BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2021
Zarządzenia 2021

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2021 r.

Nr 134/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 133/O/2021 Burmistrz Głuszycy z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 132/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 31 grudnia 2021 r.

Nr 131/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nr 130/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy Gminy Głuszyca

Nr 129/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 128/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiące własność Gminy Głuszyca

Nr 127/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie: wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Nr 126/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głuszycy oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych gminy

Nr 125/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wymiarze pełnego etatu

Nr 124/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 123/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Nr 122/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 121/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 120/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 119/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"

Nr 118/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 grudnia 2021  r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu "Czyste Powietrze"

Nr 117/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie: upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"

Nr 116/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 115/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2022-2033 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2022 rok

Nr 114/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 113/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 112/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 111/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 110/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 109/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 108/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 107/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2021 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok

Nr 106/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2021 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na terenie Gminy Głuszyca w 2021 roku

Nr 105/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2021 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głuszycy w wymiarze pełnego etatu

Nr 104/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 października 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 103/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 października 2021 r. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 82/2005 Burmistrza Miasta Głuszyca z dnia 5 sierpnia 2005 r. 

Nr 102/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 101/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Głuszycy w wymiarze pełnego etatu

Nr 100/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 września 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 99/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożónych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 września 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 97/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowsiko urzędnicze do spraw inwestycji w wymiarze pełnego etatu

Nr 96/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14  września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 95/O/2021 Burmistrza Gluszycy z dnia 13 września 2021 r. w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Głuszycy przy ul. Sienkiewicza działka numer 828/2 obręb Głuszyca 1, o pow. 0,3375 ha na rzecz Skarbu Państwa pod budowę Komisariatu Policji w Głuszycy

Nr 94/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 września 2021 r. w sprawie: określenia procedury przeprowadzenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Głuszyca

Nr 93/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 92/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 91/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pomocowych

Nr 90/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 48/O/2019 Burmistrza Głuszycy w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwie Gminyh Głuszyca na kadencję 2019-2022

Nr 89/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 88/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [informacja]

Nr 87/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 86/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 85/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 84/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 83/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2022 rok [materiały planistyczne]

Nr 82/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 81/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: darowizny nieruchomości położonej w Głuszycy przy ul. Grunwaldzkiej 26 na działki 484 o pow. 0,2068 ha na rzecz Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 80/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 79/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiacych własność Gminy Głuszyca

Nr 78/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 77/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia dla Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pracy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Nr 76/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społeczje w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 75/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia Pani Ewy Sławik - Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społeczje w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimenntacyjnego oraz do podejmowania dzialań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 74/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 73/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 72/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: upoważnienia dla Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzeni albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 71/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Jowity Seidel-Ulińskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 70/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia dla Pani Jowity Seidel-Ulińskiej Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowan w sprawach z zakresu wspierania rodzin oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Nr 69/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 68/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 67/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upooważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 66/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia dla Specjalisty Pracy Socjalniej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 65/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie: odwołania upoważnienia dla Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Jowity Seidel-Ulińskiej do prowadzeni postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 64/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 lipca 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/K/2010 z dnia 10 lutego 2010 roku w sprawie refundacji pracownikom pracującym przy monitorach ekranowych kosztu zakupu okularów korygujących wzrok

Nr 63/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 62/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Nr 61/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 60/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na 2021 rok

Nr 59/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 58/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 57/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 56/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowymna rzecz dotychczasowych najemców

Nr 55/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 54/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów z placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Głuszyca

Nr 53/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 20201 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia na 34/O/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych przez Gminę Głuszyca powyżej 130 000 zł

Nr 52/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Procedury realizacji przez Gminę Głuszyca obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazania inormacji o schematach podatkowych

Nr 51/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 49/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2020 rok

Nr 48/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 47/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 46/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2020 rok

Nr 45/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie: powołania komisji celem naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Nr 44/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maha 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 43/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 42/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 41/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 40/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placw zabaw na terenie Gminy Głuszyca

Nr 39/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 38/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z usługi bezpłatnego dostepu do sieci WiFi4EU

Nr 37/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 36/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 35/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/O/2016 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Stałego Zasobu Mieszkaniowego Gminy Głuszyca

Nr 34/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych przez Gminę Głuszyca powyżej 130 000 zł

Nr 33/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 32/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania komisji celem naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy

Nr 31/O/2021 Burmistrza Gluszycy z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 30/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 29/O/2021 Burmistrz Głuszycy z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 28/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gluszyca

Nr 27/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 26/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2020 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Sprawozdanie]

Nr 25/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 24/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy [Regulamin organizacyjny]

Nr 23/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 22/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 21/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 20/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr 19/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie miasta i gminy Głuszyca w roku 2021

Nr 18/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 17/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 16/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 15/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 14/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie: powołania zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

Nr 13/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Nr 12/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

Nr 11/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 10/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 9/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 8/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 7/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door w Gminie Głuszyca

Nr 6/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 5/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w gm. Głuszyca

Nr 4/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 r.

Nr 3/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 2/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w roku 2021

Nr 1/O/2021 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Wprowadził Marta Czepil 04.01.2022 15:01:45
Opublikował Marta Czepil 04.01.2022 15:01:45
Odpowiedzialny za treść Marta Czepil 04.01.2022 15:01:45
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl