BIP » INFORMACJE z LAT UBIEGŁYCH » Rada Miejska kadencja 2006-2010 protokoły z sesji
Rada Miejska kadencja 2006-2010 protokoły z sesji

Uchwały Rady Miejskiej

Uchwały Rady Miejskiej Głuszycy
kadencji 2006 ÷ 2010

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy.

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Głuszycy. 

Uchwała Nr II/3/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do dokonania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego w stosunku do Burmistrza Gminy
 
Uchwała Nr II/4/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
 
Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
 
Uchwała Nr II/6/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych
 
Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
 
Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
 
Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
 
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
 
Uchwała Nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Uchwała Nr III/13/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006  r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 r.

Uchwała Nr  III/14/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/216/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca

Uchwała Nr III/15/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo - usługowej położonego przy ulicy Gdańskiej w Głuszycy. (uzasadnienie, załącznik)

Uchwała Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr III/17/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29  grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2007 r.

Uchwała Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2006 r.  w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2007 r.

Uchwała Nr IV/19/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. (Zał. Nr 1)

Uchwała Nr IV/20/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI / 104 / 2001 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22.12.2001 roku w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg o spłacaniu tych należności oraz wskazania orga-nów do tego upoważnionych

Uchwała Nr IV/21/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok

Uchwała Nr IV/22/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2007

Uchwała Nr  IV/23/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca

Uchwała Nr  IV/24/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr V/26/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie powołania Pana Witolda Jaworskiego na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszycy

Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Głuszycy opinii dotyczącej wyłączenia z Powiatu Wałbrzyskiego Gminy Wałbrzych i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu

Uchwała Nr VI/28/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 31 marca 2007r. w sprawie zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej (przychodni) i nieruchomości zabudowanej (po byłej pralni) posadowionych  na części działki oznaczonej geodezyjnie numerem 483/6  w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 24 na okres 30 lat

Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2007 (uzasadnienie) (załączniki)

Uchwała Nr VI/30/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od posiadania psów i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/31/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia  Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2006 r.

Uchwała Nr  VII/34/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Turystycznego "Podziemne Miasto Głuszyca - kompleks Osówka"

Uchwała Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Uchwała Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII / 202 / 2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Głuszyca

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Głuszyca na lata 2007-2012

Uchwała Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca (Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr VII/39/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2007 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr VIII/41/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu w złotych niezbędnego do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego Głuszycy

Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 - 2010. (Program)

Uchwała Nr IX/44/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Uchwała Nr IX/45/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokość

Uchwała Nr IX/46/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Uchwała Nr IX/47/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 czerwca2007 r.zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr X/48/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie poręczenia spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr X/49/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wspierania remontów przez wyrażenie zgody przez Gminę Głuszyca na udzielanie pożyczek na remonty wspólnot mieszkaniowych

Uchwała Nr XI/50/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Uchwała Nr XI/51/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rolnych

Uchwała Nr XI/52/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/55/2003 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego Głuszycy

Uchwała Nr XI/53/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XI/54/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XI/55/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XI/56/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2007 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pana Artura Michałuszka

Uchwała Nr XII/57/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Koszykowskiej na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszycy

Uchwała Nr XII/58/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok

Uchwała Nr XII/59/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XII/60/2007 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 12 października 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Góra Słodna w Łomnicy

Uchwała Nr XIII/61/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIII/62/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XIII/63/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych na okres dłuższy niż 3 lata

Uchwała Nr XIII/64/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XIII/65/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

Uchwała Nr XIII/66/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Głuszyca oraz Sekretarza Gminy Głuszyca o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Uchwała Nr XIII/67/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIII/69/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Głuszyca pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/72/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała NR XIII/73/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXV/139/2004 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XIII/74/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  usług turystyczno - rekreacyjnych położonego w obrębie wsi Grzmiąca (Rybnica Mała), gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XIII/75/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy usługowo - rekreacyjnej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany wysokości wartości jednego punktu, niezbędnego do ustalenia płacy zasadniczej pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na rok 2008

Uchwała Nr XIV/80/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Nr 1 w Głuszycy prowadzonego przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XIV/81/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2008 r.

Uchwała Nr XIV/82/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2008 r.

Uchwała Nr XV/83/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2008. (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Uchwała Nr XV/84/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

Uchwała Nr XV/85/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2008 r.

Uchwała Nr XV/86/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/87/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XV/88/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z  dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Głuszyca na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania.

Uchwała Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała Nr XV/90/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałbrzyskiego zadań z zakresu oświaty - prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej  Zespołu Szkół w Głuszycy

Uchwała Nr XVI/91/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XVI/93/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XVI/94/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XVI/96/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Głuszyca zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Uchwała Nr XVI/97/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r.w sprawie przystąpienia do  utworzenia Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

Uchwała Nr XVI/98/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XVII/99/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy  z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2007 r.

Uchwała Nr XVII/100/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/101/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XVII/102/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Uchwała Nr XVII/103/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego

Uchwała Nr XVIII/104/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/105/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XVIII/106/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XIX/107/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/108/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków ich przyznawania

Uchwała Nr XIX/109/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/110/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załącznik)

Uchwała Nr XX/111/2008 Rady   Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/112/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XX/113/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad  korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki w stołówkach szkolnych na terenie Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XX/114/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie likwidacji drogi nr 354/3 o powierzchni 300 m2 stanowiącej mienie komunalne gminy Głuszyca w obrębie wsi Sierpnica

Uchwała Nr XX/115/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  zabudowy rekreacyjno - mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XX/116/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 15 września 2008 r w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (Załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXI/118/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/119/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/120/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka”

Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przyznawania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca (załącznik 1)

Uchwała Nr XXI/122/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXI/123/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 pażdziernika 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXI/124/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

Uchwała Nr XXII/125/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załącznik)

Uchwała Nr XXII/126/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXII/127/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXII/128/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego Gminy Głuszyca”

Uchwała Nr XXII/130/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXII/131/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych

Uchwała Nr XXII/133/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2009 (załączniki: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok (załączniki: 1, 2)

Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Głuszycy na 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXIII/142/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Uchwała Nr XXIII/143/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XXIII/144/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Uchwała Nr XXIV/145/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/146/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Głuszyca, w drodze darowizny, na rzecz  związku międzygminnego - Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu

Uchwała Nr XXIV/147/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/148/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny zastępstw doraźnych także wysokości dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr XXIV/149/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego  funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

Uchwała Nr XXIV/150/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, z3, z4, z5, z6 )

Uchwała Nr XXIV/151/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/152/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załączniki: z1, z2, )

Uchwała Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica (załącznik)

Uchwała Nr XXV/154/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik)

Uchwała Nr XXV/155/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXV/156/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej 9 w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/157/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej

Uchwała Nr XXV/158/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Uchwała Nr XXV/159/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Uchwała Nr XXVI/160/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Głuszyca absolutorium za 2008 r.

Uchwała Nr XXVI/161/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/162/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia opłat i zasad umieszczania reklam na tablicach informacyjnych będących własnością Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXVI/163/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna „ w Głuszycy

Uchwała Nr XXVII/164/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (Załącznik Nr 1)

Uchwała Nr XXVII/165/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVII/166/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XXVIII/167/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXVIII/168/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. „Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna” w Głuszycy

Uchwała Nr XXVIII/169/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca

Uchwała Nr XXVIII/170/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXX/172/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załącznik nr 2)

Uchwała Nr XXX/173/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Uchwała Nr XXX/174/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na usuwanie skutków powodzi

Uchwała Nr XXX/175/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXI/177/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1, załacznik nr 2)

Uchwała Nr XXXII/178/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXII/179/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca--Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXII/180/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/181/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

Uchwała Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXII/183/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Uchwała Nr XXXII/184/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 października 2009 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta i Gminy Głuszyca"

Uchwała Nr XXXIII/185/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok (załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3)

Uchwała Nr XXXIII/186/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Głuszyca oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XXXIII/187/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie  Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIII/188/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty partycypacyjnej w kosztach przygotowania posiłków w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głuszyca

Uchwała Nr XXXIII/189/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXIV/190/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa na 2010 r. (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 8; nr 9; nr 10; nr 11; nr 12; nr 13; nr 14; nr 15; nr 16; mienie komunalne)
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 51, pozycja 762 w dniu 19 marca 2010- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/51/762

Uchwała Nr XXXIV/191/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego części Głuszycy, w rejonie Głuszycy Górnej dla terenów rekreacyjno-sportowych (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 48, Pozycja 719 z dnia 16 marca 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/48/719

Uchwała Nr XXXIV/192/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości (załączniki: nr 1; nr 2; nr 3; nr 4; nr 5; nr 6)

Uchwała Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i opłaty targowej; określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXXIV/194/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r. (Załączniki: nr 1; nr 2; nr3)

Uchwała Nr XXXIV/195/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

Uchwała Nr XXXIV/196/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Głuszyca z gminami w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Góry Sowie”, dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska - kampania promocyjno-informacyjna”

Uchwała Nr XXXIV/197/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXIV/198/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/199/2009 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2010 r.

Uchwała Nr XXXV/200/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (załącznik nr 1)

Uchwała Nr XXXV/201/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/202/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Głuszycy na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXV/203/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Głuszyca jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: „ Podziemne Miasto Osówka sp. z o. o.”.

Uchwała Nr XXXV/204/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Koszykowskiej.

Uchwała Nr XXXVI/205/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania Pani Ewy Morawiec na stanowisko Skarbnika Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XXXVII/206/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grzmiąca na lata 2010-2020 (Załacznik)

Uchwała Nr XXXVII/207/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Głuszycy.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 51, pozycja 750 w dniu 19 marca 2010- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/51/750

Uchwała Nr XXXVII/208/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/89/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XXXVII/209/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne  Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2). Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 88, pozycja 1323 w dniu 11 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/211/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grzmiąca, gm. Głuszyca. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2),
opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 99, poz. 1533 w dniu 26 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/212/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie Statutu Gminy Głuszyca. (Załącznik Nr 1). opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86, poz. 1296 w dniu 7 maja 2010 r.

Uchwała Nr XXXVIII/213/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca

Uchwała Nr XXXVIII/214/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVIII/215/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

Uchwała Nr XXXVIII/216/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. (Załącznik Nr 1; Załącznik Nr 2; Załącznik Nr 3; Załącznik Nr 4; Załącznik Nr 5; Załącznik Nr 6; Załącznik Nr7)

Uchwała Nr XXXVIII/217/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Turystycznego „Podziemne Miasto Głuszyca-Kompleks Osówka” w Głuszycy

Uchwała Nr XXXVIII/218/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XXXIX/219/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głuszycy absolutorium za 2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/220/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.[załacznik nr 1; załacznik nr 2; załacznik nr 3; załacznik nr 4; załacznik nr 4a; załacznik nr 5]

Uchwała Nr XXXIX/221/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Planu Urządzeniowo- Rolnego” Gminy Gluszyca. (załacznik)

Uchwała Nr XXXIX/222/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XL/223/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Głuszyca [załącznik nr 1, załacznik nr 2]
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr: 109, Pozycja: 1707, Ogłoszony:  14 czerwca 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu:
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/109/1707

Uchwała Nr XL/224/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 31 maja 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 [załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4]

Uchwała Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010. 
[
załacznik nr 1, załacznik nr 2, załacznik nr 3, załacznik nr 4, załacznik nr 5, załacznik nr 6]

Uchwała Nr XLI/226/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuszyca.

Uchwała Nr XLI/227/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Uchwała Nr XLI/228/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie skargi na Burmistrza Głuszycy.

Uchwała Nr XLI/229/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2010 r. w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna".

Uchwała Nr XLII/231/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Głuszyca.

Uchwała Nr XLII/232/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zadań zleconych.

Uchwała Nr XLII/233/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze danego roku budżetowego.

Uchwała Nr XLII/234/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/150/2005 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 stycznia 2005 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Numer 158, pozycja 2473 w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/158/2473

Uchwała Nr XLII/235/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania i stałych okręgów wyborczych na terenie gminy Głuszyca.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Numer 158, pozycja 2474 w dniu 30 sierpnia 2010 r.
- jednolity identyfikator aktu
http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/158/2474

Uchwała Nr XLIII/236/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową [załącznik - ststut]

Uchwała Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych

Uchwała Nr XLIII/238/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/230/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna”

Uchwała Nr XLIII/239/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna"

Uchwała Nr XLIII/240/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz finansowanie planowanego deficytu budżetowego

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
[załącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5]

Uchwała XLIII/242/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głuszyca Górna na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIII/243/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolce na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIII/244/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sierpnica na lata 2010-2018 [Załącznik]

Uchwała Nr XLIV/245/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  2010 rok
[załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7]

Uchwała Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany  uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XLIII/239/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Głuszyca Górna ul. Kłodzka od nr 61 do końca i ul. Graniczna".

Uchwała Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 września 2010 r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Głuszyca oraz jej jednostek podległych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Wojew ództwa Dolnośląskiego Nr 199, pozycja 3059 w dniu 25 października 2010 - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/199/3059

Uchwała Nr XLV/248/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z zadaniem inwestycyjnym „Remont dróg gminnych stanowiących łącznik dróg wojewódzkich nr 380 i 381 w Głuszycy”

Uchwała Nr XLVI/249/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na  2010 rok. [ z1, z2, z3, z4]

Uchwała Nr XLVI/250/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 pazdziernika 2010 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoonego w obrebie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.

Uchwała Nr XLVI/251/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

Uchwała Nr XLVI/252/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3288, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3288

Uchwała Nr XLVI/253/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3289, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3289

Uchwała Nr XLVI/254/2010 Rady Miejskiej W Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województ wa Dolnośląskiego Nr 212, Pozycja 3290, z dnia 15 listopada 2010 r. - jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2010/212/3290

Uchwała Nr XLVI/255/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu Zespołu Szkół w Głuszycy „Pewnym krokiem w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr XLVII/256/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 8 listopada 2010 r.  sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
[zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7]

Wprowadził RM 29.11.2010 00:00:00
Opublikował RM 29.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść RM 29.11.2010 00:00:00
Zaktualizował RM 29.11.2010 08:15:17

Protokoły z sesji Rady Miejskiej

Informacja o sesjach Rady Miejskiej w Głuszycy

 

1 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 listopada2006 r. Sesja inauguracyjna. Protokół z sesji.

 

2 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 4 grudnia 2006 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

 

3 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 grudnia 2006 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

 

4 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 stycznia 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji.

 

5 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 3 marca 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

6 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 marca 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

7 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 kwietnia 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

8 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 maja 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

9 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 21 czerwca 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

10 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 9 lipca 2007 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

11 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 15 września 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

12 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 12 października 2007 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

13 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 listopada 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

14 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 grudnia 2007 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

15 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 16 lutego 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

16 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 marca 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

17 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 21 kwietnia 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

18 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 maja 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

19 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 23 czerwca 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

20 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 15 września 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

21 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 października 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

22 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 1 grudnia 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

23 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 grudnia 2008 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

24 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 23 lutego 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

25 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 marca 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

26 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 kwietnia 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

27 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 maja 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

28 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 czerwca 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

29 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 3 lipca 2009 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

30 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 sierpnia 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

31 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 28 września 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

32 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 pażdziernika 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

33 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 listopada 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

34 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 grudnia 2009 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

35 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 stycznia 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

36 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 8 lutego 2010 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

37 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 1 marca 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

38 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 29 marca 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

39 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 26 kwietnia 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

40 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 31 maja 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

41 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 28 czerwca 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

42 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 10 sierpnia 2010 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

43 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 sierpnia 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół zsesji

 

44 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 27 września 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

45 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 30 września 2010 r. Sesja nadzwyczajna. Protokół z sesji

 

46 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 25 października 2010 r. Sesja zwyczajna. Protokół z sesji

 

47 sesja Rady Miejskiej w Głuszycy odbyła się w dniu 8 listopada 2010 r. Sesja zwyczajna.  Protokół z sesji.

 

 

Wprowadził RM 29.11.2010 00:00:00
Opublikował RM 29.11.2010 00:00:00
Odpowiedzialny za treść RM 29.11.2010 00:00:00
Zaktualizował RM 30.11.2010 12:25:04
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl