BIP » AKTY PRAWNE » Zarządzenia Burmistrza » Zarządzenia 2019
Zarządzenia 2019

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Głuszycy 2019 r.

Nr 163/O/219 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031

Nr 162/O/219 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 161/O/219 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Głuszyca i jej jednostek budżetowych za pośrednictwem mechanizmu podzielnej płanści

Nr  160/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 31 grudnia 219 roku

Nr 159/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 31 grudnia 219 roku

Nr 158/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 157/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości [Instrukcje obsługi]

Nr 156/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 155/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: powołania inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 154/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 153/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie: trybu postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą skarbową w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 152/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 grudnia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 151/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 150/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 149/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia rejestrów kodów księgowych do ewidencji operacji związanych ze środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Nr 148/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 147/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 146/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Głuszyca Górna - Łomnica - droga dojazdowa do gruntów rolnych"

Nr 145/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 144/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki komunalnej w wymiarze pełnego etatu

Nr 143/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2020-2031 oraz projektu uchwały budżetowej Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 142/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Nr 141/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Nr 140/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"

Nr 139/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 138/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 137/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 136/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 135/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 134/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 133/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 132/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 131/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 130/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 października 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, działki nr 476/7, 476/8, 476/13 i 476/14 obręb Głuszyca 1

Nr 129/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Gminy Głuszyca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Nr 128/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 127/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 października 2019 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: "Remont nawierzchni ul. Łukasiewicza w Głuszycy"

Nr 126/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 125/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2019 roku w sprawie: zmiany załącznika do Zarządzenia nr 115/O/2019 Burmistrza Głuszycy w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Nr 124/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 02 października 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 123/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 października 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy oraz najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 122/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 121/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 września 2019 roku w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 120/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 25 września 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 119/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 września 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Nr 118/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 września 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 117/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 września 2019 roku w sprawie: powołania komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków złożonych o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów zameldowanych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 116/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: powołania gminnego koordynatora ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Nr 115/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

Nr 114/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 września 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 81/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Głuszyca

Nr 113/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 września 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Głuszycy

Nr 112/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 111/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 110/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 września 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Nr 109/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 września 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nr 108/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: wyznaczenia nauczyciela do zastępowania, w przypadku nieobecności, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Głuszycy

Nr 107/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 września 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 106/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 września 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 105/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 września 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Głuszycy i w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuszycy wyłącznie w formie elektronicznej

Nr 104/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 103/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głuszyca za pierwsze półrocze 2019 roku Radzie Miejskiej w Głuszycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Nr 102/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej działki nr 219/1 obręb Głuszyca 2, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 101/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 100/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 99/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych działki nr 234/2-234/4, 234/6-234/15, 63/2, 63/3, 63/6-63/11, 68/2, 68/3, 68/5 i 68/6 obręb Łomnica, stanowiącej własność Gminy Głuszyca

Nr 98/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 97/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 96/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Głuszyca na 2020 rok

Nr 95/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 94/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 sierpnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Nr 93/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 92/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 91/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 90/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 89/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych, załączników do regulaminu, rejestru udostępnień oraz rejestru naruszeń

Nr 88/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 87/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 86/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 85/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Marii Beaty Pieroń, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Nr 84/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej e celu opiniowania ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Nr 83/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 54/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w gminie Głuszyca zwanej Teleopieka  Seniora

Nr 82/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 81/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie: powołania komisji ds. weryfikacji wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn.: "Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca"

Nr 80/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 5 lipca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 79/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 78/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 77/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie: skrócenia czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy

Nr 76/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publiczego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. na terenie Gminy Głuszyca  i na rzecz jej mieszkańców

Nr 75/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 54/O/2019 Burmistrza Głuszycy  z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w gminie Głuszyca zwanej Teleopieka  Seniora

Nr 74/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: powołania gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych w infrastrukturze Gminy, strat w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach w wyniku miejscowych nawalnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego wód na terenie Gminy Głuszyca

Nr 73/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2018 rok

Nr 72/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie: ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektu kąpielowego przy ul. Dolnej 2 w Głuszycy na rok 2019

Nr 71/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 70/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 69/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Głuszyca za 2018 rok

Nr 68/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031

Nr 67/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 66/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 maja 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego w Głuszycy

Nr 65/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 64/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 53/O/2019 Burmistrza Głuszycy w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

Nr 63/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 62/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie: wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ochronę lokali wyborczych w czasie przerw w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Nr 61/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 60/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głuszyca na lata 2019-2031

Nr 59/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 58/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 57/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 56/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/O/2019 Burmistrza Głuszycy w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Głuszyca na kadencję 2019- 2022

Nr 55/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/O/2019 Burmistrza Głuszycy w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Głuszyca na kadencję 2019- 2022

Nr 54/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie: wytycznych w zakresie tworzenia warunków ukierunkowanych na utrzymanie i poprawę zdrowia seniorów poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w gminie Głuszyca zwanej Teleopieka  Seniora

Nr 53/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisjo wyborczych

Nr 52/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie: powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację zadań na obszarze gminy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Nr 51/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 50/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Głuszycy w dniu 02 maja 2019 roku

Nr 49/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 173/2009 Burmistrza Miasta Głuszycy z dnia 17 września 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Nr 48/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach gminy Głuszyca na kadencję 2019- 2022

Nr 47/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 46/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 45/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Nr 44/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 37/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2019 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 43/O/2019 Burmistrza Głuszyca z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania w wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2018 rok Radzie Miejskiej w Głuszycy, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej [SPRAWOZDANIE - załącznik do Zarządzenia 43/O/2019]

Nr 42/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 41/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarowania odpadami komunalnymi w wymiarze pełnego etatu

Nr 40/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw promocji i rozwoju gminy w wymiarze pełnego etatu

Nr 39/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 38/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 37/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego

Nr 36/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego

Nr 35/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Nr 34/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie: powołania komisji celem dokonania naboru na stanowisko urzędnicze do spraw Punktu obsługi klienta w wymiarze pełnego etatu

Nr 33/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 06 marca 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 32/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca

Nr 31/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie: powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Nr 30/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Głuszycy na 2019 rok

Nr 29/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Pana Bartłomieja Nerlo Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Nr 28/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Pana Bartłomieja Nerlo Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy

Nr 27/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do podejmowania działań w sprawie dłużników alimentacyjnych

Nr 26/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Nr 25/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Nr 24/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do przekazywania do biura informacji gospodarczej informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2018 r. poz. 554 z późn. zmianami) w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Nr 23/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do prowadzenia postępowań w sprawie o ustaleniu i wypłacie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

Nr 22/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: upoważnienia dla Starszego referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy Pani Adrianny Woronko do wydawania zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Nr 21/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Nr 20/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr 19/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 18/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 17/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11.02.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w budynku gminnym Łomnicka Chata w Łomnicy

Nr 17/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w budynku gminnym Łomnicka Chata w Łomnicy

Nr 16/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Nr 15/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 05 lutego 2019 roku w sprawie: powołania Gminnego Koordynatora badania ilości osób bezdomnych na terenie Gminy Głuszyca

Nr 14/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 13/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie: zamiany nieruchomości między Gminą Głuszyca, a osobą fizyczną

Nr 12/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 11/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: czasu pracy w 2019 roku

Nr 10/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Głuszyca na 2019 rok

Nr 9/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2019

Nr 8/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 7/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

Nr 6/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie: sprostowania stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujących w 2019 roku

Nr 5/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: wysokości czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2019 roku

Nr 4/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Nr 3/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w budżecie Gminy Głuszyca na rok 2019

Nr 2/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Głuszyca uprawnień do zaciągania zobowiązań

Nr 1/O/2019 Burmistrza Głuszycy z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu: pomoc społeczna

Wprowadził Administrator 02.01.2020 17:21:14
Opublikował Administrator 02.01.2020 17:21:14
Odpowiedzialny za treść Tomasz Szachta 02.01.2020 17:21:14
Zaktualizował Aneta Literska 08.01.2020 10:58:27
BIP Głuszyca © 2015
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o.
www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl