BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2020
Zarządzenia 2020

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2020 r.

Nr 134/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Nr 133/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 31 grudnia 2020 r.

Nr 132/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 131/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 130/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 129/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 128/O/2020 Burmistra Głuszycy z dnia 11 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 127/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 126/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 125/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 grudnia 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 124/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 123/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie: zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy o gospodarcze nieruchomościami, w formie wkładu niepieniężnego do spółki gminnej (aport)

Nr 122/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 121/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Głuszycy do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Nr 120/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2021-2031 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 119/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 149/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr 118/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 117/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 116/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 października 2020 roku w sprawie: ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 115/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 października 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 114/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Nr 113/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023

Nr 112/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 111/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2020 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 110/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 października 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 109/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 108/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 107/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 października 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 106/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 października 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 105/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 104/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Głuszyca na lata 2021-2027

Nr 103/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2020 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności oraz powołania zespołu do spraw dostępności

Nr 102/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 101/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 17/O/2012 w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego gruntu i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 100/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 września 2020 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Głuszycy

Nr 99/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożonych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 września 2020 roku w sprawie: przyjęcia Polityki bezpieczeństwa dla centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 w Gminie Głuszyca

Nr 97/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątku znajdującego się na stanie ewidencyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 96/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla dokonania czynności przejęcia do zasobów Gminy nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuszycy Górnej

Nr 95/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 94/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2020 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.]

Nr 93/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 września 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 92/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 września 2020 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i płac oświaty w wymiarze pełnego etatu

Nr 91/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 90/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2020 roku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 90/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 89/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 88/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 87/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 86/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 85/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 84/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 sierpnica 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 83/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 82/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2021 rok

Nr 81/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 80/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Agnieszki Bystrzyckiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 79/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Adama Makiel, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 78/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 77/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 lipca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Anny Sikorskiej, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 76/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 lipca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 75/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 lipca 2020 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na rok 2020

Nr 74/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 73/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działki nr 126/5 - 126/16 obręb Kolce, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 72/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 71/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 70/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie gminy Głuszyca

Nr 69/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 68/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Nr 67/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Nr 66/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw windykacji w wymiarze pełnego etatu

Nr 65/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 64/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 63/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Burmistrza Głuszycy do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy kadencji 2020-2023

Nr 62/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 33/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2020 r.

Nr 61/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 60/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: zapewnienie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Nr 59/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: odmowy zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży realizowanego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, pn. "Wakacje na Szlaku"

Nr 58/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: uchylenia zarządzanie nr 40/O/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r

Nr 57/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 czerwca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 56/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: likwidacji stanowiska pracy

Nr 55/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 54/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 czerwca 2020 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2019 rok

Nr 53/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 52/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 51/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 50/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 49/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 48/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/O/2020 Burmistrza Głuszycy w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz orlika znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-Co V -2 (koronawirus)

Nr 47/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 46/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w gminie Głuszyca zwanej Teleopieka Seniora

Nr 45/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 44/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2019 rok

Nr 43/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 42/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 41/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 40/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: czasowego zamknięcia placu targowego w Głuszycy

Nr 39/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie: udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Nr 38/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki nr 223/1 obręb Głuszyca 1, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 37/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gluszyca

Nr 36/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2019 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 35/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 200/2009 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy zmienionego Zarządzeniem nr 166/O/2014 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 grudnia 2014 r. oraz Zarządzeniem nr 42/O/2018 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2018 r.

Nr 34/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 33/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, obiektów sportowych oraz orlika znajdującego się na terenie Gminy Głuszyca w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-Co V -2 (koronawirus)

Nr 32/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: wysokości stawek czynszowych stosownych przy wydzierżawieniu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 31/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 30/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: zamknięcia Urzędu Miejskiego w Głuszycy w związku z zagrożeniem COVID-19

Nr 29/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 28/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Głuszyca szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie dziełań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Nr 27/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie: powołania gminnego koordynatora ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 roku

Nr 26/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkaniowych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych mieszkańców

Nr 25/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie: powolania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Wykonanie podłogi sportowej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy"

Nr 24/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek

Nr 23/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 22/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 21/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy do oddania w nieodpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na cele związane z utworzeniem mieszkania chronionego wspieranego

Nr 20/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości

Nr 19/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 18/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Głuszycy

Nr 17/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla wyboru dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuszycy

Nr 16/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 15/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 14/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Głuszycy poprzez przebudowę placów postojowych i drogi dojazdowej do budynku użyteczności publicznej"

Nr 13/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 12/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 11/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca ma 2020 rok

Nr 10/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie: czasu pracy w 2020 roku

Nr 9/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Głuszycy

Nr 8/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 7/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie: zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 6/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w tym w formie łączonego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych

Nr 5/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 4/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie: odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i zaniechanych w ewidencji kosztów konta 080 "środki trwałe w budowie (inwestycje)

Nr 3/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa

Nr 2/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2020 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020

Nr 1/O/2020 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Wprowadził Administrator 05.01.2021 13:33:10
Opublikował Administrator 05.01.2021 13:33:10
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 05.01.2021 13:33:10
Zaktualizował Aneta Literska 12.01.2021 14:16:38
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl