BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2015
Zarządzenia 2015

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2015 r.

Nr 203/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Nr 202/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 201/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 200/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 199/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: korekty oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 152/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 września 2015 r.

Nr 198/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 197/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Głuszyca

Nr 196/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 195/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 112 położonej w Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 194/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 36 położonej w Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 193/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 100/2 położonej w Kolcach, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 192/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie: projektu Budżetu Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 191/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 listopada 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 190/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżrcie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 189/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 188/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 161/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17.09.2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 187/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Nr 186/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Nr 185/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 184/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 października 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 175/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Nr 183/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej Regulaminu

Nr 182/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Nr 181/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 180/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 179/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2015 roku w sprawie: uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Głuszycy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Głuszycy w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Nr 178/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2015 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki w Zarządzeniu dotyczącym przeznaczenia do sprzedaży działki nr 109/2 położonej w Głuszycy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 177/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 października 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowane działka nr 76/2, 440, 79 oraz niezabudowane działka nr 306/1, 76/1, 438 położone w Grzmiącej, stanowiące własność Gminy Głuszyca

Nr 176/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Głuszyca w okresie zimowym 2015 - 2016

Nr 175/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Nr 174/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca

Nr 173/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości [zał.1] [zał.2] [zał.3 cz.1] [zał.3 cz.2] [zał.4] [zał.5]

Nr 172/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Głuszyca

Nr 171/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Nr 170/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: wskazania do składów obwodowych komisji wyborczych pracowników samorządowych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych

Nr 169/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Nr 168A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Nr 168/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 167/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właściciela obiektu garażowego wybudowanego ze środków własnych nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 370/5 położonej w Głuszycy Górnej, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 166/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 165/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica"

Nr 164/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok

Nr 163/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 162/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 161/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 160/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 159/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 158/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 157/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 156/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 września 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 155/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 154/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2015 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 153/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 152/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 211 położonej w Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 151/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 150/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 września 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 149/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2015 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 148/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 147/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 147A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

Nr 146/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej w Łomnicy (dz. nr 22 dr. obręb 0004 Łomnica) wraz z odwodnieniem liniowym zamkniętym na długości 200 mb (od 0+000 do 0+200) [powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013]"

Nr 145/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 144/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie: kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca

Nr 143/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 142/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie: ustalenia procedur przeprowadzania kontroli finansowo-podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych

Nr 141/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Nr 140/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 139A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku

Nr 139/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania kordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej

Nr 138/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych kosmisji do spraw referendum

Nr 137/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015 roku

Nr 136/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 135/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 370/5 położonej w Głuszycy Górnej, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 134/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrekotra Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 133/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawiecieli Burmistrza do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 132/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 131/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 130/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 129/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudową części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 dr. i 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 80m2 - (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)"

Nr 128/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 metrów bieżących (powódź, intensywne opady deszczu i gradu czerwiec 2013 r.)"

Nr 127/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 126/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 125/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 124/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej

Nr 123/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 122/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 121/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 120/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 119/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę wyciągu narciarskiego oraz najem budynku "Łomnickiej Chaty"

Nr 118/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 117/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 116/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w danym roku budżetowym przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2015

Nr 115/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca

Nr 114/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki

Nr 113/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: określenia procedury likwidacyjnej, przeprowadzenia inwentaryzacji oraz nieodpłatnego przekazania składników majątkowych i wyposażenia likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Nr 112/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy

Nr 111/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia, przeklasyfikowania, wybrakowania oraz inwentaryzacji sprzętu OC i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu magazynu p.powodziowego

Nr 110/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 109/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 czerwca 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 108/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 107/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 228/3, 228/7 i 228/8 położone w Grzmiącej, stanowiące własność Gminy Głuszyca

Nr 106/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 201/3 położonej w Głuszycy Obręb 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 105/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie: przekazania wyposażenia na rzecz Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna

Nr 104/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2014 rok

Nr 103/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 102/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 101/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 100/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji ds. przeglądu drzew

Nr 99/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 98A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 97/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 96/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 820/7, 820/8, 820/9, 820/10, 820/11 położonych w Głuszycy Obręb 1, stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 95/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie gminy Głuszyca

Nr 94/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Nr 93/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udziału mieszkańców w projekcie: "Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję" - budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie miejscowości Głuszyca Górna, Grzmiąca, Kolce, Łomnica, Sierpnica

Nr 92/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 91/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kultury fizycznej i sportu

Nr 90/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 maja 2015 roku w sprawie: powołania Komisji do przejęcia majątku znajdującego się w Obiekcie Obsługi Ruchu Turystycznego "Łomnicka Chata" będącego w użyczeniu przez Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 89/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 87/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: odrzucenia w całości negatywnego stanowiska Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Wałbrzyskiej dotyczącego zaopiniowania uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Głuszycy Górnej

Nr 86/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 85/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej OPS w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 84/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej OPS w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 83/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej OPS w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 82/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej OPS w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 81/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca

Nr 80/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 79/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 kwietnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 78/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Burmistrza do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 77/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Nr 76/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Nr 75/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych

Nr 74/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek nr 170/1 i nr 170/8 położonych w Głuszycy Górnej, stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 73/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 72/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji komórek gospodarczych, garaży i ogródków przydomowych

Nr 71/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 70/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 69/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 68/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 67/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 66/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 65/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Biznesu przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 64/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Nr 63/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 62/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 61/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 60/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 59/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 roku

Nr 58/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 57/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 56/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2014 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 55/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 54/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji windykacji należności czynszowych i innych opłat wynikających z umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz należności z tytułu odszkodowań za zajmowanie lokali bez tytułu prawnego"

Nr 53/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 52/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieczynnego ciepłociągu zlokalizowanego w Grzmiącej przy ul. Lipowej, stanowiącego własność Gminy Głuszyca

Nr 51/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 49/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Nr 48/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: odwołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 47/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 46/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

r 45/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 44/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego

Nr 43/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 42/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca

Nr 41/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 40/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie: powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głuszycy

Nr 39/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie: wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Głuszyca miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 38/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2015 rok

Nr 37/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań

Nr 36/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 35/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lutego 2015 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Głuszycy

Nr 34/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Głuszycy

Nr 33/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/O/2011 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

Nr 32/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 31/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 lutego 2015 roku w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Gminy Głuszyca prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonego rachunku dochodów w 2015 roku

Nr 30A/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na rok 2015

Nr 30/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Zespołu opiniującego wnioski o udzielenie ulgi lub odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub odszkodowania za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego

Nr 29/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: Programu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Głuszyca

Nr 28/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz pism i zaświadczeń

Nr 27/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 26/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Głuszyca

Nr 25/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2015 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2015 roku

Nr 24/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 23/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji o przejęcia Cmentarza Komunalnego od Zakładu Usług Mieszkaniowych i Komunalnych Sp. z o.o. w Głuszycy

Nr 22/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

Nr 21/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego koordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie gminy Głuszyca

Nr 20/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 19/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Pani Jowity Seidel - Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 18/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 17/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 16/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 15/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 14/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 13/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: upoważnienia p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 12/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy

Nr 11/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania kluczami oraz zasad otwierania i zamykania pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Głuszycy w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 55

Nr 10/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w zamian za święta przypadające w sobotę

Nr 9/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązujących zasad segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 8/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 7/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 6/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy
 


Nr 1/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 stycznia 2015 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

 

Wprowadził Administrator 05.01.2016 21:00:35
Opublikował Administrator 05.01.2016 21:00:35
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.01.2016 21:00:35
Zaktualizował Aneta Literska 12.01.2016 09:04:16
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl