BIP » OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY » Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2018

Informacja dla wyborcow

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

 

W dniu 21 października 2018 r. o godz. 1000 oraz o godz. 1500

na rondzie w Łomnicy

zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców, w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych,

do lokalu wyborczego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy


W dniu 21 października 2018 r. o godz. 1100 oraz o godz. 1600

przy ulicy Lipowej

zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców,

w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych,

do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Grzmiącej


W dniu 21 października 2018 r. o godz. 1200 oraz o godz. 1700

na rondzie w Sierpnicy

zostanie podstawiony bus w celu dowiezienia mieszkańców,

w szczególności osób starszych i niepełnosprawnych,

do lokalu wyborczego w świetlicy wiejskiej w Kolcach

 

Wykonawcą usługi transportowej jest PTUH „KOLUMB” Marek Bisek

Wprowadził Administrator 18.10.2018 10:56:11
Opublikował Administrator 18.10.2018 10:56:11
Odpowiedzialny za treść Administrator 18.10.2018 10:56:11

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Wprowadził Administrator 27.08.2018 13:16:18
Opublikował Administrator 27.08.2018 13:16:18
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 27.08.2018 13:16:18
Zaktualizował Administrator 17.10.2018 16:15:24

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 września 2018 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I

z dnia 25 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Głuszyca obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 1, 

- Nr 6, w liczbie 1, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 1,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu I

Dariusz Pająk

 

 

Wprowadził Administrator 25.09.2018 16:13:41
Opublikował Administrator 25.09.2018 16:13:41
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 25.09.2018 16:13:41

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

Informacja

O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH
Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Termin zgłoszenie zamiaru glosowanie korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018 r.

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r.

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce jego

stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym głosowaniem - w dniu 30 października 2018 r.

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Wprowadził Administrator 13.09.2018 13:07:07
Opublikował Administrator 13.09.2018 13:07:07
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 13.09.2018 13:07:07
Zaktualizował Administrator 13.09.2018 13:09:22

ZARZĄDZENIE nr 86/O/2018 BURMISTRZA GŁUSZYCY

ZARZĄDZENIE nr  86/O/2018

BURMISTRZA GŁUSZYCY

 

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

            Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232; z 2018 r. poz. 130), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) zarządzam co następuje:

 • 1. Zapewnia się na terenie Gminy Głuszyca miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczenie:
 1. urzędowych obwieszczeń wyborczych

tablice ogłoszeń zlokalizowane:

- w miejscowości Głuszyca przy:

- ul. Grunwaldzkiej 55 – obok Urzędu Miejskiego

- ul. Grunwaldzkiej 85 – obok kościoła i Komisariatu Policji

- ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy nieruchomościami nr 16 i 18

- ul. Ogrodowej

- w miejscowości Głuszyca Górna przy:

- ul. Kłodzkiej 61 – obok świetlicy wiejskiej

- w miejscowości Łomnica przy:

- ul. Trzy Strugi – pętla

 1. plakatów wyborczych komitetów wyborczych

tablice ogłoszeń zlokalizowane:

- w miejscowości Głuszyca przy:

- ul. Grunwaldzkiej – naprzeciwko nieruchomości nr 31

- ul. Grunwaldzkiej – pomiędzy nieruchomościami nr 10 i 12 – obok Banku Zachodniego

- ul. Dolnej – obok placu targowego

- ul. Sienkiewicza 59a – obok Centrum Medycznego Solaris

- ul. Bohaterów Getta 36

- ul. Pionierów 18

- ul. Łukasiewicza

- w miejscowości Głuszyca Górna przy:

- ul. Kłodzkiej 70 - rondo

- ul. Kłodzkiej 7

- w miejscowości Kolce przy:

- ul. Pamięci Narodowej 11

- w miejscowości Sierpnica przy:

- ul. Świerkowej 18

- ul. Świerkowej 31 – naprzeciwko świetlicy wiejskiej

- w miejscowości Łomnica przy:

- ul. Sudeckiej 21 – przystanek autobusowy

- ul. Sudeckiej 6 – obok sklepu

- w miejscowości Grzmiąca przy:

- ul. Wiejskiej 1 - skrzyżowanie

- ul. Wiejskiej 10 – obok sklepu

- ul. Wiejskiej pomiędzy nr 29 i 31

- ul. Lipowej

- ul. Zdrojowej

 • 2. Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Głuszycy poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Głuszyca, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca, www.gluszyca.pl.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Wprowadził Administrator 24.08.2018 10:38:01
Opublikował Administrator 24.08.2018 10:38:01
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 24.08.2018 10:38:01

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUSZYCY z dnia 23 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuszyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) na dzień
21 października 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Głuszyca, ulice: Bolesława Chrobrego, Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza 18-36 parzyste, Sienkiewicza od 65 do końca

1

2

Głuszyca, ulice: 11 Listopada, Ogrodowa, Piastowska

1

3

Głuszyca, ulice: Sienkiewicza 1-17, Sienkiewicza 19-63 nieparzyste

1

4

Głuszyca, ulice: Bohaterów Getta, Dąbrowskiego, Niecała, Parkowa, Przemysłowa

1

5

Głuszyca, ulice: Kolejowa, Pionierów

1

6

Głuszyca, ulica: Łukasiewicza 1-39 nieparzyste

1

7

Głuszyca, ulice: Łukasiewicza 18-24 parzyste, Łukasiewicza od 41 do końca

1

8

Głuszyca, ulice: Lawendowa, Tulipanowa, Łomnicka, Warszawska

Wieś Łomnica

1

9

Głuszyca, ulice: Częstochowska, Górna, Grunwaldzka 1-31, Leśna, Włókniarzy, Wysoka

1

10

Głuszyca, ulice: Dolna, Grunwaldzka 32-64, Polna

1

11

Głuszyca, ulice: Cmentarna, Gdańska, Grunwaldzka od   65 do końca, Kościuszki

1

12

Wieś Głuszyca Górna, ulice: Dworcowa, Kłodzka 1-40A, Zielona

1

13

Wieś Głuszyca Górna, ulice: Graniczna, Kłodzka od 41 do końca

1

14

Wieś Kolce

Wieś Sierpnica

1

15

Wieś Grzmiąca

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55 (parter, pok. nr 11).

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUSZYCY

z dnia 23 sierpnia 2018 r.

            Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIX/343/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Głuszyca na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Głuszycy zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1561) na dzień
21 października 2018 r.

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

1

Głuszyca, ulice: Bolesława Chrobrego, Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza 18-36 parzyste, Sienkiewicza od 65 do końca

1

2

Głuszyca, ulice: 11 Listopada, Ogrodowa, Piastowska

1

3

Głuszyca, ulice: Sienkiewicza 1-17, Sienkiewicza 19-63 nieparzyste

1

4

Głuszyca, ulice: Bohaterów Getta, Dąbrowskiego, Niecała, Parkowa, Przemysłowa

1

5

Głuszyca, ulice: Kolejowa, Pionierów

1

6

Głuszyca, ulica: Łukasiewicza 1-39 nieparzyste

1

7

Głuszyca, ulice: Łukasiewicza 18-24 parzyste, Łukasiewicza od 41 do końca

1

8

Głuszyca, ulice: Lawendowa, Tulipanowa, Łomnicka, Warszawska

Wieś Łomnica

1

9

Głuszyca, ulice: Częstochowska, Górna, Grunwaldzka 1-31, Leśna, Włókniarzy, Wysoka

1

10

Głuszyca, ulice: Dolna, Grunwaldzka 32-64, Polna

1

11

Głuszyca, ulice: Cmentarna, Gdańska, Grunwaldzka od   65 do końca, Kościuszki

1

12

Wieś Głuszyca Górna, ulice: Dworcowa, Kłodzka 1-40A, Zielona

1

13

Wieś Głuszyca Górna, ulice: Graniczna, Kłodzka od 41 do końca

1

14

Wieś Kolce

Wieś Sierpnica

1

15

Wieś Grzmiąca

1

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej znajduje się w Urzędzie Miejskim w Głuszycy przy
ul. Grunwaldzkiej 55 (parter, pok. nr 11).

 

Burmistrz Głuszycy

(-) Roman Głód

Wprowadził Administrator 24.08.2018 10:37:35
Opublikował Administrator 24.08.2018 10:37:35
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 24.08.2018 10:37:35
Zaktualizował Administrator 24.08.2018 10:39:33

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 13 marca 2018 r.

zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu informuje:

 

 1. W informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego wprowadza się następujące zmiany:
  1. pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu do dnia 6 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: walbrzych@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 6 kwietnia br.). Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.”

 1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu

/-/ Joanna Kazanowicz

Do pobrania:

- uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

 

Załącznik nr 1

 

Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

Gmina

Liczba urzędników wyborczych

m. Bielawa

2

m. Dzierżoniów

2

m. Pieszyce

2

m. Piława Górna

2

gm. Dzierżoniów

2

gm. Łagiewniki

2

gm. Niemcza

2

m. Duszniki-Zdrój

2

m. Kłodzko

2

m. Kudowa-Zdrój

2

m. Nowa Ruda

2

m. Polanica-Zdrój

2

gm. Bystrzyca Kłodzka

2

gm. Kłodzko

2

gm. Lądek-Zdrój

2

gm. Lewin Kłodzki

2

gm. Międzylesie

2

gm. Nowa Ruda

2

gm. Radków

2

gm. Stronie Śląskie

2

gm. Szczytna

2

m. Świdnica

3

m. Świebodzice

2

gm. Dobromierz

2

gm. Jaworzyna Śląska

2

gm. Marcinowice

2

gm. Strzegom

2

gm. Świdnica

2

gm. Żarów

2

m. Boguszów-Gorce

2

m. Jedlina-Zdrój

2

m. Szczawno-Zdrój

2

gm. Czarny Bór

2

gm. Głuszyca

2

gm. Mieroszów

2

gm. Stare Bogaczowice

2

gm. Walim

2

gm. Bardo

2

gm. Ciepłowody

2

gm. Kamieniec Ząbkowicki

2

gm. Stoszowice

2

gm. Ząbkowice Śląskie

2

gm. Ziębice

2

gm. Złoty Stok

2

m. Wałbrzych

4

 

Wprowadził Sabina Jelewska 13.03.2018 13:35:28
Opublikował Sabina Jelewska 13.03.2018 13:35:28
Odpowiedzialny za treść Sabina Jelewska 13.03.2018 13:35:28

Wybory samorzadowe 2018

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

z dnia 20 lutego 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Na podstawie §2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 c §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat spośród pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Ogólne zasady:

 1. Liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu określa załącznik nr 1.
 2. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach wymienionych w załączniku nr 1, składają zgłoszenia do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  w Wałbrzychu do dnia 13 marca 2018 r. do godz. 15:30. Dokumenty należy przesłać na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12,
  58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie „rekrutacja-urzędnik wyborczy”. Zgłoszenia można przesyłać również drogą elektroniczną na adres: wal-dyr@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, co nie zwalnia kandydatów z dosłania oryginałów w wyznaczonym terminie (do 13 marca br.). Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury, zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 3. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia dołącza się poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę, kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
 4. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
 5. Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 2.

 

Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać urzędnik tworzący Korpus Urzędników Wyborczych, określa art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), który stanowi, że urzędnikiem wyborczym nie może być:

 • osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego,
 • komisarz wyborczy,
 • pełnomocnik wyborczy,
 • pełnomocnik finansowy,
 • mąż zaufania,
 • osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu),
 • osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego,
 • członek komisji wyborczej,
 • członek partii politycznej,
 • osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Wałbrzychu

/-/ Joanna Kazanowicz

Wprowadził Administrator 23.02.2018 13:33:38
Opublikował Administrator 23.02.2018 13:33:38
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 23.02.2018 13:33:38
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl