11.2009 r.
Obwieszczenie dot. wydania dniu 23.09.2009 r. decyzji Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/733/38/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: "Remont sieci gazowej niskiego ciśnienia, ul. Kłodzka – Grunwaldzka – Zielona w Głuszycy i Głuszycy Górnej

07.08.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania p. n.:
remont sieci gazowej niskiego ciśnienia ul. Kłodzka-Grunwaldzka-Zielona w Głuszycy, na działkach Miasto Głuszyca-obręb 02 nr 29, 252/1, 252/2, 23/1, 44, 39, 37, 36, 35, 34, 31/5, 33, 40, 178/1, 179, 251/2, 87/3, 87/2, 87/4, 86, 21/2 Gm. Głuszyca – obręb Głuszyca Górna działki nr 1, 539/5, 539/1, 539/6, 539/3, 538, 537/1, 537/2, 536/1, 536/2, 535, 534, 533, 532/2, 532/1, 531, 530, 529, 528, 527, 526/4, 526/3, 16, 524, 523, 522/4, 522/3, 522/2, 522/1, 521, 520/1, 520/2, 504, 503, 491, 489, 496, 495, 493, 488/5, 488/6, 480, 479, 478, 481, 498, 499, 509, 508/2, 500/2, 500/1, 501, 506, 507, 518, 543/1, 543/6, 543/7, 542, 541, 544/2, 544/1, 544/11, 544/6, 545/1, 545/2, 546, 547/1, 556/1, 557, 558, 559, 560, 484, 497, 486, 508/1, 488/7, 540, 486, 484, 497
.

08.06.2009 r. - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Głuszyca o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno - sportowych.

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: zagospodarowaniu terenów przy ul. Leśnej w Głuszycy, działka nr 100, 102, 128/1, 128/2, 101, 512/5 (wykonanie nawierzchni jezdni, wykonanie stanowisk parkingowych, wykonanie ciągu pieszego, odwodnienia, uzupełnienia zieleni ozdobnej i izolacyjnej, wykonanie pomostów dla wędkarzy, budowa amfiteatru oraz oświetlenia drogi i obiektów).

05.05.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w sprawie wydania decyzji nr 5/2009 Burmistrza Miasta Głuszyca znak ZB/7331/711/5/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: „Budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach nr 2, 3, 4, 259 przy ulicy Dolnej w Głuszycy, gmina Głuszyca.

04.02.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno – sportowych.

06.01.2009 r. - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Głuszyca w spr. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie kompleksu sportowego w ramach programu ORLIK 2012 oraz adaptacja części pomieszczeń istniejącego budynku na pomieszczenia zaplecza sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Głuszycy przy ul. Dolnej, działki nr 2, 3, 4, 259.

Zaktualizował Administrator 27.08.2018 13:03:25

Lokalny Program Rewitalizacji miasta Głuszyca

Głuszyca, 14-06-2010 r.

OGŁOSZENIE:

Gmina Głuszyca w oparciu o art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712)
w związku z przygotowaniem przedsięwzięć realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Głuszyca ogłasza:

Wprowadził ref. promocji 14.06.2010 00:00:00
Opublikował ref. promocji 14.06.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść ref. promocji 14.06.2010 00:00:00
Zaktualizował ref. promocji 14.06.2010 07:12:29
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl