BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2017
Zarządzenia 2017

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2017 r.

Nr 174/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 173/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw windykacji w wymiarze pełnego etatu

Nr 172/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw pozyskiwania środków pomocowych w wymiarze 1/2 etatu

Nr 171/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 170/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 169/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: czasu pracy w 2018 roku

Nr 168/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 167/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 166/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Anny Zofii Burek, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 165/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 164/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 178 w Sierpnicy

Nr 163/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: Odbudowa pomieszczeń Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna - sala widowiskowa ze sceną [gradobicie, nawalne opady i powódź czerwiec 2013 r.]"

Nr 162/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 4/1 w Kolcach

Nr 161/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 160/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 159/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 158/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Nr 157/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 156/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2018-2028 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 155/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 154/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 153/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 listopada 2017 r. w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 152/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w wymiarze pełnego etatu

Nr 151/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku nawalnych opadów deszczu oraz nawałnic w dniu 28/29 października 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca

Nr 150/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 149/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach, w wyniku nawalnych opadów deszczu oraz nawałnic w dniu 28/29 października 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca

Nr 148/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Głuszycy do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień w sprawach dodatku mieszkaniowego

Nr 147/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 146/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 145/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Głuszycy Górnej na działce nr 223"

Nr 144/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Nr 143/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 142/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 141/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 140/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 139/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk do przekazywania do biura informacji gospodarczej, informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2017 r. poz. 489 z późn. zmianami) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Nr 138/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Jankowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych

Nr 137/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Jankowskiej do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Nr 136/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Jankowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 135/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Jankowskiej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Nr 134/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Jankowskiej do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 133/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 132/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 131/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 130/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01 lipca 2013 r.

Nr 129/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

Nr 128/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Nr 127/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 126/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 października 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 65/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 125/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Nr 124/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 123/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Promocji w wymiarze pełnego etatu

Nr 122/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 121/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 120/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 września 2017 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017 oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2017 roku

Nr 119/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grzmiącej

Nr 118/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka 94/5 w Kolcach

Nr 117/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2017 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 116/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 115/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 114/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2017 roku w sprawie: przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 113/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 112/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 111/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 września 2017 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 110/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w Głuszycy Górnej

Nr 109/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych w Głuszycy Obręb 1, stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 108/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 107/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr 106/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 105/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: likwidacji stanowiska pracy

Nr 104/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2017 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Informacja z wykonania budżetu za I polrocze 2017 roku]

Nr 103/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 102/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 101/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 100/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 99/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Publicznego w Głuszycy

Nr 98/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 97/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 96/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 95/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Nr 94/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Nr 93/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie:  upoważnienia dla Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Nr 92/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy  Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Nr 91/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie:  upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Nr 90/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Nr 89/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 7 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działki

Nr 88/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 87/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Eko Głuszyca - tu mieszkam, tu żyję - montaż instalacji OZE na budynkach szkolnych"

Nr 86/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. na terenie Gminy Głuszyca i na rzecz jej mieszkańców

Nr 85/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 84/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2018 rok

Nr 83/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 82/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 81/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 80/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy III Kadencji

Nr 79/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 78/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 77/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 76/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 05 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Ks. Andrzeja Raczyckiego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 75/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 74/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 73/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: określenia ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ulicy Dolnej 2 w Głuszycy na 2017 rok

Nr 72/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 71/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: określenia ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ulicy Dolnej 2 w Głuszycy na 2017 rok

Nr 70/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 69/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 68/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 67/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 66/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w majątku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy, w wyniku pożaru

Nr 65/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie: sposobu przeprowadzania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 64/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Głuszycy

Nr 63/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej działka nr 502/24 położonej w Głuszycy Obręb 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 62/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 czerwca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sudeckiej 39 w Łomnicy działki nr 168/11 położonej w Łomnicy

Nr 61/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 01 czerwca 2017 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w Zarządzeniu nr 59/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2017 rok

Nr 60/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian nazw ulic Adolfa Warskiego i Janka Krasickiego w Gminie Głuszyca

Nr 59/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2017 rok

Nr 58/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenie Nr 49/O/2017 z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji celem przygotowania zmiany nazw ulic w Gminie Głuszyca

Nr 57/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Gminnego w Głuszycy

Nr 56/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w wymiarze pełnego etatu

Nr 55/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 54/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 53/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Głuszycy na 2017 rok

Nr 52/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 51/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 50/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 49/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji celem przygotowania zmiany nazwy ulic w Gminie Głuszyca

Nr 48/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 47/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 46/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Nr 45/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 44/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 229/3 w Głuszycy Obręb 1

Nr 43/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 42/O/2017 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 42/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 06 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 41/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 40/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 39/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 38/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie gminy Głuszyca

Nr 37/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2016 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [SPRAWOZDANIE - załącznik do Zarządzenia 37/O/2017]

Nr 36/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 200/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 35/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2016 rok

Nr 34/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 417/1 w Głuszycy Górnej

Nr 33/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 4/1 w Kolcach

Nr 32/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 31/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 30/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 29/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 28/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 07 marca 2017 roku w sprawie: czasu pracy w 2017 roku

Nr 27/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 26/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 820/12 w Głuszycy Obręb 1

Nr 25/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działka nr 330/2 w Głuszycy Obręb 1

Nr 24/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 23/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 22/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 21/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 20/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 19/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 10 lutego 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Nr 18/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 17/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie: upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Nr 16/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Gminnego koordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie gminy Głuszyca

Nr 15/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 02 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 14/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2017

Nr 13/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 8/O/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 12/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 11/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 10/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Zespołu do wprowadzenia zmian w systemie oświaty na terenie Gminy Głuszyca

Nr 9/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 8/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2017 rok

Nr 7/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw pomocy społecznej w wymiarze pełnego etatu

Nr 6/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pana Bartłomieja Nerlo do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 5/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Inspektora ds. świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Anny Kasperowicz - Adamczyk do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 4/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Specjalisty pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Jowity Seidel do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 3/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Komórki Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Danuty Mendlickiej do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 2/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: upoważnienia dla Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Katarzyny Starzyńskiej do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 1/O/2017 Burmistrza Głuszyca z dnia 04 stycznia 2017 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Wprowadził Administrator 03.01.2018 09:49:26
Opublikował Administrator 03.01.2018 09:49:26
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 03.01.2018 09:49:26
Zaktualizował Aneta Literska 05.01.2018 08:17:44
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl