BIP » Zamówienia Publiczne » Zamówienia Publiczne - Przetargi 2017
Zamówienia Publiczne - Przetargi 2017

Zamówienia Publiczne - Przetargi 2017

 

IiR.271.2.24.2017

27.12.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Odnowa wsi poprzez budowę, przebudowę świetlic wiejskich na terenie Gminy Głuszyca”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.24.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.24.2017-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.24.2017-pdf

4. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.24.2017

 


IiR.271.2.22.2017

18.12.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Sowiogórski Raj –Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek” – dostawa i montaż wyposażenia

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.22.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.22.2017-pdf
3. Formularz oferty IiR.271.2.22.2017-docx
4. Zestawienie ilościowe IiR.271.2.22.2017-excel

5. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.22.2017

6. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.22.2017

7. Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert IiR.271.2.22.2017

8. Pytania i odpowiedzi IiR.271.2.22.2017

9. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.22.2017

 


Głuszyca 13.12.2017 r.

Gmina Głuszyca

ul. Grunwaldzka 55

58-340 Głuszyca

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn.

„Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca", dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych -konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty grantowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 


IiR.271.2.19.2017

12.12.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji Projektowo-kosztorysowej niezbędnej do zgłoszenia wykonania zadań realizowanych w ramach programu Otwartych Stref Aktywności pn.: „Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Głuszyca”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.19.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.19.2017-pdf
3. Formularz oferty IiR.271.2.19.2017-docx

4. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.19.2017

 


IiR.271.3.18.2017

27.10.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Eko Głuszyca  – tu mieszkam, tu żyję – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Głuszyca”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 608136-N-2017
2. SIWZ oczyszczalnie IiR.271.3.18.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.18.2017-docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.18.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.18.2017
5. Program Funkcjonalno-Użytkowy IiR.271.3.18.2017

6. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.18.2017

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.18.2017


IiR.271.3.17.2017

26.10.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do skłądania ofert na realizację usługi pn.

"Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2017/2018":

1. Ogłoszenie o zamówieniu 607787-N-2017
2. SIWZ chodniki IiR.271.3.17.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.17.2017-docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.17.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.17.2017
5. Wykaz chodników IiR.271.3.17.2017

6. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.17.2017

7. Zawiadomienie o wyborze oferty IiR.271.3.17.2017

 

 

 
IiR.271.3.16.2017
 
17.10.2017 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn:
Zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Głuszyca w sezonie zimowym 2017/2018:
 
 

 

 


IiR.271.3.15.2017

16.10.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminie Głuszyca w sezonie zimowym 2017/2018:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 602616-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.15.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.15.2017-pdf
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.15.2017-docx
4. Projekt umowy IiR.271.3.15.2017
5. Wykaz obwodów IiR.271.3.15.2017

6. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.15.2017

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.15.2017

 


 

IiR.271.2.17.2017

04.10.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 w miejscowości Łomnica”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.17.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.17.2017
3. Projekt cz.opisowa IiR.271.2.17.2017
4. STWIORB IiR.271.2.17.2017
5. Rys. 1 Sytuacja w terenie IiR.271.2.17.2017
6. Rys. 2 Projekt zagospodarowania IiR.271.2.17.2017
7. Rys. 3.1 Konstrukcja drogi IiR.271.2.17.2017
8. Rys. 3.2 konstr. wodospustu IiR.271.2.17.2017
9. Rys. 4 Niweleta IiR.271.2.17.2017
10. Przedmiar  IiR.271.2.17.2017


 

 


IiR.271.3.14.2017

27.09.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej w Głuszycy”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 594086-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.14.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.14.2017-docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.14.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.14.2017
5. Projekt budowlany IiR.271.3.14.2017
6. Specyfikacja techniczna IiR.271.3.14.2017
7. Rysunki_IiR.271.3.14.2017
8. Przedmiar_IiR.271.3.14.2017

9. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.14.2017

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.14.2017

 
 

 

 
 
IiR.271.3.13.2017
 
20.09.2017 r.
 
Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Sowiogórski Raj –Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek”:

 

 


Głuszyca 07.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.15.2017

(dotyczy przebudowy drogi gminnej na działce nr 10 w Łomnicy)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.15.2017
 2. Formularz oferty IiR.271.2.15.2017
 3. Formularz oferty IiR.271.2.15.2017
 4. Projekt cz.opisowa IiR.271.2.15.2017
 5. STWIORB IiR.271.2.15.2017
 6. Rys. 1 Sytuacja w terenie IiR.271.2.15.2017
 7. Rys. 2 Projekt zagospodarowania IiR.271.2.15.2017
 8. Rys. 3.1 Konstrukcja drogi IiR.271.2.15.2017
 9. Rys. 3.2 konstr. wodospustu IiR.271.2.15.2017
 10. Rys. 4 Niweleta IiR.271.2.15.2017
 11. Przedmiar  IiR.271.2.15.2017

 


Głuszyca 07.09.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr liR.271.2.14.2017

(dotyczy drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 223 w Głuszycy Górnej)

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 6/0/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 r. - udzielanie zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 euro (netto).

 1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.14.2017
 2. Formularz oferty IiR.271.2.14.2017.docx
 3. Formularz oferty IiR.271.2.14.2017.pdf
 4. Opis techniczny dojazdu IiR.271.2.14.2017
 5. Rysunki IiR.271.2.14.2017
 6. Specyfikacja_techniczna_IiR.271.2.14.2017
 7. Przedmiar.IiR.271.2.14.2017

 


IiR.271.3.12.2017

04.09.2017 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn : "Sowiogórski Raj - Głuszyca - Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu IiR.271.3.12.2017

2. SIWZ

3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ żłobek .pdf

3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ żłobek .docx

4. Projekt umowy

5. Dokumentacja projektowa

6. Przedmiar robót,br.budowlana

7. Przedmiar robót,br. instalacje sanitarne

8. Przedmiar robót, instalacje elektryczne

9. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.12.2017

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.12.2017

 

 

 


 

IiR.271.3.11.2017

22.08.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawalne opady i powódź czerwiec 2013 r.]”:

1. Ogłoszenie o zamówieniu575595-N-2017
2 .SIWZ IiR.271.3.11.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.11.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.11.2017
5. Projekt_budowlany_IiR.271.3.11.2017
6. Specyfikacja techniczna IiR.271.3.11.2017
7. Przedmiar robót IiR.271.3.11.2017
8. Zakres remontu I ETAP IiR.271.3.11.2017

9. Protokół z otwarcia ofert

10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.11.2017

 


IiR.271.3.10.2017

18.08.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Sowiogórski Raj –Głuszyca – adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 573948-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.10.2017
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2017-docx
3. Formularz oferty, załączniki IiR.271.3.10.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.10.2017
5. Dokumentacja projektowaIiR.271.3.10.2017
6. Przedmiar robót,br.budowlanaIiR.271.3.10.2017
7. Przedmiar robót,br. instalacje sanitarneIiR.271.3.10.2017

8. Przedmiar robót, instalacje elektryczneIiR.271.3.10.2017

9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.10.2017

 

 


IiR.271.2.13.2017

16.08.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na stworzenie, dostawę i montaż systemu multimedialnej sieci sensorowej wraz z aplikacją mobilną z nią sprzężoną oraz zestawu 6 kamer wraz z rejestratorem obrazu, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy":

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.13.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.13.2017-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.13.2017-pdf

4. Wynik postępowania IiR.271.2.13.2017

 

 


IiR.271.3.9.2017

07.08.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej – sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawalne opady i powódź czerwiec 2013 r.]”:

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}


1.Ogłoszenie o zamówieniu 565272-N-2017
2.SIWZ IiR.271.3.9.2017
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.9.2017 - pdf
3.Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.9.2017 - docx
4.Projekt umowy IiR.271.3.9.2017
5.projekt_budowlany_IiR.271.3.9.2017
6.Specyfikacja techniczna IiR.271.3.9.2017
7.Przedmiar robót IiR.271.3.9.2017
8.Zakres remontu I ETAP IiR.271.3.9.2017
9.Informacja o oczywistej omyłce pisarskiej IiR.271.3.9.2017
10.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500010257-N-2017

11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.9.2017

 

______________________________________________________________________

IiR.271.2.12.2017

25.07.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Głuszycy przy ul. Cmenarnej":

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.12.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.12.2017-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.12.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.2.12.20175. Pytania i odpowiedzi 27.07.2017 r.


 

IiR.271.3.8.2017

13.07.2017

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sudeckiej w miejscowości Łomnica - w celu utworzenia trasy spacerowej”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 550320-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.8.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.8.2017.doc
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.8.2017.pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.8.2017
5. Dokumentacja_projektowaIiR.271.3.8.2017

6. Protokół z otwarcia ofert 28.07.2017 r.

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


IiR.271.3.7.2017

06.07.2017

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Wymiana barier ochronnych wzdłuż rzeki Bystrzyca ul. Bohaterów Getta i ul. Sienkiewicza w Głuszycy”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 546414-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.7.2017
3. Formularz oferty i załączniki IiR.271.3.7.2017
3. Formularz oferty i załączniki IiR.271.3.7.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.7.2017
5. PFU IiR.271.3.7.2017
6. STWiOR IiR.271.3.7.2017
7. Przedmiar IiR.271.3.7.2017
8. Zaświadczenie IiR.271.3.7.2017

9. Pytania i odpowiedzi 18.07.2017 r.

10. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.7.2017

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.7.2017

 

 


IiR.271.3.6.2017

05.07.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn.:„Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2017/2018” :

1. Ogłoszenie o zamówieniu 545210-N-2017
2. SIWZ IiR.271.3.6.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.6.2017-docx
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.6.2017-pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.6.2017

5. Protokół z otwarcia ofert 17.07.2017 r.

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.6.2017

 


IiR.271.2.11.2017

04.07.2017 r.

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację usługi "Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Głuszycy przy ul. Cmenarnej":

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.11.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.11.2017-docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.11.2017-pdf
4. Projekt umowy

5. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.2.11.2017

 

 


IiR.271.2.9.2017

04.04.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca - 2017"

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.9.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.9.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.9.2017
3. Załącznik 3-wzór KPO
4. Załącznik 4-wzór protokół odbioru

5. Zestawienie złożonych ofert IiR.271.2.9.2017

 


IiR.271.3.5.2017

04.04.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: „Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 58557-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.5.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.5.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.5.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.5.2017
5. Decyzja Nr 744-2016
6. Dokumentacja_projektowa IiR.271.3.5.2017

7. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.5.2017

8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.5.2017

 


IiR.271.3.4.2017

24.03.2017

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

„Eko Głuszyca – tu mieszkam , tu żyję – Montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 50859-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.4.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.4.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.4.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.4.2017
5. SSTWiOR IiR.271.3.4.2017

6. Protokół z otwarcia ofert IiR.271.3.4.2017

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.4.2017

8. Zawiadomienie o anulowaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty IiR.271.3.4.2017

9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017 r.


IiR.271.3.3.2017

01.03.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:

"Budowa toalety publicznej dla Podziemnego Miasta Osówka"

 

1. Ogłoszenie 34305-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.3.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2017
3. Formularz oferty z załącznikami IiR.271.3.3.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.3.2017
5. Decyzja 7442016
6. Dokumentacja_projektowa IiR.271.3.3.2017

7. Protokół z otwarcia ofert 16.03.2017 r.

8. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.3.2017

 

 


IiR.271.3.2.2017

13.02.2017

 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: "Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy"

1. Ogłoszenie 24152-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.2.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.2.2017
4. Projekt umowy IiR.271.3.2.2017
5. Decyzja - pozwolenie na budowę IiR.271.3.2.2012
6. Decyzja o przeniesieniu decyzji IiR.271.3.2.2017
7. Pozwolenie Konserwator Zabytków IiR.271.3.2.2017
8. Projekt i decyzja IiR.271.3.2.2017
9. STWiORB IiR.271.3.2.2017
10. Odstępstwo p.poż. i decyzja IiR.271.3.2.2017
11. Hydranty IiR.271.3.2.2017
12. Instalacje IiR.271.3.2.2017
13. Rys. klatka schodowa IiR.271.3.2.2017
14. Rys. szczególy kontr. IiR.271.3.2.2017
15. Przedmiar IiR.271.3.2.2017
15. Przedmiar IiR.271.3.2.2017.prd

16. Pytania i odpowiedzi 21.02.2017 r.

17. Pytania i odpowiedzi 23.02.2017 r.

18. Protokół z otwarcia ofert 28.02.2017 r.

 

 


IiR.271.2.6.2017

26.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji zadania pn.: „Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.6.2017
2. Formularz oferty IiR.271.2.6.2017 - docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.6.2017 - pdf

 


IiR.271.3.1.2017

13.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na zadanie pn.

„Udostępnienie turystyczne wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głuszycy”

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu 7600-2017
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia IiR.271.3.1.2017
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2017 - docx
3. Formularz oferty, załączniki do SIWZ IiR.271.3.1.2017 - pdf
4. Projekt umowy IiR.271.3.1.2017
5. Decyzja - pozwolenie na budowę IiR.271.3.10.2016

6. Decyzja o przeniesieniu decyzji IiR.271.3.10.2016
7. Pozwolenie Konserwator Zabytków IiR.271.3.10.2016
8. Projekt i decyzja IiR.271.3.10.2016
9. STWiORB IiR.271.3.10.2016
10. Odstępstwo p.poż. i decyzja IiR.271.3.10.2016
11. IiR.271.3.1.2017 przedmiar wieża
12. Przedmiar IiR.271.1.2017
13. Hydranty
14. Instalacje IiR.271.3.1.2017
15. Rys. klatka schodowa IiR.271.3.1.2017
16. Rys. szczególy kontr. IiR.271.3.1.2017

17. Protokół z otwarcia ofert 30.01.2017 r.

18. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania IiR.271.3.1.2017
 

 

 


IiR.271.2.4.2017

12.01.2017 r.

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na usługę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania

„Drogowa przyszłość Głuszycy - przebudowa dróg gminnych”

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.4.2017
2. Opis przedmiotu zamówienia IiR.271.2.4.2017
3. Formularz oferty IiR.271.2.4.2017 projekty dróg - docx
3. Formularz oferty IiR.271.2.4.2017 projekty dróg - pdf
4. Część I i II IiR.271.2.4.2017
5. Część III IiR.271.2.4.2017
6. Część IV IiR.271.2.4.2017
7. Część V IiR.271.2.4.2017
8. Część VI IiR.271.2.4.2017
9. Przekrój - most cz. VI IiR.271.2.4.2017
10. Zdjęcie - most cz. VI IiR.271.2.4.2017
11. Część VII IiR.271.2.4.2017
12. Część IX IiR.271.2.4.2017
13. Część VIII IiR.271.2.4.2017

14. Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.4.2017
 

 


 

Gmina Głuszyca zaprasza do składania ofert na opracowanie

Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z koncepcją zagospodarowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

 

1. Zapytanie ofertowe IiR.271.2.1.2017
2. Formularz ofertowy IiR.271.2.1.2017-pdf
3. Formularz ofertowy IiR.271.2.1.2017-doc
4. Mapa PSZOK

5 . Formularz z wyboru oferty IiR.271.2.1.2017

Wprowadził Administrator 16.01.2018 14:36:53
Opublikował Administrator 16.01.2018 14:36:53
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 16.01.2018 14:36:53
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl