BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2016
Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2016

Nr 149/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 148/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2017 roku

Nr 147/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 146/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 145/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2016-2027

Nr 144/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna

Nr 143/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Głuszyca i jej jednostkach podległych

Nr 142/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich Gminy Głuszyca poprzez przebudowę drogi w miejscowości Łomnica (dz. nr 84)"

Nr 141/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 140/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych nr 70/15 i 70/16 położonych w Grzmiącej

Nr 139/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 544/12 położonej w Głuszycy Górnej, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 138/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 269/10 położonej w Głuszycy Obręb 1

Nr 137/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 136/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 135/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 134/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w wymiarze pełnego etatu

Nr 133/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - konkursy horyzontalne, Schemat 3.1.C Projekty dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej) polegające na budowie (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu energii z OZE

Nr 132/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 131/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 130/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie: projektu Budżetu Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 129/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 128/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości rolnej działka nr 52 położonej w Łomnicy

Nr 127/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 08 listopada 2016 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 09 listopada 2016 r.

Nr 126/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa nawierzchni ul. Kościuszki w Głuszycy wraz z przepustem w ciągu drogi gminnej (dz. nr 249 dr) oraz odbudowa muru oporowego na długości 20 mb (od km 0+000 do 0+020) - [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"

Nr 125/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 07 listopada 2016 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Odbudowa drogi gminnej w Głuszycy Górnej (dz. nr 498 dr, 509 dr, 510/1 dr) stanowiącej dojazd do posesji wraz z odwodnieniem na długości 110 mb (od km 0+000 do 0+110) - [intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.]"

Nr 124/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 123/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 listopada 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Głuszyckiej Rady Biznesu przy Burmistrzu Głuszycy

Nr 122/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 listopada 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 121/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 października 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 120/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 października 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 119/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 18 października 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

Nr 118/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 17 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Nr 117/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 października 2016 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego z budżetu Gminy Głuszyca w 2016 roku

Nr 116/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 października 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 115/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 11 października 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 114/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 10 października 2016 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Głuszycy do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Nr 113/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 112/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 111/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 26 września 2016 roku w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożonych o przyznanie stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Nr 110/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 września 2016 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 109/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 września 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 108/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 107/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 106/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 20 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr 105/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 września 2016 roku w sprawie: likwidacji zużytych składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 104/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 124/2009 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 08 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 103/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 15 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 102/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Głuszycy do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Nr 101/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia do załatwienia w imieniu Burmistrza Głuszycy spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr 100/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 września 2016 roku w sprawie: upoważnienia do załatwienia w imieniu Burmistrza Głuszycy spraw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr 99/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 08 września 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 05 września 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 521/1 położonej w Głuszycy Obręb 1

Nr 97/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 96/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2016 roku Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [INFORMACJA - załącznik do Zarządzenia 96/O/2016]

Nr 95/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 94/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 93/O/2016 Burmistrza Głuszyca z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie: opracowania materiałow planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 92/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 91/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 sierpnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 90/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: Pomoc Społeczna

Nr 89/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 168/3 położonej w Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 88/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 559/2 w Głuszycy Obręb 1

Nr 87/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 39a w Łomnicy działki nr 168/9 położonej w Łomnicy

Nr 86/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej 65 w Głuszycy działki nr 54/5 położonej w Głuszycy Obręb 2

Nr 85/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 84/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 476/3 położonej w Głuszycy Obręb 1

Nr 83/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 280 położonej w Głuszycy Górnej

Nr 82/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 282 położonej w Głuszycy Górnej

Nr 81/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 283/1 położonej w Głuszycy Górnej

Nr 80/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 278 położonej w Głuszycy Górnej

Nr 79/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki niezabudowanej nr 62 położonej w Głuszycy Górnej

Nr 78/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 77/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 76/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 75/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Nr 74/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 73/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 r.

Nr 72/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 71/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 476/15 w Głuszycy Obręb 1

Nr 70/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 czerwca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 23 w Głuszycy działki nr 463/27 położonej w Głuszycy Obręb 1

Nr 69/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 czerwca 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Nr 68/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 67/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 66/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego gminy Głuszyca za 2015 rok

Nr 65/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 64/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku miejscowego gradobicia, nawalnych opadów deszczu, podtopień i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca

Nr 63/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 62/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 61/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 40/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 60/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki

Nr 59/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działka nr 480 i 481 w Głuszycy Obręb 1

Nr 58/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 57/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 56/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze środowisko zagrożonych uzależnieniami z terenu Gminy Głuszyca"

Nr 55/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 53/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 54/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 maja 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych w wymiarze pełnego etatu

Nr 53/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 52/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 51/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 101/2 w Głuszycy Obręb 2

Nr 50/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie: zamiany nieruchomości między Gminą Głuszyca, a osobą fizyczną

Nr 49/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie gminy Głuszyca

Nr 48/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu umieszczania ogłoszeń na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Głuszyca [Załącznik do Zarządzenia nr 44/O/2016]

Nr 47/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 46/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 45/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 44/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej i jej Regulaminu [załącznik do zarządzenia nr 44/O/2016]

Nr 43/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 kwietnia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 42/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2015 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [SPRAWOZDANIE - załącznik do Zarządzenia 42/O/2016]

Nr 41/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2015 rok

Nr 40/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 2.1.4 E - usługi publiczne ZIT AW

Nr 39/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2016 roku

Nr 38/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie: upoważnienia dla Pani Jowity Seidel Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Nr 37/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie: upoważnienia dla Pani Katarzyny Starzyńskiej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji oraz zawierania i rozwiązywania umów z rodzinami wspierającymi

Nr 36/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 35/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr 34/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 33/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw świadczeń wychowawczych w wymiarze pełnego etatu

Nr 32/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż w wymiarze 1/8 etatu

Nr 31/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Głuszycy

Nr 30/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2016 rok

Nr 29/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 28/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 27/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 26/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 25/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 61/09 z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie liczby uczniów, na których przysługuje etat nauczyciela - bibliotekarza w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głuszyca

Nr 24/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 10.2.4. - ZIT AW zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Nr 23/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 22/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursów na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Nr 21/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2016 roku

Nr 20/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw oświaty

Nr 19/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 173/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 18/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pomocowych

Nr 17/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju Gminy

Nr 16/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej działka nr 487/3 położonej w Głuszycy Obręb 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 15/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 85/24 położonej w Łomnicy, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 14/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działki nr 190/1 położonej w Głuszycy Obręb 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 13/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli w 2016 roku

Nr 12/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na rok 2016

Nr 11/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 10/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy [REGULAMIN - załącznik do Zarządzenia 10/O/2016]

Nr 9/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 8/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 7/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 6/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 5/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016 roku

Nr 4/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego [REGULAMIN - załącznik do Zarządzenia 4/O/2016]

Nr 3/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy

Nr 2/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Nr 1/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2016 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Głuszycy

Wprowadził Administrator 05.01.2017 14:24:00
Opublikował Administrator 05.01.2017 14:24:00
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.01.2017 14:24:00
Zaktualizował Aneta Literska 10.01.2017 15:23:09
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl